Дафинка Станева – синдик на „Мина Пирин” – ЕАД (Н), ЕИК 101020081, гр. Симитли, в несъстоятелност по гр. д. № 458/2010 г. по описа на БлОС, на основание чл. 717а. ТЗ, решение на Събранието на кредиторите и разрешение на съда по несъстоятелността,

О Б Я В Я В А

продажби при особени случаи, по реда на чл. 718 от ТЗ, чрез пряко договаряне, на следните имоти:

1. Продажба № 194 на АПАРТАМЕНТ № 1 (едно), находящ се в с. Брежани, Минско селище, кв. 5 (пет) по ЗРП, одобрен със Заповед № 1365/ 1959 г., община Симитли,  със застроена площ от 45,10 (четиридесет и пет цяло и десет стотни) кв.метра, на І (първия) етаж във вход „А” на жилищен Дом 13 (тринадесет), състоящ се от две стаи, при граници и съседи на апартамента: север, запад и изток – двор, юг – апартамент № 2, вх.Б, отгоре – апартамент № 1, вх.Ж, ВЕДНО с 8,333 (осем цяло триста тридесет и три хилядни) % идеални части от общите части на блока и същите идеални части от правото на строеж върху терена, върху който е построен блока, с административен адрес на жилището: община Симитли, с. Брежани, Минско селище, Дом 13, ет. І, апартамент 1,вх.А. Началната цена за продажбата на имота е 480 (четиристотин осемдесет) лева.

2. Продажба № 195 на АПАРТАМЕНТ № 2 (две), находящ се в с. Брежани, Минско селище, кв. 5 (пет) по ЗРП, одобрен със Заповед № 1365/ 1959 г., община Симитли,  със застроена площ от 45,10 (четиридесет и пет цяло и десет стотни) кв.метра, на І (първия) етаж във вход „Б” на жилищен Дом 13 (тринадесет), състоящ се от две стаи, при граници и съседи на апартамента: север – апартамент № 1, вх.А, юг и изток – двор, запад – апартамент № 3, вх.В, отгоре – апартамент № 2, вх.Ж, ВЕДНО с 8,333 (осем цяло триста тридесет и три хилядни) % идеални части от общите части на блока и същите идеални части от правото на строеж върху терена, върху който е построен блока, с административен адрес на жилището: община Симитли, с. Брежани, Минско селище, Дом 13, ет. І, апартамент 2, вх.Б. Началната цена за продажбата на имота е 480 (четиристотин осемдесет) лева.

3. Продажба № 196 на АПАРТАМЕНТ № 3 (три), находящ се в с. Брежани, Минско селище, кв. 5 (пет) по ЗРП, одобрен със Заповед № 1365/ 1959 г., община Симитли,  със застроена площ от 45,10 (четиридесет и пет цяло и десет стотни) кв.метра, на І (първия) етаж във вход „В” на жилищен Дом 13 (тринадесет), състоящ се от две стаи, при граници и съседи на апартамента: север и юг – двор, запад – апартамент № 4, вх.Г, изток – апартамент № 2, вх.Б, отгоре – апартамент № 3, вх.Ж, ВЕДНО с 8,333 (осем цяло триста тридесет и три хилядни) % идеални части от общите части на блока и същите идеални части от правото на строеж върху терена, върху който е построен блока, с административен адрес на жилището: община Симитли, с. Брежани, Минско селище, Дом 13, ет. І, апартамент 3, вх.В. Началната цена за продажбата на имота е 480 (четиристотин осемдесет) лева.

4. Продажба № 197 на АПАРТАМЕНТ № 4 (четири), находящ се в с. Брежани, Минско селище, кв. 5 (пет) по ЗРП, одобрен със Заповед № 1365/ 1959 г., община Симитли,  със застроена площ от 45,10 (четиридесет и пет цяло и десет стотни) кв.метра, на І (първия) етаж във вход „Г” на жилищен Дом 13 (тринадесет), състоящ се от две стаи, при граници и съседи на апартамента: север и юг – двор, запад – апартамент № 5, вх.Д, изток – апартамент № 3, вх.В, отгоре – апартамент № 4, вх.Ж, ВЕДНО с 8,333 (осем цяло триста тридесет и три хилядни) % идеални части от общите части на блока и същите идеални части от правото на строеж върху терена, върху който е построен блока, с административен адрес на жилището: община Симитли, с. Брежани, Минско селище, Дом 13, ет. І, апартамент 4, вх.Г. Началната цена за продажбата на имота е 480 (четиристотин осемдесет) лева.

