Александър Георгиев Костадинов, служебен адрес: гр. София, ул. „Ангел Кънчев” № 26, ет. 2 – синдик на „ЕМАКС 2005" ООД, ЕИК 111562283, в несъстоятелност, назначен с Определение от 02.11.2020 г., постановено по т.д. № 163/ 2019 г., по описа на Окръжен съд - Враца, със седалище и адрес на управление: област Враца, община Враца, гр. Враца, ж.к. Дъбника, бл. 32, вх. Б, ет. 2, ап. 26, на основание чл. 717а и сл. от ТЗ, ОБЯВЯВА на интересуващите се, че съгласно Определение на съда по несъстоятелността от 05.03.2021 г., в канцеларията на синдика, находяща се в гр. София, ул. „Ангел Кънчев” № 26, ет. 2, до 03.04.2023 г., 11:30 часа, ще се провеждат преки преговори за продажба по реда  на чл. 718 от ТЗ на следното имущество, собственост на длъжника:

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 48489.7.27.2.6 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-29/05.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АГКК и няма издадена заповед за изменение на КККР, с адрес на имота: гр. Монтана, ул. „Любен Каравелов” №1А, ет.0, самостоятелният обект се намира в сграда № 2, разположена в поземлен имот с идентификатор 48489.7.27, предназначение: за обществено хранене, брой нива на обекта- 1, посочена в документа площ - 171,40 кв.м., съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж - няма, под обекта- няма, над обекта- 48489.7.27.2.1, 48489.7.27.2.2, който самостоятелен обект съгласно документ за собственост представлява РЕСТОРАНТ, находящ се в гр. Монтана, ул.„Любен Каравелов” № 1А, с площ от 171,40 кв.м., състоящ се от търговска зала, входно фоайе-гардероб, санитарен възел, битова стая за персонала със санитарен възел, мокър бюфет, топла кухня, умивалня- кухня, умивалня- зала, помещение за отпадъци, келнерски офис, подготовка зеленчуци, склад за зеленчуци, хладилници за месо, вентилаторно помещение, като ресторанта заема целия сутеренен етаж на административно-търговска сграда на пет нива построена в УПИ X, пл.№738 от кв.121 по регулационния план на гр.Монтана, целият с площ от 392 кв.м., при граници ул.“Любен Каравелов“, УПИ IX-739а, УПИ XI-738а и ул.“Стефан Караджа“, заедно с припадащите му се идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, при начална цена от 90 200 лв.

Предлаганият ред и начин на продажба е съобразен с решението на събранието на кредиторите по чл. 677, ал.1, т. 8 от ТЗ.

Разноските за местни и държавни данъци и такси, банкови комисионни и др., свързани с участието в обявената продажба са за сметка на съответния купувач и се заплащат отделно.

Продажбата ще се проведе по реда на чл. 718 от ТЗ – чрез пряко договаряне.

Предложенията се разглеждат незабавно след подаването им, при което кандидатът се поканва да сключи съответния предварителен договор и да заплати задатък.

Предложения, постъпили след сключването на предварителен договор, не се разглеждат.

Книжата за продажбата се държат в канцеларията на синдика - гр. София, ул. „Ангел Кънчев” № 26, ет. 2 и са на разположение на заинтересованите след предварителна уговорка със синдика на тел. 0888 881 774.

Тел. 0888 881 774