Мая Петрова Великова - синдик на "МАРС-ДОМ“ ООД, в несъстоятелност,гр. Свети Влас, ЕИК 2010153457, по т.д. № 185/2022 г. по описа на Окръжен съд гр.Бургас и съгласно Определение № 257 от 21.03.2023 г. на съда по несъстоятелността, ОБЯВЯВА на 07.04.2023 г. от 10.00 - 10.30 часа в канцеларията на синдика, находяща се в гр.Бургас, бул.’’Стефан Стамболов” №26 на основание чл. 717ж, във връзка с чл. 717а-717е от ТЗ ще се извърши публична продажба на имуществото, собственост на длъжника "МАРС-ДОМ“ ООД, в несъстоятелност, ЕИК2010153457, /Приложение №1/ при следните ред за продажба и оценка на същото:

Ред за продажбата

Продажбата ще се проведе по реда на чл. 717ж от ТЗ - чрез търг с явно наддаване, при стъпка за наддаване 1000 (хиляда) лева. Наддаването се извършва чрез записване на предложението в наддавателен лист.

За участие в наддаването всеки участник внася задатък 10 на сто върху оценката на имуществото по особената банкова сметка на "МАРС-ДОМ“ ООД, в несъстоятелност, ЕИК2010153457, в несъстоятелност, както следва: „Българо Американска Кредитна Банка“ АД: BG 67 BGUS 91607010176500.

Всеки купувач следва да внесе до 17,00 ч. на 06.04.2023 г., задатък в размер на 10 на сто от началната цена на имуществото, за което участват и от която ще започне проданта. Документа за внесен задатък се представя в оригинал и се приема само при потвърждение на банката за заверка на сметката.

Желаещите да участват в наддаването представят в деня на продажбата заявление за участие, към което прилагат: оригинал от банков документ за внесен задатък в размер на 10 на сто от обявената цена на имуществото, за което участват; изрично пълномощно, в случай, че предложението се подава от пълномощник; доказателства за самоличност или правосубектност на представляваното юридическо лице или едноличен търговец; удостоверение за актуално състояние на юридическо лице или едноличен търговец. В случай, че предложението се подава от пълномощник на кандидат купувача, освен вече посочените данни следва да се представи нотариално заверено пълномощно.

Резултатът от наддаването ще бъде обявен от синдика в деня на продажбата - 07.04.2023 г., в присъствието на явилите се наддавачи. В срок от 7 дни от приключване на продажбата избрания купувач следва да внесе предложената от него цена, като приспадне задатъка. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да наддават съгласно чл.717г от ТЗ, както и предложения за цена под оценката, ако има такива, са недействителни. Последствията при неспазване на последното са съгласно чл.717г, ал.3 ТЗ.

Внесените депозити на всички участници се задържат до приключване на процедурата по чл.717д ТЗ и при желание да участват в такава по чл. 717е ТЗ.

Всички такси по прехвърлянето и възлагането на вещта или имущественото право са за сметка на купувача.

Документацията за продажбата чрез явен търг, е на разположение за всеки кандидат купувач в канцеларията на синдика на адрес гр.Бургас, бул.’’Стефан Стамболов” №26, всеки вторник и четвъртък от 10 до 12 часа и след предварителна уговорка със синдика.