Мария Георгиева Шукерова – постоянен синдик на „ПЛАСТМАСОВИ ИЗДЕЛИЯ“ АД - в несъстоятелност, с ЕИК 812235868, със седалище и адрес на управление обл. Бургас, гр. Средец, ул. „Спартак“ № 3, в производство по несъстоятелност, по т. д. № 165/2013 г. по описа на Бургаски окръжен съд, ТО, на основание чл. 718 от ТЗ ОБЯВЯВА на интересуващите се, че съгласно Определение № 713 от 10.06.2019 г. на съда по несъстоятелността, на 16.08.2019 г. от 16:00 часа в канцеларията на синдика, находяща се в гр. София, бул. „Витоша” № 19, ет. 4, ап. 14, ще се проведе продажба на следното недвижимо имущество собственост на длъжника, а именно: 

- ЗАЛЕСЕНА ТЕРИТОРИЯ от 1.999 дка (един дка деветстотин деветдесет и девет кв.м.), осма категория, в местността „Юме юст“, съставляващ имот с идн. № 03349.45.12, пл. № - 045012, находящ се в обл. Бургас, общ. Средец, с. Белеврен, при граници и съседи: 03349.45.144, 03349.45.137, 03349.45.11, 03349.45.134;

Началната цена е равна на 87,5 % от пазарната стойност на имуществото, а именно в размер на 658.00 лв. /шестстотин петдесет и осем лева /.

- ЗАЛЕСЕНА ТЕРИТОРИЯ от 24.999 дка (четири дка деветстотин деветдесет и девет кв.м.), осма категория, в местността „Кална бунар“, съставляващ имот с идн. № 03349.35.27, пл. № - 035027, находящ се в обл. Бургас, общ. Средец, с. Белеврен, при граници и съседи: 03349.35.29, 03349.35.28, 03349.35.26, 03349.35.82, 03349.35.49;

Началната цена е равна на 87,5 % от пазарната стойност на имуществото, а именно в размер на 8 225.00 лв. /осем хиляди двеста двадесет и пет лева/.

- ЗАЛЕСЕНА ТЕРИТОРИЯ от 15.307 дка (петнадесет дка триста и седем кв.м.), осма категория, в местността „Кална бунар“, съставляващ имот с идн. № 03349.36.65, пл. № - 036065, находящ се в обл. Бургас, общ. Средец, с. Белеврен, при граници и съседи: 03349.36.66, 03349.36.94, 03349.36.71, 03349.36.64;

Началната цена е равна на 87,5 % от пазарната стойност на имуществото, а именно в размер на 5 035.63 лв. /пет хиляди тридесет и пет лева и шестдесет и три стотинки/.

- ЗАЛЕСЕНА ТЕРИТОРИЯ от 13.000 дка (тринадесет дка), осма категория, в местността „Дерман баир“, съставляващ имот с идн. № 03349.40.18, пл. № - 040018, находящ се в обл. Бургас, общ. Средец, с. Белеврен, при граници и съседи: 03349.40.21, 03349.40.17, 03349.40.107, 03349.40.19;

Началната цена е равна на 87,5 % от пазарната стойност на имуществото, а именно в размер на 4 277.00 лв. /четири хиляди двеста седемдесет и седем лева/.

- ЗАЛЕСЕНА ТЕРИТОРИЯ от 4.998 дка (четири дка деветстотин деветдесет и осем кв.м.), осма категория, в местността „Стоян Кирякова кашла“, съставляващ имот с идн. № 03349.31.7, пл. № - 031007, находящ се в обл. Бургас, общ. Средец, с. Белеврен, при граници и съседи: 03349.34.192, 03349.31.6, 03349.31.200, 03349.31.8, 03349.31.197, 03349.34.23.

Началната цена е равна на 87,5 % от пазарната стойност на имуществото, а именно в размер на 1 645.00 лв. /хиляда шестстотин четиридесет и пет лева/.

Книжата относно продажбата са на разположение на всички заинтересувани в канцеларията на синдика, находяща се в гр. София, бул. „Витоша” № 19, ет. 4, ап. 14. Оглед на имуществото може да бъде извършван след предварителна уговорка със синдика.

За участие в наддаването се внася задатък в размер 10 на сто от цената на всяко имущество, за което се участва в търга, по особената банкова сметка на длъжника:

IBAN: BG18 PIRB 9170 7905 3625 22, BIC PIRBBGSF

Лицата, проявяващи интерес към закупуването на процесната вещ или право следва да отправят писмените си предложения до синдика в запечатан плик, като посочат:

- три имена/наименование на юридическото лице, ЕГН/ЕИК, адрес/седалище и адрес на управление, а така също и телефон за кореспонденция;

- обект/вещ във връзка, с който/която се заявява участие;

- предложена цена, посочена с цифри и с думи, не по-ниска от началната.

- решение на компетентния орган на дружеството за закупуване на процесното имущество.

В плика с предложението си всеки от участниците следва да приложи доказателство за платен задатък. До участие в наддаването се допускат само кандидати, чиито задатъци са постъпили по упоменатата по-горе банкова сметка до 17:00 часа на 15.08.2019 г.

Към предложението оферентите трябва да приложат: доказателства за самоличност или правосубектност на представляваното юридическо лице или едноличен търговец; изрично пълномощно, в случай, че предложението се подава от пълномощник; удостоверение за актуално състояние на юридическото лице и решение на компетентния орган на дружеството за закупуване на процесното имущество. Предложенията се подават в канцеларията на синдика в деня на продажбата – 16.08.2019 г. от 14:30 до 15:30 часа.

Пликовете ще бъдат отворени от синдика, по реда на тяхното постъпване, на 16.08.2019 г. и ще бъде съставен протокол за обявяване на купувач. Невалидни са предложения за продажна цена по-ниска от посочената начална такава в обявлението, както и такива, направени от лица, които съгласно чл. 717г, ал. 1 ТЗ нямат право да наддават.

За купувач се обявява този оферент, който е предложил най-високата цена за вещта или правото. В 3-дневен срок от съставяне на протокола, всеки оферент ще бъде писмено уведомен за това дали е обявен, или не за купувач на имуществото. Обявяването на купувача се извършва от синдика, за което се съставя протокол, който се подписва от него.

Обявеният купувач следва в срок от 7 /седем/ дни от получаване на уведомлението за това следва да довнесе предложената от него цена. Ако в този срок цената не бъде внесена, задатъкът служи за удовлетворяване на кредиторите, а за купувач се кани оферентът, предложил следващата най - висока цена и така при нужда до изчерпване на всички оференти, направили действителни предложения.

Договор за покупко-продажба на имуществото ще бъде сключен с оферента, предложил най-изгодни условия.

Таксите и данъците по прехвърляне на имуществото са за сметка на купувача.

За допълнителна информация: тел. 0897 091 541.