Борис Л. Борисов - синдик на "Въгледобив Бобов дол" ЕООД /н/ със седалище и адрес на управление гр. Бобов дол, ул.„Георги Димитров", ЕИК 113568954 в изпълнение на Решение №65 от 14.10.2019 г. по т.д.№55/2011 г. на Кюстендилския изкръжен съд и съгласно Определение от 07.05.2021 г. по същото т.д. с настоящото, на основание чл.718 от Търговския закон, ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ, която се провежда в периода 09 юли - 09 август 2021 г. по реда на чл.718 от Търговския закон на имуществото на "Въгледобив Бобов дол" ЕООД-в несъстоятелност като цяло, което имущество е описано в Приложение №1, Приложение №2 и Приложение №3, неразделна част от това обявление.

Имуществото се предлага за продажба като цяло.

Общата оценка на продаваемото имущество от масата на несъстоятелността е 1 706 305 /един милион седемстотин и шест хиляди триста и пет/ лева и е определена от вещо лице, като същата е докладвана на съда и кредиторите на 13.08.2020 г.

Всеки желаещ да участва в продажбата може да се запознае с книжата в канцеларията на синдика на адрес гр.София, ул."Христо Белчев"№8, ет.5 през работните дни от 09.07.2021 г. до 09.08.2021 г. от 11.00 до 12.00 часа. Огледи се извършват след предварителна уговорка със синдика.

Минимална продажна /начална/ цена, на която могат да бъдат подавани оферти - 60% от посочената по-горе оценка или 1023 783 /един милион двадесет и три хиляди седемстотин осемдесет и три/ лева.

Процедура за провеждане на продажбата: От 09 юли 2021 г. до 09 август 2021 г. включително до 12,00 часа на последния ден /в случай, че последният ден е неработен - до 12 часа на първия работен ден след него/, всеки желаещ да участва в проданта може да подаде оферта за имуществото до синдика на посочения по-горе адрес, а именно гр.София, ул."Христо Белчев"№8, ет.5. Офертите се подават в рамките на работното време /а в последния ден от срока - до 12.00 часа/. Синдикът съставя протокол за всяка подадена оферта и провежда в момента на подаване на офертата преговори поотделно с всеки от кандидатите. В офертата участникът следва да конкретизира имуществото, за което участва, както и да посочи пълни данни, идентифициращи лицето /наименование, ЕИК или ЕГН, адрес, телефон, електронна поща, представляващ/. Цената в офертата не може да бъде по-ниска от посочената по-горе минимална продажна /начална/, която е и начална цена за имуществото, като в протокола, който се съставя от синдика и след проведените преговори кандидат-купувачът следва да посочи максималната цена, която предлага за имуществото, която максимална цена представлява окончателна оферта от участника.

В срок до пет дни от съставянето на протокола за проведени преговори синдикът разглежда постъпилата оферта и взема решение дали да покани за сключване на договор подалото най-висока оферта до момента лице. След покана от страна на синдика се сключва писмен договор за продажба в съответната форма, по който договор продавач е синдикът. Договор се сключва, в случай, че: 1. Синдикът е поканил подалото оферта лице; 2. в офертата е посочена цена не по-ниска от посочената начална цена по-горе; и 3. до сключването на договор, за имуществото не бъде подадена пред синдика по-висока оферта от предходната; и 4. не съществуват законови пречки за сключването на договор. Ако за сключване на договора се налага снабдяване с документи, които не са налични или актуални, посоченият срок се удължава съответно до снабдяването с всички необходими документи за прехвърлянето на имота. По искане на кандидат-купувача може да бъде сключен и предварителен договор, чиито клаузи не могат да бъдат различни от посоченото в това обявление.

Всички участници се уведомяват, че предвидената крайна дата на преките преговори е с цел разграничение за целите на синдика на отделните продажби в производството по несъстоятелност, като синдикът може да сключи договор /предварителен и/или окончателен/ преди крайната дата на преките преговори с лице, подало оферта за активите, ако офертата отговаря на условията, посочени по-горе.

Предложената цена следва да бъде платена /сметката на „Въгледобив Бобов дол"ЕООД заверена/, както следва: 1. 10% задатък /капаро/ от началната цена за имуществото - в деня предхождащ датата на подаване на офертата; 2. Останалата част от предложената цена - най-късно в деня, предхождащ деня на сключване на окончателния договор за продажба /но не по-късно от бОдни от датата на избора на купувач/, освен в случаите на чл.717д, ал.2 от ТЗ. Капарото и окончателната цена се плащат по особената сметка на "Въгледобив Бобов дол"ЕООД -в несъстоятелност: IBAN: BG 93 CREX 9260 1862 0027 01, при „Токуда банк"АД. В случай, че цената по т.2 не бъде платена в посочения срок /освен в случаите на чл.717д, ал.2 от ТЗ/, кандидат-купувачът губи платеното капаро.

Всеки участник в продажбата се уведомява изрично, че следва да направи за своя сметка проверка на правното състояние и статута на продаваните имоти/вещи в публичните регистри.

Всички разходи, свързани с участието в продажбата и за прехвърлянето на имуществото са за сметка на участващите, съответно на обявения за купувач.