Александър Георгиев Костадинов, сл. адрес гр. София, ул. „Ангел Кънчев” № 26, ет. 2 – синдик на “Жарден” ООД, ЕИК 128604769, в несъстоятелност съгласно Определение № 47 от 09.02.2017 г. по т.д. № 67/2016 г., по описа на Ямболски окръжен съд, IV-ти граждански състав, вписано в ТРРЮЛНЦ към Агенцията по вписванията с ЕИК 128604769, със седалище и адрес на управление: обл. Ямбол, общ. Стралджа, с. Зимница, ул. Никола Петков №7, на основание чл. 717а и сл. от ТЗ ОБЯВЯВА на интересуващите се, че съгласно определение на съда по несъстоятелността от 24.07.2018 г. в канцеларията на синдика, находяща се в гр. София, ул. „Ангел Кънчев” № 26, ет. 2, на 14.10.2019 г. в 10:30 часа, ще се проведе търг с тайно наддаване на следните недвижими имоти, собственост на длъжника, както следва:

Първа група, състояща се от 4 броя ниви (общо площ 85,734 дка), находящи се в общ. Тунджа, обл. Ямбол, а именно:

Наименование

Имот №

Землище

Площ (дка)

Категория

Цена  (лв./дка)

Ккат.

Пазарна стойност (лв.)

1

НИВА в местността "КАМПУС"

имот № 028035

с. Голям манастир

14,499

четвърта, трета

787

0,90

10 275

2

НИВА в местността "КУРДЕВО"

имот № 043184

с. Тенево

18,000

трета

787

0,90

12 756

3

НИВА в местността "ПРЕД ГАРАТА"

имот № 045069

с. Тенево

25,799

четвърта, трета

787

0,90

18 283

4

НИВА в местността "ИНЗОВСКИ ПЪТ"

имот № 044001

с. Тенево

27,436

шеста, пета, четв.

787

0,85

18 363

При начална цена, съгласно оценката -  59 700 лв.

Втора група, състояща се от 8 бр. ниви (общо площ 185, 901 дка) в общ. Стралжда, обл. Ямбол, а именно:

Наименование

Имот №

Землище

Площ (дка)

Категория

Цена  (лв./дка)

Ккат.

Пазарна стойност (лв.)

1

НИВА в местността "КАРА ЮГ"

имот № 044271

с. Каменец

10,000

 трета

766

0,90

6 892

2

НИВА в местността "ГЕРГИЕВ ИГРЕК"

имот № 049034

с. Недялско

18,000

четвърта

766

0,90

12 406

3

НИВА в местността "МАРКОВА КАБА"

имот № 014003

с. Войника

14,700

трета

766

0,90

10 132

4

НИВА в местността "Г. ТЕКНЕ"

имот № 026043

с. Войника

12,005

четвърта

766

0,90

8 274

5

НИВА в местността "БУРГАСКИ ПЪТ"

имот № 043100

с. Александрово

24,251

шеста

766

0,80

14 857

6

НИВА в местн. "НА ИЗТОК ОТ СЕЛО"

имот № 021022

с. Първенец

52,944

седма, четвърта

766

0,85

34 463

7

НИВА в местността "СКЕЛЯТА"

имот № 060300

с. Палаузово

36,000

четвърта

766

0,90

24 812

8

НИВА в местността "КАЙРЯКА"

имот № 150180

с. Палаузово

18,001

пета

766

0,85

11 718

При начална цена, съгласно оценката -  123 600 лв.

Трета група, състояща се от 3 бр. ниви и 1 бр. ливада (общо площ 44,288 дка), в общ. Елхово, обл. Ямбол – с. Борисово, с. Раздел, а именно:

Наименование

Имот №

Землище

Площ (дка)

Категория

Цена  (лв./дка)

Ккат.

Пазарна стойност (лв.)

1

НИВА в местността "ГЛАДЕН КЪР"

имот № 014071

с. Борисово

20,290

четвърта

710

0,90

12 964

2

ЛИВАДА в местн. "БОХОРОВА БАХЧА"

имот № 015036

с. Раздел

2,000

пета

710

0,85

1 207

3

НИВА в местността "ЛИСТАКА"

имот № 027006

с. Раздел

11,000

осма

710

0,75

5 857

4

ИЗОСТАВЕНА НИВА в м. "СЕЛСКА КУРИЯ"

имот № 051065

с. Раздел

10,998

десета

710

0,60

4 685

При начална цена, съгласно оценката -  24 700 лв.

