Мястоофиса на синдика в гр. София, ул. “Христо Белчев“ № 8А, ет.1, ап.4
СиндикБохос Кеворк Кеворкян
Дело7058/2016, Софийски градски съд
ДлъжникХЕЛТ ЕНД УЕЛНЕС АД /н/
Ред на продажбатапродажба по реда на чл.717в от ТЗ
Начин на продажбатапродажба на имущество

Бохос Кеворк Кеворкян – постоянен синдик на „Хелт енд Уелнес” АДСИЦ (в несъстоятелност), ЕИК 175130852, гр. София, ул. „Цар Самуил” № 79, ет. 3, ап. 7, в производство по несъстоятелност по т.д. № 7058/2016 г. по описа на Софийски градски съд, на основание чл. 717а от ТЗ ОБЯВЯВА на интересуващите се, че съгласно Решение № 85 на СГС от 10.01.2018 г., Определение от 15.05.2019 г. на СГС  и Решение на общо събрание на кредиторите от 19.01.2018 г. на 14.08.2019 г. 11.30 ч.  в офиса на синдика в гр. София, ул. “Христо Белчев“ № 8А, ет.1, ап.4  от ще се проведе продажба на следното имущество, собственост на длъжника:

1.НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, находящи се в СГРАДА – АПАРТАМЕНТЕН ХОТЕЛ, състояща се от четири блока, обособени за прилагане на режим на самостоятелна етажна собственост за всеки поотделно: блок А (разделен на три входа съответно А1, А2 и А3), блок В, блок С и блок D (разделен на два входа съответно D1 и D2), заснета съгласно КККР, одобрена със заповед РД-18-92/14.10.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със Заповед № КД-14-03-959/11.04.2012 г. на Началника на СГКК – Варна, като СГРАДА с идентификатор 10135.2569.19.9 /едно нула едно три пет точка две пет шест девет точка едно девет точка девет/, изградена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, с идентификатор 10135.2569.19 /едно нула едно три пет точка две пет шест девет точка едно девет/, находящ се в град Варна, Община Варна, Област Варна, с адрес на поземления имот: гр. Варна, курортен комплекс „Св. Св. Константин и Елена“, целият с площ 16 464 кв.м. /шестнадесет хиляди четиристотин шестдесет и четири квадратни метра/, с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: за курортен хотел, почивен дом, с номер по предходен план:  УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № II -139 /втори за имот сто тридесет и девет/ - „За хотелски комплекс и трафопост“, в кв. 11 /единадесет/, по плана на к.к. „Св.Св. Константин и Елена“, град Варна, идентичен с описан по предходни документи за собственост урегулиран поземлен имот № ІІ-32 (втори за имот тридесет и две) – за балнеохотел „Сана“, в кв.30 (тридесет), по плана на к.к. „Св.Св. Константин и Елена“, град Варна,  при граници на поземления имот: път, УПИ № ІV (четвърти), УПИ ІІІ-140 (трети за имот сто и четиридесет) – за жилищна сграда (стар УПИ № ІІІ-32 /трети за имот тридесет и две/, в кв.30), магистрала Варна – Златни пясъци и при граници по кадастрална карта поземлени имоти с идентификатори, както следва: 10135.2569.18/едно нула едно три пет точка две пет шест девет точка едно осем/, 10135.2569.20/едно нула едно три пет точка две пет шест девет точка две нула/, 10135.2569.17/едно нула едно три пет точка две пет шест девет точка едно седем/, 10135.2569.11/едно нула едно три пет точка две пет шест девет точка едно едно/, 10135.2569.14/едно нула едно три пет точка две пет шест девет точка едно четири/, 10135.2569.15/едно нула едно  три пет точка две пет шест девет точка едно пет/, а именно:

1.1.самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.2569.19.9.437, с площ от 2564.94 кв.м., находящ се в сграда №9, вх.D2, ет. -2, с предназначение: за спортна и развлекателна дейност, брой нива – 3, с прилежащи части 59.4838%, при съседи  самостоятелни обекти с идентификатори, както следва:

