Административното обслужване на Бюлетина се извършва от Министерство на икономиката, Дирекция "Индустриални отношения и управление на държавното участие"

Адрес за кореспонденция: гр. София 1052, ул. "Славянска" № 8
Обявленията следва да бъдат изпращани едновременно на следните електронни адреси:
e-docs@mi.government.bg
mi-717tz@mi.government.bg 

Лицa за контакт: 

Силвия Кръстева, тел. +359 2 940 7413; мобилен телефон за връзка: 0896/84 74 35

Николай Методиев, тел. + 359 2 940 7247

Светла Йорданова, тел. + 359 2 940 7245

Цветан Цирков, тел. + 359 2 940 7460

Работно време: от 09.00 часа до 17.30 часа всеки работен ден..

Предоставянето на административната услуга е свързано с подаването на молба от съответния синдик на търговско дружество в производство по несъстоятелност до Министерството на икономиката с приложени към нея обявления за продажбата на имуществата от масата на несъстоятелността и съответните приложения към него по пощата, по факс или по електронна поща. Молбата следва да бъде подадена в срок не по-късно от 14 дни преди датата, определена за извършване на съответната продажба. Спазването на този срок се установява посредством заведения входящ номер от отдел "Деловодство и архив" на МИ.

Минимално необходимото съдържание на представените в МИ обявления за продажба на имущество по реда на чл. 717а, чл. 717ж и чл. 718 от Търговския закон е както следва: данни за длъжника; описание на имуществото, което ще се продава; реда и начина на продажба на активите; да е посочено мястото (точен адрес) и деня на извършване на продажбата; да е посочен крайният срок за приемане на предложенията в рамките на деня, определен за провеждане на продажбата; оценката на имуществото, което ще се продава.

Процедурата е описана в Инструкцията за реда за приемане, публикуване и архивиране на обявленията на синдици за продажба на имущества от масата на несъстоятелността в специалния Бюлетин за продажби на МИ по реда на чл. 717а, ал. 2 от ТЗ - Instrukcia.pdf