Мястоканцеларията на синдика, гр. София 1729, бул. „Александър Малинов“ № 23, ет. 2 (първи надпартерен), офис 47
СиндикВалери Петров Анчев
Дело4353/2013, Софийски градски съд
ДлъжникМУЛТИ ФЕЙС ЕООД /н/
Ред на продажбатапродажба по реда на чл.718 от ТЗ
Начин на продажбатапродажба на имущество

Валери Петров Анчев - синдик на "МУЛТИ ФЕЙС" ЕООД /в несъстоятелност/, ЕИК 131323967, със седалище и адрес на управление: гр. София 1606, район „Красно село“, ул. "ВИКТОР ГРИГОРОВИЧ" № 38, ет. 2, ап. 5, в производството по търговско дело № 4353/2013 г. по описа на Софийски градски съд, Търговско отделение, VI-13 състав, на основание чл. 718 от Търговския закон и съгласно разрешение на съда по несъстоятелността от 31.05.2017 г., ОБЯВЯВА, че ще проведе продажба чрез пряко договаряне на недвижими имоти, собственост на "МУЛТИ ФЕЙС" ЕООД /в несъстоятелност/, като на 04.08.2021 г. от 10,00 до 11,00 часа в канцеларията на синдика, находяща се в гр. София 1729, бул. „Александър Малинов“ № 23, ет. 2 (първи надпартерен), офис 47, ще бъдат разгледани направените съобразно условията на настоящото обявление предложения за покупка на следните недвижими имоти:

1. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 68134.4091.5678.1.63 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, четири хиляди и деветдесет и едно, точка, пет хиляди шестстотин седемдесет и седем, точка, едно, точка, шестдесет и три), Магазин № М6 („М“ шест) - на две нива,  находящ се в град София, район Младост, ж.к. „Младост 2(две)“, бл. 283 (двеста осемдесет и три)  , вх. 3 (три)-а по проектна документация – вход Б , ет. -1 (минус едно), намиращ се в сграда № 1 (едно), разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.4091.5678 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, четири хиляди и деветдесет и едно, точка, пет хиляди шестстотин седемдесет и осем), брой нива на обекта: 2, с предназначение: търговска дейност, със застроена площ от 72.70 кв.м. (седемдесет и две цяло и седемдесет стотни квадратни метра), ведно с 1,36  % (едно цяло и тридесет и шест процента) прилежащи части от общите части на сградата и правото на строеж, при граници и съседи по актуална схема: ниво 1: на същия етаж:  № 68134.4091.5678.1.32 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, четири хиляди и деветдесет и едно, точка, пет хиляди шестстотин седемдесет и осем, точка, едно, точка, тридесет и две), под обекта № 68134.4091.5678.1.80 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, четири хиляди и деветдесет и едно, точка, пет хиляди шестстотин седемдесет и осем, точка, едно, точка, осемдесет), над обекта: няма; ниво 2: на същия етаж:  № 68134.4091.5678.1.32 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, четири хиляди и деветдесет и едно, точка, пет хиляди шестстотин седемдесет и осем, точка, едно, точка, тридесет и две), под и над обекта: няма.

Оценката на самостоятелния обект е 108 939.73 лв. (сто и осем хиляди деветстотин тридесет и девет лева и седемдесет и три стотинки).

Минималната цена, при която ще се обсъждат предложения за закупуването на имота, е равна на 60 % от оценката му, а именно 65 363.84 лв. (шестдесет и пет хиляди триста шестдесет и три лева и осемдесет и четири стотинки).

2. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 68134.4091.5677.1.28 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, четири хиляди и деветдесет и едно, точка, пет хиляди шестстотин седемдесет и седем, точка, едно, точка, двадесет и осем), Магазин № М8 („М“ осем) - на две нива, находящ се в град София, район Младост, ж.к. „Младост 2(две)“, бл. 283 (двеста осемдесет и три)  , вх. 4 (четири)-а по проектна документация – вход В, ет. -1(минус едно), обект М-8, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.4091.5677 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, четири хиляди и деветдесет и едно, точка, пет хиляди шестстотин седемдесет и седем) , с предназначение : за търговска дейност; брой нива: две; с разгъната застроена площ от 75.85 кв.м. (седемдесет и пет цяло и осемдесет и пет квадратни метра), ведно с 2.98% (две цяло и деветдесет и осем процента) прилежащи части от общите части на сградата и правото на строеж, при граници и съседи по актуална схема: на ниво 1, на същия етаж: самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 68134.4091.5677.1.26 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, четири хиляди и деветдесет и едно, точка, пет хиляди шестстотин седемдесет и седем, точка, едно, точка, двадесет и шест), под обекта: няма, над обекта: № 68134.4091.5677.1.26 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, четири хиляди и деветдесет и едно, точка, пет хиляди шестстотин седемдесет и седем, точка, едно, точка, двадесет и шест); на ниво 2: самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 68134.4091.5677.1.26 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, четири хиляди и деветдесет и едно, точка, пет хиляди шестстотин седемдесет и седем, точка, едно, точка, двадесет и шест), под обекта: няма, над обекта: № 68134.4091.5677.1.1 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, четири хиляди и деветдесет и едно, точка, пет хиляди шестстотин седемдесет и седем, точка, едно, точка, едно).

Оценката на самостоятелния обект е 115 785.14 лв. (сто и петнадесет хиляди седемстотин осемдесет и пет лева и четиринадесет стотинки).

Минималната цена, при която ще се обсъждат предложения за закупуването на имота, е равна на 60 % от оценката му, а именно 69 471.08 лв. (шестдесет и девет хиляди четиристотин седемдесет и един лева и осем стотинки).

