Мирослава Господинова Стръмска, постоянен синдик на „АГРОТЕХНИКА” АД в несъстоятелност, ЕИК 825231802, с адрес на управление: гр. Карлово, в производство по несъстоятелност по Търговско дело 705/2010 г., по описа на Окръжен съд Пловдив, Търговско отделение, ХІХ състав,  на основание чл. 717а от ТЗ и съгласно Определение на съда по несъстоятелността с № 378 от 11.02.2020 г. по търговско дело № 705/2010 г. по описа на Окръжен съд Пловдив, ОБЯВЯВА на интересуващите се, че на 28.05.2020 г. от 10.00 часа в канцеларията на синдика, находяща се в гр. Стара Загора, ул. Хаджи Димитър Асенов № 119, ет.3, офис 6, ще се проведе търг с явно наддаване при начална цена в размер на 80% от оценката за продажба на следното имущество, собственост на АГРОТЕХНИКА” АД в несъстоятелност, а именно:

5890,81/6073 ид. ч. /пет хиляди осемстотин и деветдесет цяло и осемдесет и една стотни от шест хиляди седемдесет и три идеални части/ от Урегулиран поземлен имот № V – Компл. застрояване, (пети, тире, комплексно застрояване), в квартал 7 (седми) по плана на село Ведраре, община Карлово, обл. Пловдив, с площ на имота 6073 кв. м. /шест хиляди седемдесет и три квадратни метра/, при граници: от север – улица,  от изток – УПИ VІ-Комп. застрояванe и УПИ VІI-Комп. застрояванe, от юг – улица и  УПИ ІI-Жил. стр. и от запад – улица и  УПИ ІI-Жил. стр., БЕЗ построените в имота два броя сгради представляващи: блок №17 – пететажен със застроена площ от 659 кв. м. и РЗП 3295 кв. м. и блок №18 – пететажен със застроена площ от 659 кв. м. и РЗП 3295 кв. м.

- пазарна оценка - 5530 лева (пет хиляди петстотин и тридесет лева).

- начална цена за продажба чрез търг с явно наддаване в размер на 80 на сто от оценката, т.е. 4424 лева (четири хиляди четиристотин двадесет и четири лева);

- стъпка за наддаване – 200 лв. (двеста лева).

Продажбата ще се проведе по реда на чл.717ж от ТЗ – чрез търг с явно наддаване при начална цена в размер на 80% от оценката, при стъпка за наддаване, посочена по-горе.

Всички разноски, таксите и данъците по прехвърляне на имуществото, са за сметка на купувача и се заплащат отделно.

Оглед на имуществото може да бъде извършван в с. Ведраре, община Карлово, до датата на продажбата.

Книжата относно продажбата са на разположение на всички заинтересувани в канцеларията на синдика, находяща се в гр. Стара Загора, ул. „Хаджи Димитър Асенов” № 119, ет.3, офис 6.

За участие в наддаването се внася безлихвен задатък в размер на 10 на сто от началната цена. Задатъкът се внася по особената банкова сметка на „Агротехника”АД в несъстоятелност под разпореждане на синдика в Инвестбанк АД, IBAN: BG34IORT73761040014300 и следва да е постъпил по тази сметка до 16.00 часа на последния работен ден, предхождащ датата на продажбата.

Желаещите да участват в наддаването представят в канцеларията на синдика в гр. Стара Загора, ул. Хаджи Димитър Асенов № 119, ет.3, офис 6, в деня на продажбата – 28.05.2020 г.  до часа, обявен за начало на търга – 10.00 ч., заявление за участие като посочват име, съответно фирма на участника, седалище, адрес и телефон за кореспонденция и посочване на имуществото, за което участват. Към заявлението кандидатите прилагат: оригинал от банков документ за внесен задатък в размер на 10 на сто от началната цена на имуществото, за което участват, декларация, че са запознати със състоянието на имуществото и изрично пълномощно, в случай, че предложението се подава от пълномощник.

Наддаването се извършва чрез записване на предложенията в наддавателен лист.  

За купувач на недвижимия имот се счита този наддавач, който е предложил най-висока цена. Обявяването на купувача се извършва от синдика в протокол, който се подписва от него и от явилите се наддавачи.

Определеният купувач следва в срок от 7 дни след приключване на продажбата да внесе по сметката на масата на несъстоятелността предложената от него цена, след приспадане на внесения задатък. В същия срок следва да се заплатят и дължимите данъци за придобиване на имуществото, когато такива са дължими, и удостоверяващия плащането документ да се представи на синдика.

Собствеността върху продаваното имуществено право се придобива с постановление за възлагане, издавано от съда по несъстоятелността. Въводът във владение на имущественото право се извършва от синдика въз основа на влязлото в сила постановление за възлагане, както и на удостоверение за платените такси за прехвърляне на имота и за извършеното вписване на същото постановление (когато е приложимо).