Румен Илиев Ангелов - постоянен синдик на „Мини – Бобов дол“ ЕАД - в несъстоятелност, с ЕИК 819364367, със седалище и адрес на управление: ул. Георги Димитров, гр. Бобов дол, п.к. 2670, община Бобов дол, област Кюстендил, на основание чл. 717а от ТЗ, ОБЯВЯВА на интересуващите се, че съгласно Определение от 21.02.2023 г., постановено по т.д. №3/2006 г. по описа на Окръжен съд – гр. Кюстендил, на 03.04.2023 г. от 10:00 часа в канцеларията на синдика, находяща се в гр.София, ул.”Владайска” №23, ет.4, офис №9, ще се проведе търг с тайно наддаване чрез продажба по реда на чл.717в от ТЗ на следното имущество, собственост на длъжника, представляващо обособена част от недвижими имоти.

Предмет на продажбата по реда на чл.717а-717е от ТЗ е обособена част от недвижимо имущество, включваща следните недвижими имоти:

1. Имот, притежаващ идентификатор №15446.24.1 (петнадесет хиляди четиристотин четиридесет и шест точка двадесет и четири точка едно) разположен в с. Голема Фуча, общ. Бобов дол, обл. Кюстендил по кадастралната карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед №РД-18-1913/29.11.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на АГКК, м. „Лазевица”, с площ: 386 502кв.м. (триста осемдесет и шест хиляди петстотин и два) с трайно предназначение на територията: земеделска, категория: 7; начин на трайно ползване:пасище; предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 024001, при съседи: 15446.36.1;15446.36.2; 15446.230.1; 15446.36.3; 15446.113.301; 15446.33.115; 15446.33.109; 15446.33.204; 15446.51.14; 15446.52.25; 15446.52.21; 15446.52.10; 15446.52.4; 15446.52.9; 15446.52.8; 15446.44.1; 15446.24.4; 15446.24.3; 15446.39.11; 15446.39.5; 15446.39.7;15446.39.302;15446.39.6;15446.39.1;

2. Имот, притежаващ идентификатор №15446.39.220(петнадесет хиляди четиристотин четиридесет и шест точка тридесет и девет точка двеста и двадесет) разположен в с. Голема Фуча, общ. Бобов дол, обл. Кюстендил по кадастралната карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед №РД-18-1913/29.11.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на АГКК, м. „Мъртвако”, с площ: 6 274 кв.м. (шест хиляди двеста седемдесет и четири) с трайно предназначение на територията: земеделска, категория: 7; начин на трайно ползване: пасище;

3. Имот, притежаващ идентификатор №15446.57.116(петнадесет хиляди четиристотин четиридесет и шест точка петдесет и седем точка сто и шестнадесет) разположен в с. Голема Фуча, общ. Бобов дол, обл. Кюстендил по кадастралната карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед №РД-18-1913/29.11.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на АГКК, с площ: 10279 кв.м. (десет хиляди двеста седемдесет и девет) с трайно предназначение на територията: нарушена, начин на трайно ползване: хвостохранилище (шламохранилище); предишен идентификатор: няма, номер по предходен план:000116, при съседи: 15446.57.1; 15446.57.117; 15446.57.118; 36566.157.58; 36566.157.42.

4. Имот, притежаващ идентификатор №15446.57.118 (петнадесет хиляди четиристотин четиридесет и шест точка петдесет и седем точка сто и осемнадесет) разположен в с. Голема Фуча, общ. Бобов дол, обл. Кюстендил по кадастралната карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед №РД-18-1920/04.12.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на АГКК, с площ: 5801 кв.м. (пет хиляди осемстотин и един) с трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: 0; начин на трайно ползване: хвостохранилище (шламохранилище); предишен идентификатор: няма, номер по предходен план:000118, при съседи: 15446.57.117;02049.29.118;02049.29.3; 15446.57.128; 36566.157.42; 15446.57.116.

