ГЕОРГИ ГАВРАИЛОВ ЧОЛАКОВ - синдик на „КОРЕКТ ФАРМ“ ЕООД (в несъстоятелност), ЕИК 131231668, на основание чл. 717а от Търговския закон, съгласно Определение № 133/05.03.2020 г., постановено по т. д. № 74/2014 г. по описа на Ловешки окръжен съд, ОБЯВЯВА на интересуващите се, че на 29.05.2020 г., от 12:30 часа, по адреса на управление на „КОРЕКТ ФАРМ“ ЕООД в несъстоятелност в гр. Ловеч, ул. Търговска № 12, хотел Ловеч, ще се проведе продажба на следните активи от имуществото на дружеството като обособена част, а именно:

1. 1 (една) акция, с номинална стойност от 1 (един) лев от капитала на „БЛАГОЕВГРАД - БТ“ АД, ЕИК 811154751, при начална цена в размер на 44,24 лева, представляваща 55 на сто от определената от оценителя „ВП-КОНСУЛТ-13“ ЕООД, peг. № 902400184 на КНОБ, Пазарна оценка изготвена на 15.10.2019 г., в размер на 80,44 лева;

2. Съвкупност от 2 758 (две хиляди седемстотин петдесет и осем) броя акции, с номинална стойност от по един лев, представляващи 0,04 % от капитала на „БУЛГАРТАБАК-ХОЛДИНГ“ АД, ЕИК 831636680, при обща начална цена в размер на 26 977,50 лева, представляваща 55 на сто от определената от оценителя „ВП-КОНСУЛТ-13“ ЕООД, peг. № 902400184 на КНОБ, Пазарна оценка изготвена на 15.10.2019 г., в размер на 49 050,00 лева;

3. Съвкупност от права представляващи четвърти пакет безналични акции от капитала на дружеството „ПЕТРОЛ“ АД, ЕИК 831496285, от всички собствени на „КОРЕКТ ФАРМ“ ЕООД (н) акции от капитала на „ПЕТРОЛ“ АД, който пакет към момента е от 1 000 000 (един милион) броя акции с номинална стойност от по четири лева (или обща номинална стойност на акциите в този пакет към момента от 4 000 000 (четири милиона) лева), при обща начална цена за този пакет в размер на 310 680,00 (триста и десет хиляди шестстотин и осемдесет) лева, представляваща 60 на сто от изготвената на 15.10.2019 г. от „ВП-КОНСУЛТ-13“ ЕООД, peг. № 902400184 на КНОБ, Пазарна оценка от 0,5178 лева за всяка акция.

При промяна на броя и/или на номиналната стойност на акциите след получаване на разрешение за продажба от съда по несъстоятелността, синдикът продължава продажбата като съответно отразява настъпилата промяна, като раздели общия брой собствени на „КОРЕКТ ФАРМ” ЕООД/н/ акции от капитала на „ПЕТРОЛ” АД, на броя на останалите за продажба пакети, след промяната, а ако това правило е неприложимо-по своя преценка, като общия брой към момента собствени на КОРЕКТ ФАРМ” ЕООД/н/ акции от капитала на „ПЕТРОЛ” АД са 3 000 000 броя, а останалите за продажба пакети са 3.

4. Съвкупност от права представляващи пети пакет безналични акции от капитала на дружеството „ПЕТРОЛ“ АД, ЕИК 831496285, от всички собствени на „КОРЕКТ ФАРМ“ ЕООД (н) акции от капитала на „ПЕТРОЛ“ АД, който пакет към момента е от 1 000 000 (един милион) броя акции с номинална стойност от по четири лева (или обща номинална стойност на акциите в този пакет към момента от 4 000 000 (четири милиона) лева), при обща начална цена за този пакет в размер на 310 680,00 (триста и десет хиляди шестстотин и осемдесет) лева, представляваща 60 на сто от изготвената на 15.10.2019 г. от „ВП-КОНСУЛТ-13“ ЕООД, peг. № 902400184 на КНОБ, Пазарна оценка от 0,5178 лева за всяка акция.

