Румен Илиев Ангелов - постоянен синдик на „Мини - Бобов дол“ ЕАД- в несъстоятелност, с ЕИК 819364367, със седалище и адрес на управление: ул. Георги Димитров, гр. Бобов дол, п.к. 2670, община Бобов дол, област Кюстендил, на основание чл. 717а от ТЗ, ОБЯВЯВА на интересуващите се, че съгласно Определение от 21.02.2023 г., постановено по т.д. №3/2006 г. по описа на Окръжен съд - гр. Кюстендил, на 03.04.2023 от 10:00 часа в канцеларията на синдика, находяща се в гр. София, ул. ”Владайска” №23, ет.4, офис №9, ще се проведе търг с тайно наддаване чрез продажба по реда на чл.717в от ТЗ на следното имущество, собственост на длъжника, представляващо обособена част от недвижими имоти.

Предмет на продажбата по реда на чл.717а-717е от ТЗ е обособена част от недвижимо имущество, включваща следните недвижими имоти:

1. Имот, притежаващ идентификатор №04501.101.219 (четири хиляди петстотин и едно, точка, сто и едно, точка, двеста и деветнадесет) разположен в гр. Бобов дол, общ. Бобов дол, обл. Кюстендил по кадастралната карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед №РД-18-1920/04.12.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на АГКК, с площ: 17 817 кв.м. (седемнадесет хиляди осемстотин и седемнадесет) с трайно предназначение на територията: нарушена, начин на трайно ползване: за добив на въглища, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план:000219, при съседи: 04501.101.209; 04501.101.220; 04501.101.1.; 04501.101.218; 04501.101.267;

2. Имот, притежаващ идентификатор № 04501.4.105 (четири хиляди петстотин и едно, точка, четири, точка, сто и пет) разположен в гр. Бобов дол, общ. Бобов дол, обл. Кюстендил по кадастралната карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед №РД-18-1920/04.12.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на АГКК, с площ: 51133 кв.м. (петдесет и една хиляди сто тридесет и три) с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план:000219, при съседи: 04501.4.228; 04501.4.18; 04501.4.193; 04501.4.240; 04501.4.106;

3. Имот, притежаващ идентификатор № 04501.22.99 (четири хиляди петстотин и едно, точка, двадесет и две точка деветдесет и девет) разположен в гр. Бобов дол, общ. Бобов дол, обл. Кюстендил по кадастралната карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед №РД-18- 1920/04.12.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на АГКК, местност Добрава, с площ: 4830 кв.м. (четири хиляди осемстотин и тридесет) с трайно предназначение на територията: нарушена, начин на трайно ползване: за съоръжения и друг вид провод, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план:000099, при съседи: 04501.22.157; 04501.22.7; 04501.22.154; 04501.22.155; 04501.22.8;04501.23.47; 04501.23.381; 04501.23.49; 04501.22.6; 04501.22.51; 04501.22.25;

4. Имот, притежаващ идентификатор №04501.23.230 (четири хиляди петстотин и едно, точка, двадесет и три точка двеста и тридесет) разположен в гр. Бобов дол, общ. Бобов дол, обл. Кюстендил по кадастралната карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед №РД-18- 1920/04.12.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на АГКК и Заповед за изменение на КККР № 18-6723-29.06.2022/29.06.2022 г. на НАЧАЛНИК НА СГКК - КЮСТЕНДИЛ, с площ: 2 845 кв.м. (две хиляди осемстотин четиридесет и пет) с трайно предназначение на територията: нарушена, начин на трайно ползване: за съоръжения на друг вид провод, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план:000230, при съседи: 04501.23.27; 04501.23.48; 04501.6.542; 04501.22.22; 04501.22.36;