Върху цената на всички гореописани имоти не се дължи ДДС, тъй като "МУЛТИ ФЕЙС" ЕООД /в несъстоятелност/, е дерегистрирано по ЗДДС.

Оглед може да бъде извършван след предварително съгласуване със синдика на тел. 0888795075.

Книжата относно продажбата са на разположение на всички заинтересувани в канцеларията на синдика, находяща се в гр. София 1729, бул. „Александър Малинов“ № 23, ет. 2 (първи надпартерен), офис 47.

Всеки, който желае да участва в прякото договаряне за покупката на имотите по реда на чл. 718 от ТЗ, трябва да внесе задатък в размер на 10 на сто от обявената минимална приемлива цена за имота, за чиято покупка се прави предложение.

Задатъкът трябва да е постъпил най-късно на 03.08.2021 г. по сметката на „МУЛТИ ФЕЙС“ ЕООД /н./ в „ТИ БИ АЙ БАНК“ ЕАД с IBAN BG59TBIB93107010447102, BIC TBIBBGSF. За времето, през което задатъкът е по сметката на дружеството, върху него не се дължат лихви.

Желаещите да участват в преговорите трябва да представят в канцеларията ми писмено предложение за покупка, адресирано до синдика на „МУЛТИ ФЕЙС“ ЕООД /н./. Предложения, внесени по-късно от половин час след обявения начален час за разглеждане, могат да не бъдат приети за участие в прякото договаряне.

Предложението за покупка трябва да посочва име и единен граждански номер за физическите лица, съответно фирма и единен идентификационен код или код по БУЛСТАТ за юридическите лица, представител, адрес за кореспонденция и телефон за връзка, кратка индивидуализация на имуществото, за чието закупуване се наддава, потвърждение, че предложителят-кандидат купувач е запознат със състоянието на имуществото, което желае да закупи, както и предлаганата цена с цифри и с думи.

Към предложението за покупка предложителят прилага: копие на удостоверение за актуално състояние за юридическите лица, нотариално заверено пълномощно за участие в търга, в случай че предложението се подава от пълномощник и документ за внесен задатък. В деня на продажбата предложителите, които са физически лица, трябва да се идентифицират с документ за самоличност.

Всички предложители, при отварянето на предложенията им, са длъжни да попълнят декларация-съгласие за съхраняване и обработка на личните им данни във връзка с провеждането на прякото договаряне и евентуалното сключване на предварителен и окончателен договор за покупко-продажба.

Предложителите, чиито предложения са обявени за печеливши в прякото договаряне, са длъжни да попълнят декларация за произход на средствата по сделката съгласно изискванията на Закона за мерките срещу изпирането на пари.

Прякото договаряне ще се проведе за всеки един от имотите, посочени по-горе, по реда на чл. 718 от Търговския закон, срещу цена не по-ниска от обявената по-горе минимална приемлива цена за тях.

На 04.08.2021 г. в 10,00 часа подалите предложения лица следва да се явят в канцеларията на синдика за обсъждане на направените предложения за покупка чрез преки преговори. Синдикът ще разглежда само предложения за закупуване, които отговарят на изискванията, посочени в това обявление, и с които се предлага цена, не по-ниска от минималната цена, посочена в обявлението.

В хода на преговорите предложителите имат право да подобрят най-високото предложение със стъпка на наддаване, както следва:

- За Самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 68134.4091.5678.1.63 (Магазин № М6) стъпката на наддаване е 2000 лв.

- За Самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 68134.4091.5677.1.28 (Магазин № М8) стъпката на наддаване е 2000 лв.

Синдикът има право на свободна преценка в интерес на кредиторите и масата на несъстоятелността да избере кое предложение за покупка да приеме или да откаже всички предложения. Предложителите участват в преговорите на свой риск, разноски и отговорност и не могат да претендират вреди от неприемане на предложенията им.

Предложения от един кандидат-купувач за покупката и на двата самостоятелни обекта, описани в настоящото обявление, могат да бъдат предпочетени пред оферти за покупка на отделен обект, дори ако предложените цени в последните са по-високи от предложените за същите обекти в предложението, което се отнася до двата обекта. Груповите предложения, по отношение на отделните обекти, не могат да бъдат за цени под минимално приемливите. В случай, че за всеки един от отделните обекти, включени в груповото предложение, са направени предложения за закупуване и от други лица, ще бъде дадена възможност за подобряване на предложенията съгласно обявеното по-горе.

За отварянето на направените предложения и тяхното подобряване ще бъде съставен протокол, който се подписва от синдика и предложителя с прието предложение. Внесените задатъци от предложители, чиито предложения не са обявени за печеливши в съставения протокол, ще им бъдат преведени обратно по посочените от тях сметки, след като синдикът получи надлежно разрешение от съда по чл. 658, ал. 1, т. 9 от ТЗ.

За проведените преговори синдикът съставя протокол, който се подписва от него и от предложителите, чиито предложения за покупка са определени като печеливши.

Пълният размер на предлаганата цена, като се вземе предвид и внесеният задатък, трябва да бъде платен изцяло по особената банкова сметка в разпореждане на синдика, чийто титуляр е „МУЛТИ ФЕЙС“ ЕООД /н./ в „ТИ БИ АЙ БАНК“ ЕАД с IBAN BG59TBIB93107010447102, BIC TBIBBGSF преди подписването на нотариалния акт за продажба на съответния недвижим имот.

Разноските за сключване на договора за продажба, прехвърляне на собствеността и предаване на имуществото (за нотариални, държавни и местни данъци и такси; банкови комисионни, както и всички други разноски за прехвърляне на собствеността, натоварване, преместване, транспорт и др. п.) са за сметка на купувача и се заплащат отделно.