Валери Петров Анчев - синдик на „ТОП ЛИФТ“ ЕООД /в несъстоятелност/, ЕИК 130978037, със седалище и адрес на управление: гр. София 1528, район „Искър“, ул. „Поручик Неделчо Бончев“ № 3, в производството по търговско дело № 9443/2012 г. по описа на Софийски градски съд, Търговско отделение, VI-20 състав, на основание чл. 718 във връзка с чл. 717а от Търговския закон и с разрешение на съда по несъстоятелността, постановено с Определение от 28.05.2021 г., ОБЯВЯВА, че на 03.08.2021 г. от 11,00 до 12,00 часа в канцеларията на синдика, находяща се в гр. София 1729, бул. „Александър Малинов“ № 23, ет. 2 (първи надпартерен), офис 47, ще се проведе продажба по реда на чл. 718 от Търговския закон на движима вещ, собственост на „ТОП ЛИФТ“ ЕООД /в несъстоятелност/, както следва:

Лекотоварен автомобил; Марка: Renault; Модел: Rapid; Първа регистрация: 24.01.1991 г.; Обем на двигателя – 1 390 м3; Мощност: 44 kW; Гориво - бензин; Номер шаси: VF1F407M505607167; Номер двигател: C3JE760C070999; Цвят: син; Рег. № C7199РС; Пробег на автомобила: не е установен.

Минималната цена, при която ще се обсъждат и приемат предложения за закупуването на горепосочената вещ, е равна на стойността на оценката й, а именно – 260.00 лв. (двеста и шестдесет лева).

Върху цената на вещта не се дължи ДДС, тъй като „ТОП ЛИФТ“ ЕООД /в несъстоятелност/, е дерегистрирано по ЗДДС.   

Оглед може да бъде извършван след предварително съгласуване със синдика на тел. 0888795075.

Книжата относно продажбата са на разположение на всички заинтересувани в канцеларията на синдика, находяща се в гр. София 1729, бул. „Александър Малинов” № 23, ет. 2 (първи надпартерен), офис 47.

Прякото договаряне ще се проведе за вещта, посочена по-горе, по реда на чл. 718 от Търговския закон, срещу цена не по-ниска от обявената по-горе минимална приемлива цена за нея.

Желаещите да участват в преговорите представят в канцеларията на синдика предложение за покупка на вещта, адресирано до синдика на „ТОП ЛИФТ“ ЕООД /в несъстоятелност/. Предложението за покупка трябва да посочва: име и единен граждански номер за физическите лица, съответно фирма и единен идентификационен код или код по БУЛСТАТ за юридическите лица; адрес за кореспонденция и телефон за връзка; кратка индивидуализация на имуществото, за чието закупуване се прави предложение и потвърждение, че предложителят-кандидат купувач е запознат със състоянието на имуществото, което желае да закупи; предлаганата цена с цифри и с думи.

Към предложението за покупка предложителят прилага: документ за внесен задатък, копие на удостоверение за актуално състояние за юридическите лица и нотариално заверено пълномощно за участие в прякото договаряне, в случай че предложението се подава от пълномощник. В деня на проданта предложителите, които са физически лица, трябва да се идентифицират с документ за самоличност.

Всички предложители, при отварянето на предложенията им, са длъжни да попълнят декларация-съгласие за съхраняване и обработка на личните им данни във връзка с провеждането на прякото договаряне и евентуалното сключване на предварителен и окончателен договор за покупко-продажба.

Предложителите, чиито предложения са обявени за печеливши в прякото договаряне, са длъжни да попълнят декларация за произход на средствата по сделката съгласно изискванията на Закона за мерките срещу изпирането на пари.

На 03.08.2021 г. в 11,00 часа подалите предложения лица следва да се явят в канцеларията на синдика за обсъждане на направените предложения за покупка чрез преки преговори. Синдикът ще разглежда само предложения за закупуване, които отговарят на изискванията, посочени в това обявление, и с които се предлага цена, не по-ниска от минималната цена, посочена в обявлението.

В хода на преговорите предложителите имат право да подобряват предложенията си. Синдикът има право на свободна преценка в интерес на кредиторите и масата на несъстоятелността да избере кое предложение за покупка да приеме или да откаже всички предложения. Предложителите участват в преговорите на свой риск, разноски и отговорност и не могат да претендират вреди от неприемане на предложенията им.

За проведените преговори синдикът съставя протокол, който се подписва от него и от предложителите, чиито предложения за покупка са определени като печеливши.

За участие в преговорите за покупка на вещта по реда на чл. 718 от ТЗ предложителят трябва да е внесъл задатък в размер на 10 на сто от минималната приемлива цена за съвкупността, за чиято покупка се прави предложение. Задатъкът трябва да е постъпил най-късно на 02.08.2021 г. по сметката на „ТОП ЛИФТ“ ЕООД /в несъстоятелност/, в „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА“ АД с IBAN BG23UBBS80021065842440. За времето, през което задатъкът е по сметката на дружеството, върху него не се дължат лихви.

Пълният размер на предлаганата цена трябва да бъде платена изцяло по особената банкова сметка в разпореждане на синдика, чийто титуляр е „ТОП ЛИФТ“ ЕООД /в несъстоятелност/ в „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА“ АД с IBAN BG23UBBS80021065842440 преди подписването на окончателен договор за продажба на вещта.

Разноските за сключване на договора за продажба, прехвърляне на собствеността и предаване на имуществото (за нотариални, държавни и местни данъци и такси; банкови комисионни, както и всички други разноски за прехвърляне на собствеността, натоварване, преместване, транспорт и др. п.) са за сметка на купувача и се заплащат отделно.

За купувач ще бъде обявен предложителят, който е предложил най-висока цена. За отварянето на направените предложения и тяхното подобряване ще бъде съставен протокол, който се подписва от синдика и предложителя с прието предложение. Внесените задатъци от предложители, чиито предложения не са обявени за печеливши в съставения протокол, ще им бъдат преведени обратно по посочените от тях сметки, след като синдикът получи надлежно разрешение от съда по чл. 658, ал. 1, т. 9 от ТЗ.