Мястоканцеларията на синдика, гр. София, ул. „Узунджовска” № 6
СиндикДимитър Танчев Танчев
Дело674/2014, Окръжен съд – Пловдив
ДлъжникФЕНИКС - ЮГ АД /н/
Ред на продажбатапродажба по реда на чл.717в от ТЗ
Начин на продажбатапродажба на имущество

Димитър Танчев Танчев, синдик на „Феникс-Юг” АД - в несъстоятелност по т.д. № 674 по описа за 2014 г. на Пловдивски окръжен съд, ТО, XVIII състав, със седалище и адрес на управление – гр. Пловдив, р-н „Южен”, ул. „Македония” № 20, вписано в търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК: 115012995, съгласно определение на съда по несъстоятелността по същото дело от 14.07.2021 г. и решения на събрание на кредиторите от 23.06.2020 г. и от 06.07.2021 г., на основание чл.717а от ТЗ, ОБЯВЯВА на интересуващите се, че на 05.08.2021 г. (пети август две хиляди двадесет и първа година) от 10.00 до 12.00 часа в канцеларията на синдика, находяща се в гр. София, ул. „Узунджовска” № 6, ще се проведе продажба по реда на чл.717в ТЗ на собствения на „Феникс-Юг” АД - в несъстоятелност недвижим имот, представляващ Сграда с идентификатор 56784.522.2244.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-48/03.06.2009 г. на Изп. директор на АГКК, с административен адрес – гр. Пловдив, ул. „Сатурн“ № 9, разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.522.2244, със застроена площ от 100 кв.м., брой етажи: един, предназначение: промишлена сграда, ведно със съответното право на строеж върху поземлен имот с идентификатор 56784.522.2244, съставляващ имот – общинска собственост, целият с площ от 3 499 кв.,  м., с административен адрес – гр. Пловдив, район „Централен“, бул. „Христо Ботев“, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: комплексно застрояване, при съседи – недвижими имоти с идентификатори: 56784.522.904, 56784.522.905, 56784.522.2344, 56784.522.562, 56784.522.2343, 56784.522.2342, при начална цена, при която да започне продажбата от 114 300 (сто и четиринадесет хиляди и триста) лева.

Оценката на недвижимия имот – собственост на „Феникс-Юг” АД – в несъстоятелност, изготвена от лицензирания оценител – инж. Анна Балевска, е в размера, посочен в настоящото обявление.

Продажбата на горепосочения недвижим имот ще се проведе по реда на чл.717в ТЗ – чрез търг с тайно наддаване. Всеки наддавач посочва предложената от него цена за недвижимия имот с цифри и думи и подава предложението си с квитанцията за внесения задатък (съгласно указанията относно задатъка, съдържащи се в настоящото обявление) в запечатан плик. Предложенията се подават в деня на продажбата от 10.00 часа до края на срока за приемане на предложенията – 12.00 часа, в канцеларията на  синдика, находяща се в гр. София, ул. „Узунджовска” № 6. Синдикът отразява постъпилите предложения по реда на постъпването им във входящ регистър. Веднага след изтичането на крайния срок за приемане на предложенията – 12.00 часа, синдикът обявява постъпилите наддавателни предложения в присъствието на явилите се наддавачи, за което съставя протокол. В протокола се вписват наддавачите и наддавателните предложения по реда на отварянето на пликовете. За купувач на предложения за продажба недвижим имот се счита този наддавач, който е предложил най-висока цена. Ако най-високата цена е предложена от повече от един наддавач, купувачът се определя от синдика чрез незабавен търг чрез явно наддаване в присъствието на явилите се наддавачи. Обявяването на купувача се извършва от синдика в протокола, който се подписва от него и от явилите се наддавачи. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да наддават, както и предложения за цена под оценката, ако има такива, са недействителни. 

Желаещите да закупят собствения на „Феникс-Юг” АД - в несъстоятелност недвижим имот, могат да преглеждат същия всеки работен ден през периода от публикуване на настоящото обявление до датата на търга, след предварителна уговорка със синдика за конкретния ден и час на тел. 0882 805 126.

Книжата, относно собствения на „Феникс-Юг” АД - в несъстоятелност недвижим имот, са на разположение на всеки заинтересуван и могат да се преглеждат в канцеларията на синдика, находяща се в гр. София, ул. „Узунджовска” № 6, всеки работен ден през периода от публикуване на настоящото обявление до датата на търга след предварителна уговорка със синдика на тел. 0882 805 126.

Задатък от 10% от оценката на недвижимия имот съгласно чл.717в, ал.2 ТЗ за право на участие в проданта, се внася предварително по особената сметка на дружеството в „Райфайзенбанк (България)” ЕАД с IBAN: BG45RZBB91551008583631, BIC: RZBBBGSF, като квитанцията за внесения задатък следва да се представи от наддавача, заедно с предложението му, поставени в запечатан плик.