5. Имот, притежаващ идентификатор №04501.23.231 (четири хиляди петстотин и едно, точка, двадесет и три точка двеста тридесет и едно) разположен в гр. Бобов дол, общ. Бобов дол, обл. Кюстендил по кадастралната карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед №РД-18- 1920/04.12.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на АГКК и Заповед за изменение на КККР № 18-6723-29.06.2022/29.06.2022 г. на НАЧАЛНИК НА СГКК - КЮСТЕНДИЛ, с площ: 3488 кв.м. (три хиляди четиристотин осемдесет и осем) с трайно предназначение на територията: нарушена, начин на трайно ползване: за съоръжения на друг вид провод, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план:000231, при съседи: 04501.23.36; 04501.22.22; 04501.23.2;

6. Имот, притежаващ идентификатор №04501.22.40 (четири хиляди петстотин и едно, точка, двадесет и две точка четиридесет) разположен в гр. Бобов дол, общ. Бобов дол, обл. Кюстендил по кадастралната карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед №РД-18- 1920/04.12.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на АГКК, местност Връчва, с площ: 1224 кв.м. ( хиляда двеста двадесет и четири) с трайно предназначение на територията: нарушена, начин на трайно ползване: за съоръжения на друг вид провод, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 022040, при съседи: 04501.22.54; 04501.22.57; 04501.22.31; 04501.22.29; 04501.22.30; 04501.22.6; 04501.22.60; 04501.22.25; 04501.22.16; 04501.22.50; 04501.22.24; 04501.22.14.

7. Имот, притежаващ идентификатор № 04501.203.223 (четири хиляди петстотин и едно точка двеста и три точка двеста двадесет и три) разположен в гр. Бобов дол, общ. Бобов дол, обл. Кюстендил по кадастралната карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед №РД-18- 1920/04.12.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на АГКК, местност Говедарнико, с площ: 1644 кв.м.(хиляда шестстотин четиридесет и четири) с трайно предназначение на територията: нарушена, начин на трайно ползване: за съоръжения на друг вид провод, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план:000223, при съседи: 04501.251.68; 04501.252.6; 04501.203.224; 04501.203.10;

8. Имот, притежаващ идентификатор №04501.220.75 (четири хиляди петстотин и едно, точка, двеста и двадесет точка седемдесет и пет) разположен в гр. Бобов дол, общ. Бобов дол, обл. Кюстендил по кадастралната карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед №РД-18- 1920/04.12.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на АГКК, местност Говедарнико, с площ: 10123 кв.м. (десет хиляди сто двадесет и три) с трайно предназначение на територията: нарушена, начин на трайно ползване: за съоръжения на друг вид провод, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план:220075, при съседи: 04501.220.40; 04501.220.81; 04501.220.42; 04501.220.139; 04501,220.47; 04501.220.50; 04501.220.79; 04501.220.61; 04501.220.57; 04501.220.66; 04501.220.71; 04501.220.72; 04501.220.65; 04501.220.85; 04501.220.84; 04501.220.83; 04501.220.56; 04501.220.77; 04501.220.53; 04501.220.46; 04501.220.51; 04501.220.80; 04501.220.43; 04501.220.74; 04501.220.39; 04501.220.33; 04501.264.282; 04501.25.282; 04501.25.136; 04501.25.19; 04501.220.22; 04501.25.20; 04501.25.3; 04501.220.23; 04501.220.14; 04501.2 20.15; 04501.220.16; 04501.25.1; 04501.220.19; 04501.220.13; 04501.220.30; 04501.220.32; 04501.220.17; 04501.220.24; 04501.220.82; 04501.220.18; 04501.220.25; 04501.220.26; 04501.220.73.

9. Имот, притежаващ идентификатор №04501.250.227(четири хиляди петстотин и едно, точка, двеста и петдесет точка двеста двадесет и седем) разположен в гр. Бобов дол, общ. Бобов дол, обл. Кюстендил по кадастралната карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед №РД- 18-1920/04.12.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на АГКК, местност Говедарнико, с площ: 3023 кв.м. (три хиляди двадесет и три) с трайно предназначение на територията: нарушена, начин на трайно ползване: за съоръжения на друг вид провод, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план:000227, при съседи: 04501.252.6; 04501.250.69; 04501.250.187; 04501.250.70; 04501.250.222;

10. Имот, притежаващ идентификатор №04501.25.80 (четири хиляди петстотин и едно, точка, двадесет и пет точка осемдесет разположен в гр. Бобов дол, общ. Бобов дол, обл. Кюстендил по кадастралната карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед №РД-18-1920/04.12.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на АГКК, с площ:36255 кв.м. (тридесет и шест хиляди двеста петдесет и пет) с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: хвостохранилище, категория на земята:0; предишен идентификатор: няма, номер по предходен план:000080, при съседи: 04501.23.81; 04501.25.98; 04501.256.124; 04501.26.11; 04501.26.12; 02049.29.3.