5. Имот, притежаващ идентификатор №15446.57.117(петнадесет хиляди четиристотин четиридесет и шест точка петдесет и седем точка сто и седемнадесет) разположен в с. Голема Фуча, общ. Бобов дол, обл. Кюстендил по кадастралната карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед №РД-18-1920/04.12.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на АГКК, с площ: 2949 кв.м. (две хиляди деветстотин четиридесет и девет) с трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: 0; начин на трайно ползване: за съоръжение за друг вид провод, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план:000117, при съседи:15446.57.305;02049.122.20;02049.29.118; 02049.29.3; 15446.57.118; 15446.57.116; 15446.57.1;

6. Имот, притежаващ идентификатор 15446.71.4(петнадесет хиляди четиристотин четиридесет и шест точка седемдесет и едно точка четири) разположен в с. Голема Фуча, общ. Бобов дол, обл. Кюстендил по кадастралната карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед №РД-18-1913/29.11.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на АГКК, м. „Краище”, с площ: 318973 кв.м. (триста и осемнадесет хиляди деветстотин седемдесет и три) с трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: 7; начин на трайно ползване: за пасище, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план:000004, при съседи:15446.28.107; 15446.28.112; 15446.28.113; 15446.71.1; 15446.113.301; 15446.58.111; 15446.71.2; 15446.267.106; 29060.38.357; 15446.28.1; 15446.28.105; 15446.28.2; 29622.53.804;

7. Имот, притежаващ идентификатор 15446.267.101 (петнадесет хиляди четиристотин четиридесет и шест точка двеста шестдесет и седем точка сто и едно) разположен в с. Голема Фуча, общ. Бобов дол, обл. Кюстендил по кадастралната карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед №РД-18-1913/29.11.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на АГКК, с площ: 16682 кв.м. (шестнадесет хиляди шестстотин осемдесет и два) местност „Краище”, с трайно предназначение на територията: нарушена, категория на земята: 7; начин на трайно ползване: за сгради и съоръжения за добив на полезни изкопаеми: няма, номер по предходен план: 071004, при съседи: 15446.267.106; 15446.267.120; 15446.113.301; 15446.267.401; 15446.267.119.

Имуществото, предмет на продажбата, е включено в масата на несъстоятелността на длъжника. Същото е описано подробно и точно в представените по делото експертни оценки за определяне пазарна стойност на недвижими имоти, изготвени от инж. Ст. Дончевски. Общата пазарна оценка на продаваната обособена част от недвижимо имущество,  собственост на „Мини – Бобов дол“ ЕАД - в несъстоятелност, възлиза на 162 680 лв.(сто шестдесет и две хиляди шестстотин и осемдесет лева).

Началната продажната цена на обособената част, съставляваща недвижими имоти, е 162 680 лв.(сто шестдесет и две хиляди шестстотин и осемдесет лева).

Оглед на продаваемата обособена част от масата на несъстоятелността на „Мини – Бобов дол“ ЕАД- в н., с ЕИК819364367 може да се направи между 09.00 ч. и 17.00 ч., след предварителна заявка на тел. 0889628967 - Здравко Лазов; 0899424949 – Румен Ангелов.

Книжата относно продажбата са на разположение на всички заинтересувани лица в канцеларията на синдика, находяща се в гр. София, ул.”Владайска” №23, ет.4, офис №9, както и в деловодство на Окръжен съд – Кюстендил по т.д. №3/2006 г.

За участие в наддаването се внася неолихвяем задатък в размер на 10 на сто от началната тръжна цена по особената банкова сметка на несъстоятелния длъжник, открита в „Алианц Банк България” АД, с IBAN: BG42BUIN95611800490667, в полза на „Мини – Бобов дол“ ЕАД - в н. Задатъкът трябва да е внесен по посочената банкова сметка до 17:00 часа в последния работен ден, предхождащ деня на продажбата.