Четвърта група, състояща се от 42 бр. ниви (общо площ 370,903 дка), в общ. Болярово, обл. Ямбол, а именно:

Наименование

Имот №

Землище

Площ (дка)

Категория

Цена  (лв./дка)

Ккат.

Пазарна стойност (лв.)

1

НИВА в местността "БОРАДЖИЕВА КУРИЯ"

имот № 040187

с. Горска поляна

43,800

пета

518

0,95

21 539

2

НИВА в местността "ЧАРДАК БАИР"

имот № 037009

с. Денница

15,000

четвърта

518

1,00

7 765

3

НИВА в местността "КАПАН ДЕРЕ"

имот № 030057

с. Дъбово

21,001

шеста

518

0,90

9 784

4

НИВА в местността "ДРАКАТА"

имот № 032045

с. Дъбово

19,730

пета

518

0,95

9 702

5

НИВА в местността "БЮЛЮК"

имот № 023030

с. Дъбово

11,771

трета

518

1,00

6 093

6

НИВА в местността "БЮЛЮК"

имот № 023011

с. Дъбово

26,001

десета, трета

518

0,85

11 440

7

НИВА в местността "БИЮГЮРЛЮ"

имот № 010003

с. Денница

4,000

десета

518

0,70

1 449

8

НИВА в местността "ЛОЗЯТА"

имот № 056009

с. Денница

3,500

четвърта

518

1,00

1 812

9

НИВА в местността "ПАРАКЬОЙ"

имот № 076006

с. Денница

6,000

трета

518

1,00

3 106

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

НИВА в местността "САРЪЛЧА"

имот № 065005

с. Денница

5,263

четвърта

518

1,00

2 724

11

НИВА в местността "КУРТУ ТЪРЛА"

имот № 051001

с. Денница

3,300

девета

518

0,75

1 281

12

НИВА в местността "ГЕОРГИЕВ КЛАДЕНЕЦ"

имот № 022006

с. Денница

10,000

девета

518

0,75

3 882

13

НИВА в местността "КЮМЮРЛУКА"

имот № 041014

с. Денница

10,000

четвърта

518

1,00

5 176

14

НИВА в местността "КУРТУ ТЪРЛА"

имот № 051013

с. Денница

5,000

четвърта

518

1,00

2 588

15

НИВА в местността "СОЛЕНАТА ВОДА"

имот № 069055

с. Денница

10,250

пета

518

0,95

5 041

16

НИВА в местността "ГЕОРГИЕВ КЛАДЕНЕЦ"

имот № 022022

с. Денница

5,898

девета

518

0,75

2 290

17

ЗЕЛЕНЧУКОВА КУЛТУРА

имот № 018162

с. Денница

1,276

девета, четвърта

518

0,87

575

18

НИВА в местността "КУРТУ ТЪРЛА"

имот № 061007

с. Денница

1,500

четвърта

518

1,00

776

19

НИВА в местността "КУРТУ ТЪРЛА"

имот № 051003

с. Денница

5,400

девета

518

0,75

2 096

20

НИВА в местността "САРЪЛЧА"

имот № 065004

с. Денница

5,200

четвърта

518

1,00

2 692

21

 

НИВА в местността "ДО СЕЛО - ИЗТОК"

имот № 018211

с. Денница

0,718

девета, четвърта

518

0,87

323

22

НИВА в местността "ЛОЗЯТА"

имот № 055004

с. Денница

2,999

девета, четвърта

518

0,87

1 351

23

НИВА в местността "ГОРАТА"

имот № 033002

с. Денница

22,792

осма

518

0,80

9 438

24

НИВА в местността "ИМЕРОВА ЧЕШМА"

имот № 028002

с. Денница

4,499

десета

518

0,70

1 630

25

НИВА в местността "КАРА БИБЕТ"

имот № 070016

с. Денница

9,067

четвърта

518

1,00

4 693

26

НИВА в местността "ЛОЗЯТА"

имот № 055008

с. Денница

5,465

девета

518

0,75

2 122

27

НИВА в местността "ТАШ БУНАР"

имот № 064011

с. Денница

6,333

девета, четвърта

518

0,87

2 852

28

НИВА в местността "ГОЛ БАИР"

имот № 045039

с. Денница

10,004

девета

518

0,75

3 884

29

ЛОЗЕ в местността "ЕСКИ ДЖАМИЯ"

имот № 019054

с. Денница

0,567

четвърта

518

1,00

294

30

ЛОЗЕ в местността "ЕСКИ ДЖАМИЯ"

