Иван Тодоров Балабанов – синдик на „Комплексстрой-Уста Генчо” АД /в несъстоятелност/, гр. Трявна, ул. „Ангел Кънчев” № 89, БУЛСТАТ 817046095, регистрирано по ф. д. № 1394/1992 г. по описа на Габровски окръжен съд, в производство по несъстоятелност по гр. д.  № 68/2011 г. по описа на Габровски окръжен съд, на основание чл. 717а от ТЗ ОБЯВЯВА на интересуващите се, че съгласно определение на съда по несъстоятелността от 27.05.2016 г., от 06.03.2020 г. до 30.03.2020 г. в канцеларията на синдика, находяща се в гр. Габрово, ул. „Брянска” № 44, етаж 3, офис 3, ще се проведе продажба чрез преговори с потенциален купувач на следното имущество, собственост на длъжника:

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 73403.501.465.1.6, разположен в ПИ с идентификатор 73403.501.465, кв. 174, гр. Трявна, ул. „Ангел Кънчев” № 89, ет. 3. Представлява част от 3-ти етаж  със застроена площ 267 кв.м. и предназначение „За делова и административна дейност”.

Начална цена на имота за водене на преговорите  46 410,00 лева.

Таксите и данъците по прехвърляне на имуществото са за сметка на купувача.

Продажбата ще се проведе по реда на чл. 718 от ТЗ – преговори с потенциален купувач.

Оглед на имуществото може да бъде извършван след съгласуване със синдика на тел.  0887 585 238.

Книжата относно продажбата са на разположение на всички заинтересувани в канцеларията на синдика, находяща се в гр. Габрово, ул. „Брянска” № 44, ет. 3, офис 3. Плащането на цената става по особената банкова сметка на синдика:

IBAN: BG50 FINV 9150 1815 3749 84     

BIC: FINVBGSF

Първа инвестиционна банка – клон Габрово

Желаещите да участват в покупката подават заявление за участие с предложена цена, към което прилагат: изрично пълномощно, в случай че предложението се подава от пълномощник; доказателства за самоличност или правосубектност на представляваното юридическо лице или едноличен търговец; удостоверение за актуално състояние.

Резултатът от наддаването ще бъде обявен от синдика в деня на края на продажбата – 10.00 часа на 30.03.2020 г., в присъствието на явилите се купувачи.