Венцеслава Стефанова Стефанова – синдик на „СИДЕРО” ЕООД, гр. Сандански, ЕИК 101042658, в несъстоятелност т.д. № 51/2014 г., образувано по описа на  Окръжен съд Благоевград, на основание чл. 717а, ал. 1 от ТЗ, ОБЯВЯВА на интересуващите се, че въз основа на Определение № 3413/25.07.2019 г. на съда по несъстоятелността на 16.09.2019 г. от 14:00 часа в канцеларията на синдика, находяща се в гр. Русе, ул. „Църковна Независимост” № 11, ет. 1, офис 1 /адвокатска кантора Венцеслава Стефанова/, ще се проведе продан по реда на чл. 718 от ТЗ на следното имущество, собственост на „СИДЕРО” ЕООД, а именно:

ИМУЩЕСТВО, ПРЕДМЕТ НА ОСРЕБРЯВАНЕ /КАТО ЦЯЛО/:

1. Поземлен имот с идентификатор 38532.200.417, находящ се в с. Копривлен, общ. Хаджидимово, обл. Благоевград, в м. „Гайтаниновски мост” с площ от 2823 кв.м., с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, категория на земята при неполивни условия: 0, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 000417, съседи: 38532.200.399, 38532.200.416, 38532.200.265, а по нот. акт № 86, том I, дело № 178/1997 год. на нотариус при Районен съд - Гоце Делчев, представляващ парцел II, с площ 2 823,44 кв. м., при съседи: изток - обслужващ път, запад - парцел I, север - парцел I, юг - парцел III.

2. Поземлен имот с идентификатор 38532.200.399, находящ се в с. Копривлен, общ. Хаджидимово, обл. Благоевград, в м. „Гайтаниновски мост” с площ от 5027 кв.м., с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за животновъдна ферма, категория на земята при неполивни условия: 0, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 000399, съседи: 38532.94.444, 38532.200.400, 38532.200.416, 38532.200.417, 38532.200.265, 38532.94.2332, а по нот. акт № 86, том I, дело № 178/1997 год. на нотариус при Районен съд - Гоце Делчев, представляващ парцел III, с площ 5 027,50 кв. м., при съседи: изток - обслужващ път, запад - парцел IV и ограда стопански двор, север - парцел I и парцел II и от юг - обслужващ път.

3.  Поземлен имот с идентификатор 38532.200.401, находящ се в с. Копривлен, общ. Хаджидимово, обл. Благоевград, в м. „Гайтаниновски мост” с площ от 3778 кв.м., с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за животновъдна ферма, категория на земята при неполивни условия: 0, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 000401, съседи: 38532.94.444, 38532.200.405, 38532.200.415, 38532.200.416, 38532.200.400, а по нот. акт № 86, том I, дело № 178/1997 год. на нотариус при Районен съд - Гоце Делчев, представляващ парцел V, с площ 3 778,20 кв. м., при съседи: изток - парцел IV и обслужващ път, запад - ограда, стопански двор, север - ограда, стопански двор и от юг - парцел VI.

4. Поземлен имот с идентификатор 38532.200.405, находящ се в с. Копривлен, общ. Хаджидимово, обл. Благоевград, в м. „Гайтаниновски мост” с площ от 4054 кв.м., с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за животновъдна ферма, категория на земята при неполивни условия: 0, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 000405, съседи: 38532.200.408, 38532.200.416, 38532.200.415, 38532.200.401, 38532.94.444, а по нот. акт № 86, том I, дело № 178/1997 год. на нотариус при Районен съд - Гоце Делчев, представляващ парцел VI с площ 4 054,19 кв.м., при съседи: изток - обслужващ път, запад - ограда стопански двор, север - парцел V и от юг - парцел VII и обслужващ път, ведно със сграда с идентификатор 38532.200.405.1, представляваща масивен овчарник със застроена площ 700 кв. м., описана в пункт 1, точка 2 на нотариалния акт.