11. Имот, притежаващ идентификатор №04501.22.229 (четири хиляди петстотин и едно, точка, двадесет и две точка двеста двадесет и девет) разположен в гр. Бобов дол, общ. Бобов дол, обл. Кюстендил по кадастралната карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед №РД-18- 1920/04.12.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на АГКК, с площ: 10384 кв.м. (десет хиляди триста осемдесет и четири) с трайно предназначение на територията: нарушена, начин на трайно ползване: за съоръжения на друг вид провод; предишен идентификатор: няма, номер по предходен план:000229, при съседи: 04501.22.225,04501.22.51, 04501.259.166, 04501.23.34, 04501.22.79.

12. Имот, притежаващ идентификатор №04501.4.240 (четири хиляди петстотин и едно, точка, четири, точка, двеста и четиридесет) разположен в гр. Бобов дол, общ. Бобов дол, обл. Кюстендил по кадастралната карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед №РД-18- 1920/04.12.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на АГКК, с площ: 35027 кв.м. (тридесет и пет хиляди двадесет и седем) с трайно предназначение на територията: нарушена, начин на трайно ползване: за добив на руди, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план:000240, при съседи:04501.4.106,04501.4.105;04501.4.193;04501.4.228, 04501.4.18;

13. Имот, притежаващ идентификатор №04501.1.11 (четири хиляди петстотин и едно, точка, едно точка единадесет) разположен в гр. Бобов дол, общ. Бобов дол, обл. Кюстендил по кадастралната карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед №РД-18-1920/04.12.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на АГКК, местност „Тръсеница”, с площ: 10981 кв.м. (десет хиляди осемстотин деветдесет и един) с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за друг вид производствен складов обект; категория на земята:0, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 001011, при съседи: 04501.202.28;48711.1.; 48711.1.12;48711,2.93;48711.2.94, 04501.1.17;

Имуществото, предмет на продажбата, е включено в масата на несъстоятелността на длъжника. Същото е описано подробно и точно в представените по делото експертни оценки за определяне пазарна стойност на недвижими имоти, изготвени от инж. Ст. Дончевски. Общата пазарна оценка на продаваната обособена част от недвижимо имущество, собственост на „Мини - Бобов дол“ ЕАД- в несъстоятелност, възлиза на 75 607, 69 лв.(седемдесет и пет хиляди шестстотин и седем лева и шестдесет и девет стотинки)

Началната продажната цена на обособената част, съставляваща недвижими имоти, е 75 607, 69 лв.(седемдесет и пет хиляди шестстотин и седем лева и шестдесет и девет стотинки).

Оглед на продаваемата обособена част от масата на несъстоятелността на „Мини - Бобов дол“ ЕАД - в н., с ЕИК819364367 може да се направи между 09.00 ч. и 17.00 ч., след предварителна заявка на тел. 0889628967 - Здравко Лазов; 0899424949 - Румен Ангелов.

Книжата относно продажбата са на разположение на всички заинтересувани лица в канцеларията на синдика, находяща се в гр. София, ул.”Владайска” №23, ет.4, офис №9, както и в деловодство на Окръжен съд - Кюстендил по т.д. №3/2006 г.

За участие в наддаването се внася неолихвяем задатък в размер на 10 на сто от началната тръжна цена по особената банкова сметка на несъстоятелния длъжник, открита в „Алианц Банк България” АД, с IB AN: BG42BUIN95611800490667, в полза на „Мини - Бобов дол“ ЕАД - в н. Задатъкът трябва да е внесен по посочената банкова сметка до 17:00 часа в последния работен ден, предхождащ деня на продажбата.

