МИРОСЛАВА ГОСПОДИНОВА СТРЪМСКА, синдик на „TEMKO” ЕООД - в несъстоятелност с ЕИК 123689915, със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, ул. „Стефан Стамболов“ № 72, вх. 0, ет. 1, ап. 2, в производство по несъстоятелност по т.д. № 196/2016 година по описа на Окръжен съд Стара Загора, на основание чл. 717а от ТЗ и съгласно Определение на съда по несъстоятелността с № 1205/14.08.2019 г., постановено по търг. дело №196/2016 г. по описа на Окръжен съд Стара Загора обявява на интересуващите се, че на 13.09.2019 г. от 11,00 часа  в канцеларията на синдика, находяща се в гр. Стара Загора, ул. „Хаджи Димитър Асенов” 119, ет. 3, офис 6, ще се проведе търг с явно наддаване при начална цена в размер на 80% от оценката за продажба на следната движима вещ, собственост на „TEMKO” ЕООД - в несъстоятелност, а именно:

Винтов компресор CSM 10 DXM 500l

Производител „СЕССАТО ARIA“ Италия. Модел: CSM 10 DXM. Година на производство: 2006 година. Сериен номер: CAI 190454. Основни характеристики: налягане – 10 bar, дебит – 50 м3/ч., мощност – 7,5 kW, обем на ресивера – 500 л.

Оценка на посочената движима вещ - 3670 лева /три хиляди шестстотин и седемдесет лева/.

Начална цена за продажба чрез търг с явно наддаване - 80 на сто от оценката, т.е. 2936  лева (две хиляди деветстотин тридесет и шест лева).

Стъпка за наддаване – 100 лева.

Продажбата ще се проведе по реда на чл.717ж от ТЗ – чрез търг с явно наддаване при начална цена в размер на 80% от оценката.

Всички разноски, таксите и данъците по прехвърляне на имуществото, са за сметка на купувача и се заплащат отделно.

Оглед на имуществото може да бъде извършван до датата на продажбата, след предварително съгласуване на тел. 0884 301 854 – Ивайло Иванов.

Книжата относно продажбата са на разположение на всички заинтересувани в канцеларията на синдика, находяща се в гр. Стара Загора, ул. „Хаджи Димитър Асенов” 119, ет. 3, офис 6, тел. 042 620 152.

За участие в търга се внася безлихвен задатък в размер на 10 на сто от началната цена. Задатъкът се внася по особената банкова сметка на търговеца под разпореждане на синдика в „Първа инвестиционна банка“ АД IBAN: BG60FINV91501017114274 и следва да е постъпил по тази сметка до 16.00 часа на последния работен ден, предхождащ датата на продажбата.

Желаещите да участват в наддаването представят в канцеларията на синдика в гр. Стара Загора, ул. „Хаджи Димитър Асенов” 119, ет. 3, офис 6, в деня на продажбата – 13.09.2019 г. до часа, обявен за начало на търга – 11.00 ч., заявление за участие като посочват име, съответно фирма на участника, седалище, адрес и телефон за кореспонденция и вещта, за която наддават. Към заявлението кандидатите прилагат: оригинал от банков документ за внесен задатък в размер на 10 на сто от началната цена, декларация, че са извършили оглед и са запознати със състоянието на вещта и изрично пълномощно, в случай, че предложението се подава от пълномощник.

Наддаването се извършва чрез записване на предложенията в наддавателен лист.  

За купувач на вещта се счита този наддавач, който е предложил най-висока цена. Обявяването на купувача се извършва от синдика в протокол, който се подписва от него и от явилите се наддавачи.

Определеният купувач следва в срок от 7 дни след приключване на продажбата да внесе по особената сметка под разпореждане на синдика предложената от него цена, след приспадане на внесения задатък.

Собствеността върху продаваното имуществено право се придобива с постановление за възлагане, издавано от съда по несъстоятелността. Въводът във владение на имущественото право се извършва от синдика въз основа на влязлото в сила постановление за възлагане, както и на удостоверение за платените такси за прехвърляне на имуществото, когато такива са дължими.