Мария Георгиева Шукерова – постоянен синдик на „ЕФРИ“ ЕООД, ЕИК 120549954, със седалище: област Смолян, община Рудозем, с. Елховец, в производството по несъстоятелност по т. д. № 17/2011 г. по описа на Окръжен съд – гр. Смолян, на основание чл. 718 от ТЗ ОБЯВЯВА на интересуващите се, че съгласно Определение № 500 от 24.04.2019 г. на съда по несъстоятелността на 14.10.2019 г. от 12:30 часа в канцеларията на синдика, находяща се в гр. София, бул. „Витоша” № 19, ет. 4, ап. 14, ще се проведе продажба на следното недвижимо имущество собственост на длъжника, а именно:

I. ТРИЕТАЖНА МАСИВНА СГРАДА с обща разгъната застроена площ 605.00 кв. м. /шестстотин и пет квадратни метра/, с адрес: обл. Смолян, общ. Рудозем, с. Елховец, п. к. 4970, състояща се състояща се от първи приземен етаж, включващ склад с площ 52.72 кв. м /петдесет и две цяло и седемдесет и два квадратни метра/, склад с площ 39.68 кв. м. /тридесет и девет цяло и шестдесет и осем квадратни метра/ и антре с площ 8.60 кв. м /осем цяло и шестдесет квадратни метра/ с обща застроена площ 100.00 кв. м. /сто квадратни метра/, втори етаж включващ кроялно с площ 165.00 кв. м. /сто шестдесет и пет квадратни метра/, коридор с площ 12.00 кв. м. /дванадесет квадратни метра/, складово помещение с площ 48.00 кв. м. /четиридесет и осем квадратни метра/, преддверие 9.00 кв. м. /девет квадратни метра/, стълбище 18.00 кв. м. /осемнадесет квадратни метра/ с обща площ 252.00 кв. м. /двеста петдесет и два квадратни метра/ и трети етаж включващ шивашки цех с площ 151.00 кв. м. /сто петдесет и един квадратни метра/, коридор с площ 44.00 кв. м. /четиридесет и четири квадратни метра/, склад с площ 3.40 кв. м. /три цяло и четири квадратни метра/, склад с площ 3.40 кв. м. /три цяло и четири квадратни метра/, стая за почивка с площ 16.00 кв. м. /шестнадесет квадратни метра/, санитарен възел с площ 15.40 кв. м. /шестнадесет цяло и четири квадратни метра/, стълбище с площ 18.00 кв. м. /осемнадесет квадратни метра/ и тераса с площ 6.15 кв. м. /шест цяло и петнадесет квадратни метра/ с обща застроена площ 252.00 кв. м /двеста петдесет и два квадратни метра/, която сграда е построена в имот I /първи/, в кв. 43 /четиридесет и три/ с площ 960.00 кв. м /деветстотин и шестдесет квадратни метра/ по плана на село Елховец, община Рудозем, одобрен със Заповед № 209/22.05.1992 г. на Кмета на община Рудозем, съгласно скица № 137/13.08.2018 г. на ТСУ- Рудозем при граници на имота: изток- улица, запад- река, север- река и юг-улица, ведно с правото на строеж върху мястото.

Определената начална цена е равна на 65% от пазарната оценката на имуществото от предходната несъстояла се продажба, в размер на 124 419,60 лв./сто двадесет и четири хиляди четиристотин и деветнадесет лева и шестдесет стотинки/.

Книжата относно продажбата са на разположение на всички заинтересувани в канцеларията на синдика, находяща се в гр. София, бул. „Витоша” № 19, ет. 4, ап. 14. Оглед на имуществото може да бъде извършван след предварителна уговорка със синдика.

За участие в наддаването се внася задатък в размер 10 на сто от цената на всяко  имуществото, за което се участва в търга, по особената банкова сметка на длъжника:

IBAN: BG93 IABG 7491 5000 1949 01, BIC IABGBGSF

Лицата, проявяващи интерес към закупуването на процесната вещ или право следва да отправят писмените си предложения до синдика в запечатан плик, като посочат:

- три имена/наименование на юридическото лице, ЕГН/ЕИК, адрес/седалище и адрес на управление, а така също и телефон за кореспонденция;

- обект/вещ във връзка, с който/която се заявява участие;

- предложена цена, посочена с цифри и с думи, не по-ниска от началната.

В плика с предложението си всеки от участниците следва да приложи доказателство за платен задатък. До участие в наддаването се допускат само кандидати, чиито задатъци са постъпили по упоменатата по-горе банкова сметка до 17:00 часа на 11.10.2019 г.

Към предложението оферентите трябва да приложат: доказателства за самоличност или правосубектност на представляваното юридическо лице или едноличен търговец; изрично пълномощно, в случай, че предложението се подава от пълномощник; удостоверение за актуално състояние на юридическото лице и решение на компетентния орган на дружеството за закупуване на процесното имущество. Предложенията се подават в канцеларията на синдика в деня на продажбата – 14.10.2019 г. от 11:00 до 12:00 часа.

Пликовете ще бъдат отворени от синдика, по реда на тяхното постъпване, на 14.10.2019 г. и ще бъде съставен протокол за обявяване на купувач. Невалидни са предложения за продажна цена по-ниска от посочената начална такава в обявлението, както и такива, направени от лица, които съгласно чл. 717г, ал. 1 ТЗ нямат право да наддават.

За купувач се обявява този оферент, който е предложил най-високата цена за вещта или правото. В 3-дневен срок от съставяне на протокола, всеки оферент ще бъде писмено уведомен, за това дали е обявен или не за купувач на имуществото. Обявяването на купувача се извършва от синдика, за което се съставя протокол, който се подписва от него.

Обявеният купувач следва в срок от 7/седем/ дни от получаване на уведомлението за това следва да довнесе предложената от него цена. Ако в този срок цената не бъде внесена, задатъкът служи за удовлетворяване на кредиторите, а за купувач се кани оферентът, предложил следващата най - висока цена и така при нужда до изчерпване на всички оференти, направили действителни предложения.

Договор за покупко-продажба на имуществото ще бъде сключен с оферента, предложил най-изгодни условия.

Разходите за държавна такса, съдебни такси, банкови комисионни и др. се поемат от купувача.

Таксите и данъците по прехвърляне на имуществото са за сметка на купувача.

За допълнителна информация и снимки: www.shukerova.com, както и на тел. 0897 091 541.