Наддавателни предложения се подават в деня на продажбата - 03.04.2023 г., от 09,00 ч. до 10:00 ч. в канцеларията на синдика в гр. София, ул. ”Владайска” №23, ет.4, офис №9.

Желаещите да участват в наддаването подават предложенията си в запечатан плик, като посочват: 1/име, съответно фирма на участника; 2/актуален адрес и телефон за кореспонденция; 3/ предложената от тях покупна цена изписана с цифри и думи; 4/подпис на представляващия наддавача.

Към предложението кандидатите прилагат:

- документ за внесен в срок задатък;

- за търговците - извлечение от ТРРЮЛНЦ относно общия статус на търговеца;

- за юридическите лица - нетърговци - актуален документ, удостоверяващ тяхната правосубектност;

- декларация на наддавача, че е огледал продаваемото имущество от масата на несъстоятелността на „Мини - Бобов дол“ ЕАД - в несъстоятелност, и че е запознат с неговото правно и фактическо състояние и с книжата по търга и условията му;

- за юридическо лице - актуален устав (дружествен договор; учредителен акт) и решение на компетентния орган за участие в търга и закупуване на продаваемото имущество от масата на несъстоятелността на „Мини - Бобов дол“ ЕАД- в несъстоятелност;

- в случай, че наддавачът се представлява от пълномощник - оригинал на специално нотариално заверено пълномощно;

- декларация за произход на паричните средства по ЗМИП.

В случай, че кандидатът за участие в търга е чуждестранно лице, всички посочени по-горе документи следва да са придружени с превод на български език, извършен от заклет преводач.

Не се допускат до участие в търга лицата, посочени в чл. 717г, ал. 1 ТЗ, и тези, чиито предложения не отговорят на посочените по-горе изисквания.

За недействителни ще се считат предложения, подадени от лица, които нямат право да участват в продажбата /по смисъла на чл. 185 от ЗЗД и чл. 717г от ТЗ/, както и предложения с цена под посочената начална тръжна цена, или не е внесен задатък от 10% в указания срок.

Резултатът от наддаването ще бъде обявен от синдика в деня на продажбата 03.04.2023 г., веднага след изтичане на срока за подаване на предложенията (10:00 ч.) и отварянето на приетите наддавателни предложения, в присъствието на явилите се наддавачи.

За купувач на продаваемото имущество, включено в масата на несъстоятелността на „Мини - Бобов дол“ ЕАД - в несъстоятелност, се счита този наддавач, който е предложил най - висока цена. Ако най-високата цена е предложена от повече от един наддавач, купувачът се определя чрез незабавен търг чрез явно наддаване в присъствието на явилите се наддавачи.

Определеният купувач е длъжен в 7-дневен срок от приключване на продажбата да внесе предложената от него цена по особената сметка на „Мини - Бобов дол“ ЕАД - в несъстоятелност в „Алианц банк България” АД, с IB AN: BG42BUIN95611800490667, като приспадне внесения задатък. Ако в този срок цената не бъде внесена, внесеният от наддавача задатък служи за удовлетворяване на кредиторите.

Внасянето на задатъка и плащането на цената, се смятат за извършени в момента на заверяване на особената сметка на „Мини - Бобов дол“ ЕАД- в несъстоятелност.

Връщането на внесен задатък ще се извършва след влизане в сила на постановление за възлагане по чл. 717з, ал. 1 ТЗ.

Разноските за местен данък, държавни такси, банкови комисиони и др., свързани с участието в обявената продажба и с прехвърлянето на продаваемото имущество, включено в масата на несъстоятелността на „Мини - Бобов дол“ ЕАД - в н., както и разноските по предаването и приемането му, са за сметка на съответния наддавач и купувач, като се заплащат отделно.

За справки и допълнителна информация в канцеларията на синдика: гр. София, ул. ”Владайска” №23, ет.4, офис №9 или на телефони: тел.0899 42 49 49.