Административното обслужване на Бюлетина се извършва от Министерство на икономиката и индустрията, Дирекция "Индустриални отношения и управление на държавното участие"

Адрес за кореспонденция: гр. София 1052, ул. "Славянска" № 8
Обявленията следва да бъдат изпращани едновременно на следните електронни адреси:
e-docs@mi.government.bg
mi-717tz@mi.government.bg 

Лицa за контакт: 

Силвия Кръстева, тел. +359 2 940 7413;

Николай Методиев, тел. + 359 2 940 7247

Светла Йорданова, тел. + 359 2 940 7245

Работно време: от 09.00 часа до 17.30 часа всеки работен ден..

Предоставянето на административната услуга е свързано с подаването на молба от съответния синдик на търговско дружество в производство по несъстоятелност до Министерството на икономиката и индустрията с приложени към нея обявления за продажбата на имуществата от масата на несъстоятелността и съответните приложения към него по пощата или по електронна поща. Молбата следва да бъде подадена в срок не по-късно от 14 дни преди датата, определена за извършване на съответната продажба. Спазването на този срок се установява посредством заведения входящ номер от дирекция "Административно Обслужване" на МИИ.

Минимално необходимото съдържание на представените в МИИ обявления за продажба на имущество по реда на чл. 717а, чл. 717ж и чл. 718 от Търговския закон е както следва: данни за длъжника; описание на имуществото, което ще се продава; реда и начина на продажба на активите; да е посочено мястото (точен адрес) и деня на извършване на продажбата; да е посочен крайният срок за приемане на предложенията в рамките на деня, определен за провеждане на продажбата; оценката на имуществото, което ще се продава.

Процедурата е описана в Инструкцията за реда за приемане, публикуване и архивиране на обявленията на синдици за продажба на имущества от масата на несъстоятелността в специалния Бюлетин за продажби на МИИ по реда на чл. 717а, ал. 2 от ТЗ - Instrukcia.pdf