5. Поземлен имот с идентификатор 38532.200.408, находящ се в с. Копривлен, общ. Хаджидимово, обл. Благоевград, в м. „Гайтаниновски мост” с площ от 310 кв.м., с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: друг вид земеделска земя, категория на земята при неполивни условия: 0, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 000408, съседи: 38532.200.410, 38532.200.416, 38532.200.405, 38532.94.444, а по нот. акт № 86, том I, дело № 178/1997 год. на нотариус при Районен съд - Гоце Делчев, представляващ парцел VII с площ 310,72 кв.м., при съседи: изток - обслужващ път и парцел VI, запад - ограда стопански двор, север - парцел VI и от юг - парцел VIII и обслужващ път, ведно със сграда с идентификатор 38532.200.408.1, представляваща трафопост тип Б с площ от 8 кв.м., описана в пункт 1, точка 7 на нотариалния акт.

6. Поземлен имот с идентификатор 38532.200.410, находящ се в с. Копривлен, общ. Хаджидимово, обл. Благоевград, в м. „Гайтаниновски мост” с площ от 5538 кв.м., с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за животновъдна ферма, категория на земята при неполивни условия: 0, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 000410, съседи: 38532.200.272, 38532.200.240, 38532.200.267, 38532.200.416, 38532.200.409, 38532.200.408, 38532.94.444, а по нот. акт № 86, том I, дело № 178/1997 год. на нотариус при Районен съд - Гоце Делчев, представляващ парцел VIII с площ 5 537,52 кв.м., при съседи: изток - обслужващ път, запад - ограда стопански двор, север - парцел VII и парцел IX и от юг - парцел XVI и ограда стопански двор.

7. Поземлен имот с идентификатор 38532.200.409, находящ се в с. Копривлен, общ. Хаджидимово, обл. Благоевград, в м. „Гайтаниновски мост” с площ от 613 кв.м., с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за складова база, категория на земята при неполивни условия: 0, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 000409, съседи: 38532.200.410, 38532.200.416, а по нот. акт № 86, том I, дело № 178/1997 год. на нотариус при Районен съд - Гоце Делчев, представляващ парцел IX с площ 613,22 кв.м., при съседи: изток - обслужващ път, запад - обслужващ път, север - обслужващ път и от юг - парцел VII.

8. Поземлен имот с идентификатор 38532.200.403, находящ се в с. Копривлен, общ. Хаджидимово, обл. Благоевград, в м. „Гайтаниновски мост” с площ от 1704 кв.м., с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за друг вид производствен складов обект, категория на земята при неполивни условия: 0, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 000403, съседи: 38532.200.415, 38532.200.404, 38532.200.416, 38532.200.402, а по нот. акт № 86, том I, дело № 178/1997 год. на нотариус при Районен съд - Гоце Делчев, представляващ парцел XI с площ 1 704,43 кв.м., при съседи: изток - обслужващ път, запад - обслужващ път, север - парцел X и от юг - парцел XII.

9. Поземлен имот с идентификатор 38532.200.407, находящ се в с. Копривлен, общ. Хаджидимово, обл. Благоевград, в м. „Гайтаниновски мост” с площ от 651 кв.м., с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: друг вид земеделска земя, категория на земята при неполивни условия: 0, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 000407, съседи: 38532.200.416, 38532.200.404, 38532.200.415, а по нот. акт № 86, том I, дело № 178/1997 год. на нотариус при Районен съд - Гоце Делчев, представляващ парцел XIII с площ 650,72 кв.м., при съседи: изток - парцел XII, запад - обслужващ път, север - парцел XII и от юг - обслужващ път.

10. Поземлен имот с идентификатор 38532.200.411, находящ се в с. Копривлен, общ. Хаджидимово, обл. Благоевград, в м. „Гайтаниновски мост” с площ от 679 кв.м., с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за друг вид производствен складов обект, категория на земята при неполивни условия: 0, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 000411, съседи: 38532.200.412, 38532.200.267, 38532.200.416, а по нот. акт № 86, том I, дело № 178/1997 год. на нотариус при Районен съд - Гоце Делчев, представляващ парцел XIV с площ 679,89 кв.м., при съседи: изток - парцел XVI, запад - обслужващ път, север - обслужващ път и от юг - парцел XV, ведно със сграда с идентификатор 38532.200.411.1, представляваща масивна битова сграда за животновъди на два етажа със застроена площ от 162 кв.м., описана в пункт 1, точка 1 на нотариалния акт.