При промяна на броя и/или на номиналната стойност на акциите след получаване на разрешение за продажба от съда по несъстоятелността, синдикът продължава продажбата като съответно отразява настъпилата промяна, като раздели общия брой собствени на „КОРЕКТ ФАРМ” ЕООД/н/ акции от капитала на „ПЕТРОЛ” АД, на броя на останалите за продажба пакети, след промяната, а ако това правило е неприложимо-по своя преценка, като общия брой към момента собствени на КОРЕКТ ФАРМ” ЕООД/н/ акции от капитала на „ПЕТРОЛ” АД са 3 000 000 броя, а останалите за продажба пакети са 3.

Продажбата ще се проведе чрез пряко договаряне с потенциални купувачи, по реда на чл. 718 от ТЗ. За участие в наддаването се внася задатък в размер на 10% (десет процента) от началната цена по особената сметка на „КОРЕКТ ФАРМ" ЕООД (в несъстоятелност), при „Първа Инвестиционна Банка“ АД както следва:

IBAN: IBAN: BG39 FINV 9150 1816 3830 12;

BIC:  FINVBGSF;

За допускане до участие в продажбата кандидатите следва да представят на синдика следните документи:

- документ, удостоверяващ внесен задатък - задатъкът се счита за внесен, ако сумата е постъпила по особената сметка до 17:00 часа на 28.05.2020 г.;

-  документ за самоличност;

- удостоверение за актуално състояние - за юридически лица. Ако лицето е регистрирано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ при Агенцията по вписванията удостоверение не е необходимо;

- нотариално заверено изрично пълномощно, когато кандидатът участва в наддаването чрез представител.

В случай, че документите са на чужд език, те се представят в официално заверен превод, а ако са официални документи и с поставен Апостил по реда на Хагската конвенция за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове от 05.10.1961 г.

Книжата за продажбите са на разположение на заинтересованите в канцеларията на синдика, след предварителна уговорка със синдика на телефон: +359 885 033 714.

Предложения за закупуване на имуществото ще се приемат до 12:30 часа на 29.05.2020 г., когато ще бъдат обявени и постъпилите писмени предложения. Предложения могат да се правят и устно от 12:30 до 13:00 часа на 29.05.2020 г., които ще бъдат отразени в наддавателен лист. Резултатите от водените с потенциалните купувачи преговори ще бъдат материализирани в писмен вид в протоколи от преговори за продажба чрез пряко договаряне по реда на чл. 718 от ТЗ. За купувач ще бъде обявено лицето, предложило най – висока цена. Обявения за купувач е длъжен да внесе предложената от него цена в посочения от него срок, но не по – късно от 60 дни от датата на избора на купувач, като приспадне внесения задатък. Ако той не стори това внесения от него задатък се задържа и служи за удовлетворяване на кредиторите като се поканва следващия по реда на предложените цени наддавач, който не е изтеглил задатъка си и така при нужда до изчерпване на всички наддавачи, направили действителни наддавателни предложения.

Собствеността върху вещите ще бъде прехвърлена на обявения за купувач с отделен договор по реда на чл. 718, ал. 5 от ТЗ (и чл. 4, ал. 3 от ЗППЦК когато това е приложимо), след внасяне на пълната продажна цена и след получаване на разрешение от съда по несъстоятелността. Прехвърлянето на правата върху безналични  следва да се регистрира чрез инвестиционен посредник – банка, съгласно чл. 516, ал. 7 от ГПК.

Всички разноски за такси, данъци комисионни и други свързани с участието в преговорите и прехвърлянето на собствеността са за сметка на купувача и се заплащат отделно. 

Предоставените от Вас лични данни подлежат на защита по смисъла на Регламент 2016/679, Закона за защита на личните данни. Предоставените лични данни ще бъдат обработвани за постигане на законово позволени цели, свързани с провежданите продажби, както и за реализиране на законните интереси на администратора на личне данни. Синдикът на дружеството обработва, съхранява и използва доброволно предоставените лични данни в рамките на законово уредените срокове, като гарантира тяхната сигурност и опазване в тайна от трети лица. Информираме Ви, че личните Ви данни може да бъдат предоставени на държавни, общински органи и институции, банки, търговски дружества, юридически и физически лица, когато има такова задължение по силата на законова разпоредба, когато това е необходимо за реализиране на законните права и интереси на администратора или е необходимо за реализиране на Вашите права и законни интереси като участник в продажбите. Вие имате право на достъп и право на коригиране на Вашите лични данни, право да поискате личните Ви данни да бъдат заличени, при наличието на законовите основания за това, както и право да възразите срещу обработването, предоставянето и разкриването на Вашите лични данни за различни от посочените цели.