Красимир Петров Иванов – синдик на “Булнед” ЕООД в несъстоятелност, гр. Враца, ЕИК 106051141, в производство по несъстоятелност по т. д. №44 от 2011 г.  по описа на Врачански окръжен съд, на основание чл. 717а от ТЗ и във връзка определение на съда по несъстоятелността  №399 от 16.09.2014 г., ОБЯВЯВА на интересуващите се на 16.09.2019  г.  в  канцеларията на синдика, находяща се в гр. Враца  ул. „Индустриална” № 7, втори етаж ще се проведе продажба на следното имущество, собственост на длъжника:

Обособена част две – включваща:

Инв. №

Наименование

Площ на имота, кв.м.

31

ПИ 015002, землището на с. Върбешница, общ.Мездра, м. Мъртвилото,  ливада, 9 кат.

2813

32

ПИ 015014, землището на с. Върбешница, общ.Мездра, м. Мъртвилото,  ливада, 9 кат.

687

33

ПИ 015006, землището на с. Върбешница, общ.Мездра, м. Мъртвилото,  ливада, 9 кат.

2670

34

ПИ 015019, землището на с. Върбешница, общ.Мездра, м. Мъртвилото,  ливада, 9 кат.

1998

35

ПИ 015005, землището на с. Върбешница, общ.Мездра, м. Мъртвилото,  ливада, 9 кат.

1432

36

ПИ 015007, землището на с. Върбешница, общ.Мездра, м. Мъртвилото,  ливада, 9 кат.

2669

37

ПИ 015009, землището на с. Върбешница, общ.Мездра, м. Мъртвилото,  ливада, 9 кат.

1533

38

ПИ 016006, землището на с. Върбешница, общ.Мездра, м. Дедов дол,  ливада, 9 кат.

2000

39

ПИ 015016, землището на с. Върбешница, общ.Мездра, м. Мъртвилото,  ливада, 9 кат.

9578

40

ПИ 015015, землището на с. Върбешница, общ.Мездра, м. Мъртвилото,  ливада, 9 кат.

402

41

ПИ 015008, землището на с. Върбешница, общ.Мездра, м. Мъртвилото,  ливада, 9 кат.

1650

12

ПИ 015013, землището на с. Върбешница, общ.Мездра, м. Мъртвилото,  ливада, 9 кат.

1804

15

ПИ 015003, землището на с. Върбешница, общ.Мездра, м. Мъртвилото,  ливада, 9 кат.

936

49

ПИ 251006, землището на с. Върбешница, общ.Мездра, м. Дедов дол, залесена територия, широколистна гора

1100

59

ПИ 242001, землището на с. Върбешница, общ.Мездра, м. Мъртвината, залесена територия, широколистна гора

9700

201

ПИ 000268, землището на с. Върбешница, общ.Мездра, м. Дедов дол, ливада 6 кат.

888

 

ПИ 015004, землището на с. Върбешница, общ.Мездра, м. Мъртвилото,  ливада, 9 кат. НЕ Е ВКЛ. В ОПИСА

2001

 

ПИ 000232, землището на с. Върбешница, общ.Мездра, м. Дедов дол  ливада, 9 кат., НЕ Е ВКЛ. В ОПИСА

1544

 

ОБЩО

45405

 Начална цена на обособената част за продажба по реда на чл. 718 от ТЗ  -  277  706.00 /Двеста седемдесет и седем и седемстотин и шест/  лв.

Таксите и данъците по прехвърляне на имуществото са за сметка на купувача.

Продажбата ще се проведе по реда на чл. 718 от ТЗ – чрез пряко договаряне.

Оглед на имуществото може да бъде извършван всеки понеделник, сряда и петък от 10 до 12 часа.
Книжата относно продажбата са на разположение на всички заинтересувани в канцеларията на синдика, находяща се гр. Враца  ул. „Индустриална” № 7, втори етаж моб.тел. 0888690606.

За участие в прякото договаряне се внася задатък 10 на сто от начална цена   по особената банкова сметка на синдика: IBAN BG60 IABG 7494 7000 1914 00, BIC  IABGBGSF при “Интернешънъл асет банк” АД      гр. Враца.

Прякото договаряне се извършва  в деня на продажбата  – 16.09.2019 г., от 08.30 до 08.45 часа.

Резултатите от водените с потенциалните купувачи преговори ще бъдат материализирани в писмен вид в протоколи от преговори за продажба чрез пряко договаряне по реда на чл. 718 от ТЗ.

Пряко договаряне  се извършва чрез съпоставяне на посочените в офертите ценови предложения. С кандидат купувача предложил най-висока по размер цена в едноседмичен срок от подписване на протокола за проведените преговори ще бъде сключен предварителен договор за покупко-продажба. Ако най-високата по размер цена е предложена от повече от един от потенциалните купувачи за водене на преговори ще бъде поканен този, който устно предложи по-висока цена, при стъпка за наддаване в размер не по-малко от 1000 лв. /Хиляда/ лева. Окончателното изплащане на пълния размер на определената продажна цена следва да бъде извършено в срок не по-късно от 1 /Един месец/ от сключването на предварителния договор, като предварително платения задатък в размер на 10 /десет/ % от началната цена ще бъде приспаднат при окончателното плащане на цената.

Прехвърлянето на правото на собственост ще бъде извършено чрез подписването на окончателен договор между страните (срокът за сключването на който ще бъде конкретизиран в предварителния договор) или чрез издаване на възлагателно постановление от съда по несъстоятелността.

Ако купувачът не се яви и не предприеме необходимите действия за сключването на предварителния /съответно окончателния договор/, както и не заплати договорената цена съгласно указания начин, внесеният от него задатък остава в полза на масата на несъстоятелността, като неустойка за неизпълнение на поетото с протокола от преговорите задължение. В този случай ще бъде поканен купувача, който е предложил следващата най-висока по размер цена. Ако този купувач не се съгласи или не се яви и не предприеме необходимите действия за сключването на договора или не плати договорената цена, внесения от него задатък се задържа за удовлетворяване на кредиторите, а имуществото ще бъде предложено на следващия по реда на предложените цени купувач до изчерпване на всички потенциални купувачи, при условие, че предложената от тях цена е не по-ниска от началната.

При продажбата на гореописаното имущество извършените от купувача действия на разпореждане преди окончателното плащане на цената са недействителни по отношение на кредиторите на несъстоятелността съгласно чл.718, ал.4 от Търговския закон.