имот № 019041

с. Денница

0,569

четвърта

518

1,00

295

31

НИВА в местността "КАЙНАКА - ИЗТОК"

имот № 052004

с. Денница

19,100

девета

518

0,75

7 415

32

НИВА в местността "БИЮГЮРЛЮ"

имот № 032011

с. Денница

5,200

осма

518

0,80

2 153

33

ИЗОСТАВЕНА НИВА в местн. "КАЙНАКА"

имот № 053007

с. Денница

12,435

девета

518

0,75

4 828

34

ИЗОСТ. НИВА в м. "ГЕОРГИЕВ КЛАДЕНЕЦ"

имот № 022015

с. Денница

4,636

девета

518

0,75

1 800

35

ИЗОСТАВЕНА НИВА в местн. "САРАЛЧА"

имот № 046006

с. Денница

4,397

девета

518

0,75

1 707

36

НИВА в местността "КУРТУ ТЪРЛА"

имот № 051009

с. Денница

5,354

девета, четвърта

518

0,87

2 411

37

ИЗОСТАВЕНА НИВА в м. "КЮМЮРЛУКА"

имот № 038012

с. Денница

3,697

девета

518

0,75

1 435

38

ИЗОСТАВЕНА НИВА в м. "ЕСКИ ДЖАМИЯ"

имот № 030011

с. Денница

9,881

четвърта

518

1,00

5 115

39

НИВА в местността "БИЮГЮРЛЮ"

имот № 032020

с. Денница

6,101

осма

518

0,80

2 527

40

НИВА в местността "КАРА БИБЕТ"

имот № 070027

с. Денница

5,000

трета

518

1,00

2 588

41

НИВА в местността "СОЛЕНА ВОДА"

имот № 069052

с. Денница

3,500

пета

518

0,95

1 721

42

НИВА в местността "ТАШ БУНАР"

имот № 064028

с. Денница

14,699

четвърта

518

1,00

7 609

При начална цена, съгласно оценката – 169 900 лв.

Началната цена възлиза на 100% от горепосочената, съгласно изготвената оценка.

Предлаганият ред и начин на продажба е съобразен с решението на събранието на кредиторите по чл. 677, ал.1, т. 8 от ТЗ.

Разноските за местни и държавни данъци и такси, банкови комисионни и др., свързани с участието в обявената продажба са за сметка на съответния наддавач и се заплащат отделно.

Продажбата ще се проведе по реда на чл. 717 в от ТЗ - чрез търг с тайно наддаване.

Книжата за продажбата се държат в канцеларията на синдика - гр. София, ул. „Ангел Кънчев” № 26, ет. 2 и са на разположение на заинтересованите след предварителна уговорка със синдика на тел. 0888 881 774.

За участие в наддаването се внася неолихвяем задатък в размер на 10 на сто от оценката. Задатъкът се внася в срок до 17:00 часа на 11.10.2019 г. по особена сметка на дружеството в: „Алианц Банк България” АД, IBAN: BG33BUIN95611800569011, BIC-   BUINBGSF.

Наддавателните предложения се подават в деня на продажбата – на 14.10.2019 г. от 10:30 часа. Желаещите да участват в наддаването подават предложенията, с посочена от тях цена с цифри и думи, в запечатан непрозрачен плик, върху който има данни на подателя - име, съответно фирма на участника, седалище, ЕГН, ЕИК, адрес и телефон за кореспонденция.

Към предложението си кандидатите прилагат и следните документи: оригинал от банков документ за внесен задатък в размер на 10 на сто от оценката на имуществото, изрично нотариално пълномощно, в случай че предложението се подава от пълномощник; доказателства за самоличност или правосубектност на представляваното юридическо лице или едноличен търговец; удостоверение за актуално състояние.

За купувач на продаваното имущество от масата на несъстоятелността се счита този наддавач, който е предложил най- високата цена. Ако най-високата цена е предложена от повече от един наддавач, купувачът се определя чрез незабавен търг чрез явно наддаване в присъствието на явилите се наддавачи.

Внасянето на задатъка и плащането на цената се смятат за извършени в момента на заверяване на особената сметка на длъжника.

Определеният купувач трябва в срок от 7 календарни дни от приключването на продажбата да внесе предложената от него цена, като приспадне внесения задатък, по особената сметка на синдика. Ако в този срок цената не бъде внесена, внесеният от наддавача задатък служи за удовлетворяване на кредиторите.

Тел. 0888 881 774