Александър Георгиев Костадинов, сл. адрес гр. София, ул. „Ангел Кънчев” № 26, ет. 2 – синдик на „Доломит Груп” ЕООД, в несъстоятелност, т.д. № 892/2011 г., по описа на Окръжен съд – гр. Пловдив, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 115772966, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев” № 126, ет.2  на основание чл. 717а и сл. от ТЗ ОБЯВЯВА на интересуващите се, че съгласно определение на съда по несъстоятелността, в канцеларията на синдика, находяща се в гр. София, ул. „Ангел Кънчев” № 26, ет. 2, до 30.03.2020 г., 11:00 часа ще се провежда продажба по реда на пряко договаряне на следното имущество, собственост на длъжника:

ЖИЛИЩНА СГРАДА на три нива със застроена площ на първо ниво 115 кв.м , на второ ниво - 175 кв.м и на трето ниво - 93 кв.м, построена върху държавна земя в с. Стойките, общ. Смолян, съставляваща УПИ XV -123 в кв.64 по ЗРП на с. Стойките с обща площ на УПИ от 510 кв.м с уредени регулационни сметки, ВЕДНО с правото на строеж върху урегулирания поземлен имот, отстъпено с договор от 20.08.1987 г. на председателя на ИК на ОбНС - с.Широка Лъка, който имот по кадастрални данни представлява СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР № 69345.101.337.2, със застроена площ от 160 кв.м, брой нива: 3/три/, с предназначение: Друг вид сграда за обитаване и СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР № 69345.101.337.1 със застроена площ от 44 кв.м, брой нива-1, предназначение: Друг вид сграда за обитаване, построени в поземлен имот с идентификатор № 69345.101.337 с адрес: ул. "Стойките", с. Стойките, ЕКАТТЕ 69345, общ. Смолян, обл. Смолян по кадастралната карта, одобрена със Заповед № РД-18-8/16.02.2006г на Изпълнителния директор на АГКК- София,

при начална цена – 173 300 (сто седемдесет и три хиляди и триста) лева.

Предлаганият ред и начин на продажба е съобразен с решението на събранието на кредиторите по чл. 677, ал.1, т. 8 от ТЗ.

Продажбата ще се проведе по реда на чл. 718 от ТЗ – чрез пряко договаряне.

Предложенията се разглеждат незабавно след подаването им, при което кандидатът се поканва да сключи съответния предварителен договор и да заплати задатък.

Предложения, постъпили след сключването на предварителен договор, не се разглеждат.

Разноските за местни и държавни данъци и такси, банкови комисионни и др., свързани с участието в обявената продажба са за сметка на съответния наддавач и се заплащат отделно.

Книжата за продажбата се държат в канцеларията на синдика - гр. София, ул. „Ангел Кънчев” № 26, ет. 2 и са на разположение на заинтересованите след предварителна уговорка със синдика на тел. 0888 881 774.

Тел. 0888 881 774