Борис Л. Борисов - синдик на „Съни вип турс“ ООД /н/, седалище и адрес на управление: гр.Плевен, ул.“К.Величков“№3, ЕИК 113560053 в изпълнение на Решение №7 от 18.01.2016 г. на Окръжен съд Плевен по т.д.№54/2015 г. и съгласно решения на Събранието на кредиторите от 28.03.2019 г., както и Определение от 06.02.2020 г. по настоящото дело с настоящото, на основание чл.718 от Търговския закон, ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ, която се провежда в периода 26 февруари – 26 март 2020 г. на имуществото на „Съни вип турс“ООД - в несъстоятелност като отделни имоти/вещи, както следва:

1. Сграда, предназначение - Сграда за търговия с идентификатор 81904.38.5.1, площ по док.-95.00 кв,м., за БЕНЗИНОСТАНЦИЯ 4305, ГАЗОСТАНЦИЯ, намираща се в прохода „ШИПКА“- връх „Столетов“ на пътя Габрово-Казанлък, обл.Габрово, с.Чарково, ведно с правото на строеж върху имота с ид. 81904.38.5 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-5/ 22.02.2007 г. на Изп. директор на АГКК – оценка 19 900 (деветнадесет хиляди и деветстотин) лева;

2. Трафопост в гр.Банско, построен в УПИ VII-2992 и УПИ VIII-2892, кв.218 – оценка 6 300 /шест хиляди и триста/ лева.

Оценката на продаваемото имущество от масата на несъстоятелността е определена от вещо лице, като същата е докладвана на съда и кредиторите на 04.09.2019г.

Минимална продажна /начална/ цена, от която започват преговорите: 60% от посочената  по-горе оценка.

Всеки желаещ да участва може да се запознае с документите по продажбата в канцеларията на синдика на адрес гр.София, ул.”Христо Белчев”№8, ет.5 през работните дни от 26 февруари до 26 март 2020 г. от 11.00 до 12.00 часа. Огледи се организират след предварителна уговорка със синдика.

Процедура за провеждане на продажбата: От 26 февруари до 26 март 2020 г. включително, до 12,00 часа на последния ден, всеки желаещ да участва в проданта може да подаде оферта за имуществото или част от него до синдика на посочения по-горе адрес, а именно гр.София, ул.”Христо Белчев”№8, ет.5. Офертите се подават в рамките на работното време /а в последния ден от срока – до 12.00 часа/. Синдикът вписва в протокол всяка подадена оферта и провежда в момента на подаване на офертата преговори поотделно с всеки от кандидатите. В офертата участникът следва да конкретизира вещите, за които участва, да посочи цената, която предлага, както и да посочи пълни данни, идентифициращи лицето /наименование, ЕИК или ЕГН, адрес, телефон, електронна поща, представляващ/. За продаваното съоръжение по т.2 по-горе кандидатите следва да притежават лицензия за разпределение на ел. енергия /основание чл.40, чл.88, чл.64 и сл. от Закона за енергетиката, вр. с пар.26 от ПЗР на ЗЕ/. Цената в офертата не може да бъде по-ниска от посочената по-горе минимална продажна цена, която е и начална цена за вещите, като в протокола, който се съставя от синдика и след проведените преговори кандидат-купувачът следва да посочи максималната цена, която предлага за имота/вещта, която максимална цена представлява окончателна оферта от участника.

В срок до пет дни от съставянето на протокола за проведени преговори синдикът разглежда постъпилата оферта и взема решение дали да покани за сключване на договор подалото най-висока оферта до момента лице. След покана от страна на синдика се сключва писмен договор за продажба в съответната форма, по който договор продавач е синдикът. Договор се сключва, в случай, че: 1. синдикът е поканил подалото оферта лице; 2. в офертата е посочена цена не по-ниска от посочената начална цена по-горе; и 3. до сключването на договор, за същата вещ/имот не бъде подадена пред синдика по-висока оферта от предходната; и 4. не съществуват законови пречки за сключването на договор. Ако за сключване на договора се налага снабдяване с документи, които не са налични или актуални, посоченият срок се удължава съответно до снабдяването с всички необходими документи за прехвърлянето на имота. По искане на кандидат-купувача може да бъде сключен и предварителен договор, чиито клаузи не могат да бъдат различни от посоченото в това обявление.

 Предложената цена следва да бъде платена, както следва: 1. 10% задатък /капаро/ от началната цена за вещите – най-късно до деня, предхождащ деня на подаване на офертата; 2. Останалата част от предложената цена - най-късно в деня, предхождащ деня на сключване на договора за продажба, но не по-късно от 60 дни от датата на подаване на офертата. В случай, че цената по т.2 не бъде платена в посочения срок, кандидат-купувачът губи платеното капаро.

Капарото и окончателната цена се плащат по особената сметка на „Съни вип турс”ООД - в несъстоятелност: IBAN: BG 31 CREX 9260 1810 1837 01 при Токуда банк АД.

Всеки участник в продажбата се уведомява изрично, че следва да направи за своя сметка проверка на правното състояние и статута на продаваните вещи. Обявеният за купувач ще бъде въведен във владение след прехвърлянето на вещите и заплащане на таксите за прехвърлянето им.

Всички разходи, свързани с участието в търга и за прехвърлянето на имуществото са за сметка на участващите, съответно на обявения за купувач.