Мария Георгиева Шукерова – постоянен синдик на „НАФТИМЕКС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ“ ЕАД – в несъстоятелност, ЕИК 131389020, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец“, ул. “П. Яворов” № 38-40,  в производство по несъстоятелност по т. д. № 5671/2012 г. по описа на Софийски градски съд, ТО, VI-12 състав, на основание чл. 718 от ТЗ ОБЯВЯВА на интересуващите се, че съгласно Разпореждане на съда по несъстоятелността от 02.08.2019 г. на 12.09.2019 г. от 11:30 часа в канцеларията на синдика, находяща се в гр. София, бул. „Витоша” №  19, ет. 4, ап. 14, ще се проведе продажба по реда на чл. 718 от ТЗ – чрез пряко договаряне, на следното недвижимо имущество, собственост на длъжника - приложение 1.

Книжата относно продажбата са на разположение на всички заинтересувани в канцеларията на синдика, находяща се в гр. София, бул. „Витоша” № 19, ет. 4, ап. 14. Оглед на имуществото може да бъде извършван след предварителна уговорка със синдика.

За участие в наддаването се внася задатък в размер 10 на сто от цената на имуществото, за което се участва в търга, по особената банкова сметка на длъжника:

 IBAN: BG 26 PIRB 8050 7905 3933 96, BIC: PIRBBGSF

Лицата, проявяващи интерес към закупуването на горепосоченото имущество следва да отправят писмените си предложения до синдика в запечатан плик, като посочат:

- три имена/наименование на юридическото лице, ЕГН/ЕИК,  адрес/седалище и адрес на управление, а така също и телефон за кореспонденция;

- описание на вещта във връзка, с който се прави офертата;

- предложената от тях цена, посочена с цифри и с думи, не по-ниска от началната.

В плика с офертата си всеки от участниците следва да приложи доказателство за платен депозит. До участие в наддаването се допускат само кандидати, чиито депозити са постъпили по упоменатата по-горе банкова сметка до 17:00 часа на 11.09.2019 г.

Към предложението оферентите трябва да приложат: доказателства за самоличност или правосубектност на представляваното юридическо лице или едноличен търговец; изрично пълномощно, в случай, че предложението се подава от пълномощник; удостоверение за актуално състояние. Предложенията се подават в канцеларията на синдика в деня на продажбата – 12.09.2019 г. от 10:30 часа до 11:00 часа.

Пликовете ще бъдат отворени от синдика, по реда на тяхното постъпване, на 12.09.2019 г. Невалидни са предложения за продажна цена по-ниска от посочената начална такава в обявлението, както и такива, направени от лица, които съгласно чл. 717г, ал. 1 ТЗ нямат право да наддават.

За купувач се обявява този оферент, който е предложил най-високата цена за вещта или правото. В 3-дневен срок от съставяне на протокола, всеки оферент ще бъде писмено уведомен, за това дали е обявен или не за купувач на имуществото.

Обявеният купувач следва в срок от 7/седем/ дни от приключване на продажбата да внесе предложената от него цена, като приспадне внесения задатък. Ако в този срок цената не бъде внесена, задатъкът служи за удовлетворяване на кредиторите, а за купувач се кани оферентът, предложил следващата най - висока цена и така при нужда до изчерпване на всички оференти, направили действителни предложения.

Договор за покупко-продажба на имуществото ще бъде сключен с оферента, предложил най-изгодни условия.

Разходите по прехвърлянето на имуществото се поемат от купувача.

Таксите и данъците по прехвърляне на имуществото са за сметка на купувача.

За допълнителна информация: тел. 0897 091 541