Димитър Стефанов Банков, синдик на EТ„ВАЛЕРИ-90-ВАЛЕНТИНА АНАСТАСОВА”, София, в несъстоятелност, с ЕИК 020374545, с адрес на управление в гр. София, в производство по несъстоятелност по т.д. №4914/2013 г. по описа на Софийски Градски съд, Търговско отделение, VI-12 състав, на основание чл. 717а от ТЗ и съгласно Определение на Съда по несъстоятелността от 22.11.2019 г. по т.д. №4914/2013 г. по описа на Софийски Градски съд, ОБЯВЯВА на интересуващите се, че на 26.03.2020 г. от 10.00 часа в канцеларията на синдика, находяща се в гр.София, бул.„Васил Левски” №25, ще се проведе търг с явно наддаване, при цена не по-ниска от 80% от оценката – 15200/петнадесет хиляди и двеста/ лева, за продажба на следното имущество, собственост на EТ„ВАЛЕРИ-90-ВАЛЕНТИНА АНАСТАСОВА” в несъстоятелност, а именно:

Неурегулиран Поземлен имот, площ по док. - 937 кв.м., с.Враня стена, НЕУРЕГУЛИРАН ИМОТ ПРИ ГР.ПЪТ ОТ С.ТРЕКЛЯНО ЗА ГР.ЗЕМЕН, ИМОТ НА Н-ЦИ НА АЛЕКСАНДЪР РАЙКОВ, ОТ ДВЕ СТРАНИ – ИМОТ НА ВАЛЕНТИНА РАЙКОВА АНАСТАСОВА, ИМОТ НА Н-ЦИ НА АЛЕКСАНДЪР РАЙКОВ, ОБЛ.ПЕРНИК, ОБЩ.ЗЕМЕН, с. Враня стена – вх.рег.№1418, дв.вх.рег. №1407 от 27.07.2018г., акт №70, том 1 от 2016 г.

Сграда, обект в сгр. - ГАРАЖ, площ по док. - 39 кв.м., с Враня стена, ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ВИЛНА СГРАДА С ГАРАЖ СЪС ЗП 39 КВ.М., В ИМОТ ОТ 937 КВ.М.ПРИ  ГР: ПЪТ ОТ С.ТРЕКЛЯНО ЗА ГР.ЗЕМЕН, ИМОТ НА АЛЕКСАНДЪР РАЙКОВ, ОТ ДВЕ СТРАНИ – ИМОТ НА ВАЛЕНТИНА РАЙКОВА АНАСТАСОВА, ОБЛ.ПЕРНИК, ОБЩ.ЗЕМЕН, с. Враня стена – дв.вх.рег.№1418, дв.вх.рег. №1407 от 27.07.2018г., акт №70, том 1 от 2016 г.

Продажбата ще се извърши по реда на чл.717ж. от Търговския закон – чрез търг с явно наддаване, с начална цена 15200 /петнадесет хиляди и двеста/ лева, представляваща 80 на сто от оценката. Стъпката за наддаване е 500 (петстотин) лева. Наддаването ще се извърши чрез вписване на предложенията за цена в наддавателен лист.

Оглед на имуществото може да бъде извършван до датата на продажбата, след предварително съгласуване на тел.0883380006.

Книжата относно продажбата са на разположение на всички заинтересувани в канцеларията на синдика, находяща се в гр.София, гр.София, бул.„Васил Левски” №25, след предварително съгласуване на тел. 0883380006.

За участие в наддаването се внася задатък в размер на 10 на сто от началната цена в размер на 15200 /петнадесет хиляди и двеста/ лева. Задатъкът се внася по особената банкова сметка на EТ„ВАЛЕРИ-90-ВАЛЕНТИНА АНАСТАСОВА” в несъстоятелност под разпореждане на синдика в Централна кооперативна банка АД,гр.София, BIC : CECBBGSF , IBAN: BG51 CECB 9790 16G3 6766 00.

За допускане до участие в търга кандидатите следва да представят на синдика в деня на продажбата – 26.03.2020 г. от 09.30часа до 10.00часа – следните документи:

- документ, удостоверяващ внесен задатък – задатъкът се смята за внесен, ако сумата е постъпила по особената сметка на синдика до 12 часа в последния работен ден преди деня на търга;

- документ за самоличност;

- удостоверение за актуално състояние – за юридически лица;

- нотариално заверено изрично пълномощно, когато кандидатът участва в наддаването чрез представител.

За купувач на имота ще бъде обявен този наддавач, който е предложил най-висока цена. Определеният купувач следва в срок от 7 дни след приключване на продажбата да внесе по особената сметка под разпореждане на синдика предложената от него цена, след приспадане на внесения задатък. Ако в този срок цената не бъде внесена, задатъкът служи за удовлетворяване на кредиторите, а за купувач се поканва наддавачът, предложил следващата най-висока цена. Ако и той не внесе цената в петдневен срок от обявяването му за купувач, внесеният от него задатък също се задържа за удовлетворяване на кредиторите и се поканва следващият по реда на предложените цени наддавач и така при нужда до изчерпване на всички наддавачи, направили действителни наддавателни предложения.

Съгласно разпоредбите на чл.717з. От Търговския закон, когато лицето, обявено за купувач, внесе своевременно дължимата сума, Софийски градски съд с постановление му възлага имота на длъжника.

Купувачът ще бъде въведен във владение от синдика след влизане в сила на постановлението за възлагане, заплащане на таксите за прехвърляне на имота и представяне на удостоверение за извършено вписване на постановлението.