Наддавателни предложения се подават в деня на продажбата – 03.04.2023 г, от 09,00 ч. до 10:00 часа в канцеларията на синдика в гр.София, ул.”Владайска” №23, ет.4, офис №9.

Желаещите да участват в наддаването подават предложенията си в запечатан плик, като посочват: 1/име, съответно фирма на участника; 2/актуален адрес и телефон за кореспонденция; 3/ предложената от тях покупна цена изписана с цифри и думи; 4/подпис на представляващия наддавача.

Към предложението кандидатите прилагат:

- документ за внесен в срок задатък;

- за търговците – извлечение от ТРРЮЛНЦ относно общия статус на търговеца;

- за юридическите лица – нетърговци - актуален документ, удостоверяващ тяхната правосубектност;

- декларация на наддавача, че е огледал продаваемото имущество от масата на несъстоятелността на „Мини – Бобов дол“ ЕАД- в несъстоятелност, и че е запознат с неговото правно и фактическо състояние и с книжата по търга и условията му;

- за юридическо лице - актуален устав (дружествен договор; учредителен акт) и решение на компетентния орган за участие в търга и закупуване на продаваемото имущество от масата на несъстоятелността на „Мини – Бобов дол“ ЕАД- в несъстоятелност;

- в случай, че наддавачът се представлява от пълномощник - оригинал на специално нотариално заверено пълномощно;

- декларация за произход на паричните средства по ЗМИП.

В случай, че кандидатът за участие в търга е чуждестранно лице, всички посочени по-горе документи следва да са придружени с превод на български език, извършен от заклет преводач.

Не се допускат до участие в търга лицата, посочени в чл. 717г, ал. 1 ТЗ, и тези, чиито предложения не отговорят на посочените по-горе изисквания.

За недействителни ще се считат предложения, подадени от лица, които нямат право да участват в продажбата /по смисъла на чл. 185 от ЗЗД и чл. 717г от ТЗ/, както и предложения с цена под посочената начална тръжна цена, или не е внесен задатък от 10% в указания срок.

Резултатът от наддаването ще бъде обявен от синдика в деня на продажбата 03.04.2023 год., веднага след изтичане на срока за подаване на предложенията (10:00 ч.) и отварянето на приетите наддавателни предложения, в присъствието на явилите се наддавачи.

За купувач на продаваемото имущество, включено в масата на несъстоятелностт на „Мини – Бобов дол“ ЕАД - в несъстоятелност, се счита този наддавач, който е предложил най-висока цена. Ако най-високата цена е предложена от повече от един наддавач, купувачът се определя чрез незабавен търг чрез явно наддаване в присъствието на явилите се наддавачи.

Определеният купувач е длъжен в 7-дневен срок от приключване на продажбата да внесе предложената от него цена по особената сметка на „Мини – Бобов дол“ ЕАД - в несъстоятелност в „Алианц банк България” АД, с IBAN: BG42BUIN95611800490667, като приспадне внесения задатък. Ако в този срок цената не бъде внесена, внесеният от наддавача задатък служи за удовлетворяване на кредиторите.

Внасянето на задатъка и плащането на цената, се смятат за извършени в момента на заверяване на особената сметка на „Мини – Бобов дол“ ЕАД- в несъстоятелност.

Връщането на внесен задатък ще се извършва след влизане в сила на постановление за възлагане по чл. 717з, ал. 1 ТЗ.

Разноските за местен данък, държавни такси, банкови комисиони и др., свързани с участието в обявената продажба и с прехвърлянето на продаваемото имущество, включено в масата на несъстоятелността на „Мини – Бобов дол“ ЕАД- в н., както и разноските по предаването и приемането му, са за сметка на съответния наддавач и купувач, като се заплащат отделно.

За справки и допълнителна информация в канцеларията на синдика: гр.София, ул.”Владайска” №23, ет.4, офис №9  или на телефони: тел.0899 42 49 49.