Николай Димитров Вълков, синдик на "ЗЛАТНА ТРАКИЯ” АД, гр. Кърджали /в несъстоятелност/   по гр.д. № 353/2009 г. на Кърджалийски окръжен съд, ЕИК – 126149422, ОБЯВЯВА, на интересуващите се, че на 14.10. 2019  г. до 11 часа, в град Хасково, в административната сграда на фирма „Мануела” гр. Хасково, бул. „Съединение” № 62 , ет.2, на основание чл. 718 и сл. от ТЗ ще се приемат оферти за продажба на движимо имущество –  собственост на длъжника, за формиране маса на несъстоятелността на дружеството, за удоволетворяване на кредиторите по несъстоятелността, чрез преговори с потенциални купувачи.

На основание чл. 718 и сл. от ТЗ,

НА ПУБЛИЧНА ПРОДАН СЕ ИЗНАСЯ СЛЕДНИТЕ ДВИЖИМИ  ВЕЩИ и НЕДВИЖИМИ АКТИВИ, при първоначална цена, както следва:

№ по

ред

Марка /модел

 

Първоначална цена

/лева/

1.

Активи и материали по приложение № 1

 

159329,00

2.

Активи по Приложение № 2

 

85000,00

Предлаганите недвижими и движими вещи се предлагат за закупуване „ан блок” за активи по приложение № 1 и заедно или поотделно за активи по приложение № 2.

В базисните ценови равнища не е включен ДДС./ДДС не се дължи върху договорената цена- Дружеството е дерегистрирано по ЗДДС/

Стъпката за публичното наддаване е в размер на 10% от единичната цена.

 За потвърждаване на участие в наддаването се внася  задатък 10% върху цената по:

с/ка  BG85IABG70977000317200;

код- “IABGBGSF” /ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК/ АД, клон град Хасково, в срок един ден преди датата на провеждане на проданта.

Всеки кандидат купувач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик, като посочва определената от него цена. В плика следва да има достатъчно информация, легитимираща лицето , респективно дружеството, което участвува. Предложенията се подават до 11 часа в деня на продажбата на горепосочения адрес при синдика и се вписват във входящ регистър. След 11 часа започва отпечатването на запечатаните пликове с предложенията и обявяване на същите, в присъствието на явилите се кандидати. Стартовата наддавателна цена за всеки един от предметите на публичната продан, чрез преговори с потенциални купувачи, е дадената такава най-висока от кандидат-купувачите, от която започва публичното наддаване. Печели далия най-висока цена участник в преговорите. Спечелилия наддаването е длъжен в седемдневен срок да внесе оставащата част от предложената сума, в противен случай губи задатъка и имуществото се предлага на следващия участник за този имот  в публичната продан дал следващата по размер цена, при горните условия..

При липса на повече от 1 предложения, търга печели наддавача, предложил не по-ниска от обявената цена.

Желаещите да участвуват в търга могат да направят оглед на имуществото в стопанския двор на дружеството в гр. Харманли, бул. „България” 99, на 10.10.2019 г. от 10 до 12 часа, след предварително уточнение със синдика на тел. 0886/453565.