Радослав Иванов Тонев - постоянен синдик на "ЛИВЕЛ" ООД - в несъстоятелност, със седалище и адрес на управление: гр. Годеч, п.к. 2240, община Годеч, област София, ул. „Ямбол” № 13, ЕИК 831605140, по търговско дело № 181/2014 г. по описа на Софийски окръжен съд, 1 състав, в изпълнение на Определение № 260021/06.02.2023 г. на съда по несъстоятелността, на основание чл. 718 от ТЗ, ОБЯВЯВА на интересуващите се, че до 12.00 ч. на 07.04.2023 г., в канцеларията на синдика в гр. София, п.к. 1000, ул. „Лавеле” № 38, ет. 1, ап. 4, ще се проведе ПРОДАЖБА по реда на чл. 718, ал.1 от ТЗ, чрез пряко договаряне на имущество от масата на несъстоятелността на „ЛИВЕЛ” ООД - в несъстоятелност, подробно описано в Приложение № 1, неразделна част от настоящото обявление.

Книжата относно продажбата са на разположение на всички заинтересувани лица в канцеларията на синдика на адрес гр. София, ул. „Лавеле” № 38, ет. 1, ап. 4, тел. 02/981 06 36, всеки вторник и четвъртък от 10.00 ч. до 12.00 ч. от разгласяването на проданта до приключването и.

Оглед на продаваното имущество може да бъде извършван, след предварителна уговорка на телефон 02/981 06 36 и 02/981 34 30.

Продажбата ще се проведе по реда на чл. 718, ал. 1 от ТЗ - чрез пряко договаряне.

Депозит в размер на 10% от началната цена на съответната обособена част, за участие в проданта, се внася предварително по сметка на „ЛИВЕЛ” ЕООД - в несъстоятелност, ЕИК 831605140, открита в "Кей Би Си Банк България" ЕАД, София с IBAN BG71RZBB91557066506800, BIC RZBBBGSF. За внесен се приема депозит, който е реално постъпил по горепосочената сметка.

Писмени предложения за участие в продажбата ще се приемат в канцеларията на синдика на адрес гр. София, ул.,Лавеле” № 38, ет. 1, ап. 4, от разгласяването на продажбата до изготвяне на протокол за избор на купувач, но не по-късно от 12.00 ч. на 07.04.2023 г. Предложенията следва да са подписани и да съдържат име, съответно фирма, и индивидуализиращи данни на участника, както и доказателства за самоличността, дееспособността и представителната власт, за коя обособена част се подава предложението, предложена цена и условия и срокове за плащане, съобразени с изискванията на закона, както и документи, доказващи внесения депозит и декларация относно информираност на кандидата относно статута и състоянието на продаваното имущество. Лица по чл. 717 г от ТЗ няма право да участват в процедурата.

Предложения, които не отговарят на горепосочените условия, както и предложения, постъпили след изготвяне на протокол за избор на купувач, няма да бъдат разглеждани.

Изборът на купувач се обективира в протокол за избор на купувач. С избрания купувач се сключва предварителен договор, в който се уговарят конкретните условия за сключването на окончателен договор. След изплащане на предложената от купувача цена в пълен размер в срок не по-късно от 60 дни от съставяне на протокола за избор на купувач, се сключва окончателен договор за прехвърляне на собствеността върху закупения актив/обособена част от масата на несъстоятелността на дружеството в предвидената от закона форма.

В случай на необоснован отказ от страна на спечелилия кандидат за сключване на предварителен и/или окончателен договор, както и при неплащане на остатъка от продажната цена в предложения и не по-дълъг от предвидения в чл. 718, ал. 4 ТЗ срок, депозитът се задържа за удовлетворяване на кредиторите.

Всички евентуално дължими разноски за държавни и съдебни такси, нотариални такси и местни данъци, разноски за снабдяване със скици, данъчни оценки, банкови комисиони, както и всички други суми, дължими по повод снабдяване с документи за окончателно прехвърляне на собствеността на продаваното имущество, заличаване на тежести и обезпечения върху продаваното имущество и др. разноски във връзка със самата продажба, са за сметка на купувача и се заплащат отделно.