Александър Георгиев Костадинов, сл. адрес гр. София, ул. „Ангел Кънчев” № 26, ет. 2 – синдик на „ФАРНЕКС” ЕООД, в несъстоятелност, съгласно Определение от 02.08.2016 г., постановено по т.д. 2226/2016 г., по описа на Софийски градски съд, VІ-13 състав, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 131093572, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Витоша, ул. „Лешникова гора” № 90, на основание чл. 717а и сл. от ТЗ ОБЯВЯВА на интересуващите се, че съгласно определение на съда по несъстоятелността в канцеларията на синдика, находяща се в гр. София, ул. „Ангел Кънчев” № 26, ет. 2, до 30.03.2020 г., 11:30 часа,  ще се провеждат преговори за продажба по реда  на чл. 718 от ТЗ на следното имущество, собственост на длъжника:

1.1. Апартамент № 2 с площ от 53,02 кв.м., ведно с Мазе № 2 с полезна площ от 2,05 кв.м., както и ведно с 2,463% ид.ч. от общите части на сградата, равняващи се на 9,75 кв.м. и съответните ид.ч. от правото на строеж върху поземления имот;

Пазарната цена на посоченото имущество, съгласно изготвената оценка, възлиза на сумата от 39 000 (тридесет и девет хиляди лева).

1.2. Апартамент № 4 с площ от 72,70 кв.м., ведно с Мазе № 4 с полезна площ от 1,80 кв.м., както и ведно с 3,642% ид.ч. от общите части на сградата, равняващи се на 14,41 кв.м. и съответните ид.ч. от правото на строеж върху поземления имот;

Пазарната цена на посоченото имущество, съгласно изготвената оценка, възлиза на сумата от 54 500 (петдесет и четири хиляди и петстотин лева).

1.3. Апартамент № 5 с площ от 94,92 кв.м., ведно с Мазе № 5 с полезна площ от 2,15 кв.м., както и ведно с 3,462% ид.ч. от общите части на сградата, равняващи се на 13,70 кв.м. и съответните ид.ч. от правото на строеж върху поземления имот;

Пазарната цена на посоченото имущество, съгласно изготвената оценка, възлиза на сумата от 51 600 (петдесет и една хиляди и шестстотин лева).

1.4. Апартамент № 25 с площ от 65,82 кв.м., ведно с Мазе № 25 с полезна площ от 2,18 кв.м., както и ведно с 2,712% ид.ч. от общите части на сградата, равняващи се на 10,73 кв.м. и съответните ид.ч. от правото на строеж върху поземления имот;

Пазарната цена на посоченото имущество, съгласно изготвената оценка, възлиза на сумата от 47 400 (четиридесет и седем хиляди и четиристотин лева).

1.5. Търговски обект – Ресторант с площ от 297,70 кв.м., ведно с 14,240% ид.ч. от общите части на сградата, равняващи се на 56,34 кв.м. и съответните ид.ч. от правото на строеж  върху поземления имот.

Пазарната цена на посоченото имущество, съгласно изготвената оценка, възлиза на сумата от 203 800 (двеста и три хиляди и осемстотин лева).

1.6. Търговски обект – Магазин с площ от 23,71 кв.м., ведно с 1,134% ид.ч. от общите части на сградата, равняващи се на 4,49 кв.м. и съответните ид.ч. от правото на строеж  върху поземления имот.

Пазарната цена на посоченото имущество, съгласно изготвената оценка, възлиза на сумата от 13 500 (тринадесет хиляди и петстотин лева).

1.7. Фитнес с площ от 87,92 кв.м., ведно с 4,103% ид.ч. от общите части на сградата, равняващи се на 16,24 кв.м. и съответните ид.ч. от правото на строеж  върху поземления имот.

Пазарната цена на посоченото имущество, съгласно изготвената оценка, възлиза на сумата от 24 400 (двадесет и четири хиляди и четиристотин лева).

1.8. Паркомясто (гаражна клетка) № 1 с полезна площ от 34,43 кв.м.находящо се на сутеренен етаж, ведно с 1,343% ид.ч. от общите части на сградата, равняващи се на 5,31 кв.м. и съответните ид.ч. от правото на строеж върху сградата.

Пазарната цена на посоченото имущество, съгласно изготвената оценка, възлиза на сумата от 9 400 (девет хиляди и четиристотин лева).

1.9. Паркомясто (гаражна клетка) № 2 с полезна площ от 34,43 кв.м.находящо се на сутеренен етаж, ведно с 1,343% ид.ч. от общите части на сградата, равняващи се на 5,31 кв.м. и съответните ид.ч. от правото на строеж върху сградата.

Пазарната цена на посоченото имущество, съгласно изготвената оценка, възлиза на сумата от 9 400 (девет хиляди и четиристотин лева).

