Мястоканцеларията на синдика, гр.Велико Търново, ул. “Васил Левски” № 27 “Б”
СиндикДрагомир Иванов Григоров
Дело79/2017, Окръжен съд – Велико Търново
ДлъжникСИМЕКС ЕООД /н/
Ред на продажбатапродажба по реда на чл.718 от ТЗ
Начин на продажбатапродажба на имущество

Драгомир Иванов Григоров – синдик на “Симекс” ЕООД /в несъстоятелност/ гр.Свищов, ЕИК 104638955 по т.д. № 79/2017 г. по описа на Великотърновски окръжен съд, на основание чл. 718, ал. 1 от ТЗ и в изпълнение на Разпореждане от 13.07.2021 г. и Решение от 20.11.2017 г., ОБЯВЯВА на интересуващите се, че до 11.00 часа на 02.08.2021 г. в канцеларията на синдика, находяща се в гр.Велико Търново, ул. “Васил Левски” № 27 “Б” ще се приемат оферти за продажба на следното имущество, собственост на длъжника, както следва:

Обособена част от масата на несъстоятелността на „Симекс“ ЕООД в несъстоятелност, състояща се от следните недвижими имоти, находящи се в с. Овча Могила, община Свищов, а именно: МЕТАЛЕН НАВЕС, на бетонова основа, със застроена площ от 841 (осемстотин четиридесет и един) кв.м., заедно със съответната идеална част от бетоновата площадка пред нея, построен през 1970 година, при граници: на север – асфалтиран път, на юг – асфалтиран път, на изток и запад – площадка, заедно със съответните идеални части от общите, средна площадка, кантар, трафопост, ел. мрежа и водоизточници, находящи се в Стопански двор № 1 (едно) и прилежащата към него земя, представляваща имот № 235021 (масив двеста тридесет и пети, парцел двадесет и първи) в землището на с. Овча могила с ЕКАТТЕ 53196, община Свищов, с площ от 3,543 дка (три декара петстотин четиридесет и три квадратни метра), НТП - стопански двор, шеста категория, при граници и съседи: имот № 235020 – стопански двор на Държавен поземлен фонд – МЗГ, имот № 235023 – полски път на Община Свищов, имот № 235022 – стопански двор на Държавен поземлен фонд – МЗГ (имотът е образуван от имот № 000235, а съгласно скица № Ф04809/09.03.2007 г. на ОСЗ – Свищов, съставлява ИМОТ № 235021 /двеста тридесет и пет хиляди/ в землището на с. Овча могила с ЕКАТТЕ 53196, общ. Свищов, с площ от 3.543 /три цяло петстотин четиридесет и три хилядни/ декара, начин на трайно ползване: стопански двор, категория на земята при неполивни условия: шеста, при граници и съседи: имот № 235020 – стопански двор на ДПФ – МЗГ; имот № 235023 – полски път на Община Свищов и имот № 235022 – стопански двор на ДПФ – МЗГ, като имотът е образуван от имот № 000235 и в него има 1 сграда – сграда с друго предназначение с площ 841 кв.м.).

Продажна цена не по-ниска от 20 500,00 /двадесет хиляди и петстотин/ лева

Продажбата ще се проведе по реда на чл. 718 от ТЗ – чрез преговори с потенциални купувачи.

Таксите и данъците по прехвърляне на имуществото са за сметка на купувача.

Върху имуществото, предмет на настоящата публична продан, има учредени ипотеки и наложени възбрани, които ще бъдат вдигнати и заличени след сключване на договор за продажба по предвидения от закона ред.

Оглед на имуществото, може да бъде извършван всеки работен ден от 10.00 до 14.00 часа след предварително съгласуване със синдика.

Книжата относно продажбата са на разположение на всички заинтересувани в канцеларията на синдика, находяща се в гр. Велико Търново, ул. “Васил Левски” № 27 “Б”.

За участие в преговорите се внася безлихвен задатък в размер на 10 на сто от минималната цена. Задатъкът се внася по особената банкова сметка на синдика на “Симекс” ЕООД /н/ гр.Свищов в Юробанк България АД клон Велико Търново IBAN BG 37 BPBI 7941 5076 9655 01, BIC BPBIBGSF и следва да е постъпил по тази сметка до 17.00 часа на 30.07.2021 г.

Желаещите да закупят имуществото могат да подадат писмено предложение за участие в прякото договаряне, което трябва да съдържа предложение за покупка с посочване на предлаганата покупна цена в лева /цифром и словом/.

Предложението трябва да съдържа името, адреса и телефон за контакт с кандидат-купувача. Към предложението следва да бъде приложен документ, удостоверяващ внесен задатък, декларация, че е запознат със състоянието на имуществото, и изрично пълномощно, в случай, че предложението се подава от пълномощник.

Предложенията могат да бъдат подавани в срок до 10,00 часа на 02.08.2021 г. в канцеларията на синдика, както на място, така и по пощата.

В 11.00 часа на 02.08.2021 г. подалите предложения лица следва да се явят в канцеларията на синдика за отваряне на офертите и пристъпване към преки преговори. Синдикът ще разглежда само предложения за закупуване, които отговарят на изискванията, посочени в това обявление и с които се предлага цена, не по-ниска от минималната цена, посочена в обявлението.

Преговорите ще се проведат незабавно след изтичане на срока за подаване на предложения. В хода на преговорите предложителите имат право да подобряват своите предложения. Синдикът има право на свободна преценка в интерес на кредиторите и масата на несъстоятелността да избере кое предложение за покупка да приеме, или да откаже всички предложения. Предложителите участват в преговорите на свой риск, разноски и отговорност и не могат да претендират вреди от неприемане на предложенията им.

В случай, че кандидат-купувач, който е внесъл задатък, не подаде предложение в срока, посочен по-горе в настоящото обявление, или откаже да сключи договор съобразно подаденото от него предложение, или - в случай, че бъде избран за купувач - не плати остатъка от цената, след приспадане на задатъка, внесения от него задатък се задържа като неустойка в полза на масата на несъстоятелността и служи за удовлетворяване на кредиторите.

Във всички случаи собствеността върху имуществото ще се прехвърли и владението му ще бъде предадено след пълното изплащане на покупната цена и сключване на окончателен договор за продажбата. Разноските за сключване на договора за продажба, прехвърляне на собствеността и предаване на имуществото (за нотариални, държавни и местни данъци и такси; банкови комисиони, както и всички други разноски за прехвърляне на собствеността) са за сметка на купувача и се заплащат отделно.

Телефон за контакти: 0888 224 885.