Боривой Ангелов Миланов – синдик на „Агроком В Търново” ЕООД (в несъстоятелност), гр. София, ЕИК 124627158, на основание чл. 718 от ТЗ във връзка с чл. 717, ал. 1 от ТЗ и определениe № 4437 от 16.08.2019 год. на Софийски градски съд, Търговско отделение, VІ – 10 състав, постановено по т.д. № 1552/2012 год., ОБЯВЯВА на интересуващите се, че до 14.10.2019 год. всеки заинтересован купувач може чрез  писмено предложение да участва в прякото договаряне. Писмените предложения се подават чрез „Български пощи“ ЕАД, на адрес гр. София 1408, ул. „Краище“ бл. 26, вх. В, ет. 4, ап. 50 до Боривой Ангелов Миланов. След всяко получаване на писмено предложение отговарящо на минималните условия на проданта ще се проведат преки преговори.

Имущество продавано чрез преки преговори е: 

Наименование

Минимална първоначална цена в лева

Недвижим имот, находящ се в с. Крушари, община Крушари, ул. „Димитър Дончев“ представляващ: Поземлен имот с площ от 1216 кв.м. съставляващ идентификатор № 40097.501.675, с трайно предназначение: урбанизирана територия с начин на трайно ползване: за друг вид производствен складов обект, с номер по предходен план № 464, кв. 30, парцел Х, при граници и съседи на имота: ПИ с №№ 40097.501.673, 40097.501.640, 40097.501.627, ведно с построената в него масивна стопанска сграда с площ 460 кв.м. с идентификатор на сградата № 40097.501.675.1 на един етаж с предназначение: сграда за търговия

11 293.20

Документацията за продажбата е на разположение на всеки кандидат купувач в канцелария на синдика гр. София, бул. „История славянобългарска“ № 4 /зад бензиностанция „Шел“/ от 10.00 до 12.00 часа всеки работен ден.

Оглед на имуществото може да се извършва всеки вторник и четвъртък до продажбата от 10.00 до 12.00 часа в с. Крушари, община Крушари, ул. „Димитър Дончев“. Огледа на имуществото се извършва само след предварително съгласуване и записване при синдика на тел. 0889 24 28 47.

Писменото предложение следва да съдържа:

1. Документ за внесен задатък. До участие в преките преговори се допускат само кандидати, които са представили документ за внесен задатък в размер на 10% (десет процента) от минималната цената, от която ще започнат преките преговори. Сумите се внасят по особена сметка на синдика на „Агроком В Търново” ЕООД /н/ в “Първа инвестиционна банка” АД, IBAN – BG39FINV91501816227715, BIK-FINVBGSF. Документът за внесен задатък се представя в оригинал.

2. Данни за кандидат купувачите, както следва:

А) За физическите лица – трите имена по лична карта, ЕГН, дата и място на издаване на личната карта, постоянен адрес и ксеро копие от личната карта;

Б) За юридическите лица – фирма, седалище, адрес на управление, ЕИК и копие от удостоверение за актуално  състояние.

В) За пълномощниците на кандидат купувачите, освен данните по предходната точка следва да се приложат и нотариално заверено пълномощно и ксерокопие от личната карта на пълномощника.

3. Предложението следва да съдържа, изрично желание за закупуване на имуществото предмет на продажбата чрез преки преговори, предложената от купувача цена и потвърждение от купувача, че приема условията заложени в настоящото обявление.

Подаденото писмено предложение за участие в преките преговори се разглежда от синдика веднага след неговото получаване. В едноседмичен срок следва да се проведат преки преговори в удобно и за кандидат купувача време. При достигане на договореност за продажба, се сключва предварителен договор, до плащане на пълния размер на договорената цена, обявения за купувач няма право да се въвежда във владение на продаваното имущество. След изплащане на предложената от купувача цена в пълен размер и изпълнение на особените условия за осъществяване на сделката, се подписва окончателен договор под формата но нотариален акт пред нотариус. При неплащане на пълния размер на цената внесения задатък не се възстановява.

Разноските за държавни такси, снабдяване със скици, оценки, заличаване на тежести, банкови комисионни и др. подобни във връзка с осъществяване на продажбата, са за сметка на купувача и се заплащат отделно. Всеки кандидат купувач следва за своя сметка да направи проверка на правното състояние и статута на недвижимия имот. Обявения за купувач е отговорен след продажбата, да извърши всички правни и фактически действия, свързани със заличаване на съществуващите обезпечения върху имотите, вкл. и с разноските за това.