Пламен Веселинов Костадинов, синдик на „Екотех" ООД, в несъстоятелност, ЕИК: 104662746, със седалище и адрес на управление: гр. Велико Търново, ул. „Магистрална" № 9, в производство по несъстоятелност по т. д. № 117/2014 г. по описа на Окръжен съд, гр. Велико Търново, на основание чл. 718, ал.1 от ТЗ ОБЯВЯВА на интересуващите се, че на 16.08.2019 г. от 10:00 часа до 11.30 часа в канцеларията на синдика, находяща се в гр. Велико Търново, ул. „Цанко Церковски" № 37, ет. 6, офис 17, ще се проведе продажба чрез преки преговори с потенциални купувачи по реда на чл.718, ал.1 от ТЗ и според правилата на настоящото обявление на посоченото по-долу недвижимо имущество, собственост на длъжника.

Минималната начална цена е в размер на 223 200 лв. (двеста двадесет и три хиляди и двеста лева). Върху цената не се начислява и дължи ДДС. Посочената начална цена е определена съгласно правилата на чл.718, ал.1 от ТЗ,  решенията на Събранието на кредиторите на длъжника от 27.02.2019 г. и съгласно актуалната оценка на имуществото. Предмет на продажбата е следното имущество:

СГРАДА „СКЛАД №2”, находящ се в гр. Велико Търново, ул. „Магистрална” №3, намиращ се на кота -5.90 от обект „Търговски комплекс и складова база на „Виктория ИН” АД – обособяване на отделни складови помещения от общ склад” със застроена площ на склада от 416.14 кв.м., състоящ се от складово помещение, офис, стая за почивка, тоалетна и умивалня, при граници на склада: изток – склад №1 и уличен подход за зареждане, запад – склад №3, север – склад №1, юг – уличен подход за зареждане, заедно с 7.0957% ид.ч. от общите части на сградата и съответното на имота право на строеж върху 421.42 кв.м., отстъпено върху УПИ XIX – за производствени и складови дейности в квартал 167 по ПУП на гр. Велико Търново с площ от 4400 кв.м. с уредени регулационни отношенбия и приложена улична регулация при граници на УПИ съгласно акт за собственост: изток – УПИ XXI – за производствени и складови дейности и УПИ V – за производствени и складови дейности, двата в квартал 167 по ПУП на гр. Велико Търново, запад – улица, север – улица „Магистрална”, юг – улица, представляващ

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с кадастрален идентификатор 10447.514.364.1.2 съгласно Схема № 15-211065-03.05.2016 г. на СГКК, гр. Велико Търново, с адрес: гр. Велико Търново, ул. „Магистрална” №3, ет.-1, обект 2, разположен в сграда №1, построена в поземлен имот с идентификатор 10447.514.364, с предназначение за склад, брой нива на обекта: 1, площ от 416.14 кв.м., прилежащи части 7.0957% ид.ч. от общите части на сградата, при съседни самостоятелни обекти в сградатата: на същия етаж: 10447.514.364.1.1, 10447.514.364.1.3, под обекта: няма, над обекта: 10447.514.364.1.15, стар идентификатор 10447.514.290.1.2., ВЪВЕДЕН В ЕКСПЛОАТАЦИЯ съгласно Удостоверение № 149 от 04.09.2008 г. на Гл. Архитект на Община Велико Търново, ВЕДНО с изградените и представляващи неразделна част от Склад №2 приращения и подобрения: „Осветителна ел. инсталация в склад №2” и „Противопожарна стена в Склад №2 от гипскартон”, ВЕДНО със съответното право на преминаване през УПИ XIX в кв. 167 по ПУП на гр. Велико Търново, необходимо за обслужването и ползването на склада, през южния и източния му вход, което право се осъществява по пътя, разположен южно от сградата, в която се намира обекта, и свързващ улица „Славянска” със склада, ВЕДНО с безвъзмездно право на преминаване през УПИ V в квартал 167 по ПУП на гр. Велико Търново, което право ще се осъществява по изградения път, свързващ улица „Магистрална”, ул. „Мармарлийска” и склада, разположен южно от сградите, собственост на „Победа-ВТ” АД, ВЕДНО с безвъзмездно право на преминаване през пространството, намиращо се източно от Склад №2, което пространство е с площ 800 квадратни метра от УПИ XIX в кв. 167 по ПУП на гр. Велико Търново, при граници: изток – сграда „Първа машинна обработка”, собственост на „Победа-ВТ” АД, запад – склад №1, собственост на „Дончо Стоянов-64” ЕООД и склад №2, собствен на „Екотех” ООД, север – склад на „Виктория ИН” АД в УПИ XIX, кв. 167 по ПУП на гр. Велико Търново, юг – път, което пространство ще се ползва съвместно с всички съсобственици на складове, построени в УПИ XIX в квартал 167 по ПУП на гр. Велико Търново и „Победа-ВТ” АД за маневриране и обслужване на складовете.

