Иван Тодоров Летников, синдик на "Промекс билд” ООД /в несъстоятелност/ по т.д. № 429/2015 г. на СГС, ЕИК 131123233 със седалище и адрес на управление гр. София, ул. Черни лом No 10, на основание чл. 717а от ТЗ, ОБЯВЯВА, че на 19.08.2019 г. от 14.00 ч. в канцеларията на синдика в гр. София, ул. „Уйлям Гладстон” № 65, вх. А, ет. 4, ап. 7, по реда на чл. 717ж и сл. от ТЗ ще се извърши продажба с явно наддаване на следното недвижимо имущество от масата на несъстоятелността на „Промекс билд” ООД /в несъстоятелност/:

Поземлен имот № 87, от квартал 19, по плана на с. Караиванца, общ. Дряново, област Габрово, одобрен със Заповед №754/1984 г. с обща площ от 1 800 кв. м., заедно с прилежащото застрояване, което съгласно Нотариален акт № 167/2006 г. включва: двуетажна паянтова жилищна сграда със застроена площ 90,00 кв.м; пристройка /навес/ със застроена площ 55 кв.м.; масивна стопанска сграда със застроена площ 15,00 кв. м., полумасивна стопанска сграда със застроена площ 50,00 кв. м.; навес със застроена площ 40,00 кв. м.

Началната тръжна цена на имуществото, при условията на чл. 717ж от ТЗ, е равна на 80 на сто от оценката и е в размер на 31 576/тридесет и една хиляди петстотин и седемдесет и шест лева/ лв. Стъпката за наддаване е 1 000 /хиляда/ лв.

Предложения под оценката са недействителни.

Книжата за продажбата ще бъдат на разположение в канцеларията на синдика на адрес гр. София, ул. „Уйлям Гладстон” № 65, вх. А, ет. 4, ап. 7 от 22.07.2019 г. до 16.08.2019 г. от 10.00 до 17.00 часа и на 19.08.2019 г. от 10.00 до обявения час на проданта.

Оглед на имуществото може да бъде извършен след предварително съгласуване със синдика на телефон 0888/583356. Транспортните и др. разходи по огледа са за сметка на кандидат-купувачите.

За участие в наддаването до края на деня, предхождащ деня на продажбата, се внася задатък от 10 на сто от началната цена по особената банкова сметка с титуляр „Промекс билд” ООД /в несъстоятелност/ в ТБ Райфайзен банк АД, IBAN BG32RZBB91551008017676, BIC RZBBBGSF. Наддавателни предложения се подават в деня на продажбата от 10,00 до 14,00 часа. Желаещите да участват в наддаването подават предложенията си в запечатан плик, като посочват име, съответно фирма на участника; адрес и телефон за кореспонденция; и предложената от тях цена с цифри и думи. Към предложението кандидатите прилагат: оригинал от банков документ за внесен задатък, както и изрично пълномощно, в случай че предложението се подава от пълномощник.

За купувач се обявява този наддавач, който е предложил най-високата цена. Ако най-високата цена е предложена от повече от един наддавач, купувачът се определя чрез незабавен търг чрез явно наддаване в присъствието на явилите се наддавачи. Обявяването на купувача се извършва от синдика, за което се съставя протокол, който се подписва от него и явилите се наддавачи.

Резултатът от наддаването ще бъде обявен от синдика в деня на продажбата, веднага след изтичане на срока за подаване на предложенията, в присъствието на явилите се наддавачи.

Обявеният за купувач следва да внесе предложената от него цена до 7 (седем) дни от приключване на продажбата, като приспадне внесения задатък. Ако в този срок цената не бъде внесена, задатъкът служи за удовлетворяване на кредиторите, а за купувач се поканва наддавача, предложил следващата най - висока цена. Ако и той не внесе цената в седем дневен срок от обявяването му за купувач, внесеният от него задатък също се задържа за удовлетворяване на кредиторите и се поканва следващият по реда на предложените цени наддавач и така при нужда до изчерпване на всички наддавачи, направили действителни наддавателни предложения.

Съгласно разпоредбите на чл. 717з ТЗ, когато лицето, обявено за купувач, внесе своевременно дължимата сума, Софийски градски съд с постановление му възлага продаваемият актив.

Разходите за държавна такса, съдебни такси, данъци, банкови комисионни и др., свързани с прехвърлянето на актива се поемат от купувача.