Светлозар Димитров Стоянов - синдик на „АГРО 21” ЕООД, гр.Добрич, ж.к. ”Дружба-3”, бл.28 вх.Б, ап.7, вписано в АВп към ТР с ЕИК 124551625, в несъстоятелност по т. д. № 55/2020 г.  по описа на окръжен съд Добрич, на основание чл. 717а от ТЗ ОБЯВЯВА на интересуващите се, че на 03.08.2021 г., от 09:00 ч. в канцеларията на синдика, находяща се в гр. Добрич, ул. „България” № 3, офис 101 ще се проведе продажба по реда на чл.717в от ТЗ - чрез таен търг на следното имущество  от масата на несъстоятелността на длъжника:

1. Товарен автомобил „НИСАН”, ТХ4496НХ, първ.регистрация 1995г. с НАЧАЛНА ЦЕНА: 2 037 лв.    

2. Товарен автомобил „СКАНИЯ”, ТХ6369ХТ, първ.регистрация 2005г. с НАЧАЛНА ЦЕНА: 3 740 лв.  

3. Лек автомобил „МЕРЦЕДЕС”, ТХ6662АМ, първ.регистрация 2009г. с НАЧАЛНА ЦЕНА: 2 500 лв.    

4. Лек автомобил „ВАЗ 12214”, ТХ7527АМ, първ.регистрация 2007г. с НАЧАЛНА ЦЕНА: 130 лв.    

5. Земеделска техника „ФЕДЕЛЕ ФАСТ 4”, ТХ11104А, с НАЧАЛНА ЦЕНА: 23 380 лв.  

6. Земеделска техника „АМАЗОН 3А-М”, ТХ11135А, с НАЧАЛНА ЦЕНА: 5 530 лв.    

7. Елеватор ВЕ100, Н27М и редлер СС100 Л-32, прикрепени за сграда, с НАЧАЛНА ЦЕНА: 30 150 лв.    

ДВИЖИМИТЕ ВЕЩИ СА ОБЕКТ НА ОСОБЕН ЗАЛОГ в полза на НАП.  

Имуществото, предмет на публичната продан е собственост на „АГРО 21” ЕООД съгласно приложените  към доклада на оценителя документи.

Таксите и данъците по прехвърляне на имуществото са за сметка на купувача. 

Оглед на имуществото може да бъде извършван всеки работен ден до 02.08.2021 г. след предварителна уговорка със синдика.

Книжата относно продажбата са на разположение на всички заинтересувани в канцеларията на синдика, находяща се в  гр.Добрич, ул. „България” № 3, офис 101 и в ТО на Окръжен съд Добрич по т. д. № 55/2020 г.

Продажбата ще се проведе по реда на чл. 717в от ТЗ.

Продажбата се извършва чрез тайно наддаване и вписване на предложенията от кандидат-купувачите в наддавателен лист. Наддаването ще започне в 09:00 ч. на 03.08.2021 г. в канцеларията на синдика в гр. Добрич и ще приключи в 10:00 ч. на 03.08.2021 г. Желаещите да участват публичната продан се легитимират с документ за самоличност или правосубектност на представляваното юридическо лице или едноличен търговец; удостоверение за актуално състояние.

За недействителни ще се считат оферти-предложения, подадени от лица, които нямат право да участват в продажбата /по смисъла на чл. 185 от ЗЗД и чл. 717г от ТЗ/.      

Резултатът от наддаването ще бъде обявен от синдика веднага след приключване на продажбата в присъствието на явилите се наддавачи. 

Спечелилият наддаването е длъжен в 7-дневен срок от приключване на продажбата да внесе предложената от него цена, като приспадне внесения задатък по особената банкова сметка на синдика: IBAN номер BG27SOMB91301069414201; BIC код SOMBBGSF при „ОБЩИНСКА БАНКА” АД  клон Добрич, в полза на „АГРО 21” ЕООД в несъстоятелност.

За справки и допълнителна информация в канцеларията на синдика: гр.Добрич, ул.”България” № 3 или на телефон: 0899 115591.