Мария Георгиева Шукерова – постоянен синдик на „ВИП-БИЛДИНГ“ ООД – в несъстоятелност, ЕИК 130930601, със седалище и адрес на управление: със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Красно село, кв. „Борово“, бул. „България“ № 60 „В“, ет. 4, офис 9, в производство по несъстоятелност по т. д. № 55/2012 г. по описа на Софийски градски съд, ТО, VI-2- ри състав, на основание чл. 718 от ТЗ ОБЯВЯВА на интересуващите се, че съгласно решение, взето от проведеното на 21.04.2017 г. Събрание на кредиторите „ВИП-БИЛДИНГ“ ООД /н./ и разрешение на съда по несъстоятелността, дадено ми с Определение № 4283 от 08.08.2019 г., постановено по т. д. № 55/2012 г. по описа на СГС, ТО, VI-2- ри състав, на 10.10.2019 г. от 12:00 часа в канцеларията на синдика, находяща се в гр. София, бул. „Витоша” № 19, ет. 4, ап. 14, ще се проведе продажба на следното недвижимо имущество, собственост на длъжника, а именно:

1. Право на собственост върху самостоятелни обекти в сграда, изградена в Урегулиран поземлен имот, находящ се в гр. София, район „Витоша“, съставляващ УПИ VIII – 901,1138 /осми за имоти планоснимачни номера деветстотин и едно и хиляда сто тридесет и осем/ в квартал 91 а/деветдесет и едно, буква „а“/ по плана на гр. София, местността „кв. Драгалевци – Разширение Север“, целият с площ от 2 100/две хиляди и сто/ кв. м., при съседи по скица: улица, УПИ VII – 1137/ седми за имот планоснимачен номер хиляда сто тридесет и седем/, терен за озеленяване и УПИ XII /дванадесети/ - отреден за ТП и пречиствателни съоръжения, а съгласно скица № 15-477980 от 02.10.2017 г., представляващ Поземлен имот с идентификатор № 68134.1973.1138 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, хиляда деветстотин седемдесет и три, точка, хиляда сто тридесет и осем/, находящ се в гр. София, общ. Столична, обл. София (Столица), по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. София, одобрени със Заповед РД – 18-3/11.01.2011 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес на поземления имот: гр. София, район „Витоша“, ул. „Еловица“ № 44, с площ от 2097 /две хиляди и деветдесет и седем/ кв. м., , с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: За друг вид застрояване, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 901,1138 / планоснимачни номера деветстотин и едно и хиляда сто тридесет и осем/, квартал 91А / деветдесет и едно, буква „а“/, парцел VIII /осми/, а именно, следните недвижими имоти:

1) Офис № 1/едно/, находящ се на партерния етаж, състоящ се от офис – помещение, склад и санитарен възел, с площ от 59,11 /петдесет и девет цяло и единадесет стотни/ кв. м., в която са включени идеалните части от общите части на сградата, равняващи се на 1,604 % /едно цяло шестстотин и четири хилядни/ процента, при съседи: фризьорски салон, офис № 2 /две/, вътрешен двор, улица: заедно с 33,68/2 100 /тридесет и три цяло и шестдесет и осем стотни върху две хиляди и сто/ идеални части от описания по-горе урегулиран поземлен имот, а съгласно Схема № 15-493818 от 10.10.2017 г. съставляващ Самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 68134.1973.1138.1.14 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, хиляда деветстотин седемдесет и три, точка, хиляда сто тридесет и осем, точка, едно, точка, четиринадесет/, находящ се в гр. София, общ. Столична, обл. София (Столица), по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. София, одобрени със Заповед РД-18-3/11.01.2011 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес на имота: гр. София, район „Витоша“, ул. „Еловица“ № 44, ет. 0, обект 1,  самостоятелният обект се намира в сграда №  1, разположена в поземлен имот с идентификатор № 68134.1973.1138 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, хиляда деветстотин седемдесет и три, точка, хиляда сто тридесет и осем/, с предназначение на самостоятелния обект: за офис, брой нива на обекта 1 /едно/, с посочена в документа площ –59.11 /петдесет и девет цяло и единадесет стотни/ кв. м., прилежащи части: 1.604% /едно цяло шестстотин и четири хилядни/ процента ид. ч. от сградата, ниво: 1 /едно/, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – 68134.1973.1138.1.13, 68134.1973.1138.1.15, под обекта – 68134.1973.1138.1.18, над обекта – 68134.1973.1138.1.2. стар идентификатор: няма.

При цена равна на оценката в размер на 67 800.00 лв. /шестдесет и седем хиляди и осемстотин лева/, видно от представената към настоящата молба и изготвена за целите на производството оценка.