11. Поземлен имот с идентификатор 38532.200.412, находящ се в с. Копривлен, общ. Хаджидимово, обл. Благоевград, в м. „Гайтаниновски мост” с площ от 634 кв.м., с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, категория на земята при неполивни условия: 0, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 000412, съседи: 38532.200.267, 38532.200.416, 38532.200.411, а по нот. акт № 86, том I, дело № 178/1997 год. на нотариус при Районен съд - Гоце Делчев, представляващ парцел XV, с площ 633,28 кв.м., при съседи: изток - парцел XVI, запад - обслужващ път, север - обслужващ път и от юг - парцел XV.

12. Поземлен имот с идентификатор 38532.200.413, находящ се в с. Копривлен, общ. Хаджидимово, обл. Благоевград, в м. „Гайтаниновски мост” с площ от 486 кв.м., с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: друг вид земеделска земя, категория на земята при неполивни условия: 0, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 000413, съседи: 38532.200.267, 38532.200.416, a по нот. акт № 86, том I, дело № 178/1997 год. на нотариус при Районен съд - Гоце Делчев, представляващ парцел XVII с площ 486,52 кв.м., при съседи: изток - парцел XVI, запад - обслужващ път, север - парцел XVI и от юг - обслужващ път.

ЗАБЕЛЕЖКА:

1. Сградите описани в пункт 1, точки 3, 4, 5, 6 и 8 в нот. акт № 86, том I, дело № 178/1997 год. на нотариус при Районен съд - Гоце Делчев не съществуват към настоящия момент, същите са разрушени, предвид което не са предмет на настоящото обявление, както и на изготвената експертна оценка.

2. Спрямо имуществото има вписана договорна ипотека в полза на „БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ” АД, нот. акт № 190, том I, рег. № 2407, дело № 176/2007г. на нотариус Елена Ласина, с район на действие РС – Гоце Делчев, вписан в СВ – Гоце Делчев, вх. рег. № 993/03.04.2007г., акт 87, том I.

НАЧАЛНАТА ЦЕНА ЗА ВОДЕНЕ НА ПРЕГОВОРИТЕ: 257 481,10 /двеста петдесет и седем хиляди четиристотин осемдесет и един лева и десет стотинки/, като плащането ѝ следва да бъде направено от избрания за купувач в срок не по-дълъг от 60 дни, считано от датата на избора, съобразно чл. 718, ал. 4 от ТЗ.

Продажбата ще се проведе в 14:00 ч. на 16.09.2019 г. в канцеларията на синдика, находяща се в гр. Русе, ул. „Църковна независимост” № 11, ет. 1.

За участие в проданта желаещите да участват лица следва да депозират в срок от 16.08.2019 г. до 14:00 ч. на 16.09.2019 г. в канцеларията на синдика, находяща се в гр. Русе, ул. „Църковна независимост” № 11, ет. 1 писмени предложения, в които посочват име, съответно фирма на участника, седалище, адрес на управление и телефон за кореспонденция, предложената от тях цена цифром и словом, като предложението следва да е подписано от участника. Към предложението кандидатите прилагат: изрично нотариално заверено пълномощно в случай, че предложението се подава от пълномощник, доказателства за самоличност или правосубектност на представляваното юридическо лице или едноличният търговец, удостоверение за актуално състояние.

Предложенията за участие се вписват по реда на постъпването им в изготвен от синдика входящ регистър.

Оглед на имуществото, следва да се извършва, след предварително обаждане на синдика на телефон 082 587 487, поне една седмица преди датата за оглед.

Книжата, относно продажбата, са на разположение на всички заинтересувани лица в канцеларията на синдика, намираща се на адрес гр. Русе, ул. „Църковна независимост” № 11, ет.1, офис 1.

За справки и допълнителна информация в канцеларията на синдика: гр. Русе, ул. „Църковна независимост” № 11, ет. 1 и на телефон: 00359 82 587 487 . Електронна поща: advokat@stefanova.bg.