адв. Михаил Васков Мишев – синдик на "ОМЕГА-2002" ЕООД – в несъстоятелност, с ЕИК: 106563405, със седалище и адрес на управление: гр. Враца, ул. "Александър Стамболийски" № 14, ап. 9 , в производство по несъстоятелност по търг. дело № 45/2018 г. по описа на Окръжен съд - Враца, на основание чл. 717а от ТЗ, ОБЯВЯВА на интересуващите се, че съгласно Определение № 116 от 07.02.2020 г. на съда по несъстоятелността и Решение на Събрание на кредиторите от 09.10.2018 г., на 27.03.2020 г. в 14:00 ч. в канцеларията на синдика, находяща се в гр. Враца, ул. "Лукашов" № 10, ет. 5, офис 506, ще се проведе продажба по реда на чл. 717ж от ТЗ – чрез търг с явно наддаване, като съвкупност на следното имущество, включено в масата на несъстоятелността:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 12259.1011.144 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Враца, одобрени със Заповед № РД-18-43/16.09.2005 г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение със Заповед № КД-14-06/170/09.06.2006 г. на началника на СГКК-Враца, с адрес на поземления имот: гр. Враца, ж. к. "Дъбника"; площ: 1027 /хиляда двеста и седем/ кв. метра; трайно предназначение на територията: урбанизирана; начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс; номер по предходен план: квартал: 129, парцел: 7, при съседи: 12259.1010.1, 12259.1010.16, ведно с построената в него СГРАДА с идентификатор 12259.1011.144.1 със застроена площ от 331 кв. метра, брой етажи: 1, предназначение: сграда със смесено предназначение, състояща се от автосервиз, автомивка, магазин за авточасти, склад, офис, санитарен възел, при начална цена 140 800 лева без ДДС, представляваща 80% от пазарна стойност съгласно Доклад за експертна оценка от 22.11.2019 г. изготвен от "ВП-Консулт-13" ЕООД.

Стъпката за наддаване е в размер на 10% от началната цена (14 080 лева).

Имотите се продават като съвкупност (заедно). Върху предложената цена не се начислява ДДС. Върху имотите има учредена договорна ипотека в полза на "Райфайзенбанк (България)" ЕАД с Нотариален акт № 104, том Х, рег. № 10788, дело № 1188 от 2008 г. на нотариус № 338, вписана в СВ-Враца под дх. вх. рег. № 6599 от 23.09.2008 г. и подновяване с вписване под дв. вх. рег. № 3993 от 04.07.2018 г., която обезпечава приетото вземане на този кредитор.

Таксите, данъците и другите разноски по прехвърляне на имуществото, както и банкови комисионни, са за сметка на купувача.

Продажбата ще се проведе по реда на чл. 717ж от ТЗ – чрез търг с явно наддаване.

Оглед на имотите може да бъде извършван през работни дни по местонахождението им, след предварителна уговорка със синдика на тел. 0892443041.

Книжата относно продажбата са на разположение на всички заинтересувани в канцеларията на синдика, находяща се в гр. Враца, ул. "Лукашов" № 10, ет. 5, офис 506, всеки работен ден от 09:30ч. до 18:00ч.

За участие в наддаването предварително се внася задатък 10 на сто от началната цена по особената банкова сметка на длъжника "ОМЕГА-2002" ЕООД – в несъстоятелност в "Юробанк България" АД с IBAN:  BG71 BPBI 8170 7906 4741 26, BIC – BPBIBGSF, в срок  до 24.03.2020 г. включително, като до началния час на продажбата сума следва да е постъпила по сметката на длъжника. Кредиторите с приети вземания също внасят задатък за участие в търга.

Желаещите да участват в наддаването представят в деня на продажбата - 27.03.2020 г. от 10:00 часа до 13:45 часа, заявление за участие, като посочват име, съответно фирма на участника, седалище, адрес и телефон за кореспонденция, към което прилагат: оригинал от банков документ за внесен задатък в размер на 10 на сто от началната цена; нотариално заверено пълномощно, когато участието е чрез пълномощник; доказателства за самоличност или правосубектност на представляваното юридическо лице или едноличен търговец, освен ако е посочен ЕИК; декларация за липса на пречките по чл. 717г от ТЗ; декларация, че са запознати със състоянието на имуществото, за което кандидатстват.

Лица, които съгласно чл. 717г, ал. 1 ТЗ нямат право да наддават, не се допускат до участие в търга.

Процедурата по наддаване започва в 14:00 часа. Право на участие имат всички лица подали надлежни заявления до изтичане на срока за това. Наддаването започва от началната цена. Наддавателните предложения се вписват в наддавателен лист, като всеки наддавач удостоверява с подпис направеното от него наддавателно предложение. Наддаването се извършва съобразно определената стъпка за наддаване в размер на 14 080 лева до постигане на най-висока предложена цена. Търгът приключва с вписване на последното наддавателно предложение. За купувач на съвкупността от вещи се счита този наддавач, който е предложил най-висока цена. Обявяването на купувача се извършва от синдика в протокол, който се подписва от него и от явилите се наддавачи.

Определеният за купувач е длъжен в 7-дневен срок от приключване на продажбата да внесе предложената от него цена, като приспадне внесения задатък. Ако в този срок цената не бъде внесена, купувачът губи правата си върху внесения задатък, който се задържа и служи за удовлетворяване на кредиторите, а синдикът поканва наддавача, който е предложил следващата най-висока цена, ако не е изтеглил задатъка. Ако този наддавач се съгласи, той се обявява за купувач, а ако не се съгласи или ако не внесе цената в 5-дневен срок от обявяването му за купувач, внесеният от него задатък се задържа за удовлетворяване на кредиторите, а синдикът предлага имуществото на следващия по реда на предложените цени наддавач и постъпва така при нужда до изчерпване на всички наддавачи, предложили цена не по-ниска от началната. Наддавачът, който се е съгласил да купи имуществото и не внесе в срок предложената цена губи правата си върху внесения задатък, който се задържа и служи за удовлетворяване на кредиторите.

Ако за купувач бъде обявен кредитор с прието вземане, синдикът изготвя сметка за разпределение, в която посочва и каква част от дължимата цена купувачът трябва да внесе за изплащане на вземанията на другите кредитори и каква част се прихваща срещу вземането на кредитора. Купувачът е длъжен в 7-дневен срок от влизане в сила на сметката за разпределение да внесе сумите, необходими за изплащане на вземанията на другите кредитори, съобразно влязлата в сила сметка за разпределение.

Определеният за купувач е длъжен да представи на синдика в 7-дневен срок след изтичане на срока за плащане, платежния документ за продажната цена, заедно с декларация по чл. 66, ал. 2 ЗМИП по образец - Приложение № 4 към чл. 47, ал. 1 ППЗМИП за произход на средствата и декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 ЗМИП по образец - Приложение № 2 към чл. 37, ал. 1 ППЗМИП за действителен собственик, ако е юридическо лице. Синдикът не носи отговорност за забавата при издаване на постановление за възлагане, ако купувачът не изпълни това свое задължение.