Вълко Стоев Стоев – Синдик на ”Агромел хляб” ООД, ЕИК 119620105, със седалище и адрес на управление: с.Жельо войвода, общ.Сливен, ул.”П.Митев” №28, обявено в несъстоятелност с решение по т.д.№ 6/2010 г. по описа на СлОС за 2010 г., ОБЯВЯВА за продажба чрез пряко договаряне на недвижим имот, включен в масата на несъстоятелността, както следва:

Сграда №60-стопански обект, представляващ СКЛАД НА МЕЛНИЦА, със ЗП от 810 кв.м., построена в имот пл.№417, в кв.35 по плана на с.Жельо войвода, общ.Сливен, при граници на имота: от четири страни имот пл.№417. Правото на собственост се удостоверява с нотариален акт за покупко – продажба вх.рег.№8747, акт №143, том ХХVІІ, дело №6227 от 16.12.2004 г. на Служба по вписванията - Сливен.

Ред и начин за продажба: съгласно разпоредбите на чл.718 от Търговския закон. Начална цена за пряко договаряне - 54 792 лв. Книжата за продажбата са в канцеларията на синдика в гр.Ямбол, ул.”Кара Кольо” №3, партер.

Оглед ще се извърши на 10.07.2020 г. от 09,00 ч. до 09,30 ч. в с.Жельо войвода, общ.Сливен, след предварително съгласуване по телефона за връзка.

Място и ден на продажбата – гр.Ямбол, ул.”Кара Кольо” № 3, партер на 10.07.2020 г. от 11,00 ч. до 11,15 ч.

Телефон за връзка със Синдика- 0894363619.