Снежина Минчева Маджарова, синдик на „ЕС ПИ ЕС”ЕООД - в несъстоятелност, гр. Несебър, с ЕИК: 102854938, съобразно решение на събранието на кредиторите от 23.07.2020 год. и разрешение на съда по несъстоятелността, дадено с Определение № 261341/06.07.2021 год. по т.д.№ 34/2015 год. по описа на Бургаски окръжен съд, ОБЯВЯВА на интересуващите се, че на основание  чл.718 от ТЗ ще се извърши ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ на следния имот, включен в масата на несъстоятелността на „ЕС ПИ ЕС”ЕООД - в несъстоятелност , а именно :

2 986.83/3443 кв.м. идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 51500.506.100 по КККР на гр.Несебър, обл.Бургас, адрес: кк.Слънчев бряг-запад, площ: 3 442 кв.м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване : комплексно застрояване, идентичен по документ за собственост с :дворно място на площ от 3 442 кв.м., образуващо  УПИ VI-71 в кв.7503 по плана на кк.”Слънчев бряг-запад”, община-Несебър, обл.Бургас, при начална продажна цена  14 948 лева.

Книжата за продажбата са на разположение на заинтересованите в канцеларията на синдика, всеки работен ден .Оглед на имота се извършва след предварителна уговорка, на на следния телефон на синдика: 0889 720 974.

Писмени предложения за участие в прякото договаряне се приемат до 06.08.2021 година, 11.00 часа, в канцеларията на синдика, находяща се в гр.Бургас, ул.”Пиротска” № 28, ет.1.    

Предложенията следва да са подписани и да съдържат име, съответно фирма, и индивидуализиращи данни на участника, телефон и електронен адрес за контакти, предложена цена с цифри и думи, срок и други условия за плащане, както и документи, доказващи самоличността, дееспособността и представителната власт на участника.

За участие в договарянето се внася задатък в размер на 10 на сто върху началната продажна цена на имота в особената банкова сметка на несъстоятелността :  IBAN : BG 70 UBBS 8002 1034046740, BIC: UBBSBGSF, „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА” АД, титуляр  „ЕС ПИ ЕС”ЕООД - в несъстоятелност . Следва сумата да е постъпила в банковата сметка до обявения краен срок.

Резултатите от разглеждането на офертите ще бъдат обявени от синдика в деня на продажбата. За купувач ще бъде обявен предложилият най-висока цена кандидат . С участника, предложил най-висока цена, която е не по-ниска от началната продажна цена на имота, се сключва окончателен договор след изплащане на предложената от него цена в пълен размер в срок до 60 дни от избора му за купувач. Всички евентуално дължими разноски за такси , данъци и др. във връзка с продажбата, са за сметка на купувача и се заплащат отделно.