Борис Л. Борисов - синдик на “ПСК ТЕРА СТРОЙ ИНВЕСТ-СТАРА ЗАГОРА”АД - в несъстоятелност, със седалище гр.Стара Загора и адрес на управление кв.Голеш, ЕИК 123538653 в изпълнение на Решение №354 от 22.03.2016 г. на ОС-Стара Загора по т.д.№119/2014 г. и съгласно Определение №260617 от 03.06.2021 г. по същото т.д. с настоящото, на основание чл.718 от Търговския закон, ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ, която се провежда в периода 09 юли - 09 август 2021 г. на имуществото на “ПСК ТЕРА СТРОЙ ИНВЕСТ-СТАРА ЗАГОРА”АД - в несъстоятелност, което имущество се предлага на обособени съвкупности, както следва:

1. активи, находящи се в хотелската и жилищната част  - Приложение №1 - начална цена на съвкупността 34 852,11 лева;

2. активи, находящи се в бар, ресторант, звукозаписно студио и къщи за гости – Приложение №2 - начална цена на съвкупността 75 162,07 лева;

3. активи, находящи се в дискотека, северен двор, склад 5, склад мебели и митница – Приложение №3 - начална цена на съвкупността 234 519,64 лева;

4. активи, находящи се в склад и бензиностанция – Приложение №4 - начална цена на съвкупността 1 074,40 лева.

Оценката на продаваемото имущество от масата на несъстоятелността е определена от вещо лице, като същата е докладвана на съда и кредиторите на 12.01.2021 г.

Минимална  продажна /начална/ цена, от която започват преговорите: посочената  по-горе цена за всяка съвкупност /която представлява 80% от оценката/.

Всеки желаещ да участва може да се запознае с документите по продажбата в канцеларията на синдика на адрес гр.София, ул.”Христо Белчев”№ 8, ет.5 през работните дни от 09 юли - 09 август 2021 г. от 11.00 до 12.00 часа. Огледи се организират след предварителна уговорка със синдика.

Процедура за провеждане на продажбата: От 09 юли - 09 август 2021 г. включително до 12,00 часа на последния ден, всеки желаещ да участва в проданта може да подаде оферта за имуществото до синдика на посочения по-горе адрес, а именно гр.София, ул.”Христо Белчев” №8, ет.5. Офертите се подават в рамките на работното време /а в последния ден от срока – до 12.00 часа/. Синдикът вписва в протокол всяка подадена оферта и провежда в момента на подаване на офертата преговори поотделно с всеки от кандидатите. В офертата участникът следва да конкретизира имуществото, за които участва, да посочи цената, която предлага, както и да посочи пълни данни, идентифициращи лицето /наименование, ЕИК или ЕГН, адрес, телефон, електронна поща, представляващ/. Цената в офертата не може да бъде по-ниска от посочената по-горе минимална продажна цена, която е и начална цена за съвкупностите, като в протокола, който се съставя от синдика и след проведените преговори кандидат-купувачът следва да посочи максималната цена, която предлага за съвкупностите, която максимална цена представлява окончателна оферта от участника.

В срок до пет дни от съставянето на протокола за проведени преговори синдикът разглежда постъпилата оферта и взема решение дали да покани за сключване на договор подалото най-висока оферта до момента лице. След покана от страна на синдика се сключва писмен договор за продажба в съответната форма, по който договор продавач е синдикът. Договор се сключва, в случай, че: 1. Синдикът е поканил подалото оферта лице; 2. в офертата е посочена цена не по-ниска от посочената начална цена по-горе; и 3. до сключването на договор, за имуществото не бъде подадена пред синдика по-висока оферта от предходната; и 4. не съществуват законови пречки за сключването на договор. Ако за сключване на договора се налага снабдяване с документи, които не са налични или актуални, посоченият срок се удължава съответно до снабдяването с всички необходими документи за прехвърлянето на имота. По искане на кандидат-купувача може да бъде сключен и предварителен договор, чиито клаузи не могат да бъдат различни от посоченото в това обявление.

Всички участници се уведомяват, че предвидената крайна дата на преките преговори е с цел разграничение за целите на синдика на отделните продажби в производството по несъстоятелност, като синдикът може да сключи договор преди крайната дата на преките преговори с лице, подало оферта за активите или част от тях. В случай на сключен договор преди крайната дата на преките преговори за част от активите, продажбата продължава до крайната дата за останалите активи.

 Предложената цена следва да бъде платена, както следва: 1. 10% задатък /капаро/ от началната цена за съвкупността, за която се участва – най-късно до деня, предхождащ деня на подаване на офертата; 2. Останалата част от предложената цена - най-късно в деня, предхождащ деня на сключване на договора за продажба, но не по-късно от 60 дни от датата на подаване на офертата. В случай, че цената по т.2 не бъде платена в посочения срок, кандидат-купувачът губи платеното капаро.

Капарото и окончателната цена се плащат по особената сметка на “ПСК ТЕРА СТРОЙ ИНВЕСТ-СТАРА ЗАГОРА”АД/н/, както следва: IBAN  BG 45 BPBI 8170 7905 1972 01 при Юробанк България АД.

Всеки участник в продажбата се уведомява изрично, че следва да направи за своя сметка проверка на правното състояние и статута на продаваните вещи. Обявеният за купувач ще бъде въведен във владение след прехвърлянето на вещите и заплащане на таксите за прехвърлянето им.

Всички разходи, свързани с участието в търга и за прехвърлянето на имуществото са за сметка на участващите, съответно на обявения за купувач.