АНГЕЛИНКА НИКОЛОВА НИКОЛОВА - синдик на ПК „НАПРЕДЪК“ - с. Дралфа с ЕИК 000862467, със седалище и адрес на управление: обл. Търговище, с Дралфа, ул. „Първи Май“, №. 22, в производство по несъстоятелност по Т. Д. № 104/2018 г. по описа на Окръжен съд Търговище, на основание чл. 718 от ТЗ ОБЯВЯВА на интересуващите се, че съгласно определение на съда по несъстоятелност № 10 от 10.01.2020 г. , на 27.05.2020 г. в канцеларията на синдика, находяща се в гр. Търговище, ул. Г. Бенковски“ №. 1, вх. “А“, ет.2, офис № 5, ще се проведе продажба на следните имущества, собственост на длъжника:

Недвижим имот, представляващ ДВОРНО МЯСТО с урегулирана площ от 610 кв.м. - с неуредни сметки по регулация заедно с построените в него - комплексно изградени магазин, фурна и склад - полумасивни, на един етаж, за който имот е определен парцел №. III-85 в св. 13 по регулационния план на с. Кошничари, общ. Лозница, който имот съгласно данъчната оценка представлява имот, находящ се в с. Кошничари, ул. „Христо Ботев“, № 20 , пл. №. 85 от 366, кв. 13 УПИ парцел 3 с площ 620 кв.м., ведно с: 1. Търговски обект ет.1 с площ 60 кв.м; 2. Производствен обект ет.1 с площ 48 кв.м. при начална цена 4500 лв. /четири хиляди и петстотин лева/.

Таксите и данъците по прехвърляне на имуществото са за сметка на купувача.

Книжата относно продажбата са на разположение на всички заинтересувани в канцеларията на синдика находяща се в гр. Търговище, ул. Г. Бенковски“ №. 1, вх. “А“, ет.2, офис №. 5

Продажбата ще се проведе 27.05.2020 г. от 9,00 до 12,00 ч. ,по реда на чл. 718 от ТЗ - чрез търг с тайно наддаване.

Оглед на имуществото може да бъде извършван всеки работен ден от 9,30ч. до 16,30ч. в с. Кошничари

Книжата относно продажбата са на разположение на всички заинтересувани в канцеларията на синдика находяща се в гр. Търговище, ул. Г. Бенковски“ №. 1, вх. “А“, ет.2, офис №. 5.

Желаещите да участват в наддаването представят в деня на продажбата 27.05.2020 г. в 9,00 ч. заявление за участие , като посочват име, съответно фирма на участника, седалище, адрес и телефон за кореспонденция, обект, за който наддават Към заявлението кандидатите прилагат: изрично пълномощно, в случай че предложението се подава от пълномощник; доказателства за самоличност или правосубектност на представляваното юридическо лице или едноличен търговец; удостоверение за актуално състояние.

Резултатът от наддаването ще бъде обявен от синдика в деня на продажбата 27.05.2020 г. в присъствието на явилите се наддавачи. За купувач на имущественото право се счита този наддавач, който е предложил най-висока цена.