5. Продажба № 198 на АПАРТАМЕНТ № 5 (пет), находящ се в с. Брежани, Минско селище, кв. 5 (пет) по ЗРП, одобрен със Заповед № 1365/ 1959 г., община Симитли,  със застроена площ от 45,10 (четиридесет и пет цяло и десет стотни) кв.метра, на І (първия) етаж във вход „Д” на жилищен Дом 13 (тринадесет), състоящ се от две стаи, при граници и съседи на апартамента: север – апартамент № 6, вх.Е, запад и юг – двор, изток – апартамент № 4, вх.Д, отгоре – апартамент № 5, вх.Ж, ВЕДНО с 8,333 (осем цяло триста тридесет и три хилядни) % идеални части от общите части на блока и същите идеални части от правото на строеж върху терена, върху който е построен блока, с административен адрес на жилището: община Симитли, с. Брежани, Минско селище, Дом 13, ет. І, апартамент 5, вх.Д. Началната цена за продажбата на имота е 480 (четиристотин осемдесет) лева.

6. Продажба № 181 на АПАРТАМЕНТ № 9 (девет), находящ се в с. Черниче, парцел Х (десет), кв. 8 (осем) по ЗРП, одобрен със Заповед № 593/ 1954 г., Заповед  № 1837/05.06.1961г., Заповед  № 2743/07.06.1964г., община Симитли,  със застроена площ от 60 (шестдесет) кв.метра, на ІІІ (третия) етаж, вх.А на жилищен блок, състоящ се от две стаи и кухня, при граници и съседи на апартамента: север и юг – двор, изток – апартамент № 8 и стълбище, запад – апартамента № 7 вх.Б, отдолу – апартамент № 6 вх.А, отгоре - таван  № 7, ВЕДНО с прилежащо мазе № 3 (три) със светла площ 6,16 (шест цяло и шестнадесет стотни) кв.метра, при граници и съседи на мазето: север – двор, юг – коридор, изток – мазе № 4 на апартамент № 6, запад – мазе № 2 на апартамента № 7, отгоре – апартамент № 1, ВЕДНО с прилежащ таван № 7 (седем) със светла площ 17,43 (седемнадесет цяло четиридесет и три стотни) кв.метра, при граници и съседи на тавана: север – коридор, юг – двор, изток – таван № 6 на апартамент № 4, запад – таван № 3 на апартамент № 3 вх.Б, отдолу – апартамент  № 9, и ВЕДНО с 9,1722 (девет цяло хиляда седемстотин двадесет и две десетохилядни) % идеални части от общите части на блока и същите идеални части от правото на строеж върху терена, върху който е построен блока, с административен адрес на жилището: община Симитли, с. Черниче, Жилищен блок, вх. А, ет. ІІІ, апартамент 9. Началната цена за продажбата на имота е 2150 (две хиляди сто и петдесет) лева.

7. Продажба № 199 на АПАРТАМЕНТ № 1 (едно), находящ се в с. Брежани, Минско селище, кв. 5 (пет) по ЗРП, одобрен със Заповед № 1365/ 1959 г., община Симитли,  със застроена площ от 38,43 (тридесет и осем цяло и четиридесет и три стотни) кв.метра, на ІІ (втория) етаж във вход „Ж” на жилищен Дом 13 (тринадесет), състоящ се от две стаи, при граници и съседи на апартамента: север и изток – двор, запад – коридор, юг – апартамент № 2, вх.Ж, отдолу – апартамент № 1, вх.А, отгоре – покрив, ВЕДНО с 7,0910 (седем цяло девестотин и десет десетохилядни) % идеални части от общите части на блока и същите идеални части от правото на строеж върху терена, върху който е построен блока, с административен адрес на жилището: община Симитли, с. Брежани, Минско селище, Дом 13, ет.ІІ, апартамент 1,вх.Ж. Началната цена за продажбата на имота е 535 (петстотин тридесет и пет) лева.

Върху продажните цени не се начислява ДДС.

Предложените за продажба  имоти са собственост на „Мина Пирин” – ЕАД (Н) гр. Симитли и са включени в масата на несъстоятелността.

За участие в продажбата се внася задатък в размер на 10 на сто върху цената, в „Юробанк България” – АД, IBAN: BG76BPBI 7922 5040 6822 01, BIC код BPBIBGSF, който следва да е постъпил по банковата сметка най-късно до 17:00 ч. на 11.09.2019 г.

Прякото договаряне ще се проведе от 13:00 ч. на 12.09.2019 г., по адреса на управление на длъжника: гр. Симитли, ул. „Славянска” № 23, където ще бъдат и книжата по продажбата, на разположение на заинтересованите.

Всички разноски по прехвърлянето на собствеността са за сметка на Купувача.

За информация тел.: 0888-212-002