2) Фризьорски салон, находящ се на партерния етаж, състоящ се от работно помещение, стая за персонал и санитарен възел, с площ от 62,86 /шестдесет и две цяло и осемдесет и шест стотни/ квадратни метра, в която са включени идеалните части от общите части на сградата, равняващи се на 1,705 % /едно цяло седемстотин и пет хилядни/ процента, при съседи: фитнес зала, вътрешен двор, офис № 1 /едно/, офис № 2/ две/ и стълбищна площадка; заедно с 35,81/2 100/тридесет и пет цяло и осемдесет и една стотни върху две хиляди и сто/ идеални части от описания по-горе урегулиран поземлен имот, а съгласно схема № 15-473284 от 28.09.2017 г. съставляващ Самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 68134.1973.1138.1.15 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, хиляда деветстотин седемдесет и три, точка, хиляда сто тридесет и осем, точка, едно, точка, петнадесет/, с адрес: гр. София, общ. Столична, обл. София (Столица), по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. София, одобрени със Заповед РД-18-3/11.01.2011 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес на имота: гр. София, район „Витоша“, ул. „Еловица“ № 44, ет. 0, самостоятелният обект се намира в сграда № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор № 68134.1973.1138 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, хиляда деветстотин седемдесет и три, точка, хиляда сто тридесет и осем/, с предназначение на самостоятелния обект: за обслужваща дейност за битови услуги, брой нива на обекта: 1 /едно/, с посочена по документи площ от 62.86 /шестдесет и две цяло и осемдесет и шест стотни / кв. м., прилежащи части: 1.705 % / едно цяло седемстотин и пет хилядни/ процента идеални части от сградата, брой нива на обекта: 1/едно/, със съседи следните самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – 68134.1973.1138.1.14, 68134.1973.1138.1.13, 68134.1973.1138.1.17, под обекта – 68134.1973.1138.1.18, над обекта – 68134.1973.1138.1.2, стар идентификатор: няма.

При цена равна на оценката в размер на 72 100.00 лв. /седемдесет и две хиляди и сто лева/, видно от представената към настоящата молба и изготвена за целите на производството оценка.

Книжата относно продажбата са на разположение на всички заинтересувани в канцеларията на синдика, находяща се в гр. София, бул. „Витоша” № 19, ет. 4, ап. 14. Оглед на имуществото може да бъде извършван след предварителна уговорка със синдика.

За участие в наддаването се внася задатък в размер 10 на сто от оценката на имуществото, за което се участва в търга, по особената банкова сметка на длъжника:

IBAN: BG 58 PIRB 9170 7905 2170 78, BIC: PIRBBGSF

Лицата, проявяващи интерес към закупуването на процесната вещ или право следва да отправят писмените си предложения до синдика в запечатан плик, като посочат:

- три имена/наименование на юридическото лице, ЕГН/ЕИК, адрес/седалище и адрес на управление, а така също и телефон за кореспонденция;

- обект/вещ във връзка, с който/която се заявява участие;

- предложена цена, посочена с цифри и с думи, не по-ниска от началната.

В плика с предложението си всеки от участниците следва да приложи доказателство за платен задатък. До участие в наддаването се допускат само кандидати, чиито задатъци са постъпили по упоменатата по- горе банкова сметка до 17:00 часа на 09.10.2019 г.

Към предложението оферентите трябва да приложат: доказателства за самоличност или правосубектност на представляваното юридическо лице или едноличен търговец; изрично пълномощно, в случай, че предложението се подава от пълномощник; удостоверение за актуално състояние на юридическото лице доказателства за надлежно взето решение на компетентните органи на наддавач – юридическо лице, за закупува на процесното недвижимо имущество. При взето решение на органите на наддавач – юридическо лице, за закупуване на недвижимото имущество, което не е изготвено в писмена форма с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно, наддавачът следва да приложи и заверено извлечение от дружествения договор/учредителен акт, от което да е видно, че решението, за което се представят доказателства е надлежно взето. Предложенията се подават в канцеларията на синдика в деня на продажбата – 10.10.2019 г. от 10:30 до 11:30 часа.

Пликовете ще бъдат отворени от синдика, по реда на тяхното постъпване, на 10.10.2019 г. в 12:00 часа в присъствието на явилите се оференти. Невалидни са предложения за продажна цена по- ниска от посочената начална такава в обявлението, както и такива, направени от лица, които съгласно чл. 717г, ал. 1 ТЗ нямат право да наддават.

За купувач се обявява този оферент, който е предложил най-високата цена за вещта или правото. Ако, след отваряне на предложенията някой оферент, предложи по-висока цена от най-високата предложена с писмените предложения, купувачът се определя чрез незабавен търг, чрез явно наддаване  в  присъствието  на явилите се оференти. Обявяването на купувача се извършва от синдика, за което се съставя протокол, който се подписва от него и явилите се оференти.

Обявеният купувач следва в срок от 7/седем/ дни от приключване на продажбата да внесе предложената от него цена, като приспадне внесения задатък. Ако в този срок цената не бъде внесена, задатъкът служи за удовлетворяване на кредиторите, а за купувач се кани оферентът, предложил следващата най - висока цена и така при нужда до изчерпване на всички оференти, направили действителни предложения.

Договор за покупко-продажба на имуществото ще бъде сключен с оферента, предложил най- изгодни условия.

Разходите за държавна такса, съдебни такси, банкови комисионни и др. се поемат от купувача.

Таксите и данъците по прехвърляне на имуществото са за сметка на купувача.

За допълнителна информация: тел. 0896 686 481.