Диана Меранзова Банкова - синдик на “ГАЛА-М” ООД /н/, гр. Враца, в несъстоятелност по т.д. №15/2014 г. по описа на Врачански окръжен съд, ЕИК 111566082, ОБЯВЯВА на осн. чл.717а-е от Търговския закон, на интересуващите се, че на 09.08.2021 г. от 13,30 до 14,00 часа, ще се проведе в канцеларията на синдика на “ГАЛА-М” ООД находяща се в гр.София, ул.”Ивайло” №23, ет.3, ап.3, на основание решение на събрание на кредиторите и определение на Врачански окръжен съд №260140 от 11.03.2021 г. по т.д.№15/2014 г. публична продажба, по реда на чл.717а-е от Търговския закон, на МПС, собственост на „ГАЛА-М” ООД в несъстоятелност:

Товарен автомобил - хладилник, марка Мерцедес 208 Д, рег.номер М6654АТ , цвят - бял, гориво - дизел, дата на първа регистрация 07.08.1997г., рама номер WDB9023112Р709913, двигател номер JDC1026 . Начална тръжна цена е равна на пазарната оценка и е в размер на 1060,00 (хиляда и шестдесет) лева.

Оглед може да се извършва в работен ден, при предварителна заявка. Тръжната документация е на разположение на заинтересуваните в канцеларията на синдика. Телефон за справки 0888303388.

Кандидатите за купувачи внасят задатъкът - 1/10 част от оценката в размер на 106,00 (сто и шест) лева, за правоучастие в проданта, предварително по банкова сметка с титуляр „ГАЛА-М” ООД (в несъстоятелност) в „Интернешънъл Асет Банк” АД с IBAN - BG 92 IABG 8098 7000 278501.

Продажбата се провежда по следния ред: Всеки кандидат за купувач подава предложение за цена /изписана с цифри и думи/, ведно с документ за внесен задатък, поставени в запечатан плик в канцеларията на синдика находяща се в гр.София, ул.”Ивайло” №23, ет.З, ап.З от 13,30 часа до 14,00 часа на 09.08.2021 г. Внасянето на задатък е условие за участие в продажбата. За купувач ще бъде обявен предложилият най-висока цена кандидат.

Обявяването на купувача ще се извърши на 09.08.2021 г. от синдика в канцеларията в гр.София, ул.”Ивайло” №23, ет.З, ап.З, в присъствието на наддавалите.

Купувачът се задължава да внесе предложената цена, след приспадане на внесения задатък, в седем дневен срок. Ако цената не бъде платена в този срок, внесеният задатък се задържа за удовлетворяване на кредиторите и се прилага чл.717е от Търговския закон. Собствеността се прехвърля с постановление за възлагане издавано от съда по несъстоятелността, за което купувачът дължи ДТ, както и такса за Данъчна служба.