1.10. Паркомясто (гаражна клетка) № 3 с полезна площ от 34,43 кв.м.находящо се на сутеренен етаж, ведно с 1,343% ид.ч. от общите части на сградата, равняващи се на 5,31 кв.м. и съответните ид.ч. от правото на строеж върху сградата.

Пазарната цена на посоченото имущество, съгласно изготвената оценка, възлиза на сумата 9 400 (девет хиляди и четиристотин лева).

1.11. Паркомясто (гаражна клетка) № 4 с полезна площ от 34,43 кв.м.находящо се на сутеренен етаж, ведно с 1,343% ид.ч. от общите части на сградата, равняващи се на 5,31 кв.м. и съответните ид.ч. от правото на строеж върху сградата.

Пазарната цена на посоченото имущество, съгласно изготвената оценка, възлиза на сумата от 9 400 (девет хиляди и четиристотин лева).

1.12.  Паркомясто (гаражна клетка) № 5 с полезна площ от 34,43 кв.м.находящо се на сутеренен етаж, ведно с 1,343% ид.ч. от общите части на сградата, равняващи се на 5,31 кв.м. и съответните ид.ч. от правото на строеж върху сградата.

Пазарната цена на посоченото имущество, съгласно изготвената оценка, възлиза на сумата от 9 400 (девет хиляди и четиристотин лева).

1.13. Паркомясто (гаражна клетка) № 6 с полезна площ от 34,43 кв.м.находящо се на сутеренен етаж, ведно с 1,343% ид.ч. от общите части на сградата, равняващи се на 5,31 кв.м. и съответните ид.ч. от правото на строеж върху сградата.

Пазарната цена на посоченото имущество, съгласно изготвената оценка, възлиза на сумата от  9 400 (девет хиляди и четиристотин лева).

1.14. Паркомясто (гаражна клетка) №7 с полезна площ от 34,43 кв.м.находящо се на сутеренен етаж, ведно с 1,343% ид.ч. от общите части на сградата, равняващи се на 5,31 кв.м. и съответните ид.ч. от правото на строеж върху сградата.

Пазарната цена на посоченото имущество, съгласно изготвената оценка,възлиза на сумата от 9 400 (девет хиляди и четиристотин лева).

1.15.  Паркомясто (гаражна клетка) № 8 с полезна площ от 34,43 кв.м., находящо се на сутеренен етаж, ведно с 1,343% ид.ч. от общите части на сградата, равняващи се на 5,31 кв.м. и съответните ид.ч. от правото на строеж върху сградата.

Пазарната цена на посоченото имущество, съгласно изготвената оценка, възлиза на сумата от 9 400 (девет хиляди и четиристотин лева).

1.16. Паркомясто (гаражна клетка) № 9 с полезна площ от 34,43 кв.м.находящо се на сутеренен етаж, ведно с 1,343% ид.ч. от общите части на сградата, равняващи се на 5,31 кв.м. и съответните ид.ч. от правото на строеж върху сградата.

Пазарната цена на посоченото имущество, съгласно изготвената оценка, възлиза на сумата от 9 400 (девет хиляди и четиристотин лева).

1.17. Паркомясто (гаражна клетка) № 10 с полезна площ от 34,43 кв.м.находящо се на сутеренен етаж, ведно с 1,343% ид.ч. от общите части на сградата, равняващи се на 5,31 кв.м. и съответните ид.ч. от правото на строеж върху сградата;

Пазарната цена на посоченото имущество, съгласно изготвената оценка, възлиза на сумата от 9 400 (девет хиляди и четиристотин лева).

с адрес на имотите: гр. Банско, местност Грамадето, жилищна сграда с подземен паркинг, ресторант и магазин, построена в поземлен имот 017125 целият с площ от 1 103 кв.м., който е образуван от нива с площ 0,867 дка, осма категория, находяща се в местност Грамадето и представляваща имот 017033 по картата на землището на гр. Банско и нива с площ 0,236 дка, осма категория, находяща се в местност Грамадето и представляваща имот 017056 по картата на землището гр. Банско.

Началната цена на посоченото имущество възлиза на 100% от цената, посочена в обявлението, съгласно изготвената оценката.

Предлаганият ред и начин на продажба е съобразен с решението на събранието на кредиторите по чл. 677, ал.1, т. 8 от ТЗ.

Разноските за местни и държавни данъци и такси, банкови комисионни и др., свързани с участието в обявената продажба са за сметка на съответния наддавач и се заплащат отделно.

Предложенията се разглеждат незабавно след подаването им, при което кандидатът се поканва да сключи съответния предварителен договор и да заплати задатък.

Предложения, постъпили след сключването на предварителен договор, не се разглеждат.

Книжата за продажбата се държат в канцеларията на синдика - гр. София, бул. „Ангел Кънчев" № 26, ет. 2 и са на разположение на заинтересованите след предварителна уговорка със синдика на тел. 0888 881 774.

Тел. 0888 881 774