Правото на собственост върху сградата и първия описан сервитут произтичат от Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот от 26.05.2008 г. с № 1170, т.6, рег№ 7837, дело№ 925/2008 на Татяна Братванова, нотариус с № 283 и район на действие ВТРС, вписан в СВ, гр. Велико Търново с вх.рег.№ 4813 от 26.05.2008 г., акт № 155, том XII, дело 3063/08. Правата върху другите описани сервитути произтича от „Договор за учредяване на право на преминаване през чужди имоти и право на преминаване през пространство” от 26.05.2008 г., сключен между „Победа-ВТ” АД – учредител и „Екотех” ООД, в несъстоятелност – приемател, вписан в СВ, гр. Велико Търново на 27.05.2008 г. под №90, рег.№ 4890, том VI.

Върху имота са вписани тежести, както следва: обща възбрана върху цялото имущество, постановена с решение по т.д. 117/2014 г. на Окръжен съд, гр. Велико Търново, възбрана от кредитора  „Юробанк България” АД с ЕИК 000694749, 2 бр. ипотеки в полза на кредитора  „Юробанк България” АД с ЕИК 000694749. Вписаният на 05.06.2014 г. договор за наем е прекратен на 01.09.2015 г.

Книжата относно продажбата са на разположение на всички заинтересувани в канцеларията на синдика, находяща се в гр. гр. Велико Търново, ул. „Цанко Церковски" № 37, ет. 6, офис 17. Оглед на имуществото може да бъде извършван след предварителна уговорка със синдика на телефон 0888700604.

Условия за провеждане на продажбата:

1. Продажбата се извършва по реда на чл.718 от ТЗ чрез преки преговори.

2. Кандидатите за покупка на продаваното имущество в неговата съвкупност подават писмена оферта до синдика в офиса му на адрес: гр. Велико Търново, ул. „Цанко Церковски” 37, ет.6, оф. 17 след предварително съгласуване и записване на дата и час на подаване в протокол за продажбата.

3. Предложенията се подават в канцеларията на синдика до деня на продажбата-16.08.2019 г. включително, от 08:30 до 10:00 часа. Офертата се подава лично от кандидата или от неговия законен представител или чрез пълномощник с изрично пълномощно. Подаването може да се извърши и чрез пощенска пратка с обратна разписка до адреса на офиса на синдика, като в този случай за дата и час на подаване се приема датата и часа на доставката. В този случай заверено от законния представител копие от обратната разписка се прилага също.

4. Офертата следва да съдържа: предложение за цена, която не може да бъде под минималната цена на продажбата; предложение за срок за заплащане на предложената цена, като той не може да бъде по-дълъг от 60 календарни дни, считано от датата на деня, следващ този на обявяване на кандидата за купувач; актуални към датата на продажбата данни за потенциалния купувач; оригинал от банков документ за внесен задатък според правилата за това в обявлението; декларация, че са запознати със състоянието на имуществото и че са извършили оглед лично и/или със съдействието на синдика, за което подават оферта и че са готови да го придобият в актуалното му състояние; декларация, че отговарят на изискванията на чл.717г, ал.1 от ТЗ, изрично пълномощно в оригинал, в случай че предложението се подава от пълномощник.

5. Купувачи с недействителни оферти не се допускат до участие. Офертата е недействителна, когато а.) съдържащи предложение за продажна цена по-ниска от посочената минимална начална цена и/или б.) не съдържа срок за плащане или той е по-дълъг от 60 календарни дни и/или в.) данните от легитимацията, респ. пълномощното са неактуални към деня на депозиране на офертата съгласно вписванията в Търговския регистър и/или г.) задатъкът не отговаря на посочените в настоящото обявление изисквания, вкл. срок за заверяване на сметката на длъжника и/или д.) не съдържа някое от необходимите други изисквания за приложения и/или е.) е направена от лице, което съгласно чл. 717г, ал. 1 ТЗ няма право да наддава. Тези обстоятелства се установяват при отваряне на предложенията, обявяват се и се отразяват в протокола от синдика.

6. За участие в продажбата всеки заинтересован трябва да внасе задатък в размер на 10% от минималната начална цена или парична сума в размер на 22 320 лв. (двадесет и две хиляди триста и двадесет лева) не по-късно от 14.08.2019 г. по особената банкова сметка на длъжника с IBAN BG29RZBB91557088841709 в Райфайзенбанк (България) АД, BIC: RZBBBGSF. Преценката дали това условие е изпълнено и дали задатъка е внесен в срок се извършва по датата на заверяване на сметката на длъжника със задатъка (постъпване на сумата), а не датата на внасянето му.

