МИРОСЛАВА ГОСПОДИНОВА СТРЪМСКА, синдик на “ИТАЛМОДАЛУЧЕ – БЪЛГАРИЯ” ЕООД в несъстоятелност, вписано в ТР при АВ с ЕИК: 040083662, в производство по несъстоятелност по т.д. 196/2013 г. по описа на Окръжен съд Пловдив, ХІІ състав, на основание чл. 717а от ТЗ и съгласно Определение на съда по несъстоятелността с № 324/06.02.2020 г., постановено по търг. дело № 196/2013 г. по описа на Окръжен съд Пловдив ОБЯВЯВА на интересуващите се, че на 27.05.2020 г. от 14.00 часа в канцеларията на синдика, находяща се в гр. Стара Загора, ул. „Хаджи Димитър Асенов” № 119, ет.3, офис 6 ще се извърши продажба чрез пряко договаряне на следното имущество, собственост на “ИТАЛМОДАЛУЧЕ – БЪЛГАРИЯ” ЕООД в несъстоятелност, а именно:

Поземлен имот с идентификатор 02837.6.611 (две хиляди осемстотин тридесет и седем, точка, шест, точка, шестстотин и единадесет), по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Батак, община Батак, област Пазарджик, одобрени със Заповед РД - 18 – 10/12.04.2011 г., на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр. Батак, местността „КУИЛЕТО“, с площ от 4000 кв.м. (четири хиляди квадратни метра), с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: За вилна сграда, с номер по предходен план: 003053 (нула, нула, три хиляди петдесет и три), при граници и съседи съгласно кадастрална карта: имот с идентификатор 02837.6.39; имот с идентификатор 02837.6.51; имот с идентификатор 02837.6.919; имот с идентификатор 02837.6.617; имот с идентификатор 02837.6.568; имот с идентификатор 02837.6.644, и при граници съгласно документ за собственост Нотариален акт №139 от 23.07.2007г., том V, рег.№5721, дело №852 от 2007 г.на нотариус с рег.№387, вписан в Служба по вписванията гр. Пещера с вх.рег. №1282 от 23.07.2007г., акт №81, том V, дело №988/2007 г. - имот с номер 003086; имот с номер 003010; имот с номер 003059; имот с номер 003024; имот с номер 000301.

За издаденото относно имота решение за промяна на предназначението е  приложим  § 27 ал. 3 т. 2 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за опазване на земеделските земи (ДВ, бр. 39 от 20.05.2011 г.; изм., бр. 22 от 2012 г., в сила от 24.05.2011 г.; доп., бр. 91 от 2012 г.) според който, когато към влизането в сила на този закон решението за промяна предназначението на земеделска земя не е отменено с влязъл в сила административен акт или с акт на съда, то запазва действието си до изтичане на 6-годишен срок от влизането в сила на този закон - когато изграждането на обекта не е започнало.

Оценка на имота -  57500 лв. (петдесет и седем хиляди и петстотин лева).

Минимална цена при провеждане на пряко договаряне – 40 % от оценката, тоест 23000 лева (двадесет и три хиляди лева).

За участие в преговорите се внася безлихвен задатък в размер на 10 на сто от минималната цена. Задатъкът се внася по особената банкова сметка на „ИТАЛМОДАЛУЧЕ – БЪЛГАРИЯ“ ЕООД в несъстоятелност под разпореждане на синдика в Първа инвестиционна банка АД: IBAN: BG36FINV915008UB510729 и следва да е постъпил по тази сметка до 16.00 часа на последния работен ден,  предхождащ датата на продажбата.

Желаещите да закупят недвижимия имот могат да подадат писмени предложения за участие в прякото договаряне, които трябва да съдържат предложение за покупка на имота с посочване на предлаганата покупна цена в лева /цифром и словом/ и срок за заплащането й.

Предложенията трябва да съдържат името, адреса и телефони за контакт с кандидат-купувача. Към предложението следва да бъде приложен документ, удостоверяващ внесен задатък, декларация, че са запознати със състоянието на имота, и изрично пълномощно, в случай, че предложението се подава от пълномощник.

Предложенията могат да бъдат подавани в срок до 14.00 часа на 27.05.2020 г. в канцеларията на синдика в Стара Загора, п.к. 6000 ул. Хаджи Димитър Асенов № 119  ет. 3, офис 6, както на място, така и по пощата.

В 14,00 часа на 27.05.2020 г. подалите предложения лица следва да се явят в канцеларията на синдика за отваряне на офертите и пристъпване към преки преговори. Синдикът ще разглежда само предложения за закупуване, които отговарят на изискванията, посочени в това обявление и с които се предлага цена, не по-ниска от минималната цена, посочена в обявлението. Преговорите ще се проведат незабавно след изтичане на срока за подаване на предложения. В хода на преговорите предложителите имат право да подобряват своите предложения. Синдикът има право на свободна преценка в интерес на кредиторите и масата на несъстоятелността да избере кое предложение за покупка да приеме или да откаже всички предложения. Предложителите участват в преговорите на свой риск, разноски и отговорност и не могат да претендират вреди от неприемане на предложенията им.

В случай, че кандидат-купувач, който е внесъл задатък, не подаде предложение в срока, посочен по-горе в настоящото обявление, или откаже да сключи договор съобразно подаденото от него предложение, или - в случай, че бъде избран за купувач - не плати остатъка от цената, след приспадане на задатъка, внесения от него задатък се задържа като неустойка от продавача в полза на масата на несъстоятелността и служи за удовлетворяване на кредиторите.

Във всички случаи собствеността върху имуществото ще се прехвърли и владението му ще бъде предадено след пълното изплащане на покупната цена и сключване на окончателен договор за продажбата. Разноските за сключване на договора за продажба, прехвърляне на собствеността и предаване на имуществото (за нотариални, държавни и местни данъци и такси; банкови комисиони, както и всички други разноски за прехвърляне на собствеността) са за сметка на купувача и се заплащат отделно.

Документацията за продажбата, както и допълнителна информация за продаваното имущество може да бъде получена в канцеларията на синдика, находяща се в гр. Стара Загора, ул. „Хаджи Димитър Асенов” 119, ет.3, офис 6, тел. 042 620 152.