ЕЛВИРА ГРОНИК ТАНЧЕВА - синдик на “МОСТСТРОЙ-СОФИЯ” АД (несъстоятелност), ЕИК 175435882, съгласно Решение от 21.03.2013 г. на Софийски градски съд, Търговско отделение, VI-7 състав, по т.д.№ 1663/2010 г., със седалище и адрес на управление на дружеството: гр. София 1517, ул.’’Бесарабия” No 114, на основание чл.718 вр. чл.717а от ТЗ и на основание Определение от 27.09.2017 г., Определение от 08.12.2017 г. и Определение № 5542/16.10.2019 г. на СГС, Т.О., VI - 7 състав по т.д. № 1663/2010 г., ОБЯВЯВА на интересуващите се, че считано до 27.03.2020 г. включително в канцеларията на синдика - гр. София, ул. “Княз Борис I” № 71, ще се приемат предложенията на кандидат-купувачи във връзка с ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ по реда на чл.718 от ТЗ на ДВИЖИМИ ВЕЩИ, собственост на „Мостстрой- София“ АД (н), находящи се в Промишлена зона - Запад, Казичене, район Панчарево, при начална цена за водене на преговорите - 70% от актуализираната пазарна оценка на движимото имущество – приложение 1.

Оглед на активите, предмет на продажба, може да бъде извършен от кандидат - купувачите след предварително съгласуване със синдика на телефон 0888 705 107; 02 986 33 69.

Продажбата на движимите вещи ще се извърши по реда на чл.718 от ТЗ на Република България при спазване на законовите разпоредби, отнасящи се до продажба на движимо имущество, съгласно българското законодателство - чрез провеждане на преки преговори с потенциалните купувачи, въз основа на постъпили до 27.03.2020 г. включително писмени предложения в канцеларията на синдика - гр. София, ул. “Княз Борис I” № 71, за което ще бъде съставен протокол по надлежния ред и след заплащане на пълния размер на договорената

цена, ще се сключи договор за продажба на движими вещи в обикновена писмена форма.

За участие в прякото договаряне се внася задатък 10 /десет/ на сто от началната цена по особената банкова сметка на синдика при банка „Обединена българска банка” АД - IB AN: BG41UBBS80021043499330.

След приключване на продажбата по реда на чл.718 от ТЗ, обявеният купувач следва да плати остатъка от договорената цена, след приспадане на платения задатък, по сметка на "МОСТСТРОЙ - СОФИЯ" АД (н) - IBAN: BG41UBBS80021043499330 при банка "Обединена българска банка" АД.

За допускане до участие в преговорите кандидатите следва да представят на синдика следните документи:

- документ за самоличност;

- оригинал от банков документ за внесен задатък в размер на 10 на сто от началната цена на имуществото, за което участват;

- удостоверение за актуално състояние - за юридически лица;

- нотариално заверено изрично пълномощно, когато кандидатът участва чрез представител.

Съгласно чл.717г от ТЗ нямат право да участват в наддаването, да депозират предложения и да бъдат купувачи нито пряко, нито чрез подставено или свързано с тях лице длъжникът, неговият представител, синдикът, както и лицата, посочени в чл. 185 от Закона за задълженията и договорите.

Крайният срок за подаване на писмените предложения на кандидат - купувачите е 12.00 ч. на 27.03.2020 г. включително.

Всички постъпили предложения ще бъдат разгледани от синдика на 27.03.2020 г. в 13.00 часа.

Ако обявеният в протокола за преки преговори купувач не се яви и не предприеме необходимите действия за сключването на окончателен договор, както и не заплати договорената цена, съгласно указания начин, внесеният от него задатък остава в полза на масата на несъстоятелността, като неустойка за неизпълнение на поетото с протокола от преговорите задължение. В този случай ще бъде поканен купувача, който е предложил следващата най-висока по размер цена. Ако този купувач не се съгласи или не се яви и не предприеме необходимите действия за сключването на договора или не плати договорената цена, внесения от него задатък се задържа за удовлетворяване на кредиторите, а имуществото ще бъде предложено на следващия по реда на предложените цени купувач до изчерпване на всички потенциални купувачи, при условие, че предложената от тях цена е не по-ниска от началната. След изплащане на цената от наддавача, обявен за купувач, внесеният задатък се връща на наддавачите, които не са били обявени за купувачи.

Всички разходи по транспортиране на вещите са за сметка на купувача и се заплащат отделно от продажната цена.