6.1. Задатъкът, внесен от обявения за купувач, се приспада от продажната цена. В случай, че обявеният за купувач не плати в съответния срок цялата покупна цена, то внесеният задатък и всички други парични суми, внесени до изтичане на определения срок за това, но недостатъчни за покриване на цената, не се връщат и служат за удовлетворяване на кредиторите на длъжника.

6.2. Внесени парични суми за участие в продажбата от кандидати, вкл. задатък, които не са били обявени за купувачи или които не са участвали в преговорите или които не са били поканени да купят съответното имущество допълнително и за които участници са налице условията на ТЗ и настоящото обявление за връщане на внесените парични суми, следва да подадат писмено искане до синдика. Последният връща внесените парични суми по посочена в заявлението банкова сметка след получаване на писмено разрешение от съда по несъстоятелността, като банковата такса за превод на паричната сума се удържа от връщаната сума и е за сметка на получателя на превода.

7. В 10.00 ч. на датата на продажбата всички оферти се отварят от синдика по реда на постъпването им в присъствие на явилите се кандидати. С всеки кандидат за купувач, който е предложил валидна оферта за участие, отговаряща на изискванията, се провеждат преговори поотделно и по реда на постъпване на предложенията, резултатите от които се вписват в протокола за продажба, подписан от синдика и всеки кандидат за купувач, с който са водени преговори. Протоколът съдържа всички данни за договореностите, постигнати в хода на проведените преговори, вкл. цена, срок и способ за плащане.

7.1. Класирането на кандидатите се извършва и обявява пред всички присъстващи към този момент участвали в преговорите от синдика в писмения протокол за продажба по реда на чл.718 от ТЗ като за купувач се обявява онзи, който е предложил най-високата цена. При равни предложения за цена критерии е по-краткия срок за плащане. При равни предложения и по цена и по срок за плащане се извършва търг съгласно т.7.2.

7.2. При равни ценови предложения и такива за срок се извършва явен търг между участниците с равни предложения. Стъпката за наддаване е не по-малко от 1000 (хиляда) лева и кратна на хиляда. Предложенията се записват в протокола. Извършва се наддаване и след това ново класиране, което е окончателно.

7.3. Цената следва да бъде заплатена по особената сметка на длъжника с IBAN BG29RZBB91557088841709 в Райфайзенбанк (България) АД, BIC: RZBBBGSF в срок, определен в подадената оферта или от синдика при провеждане на преговорите, като той не може да бъде по-голям от 60 календарни дни. След заплащане на цялата договорена цена синдикът сключва с купувача писмен договор за продажба в предвидената от закона форма – нотариален акт. Всички разходи по продажбата, вкл. нотариални такси, такси за вписване, местен данък и други за за сметка на купувача и се заплащат предварително, като за това се представят заверени копия от документи.

7.4. Ако в договорения срок цената не бъде внесена, задатъкът и всички други внесени суми, недостатъчни за покриване на цялата продажна цена, на обявения за купувач не се връщат и служат за удовлетворяване на кредиторите на длъжника, а за купувач се поканва следващия класиран според протокола кандидат, който не е подал заявление за връщане на внесения задатък, и така при нужда до изчерпване на всички кандидати според протокола. За съгласието на поканения пореден кандидат и условията синдикът извършва вписване в протокола за продажба, като съгласилият се и синдика подписват добавката в протокола. За внасяне на цената се прилага чл.717е, т.2 от ТЗ, поради което съгласилият се наддавач следва да внесе цената в 5 (пет) дневен срок от датата на съгласието в протокола. В случай, че не внесе, то и неговия задатък, респ. суми, не се връщат и служат за удовлетворяване на кредиторите. Спазването на посочените в настоящото обявление срокове се определя съгласно правилата за това на ГПК, а за плащането се прилагат правилата на т.6 съответно.

8. Владението върху продаваемото имущество се предава на купувача с писмен протокол съгласно чл.717л от ТЗ след съставяне, подписване и вписване на нотариалния акт за продажба, след заверяване на сметката на длъжника с цялата продажба цена, след заплащане на всички други разноски, възникнали при и/или по повод продажбата по чл.718 от ТЗ и представяне пред синдика на доказателства за това с оригинални банкови документи или надлежно заверени документи от банката

9. Разходите за държавни такси, данъци и такси по прехвърляне, съдебни такси, банкови комисионни и др. във връзка с продажбата и всяко и всички обстоятелства, описани в настоящото обявление досежно продаваемото имущество се поемат от купувача и се заплащат отделно от него.

10. Всички вписани тежести върху имуществото, вкл. ипотеки и/или възбрани, се заличават от купувача по негова инициатива и за негова сметка, като синдика съдейства в рамките на правомощия си за това съгласно правилата на ТЗ, ПВ и ГПК.

11. Всички други условия по продажбата, в това число подготовка, разгласяване, предварителни действия, провеждане на продажбата и прехвърляне на собствеността, които не са определени в решенията на Събранието на кредитора и/или в настоящата молба, се определят по решение на синдика.