Мястоканцеларията на синдика, гр. Враца, ул. „Индустриална” № 7, втори етаж
СиндикКрасимир Петров Иванов
Дело3804/2012, Софийски градски съд
ДлъжникЯ.Н.А. ПРОПЕРТИС ООД /н/
Ред на продажбатапродажба по реда на чл.718 от ТЗ
Начин на продажбатапродажба на имущество

Красимир Петров Иванов – синдик на „Я.Н.А. ПРОПЕРТИС” ООД,  в несъстоятелност, гр. София, ЕИК 175450375, в производство по несъстоятелност по т. д. №3804 от 2012 г.  по описа на Софийски градски съд, на основание чл. 717а от ТЗ и във връзка определение на съда по несъстоятелността  от 26.11.2015 г., ОБЯВЯВА на интересуващите се на 19.08.2019 г. в  канцеларията на синдика, находяща се в гр. Враца, ул. „Индустриална” № 7, втори етаж ще се проведе продажба на следното имущество, собственост на длъжника:

1. Урегулиран поземлен имот /УПИ/  с идентификатор  77195.302.66 с площ 125 201 кв.м., находящ се гр. Хасково, местността „Балакли” с  начална цена 4 352 400 лева /Четири милиона  триста  петдесет и два  хиляди и четиристотин лева.

Таксите и данъците по прехвърляне на имуществото са за сметка на купувача.

Продажбата ще се проведе по реда на чл. 718 ал.1 от ТЗ – чрез пряко договаряне.

Оглед на имуществото може да бъде извършван всеки понеделник, сряда и петък от 10 до 12 часа, след предварителна уговорка. Книжата относно продажбата са на разположение на всички заинтересувани  в  канцеларията на синдика, находяща се гр. Враца  ул. „Индустриална” № 7, втори етаж моб.тел. 0888690606.

За участие в наддаването се внася задатък 10 на сто от началната цена  по особената банкова сметка на дружеството: IBAN BG84 RZBB 9155 1008 3725 36, BIC RZBBBGSF при “Райфазенбанк (България)” ЕАД   гр. София.

Прякото договаряне се извършва  в деня на продажбата – 19.08.2019 г., от 11.15 до 13.30 часа.

Резултатите от водените с потенциалните купувачи преговори ще бъдат материализирани в писмен вид в протоколи от преговори за продажба чрез пряко договаряне по реда на чл. 718 от ТЗ.

Пряко договаряне се извършва чрез съпоставяне на посочените в офертите ценови предложения. Ако най-високата по размер цена е предложена от повече от един от потенциалните купувачи за водене на преговори ще бъде поканен този, който устно предложи по-висока цена. Окончателното изплащане на пълния размер на определената продажна цена следва да бъде извършено в срок не по-късно от 30 дни  от провеждане на прякото договаряне, като предварително платения задатък в размер на 10 /десет/ % от началната цена ще бъде приспаднат при окончателното плащане на цената.

Ако купувачът  не заплати договорената цена съгласно указания начин, внесеният от него задатък остава в полза на масата на несъстоятелността, като неустойка за неизпълнение на поетото с протокола от преговорите задължение. В този случай ще бъде поканен купувача, който е предложил следващата най-висока по размер цена. Ако този купувач не се съгласи или не се яви и не предприеме необходимите действия за сключването на договора или не плати договорената цена, внесения от него задатък се задържа за удовлетворяване на кредиторите, а имуществото ще бъде предложено на следващия по реда на предложените цени купувач до изчерпване на всички потенциални купувачи, при условие, че предложената от тях цена е не по-ниска от началната.

При продажбата на гореописаното имущество извършените от купувача действия на разпореждане преди окончателното плащане на цената са недействителни по отношение на кредиторите на несъстоятелността съгласно чл.718, ал.4 от Търговския закон.