- ниво 1 – на същия етаж 10135.2569.19.9.322,10135.2569.19.9.440, 10135.2569.19.9.328, 10135.2569.19.9.438; под обекта- няма, над обекта 10135.2569.19.9.329;

- ниво 2 на същия етаж10135.2569.19.9. 335; 10135.2569.19.9.228; 10135.2569.19.9.451; 10135.2569.19.9.452 10135.2569.19.9.438; 10135.2569.19.9.439 под обекта 10135.2569.19.9.440; 10135.2569.19.9.328; 10135.2569.19.9.228; 10135.2569.19.9.452; 10135.2569.19.9.438; над обекта няма

- ниво 3:  на същия етаж 10135.2569.19.9.438;  под обекта няма; над обекта 10135.2569.19.9.352; 10135.2569.19.9.351; 10135.2569.19.9.350; 10135.2569.19.9.394; 10135.2569.19.9.393; 10135.2569.19.9.390; 10135.2569.19.9.392, съгласно КККР, одобрена със Заповед № РД-18-92/14.10.2008г., представляващ Спа център на три нива с обща застроена площ от 2 564,94 (две хиляди петстотин шестдесет и четири цяло и деветдесет и четири стотни) кв.м.  находящ се във блок D1 (К-3,60м.), блок D2 (К-6,30м.,К-4,45м., К-3,60м.,К+0,00м., К+0,25м.) и  блок С (К-4,45м., К+0,90м.), 

състоящ се от:

в блок С, на (К-4,45м., К-2,20м.) - солариум, 2 помещения с тангенторни вани, капсула тангентор, 2 помещения за масажи, коридор, тоалетни, виши душ,  с обща площ от 168,52 (сто шестдесет и осем цяло и петдесет и две стотни) кв.м., заедно с 3,7722% ид.ч. от общите части на блок С, равняващи се на 22,87 кв.м. и на К+0,90 м. от Бюти СПА-фризьор, маникюр, СПА педикюр, масажи, терапия лице, склад, коридор, с обща площ от 208,18 (двеста и осем цяло и осемнадесет стотни) кв.м., заедно с 4,6599% ид.ч. от общите части на блок С, равняващи се на 28,25 кв.м.;

в блок D1, на К-3,60м. от фоайе,парна баня,сауни,хамам,ледена стая, римски разул, египетски разул, зона релакс, 2 технически помещения, с обща площ от 202, 18 (двеста и две цяло и осемнадесет стотни) кв.м., заедно с 12,9729% ид.ч. от общите части на блок D1, равняващи се на 26,03 кв.м.; 

в блок D2 на (К-6,30м., К-4,45м., К-3,60м., К+0,00м., К+0,25м.) от битови помещения за персонал мъже, съблекалня с душове и тоалетни за мъже, вътрешно стълбище, технически помещения, на басейна; закрит плувен басейн, джакузи, открит плаж, с площ от 232 кв.м.; рампа, фоайе, фитнес зона релакс, тоалетни, съблекалня жени, душове, медицинско лице, склад; Бар СПА бистро,стая за инвентар, вътрешно стълбище, с обща площ от 1 986,06 (хиляда деветстотин осемдесет и шест цяло  и шест стотни) кв.м.,  заедно с 38,0788% ид.ч. от общите части на блок D2, равняващи се на 690,31 кв.м.

ведно с трайно прикрепените и изградени в този обект  вентилация, климатизация и отопление, електрическа инсталация и технологично оборудване (съгл. Опис и оценка от 25.04.2019г. неразделна част от документацията по търга)

при начална тръжна цена в размер на 2 585 756 (два милиона петстотин осемдесет и пет хиляди седемстотин петдесет и шест) лева.

1.2.самостоятелен обект в сграда с иденфитикатор 10135.2569.19.9.438, с площ от 766,47 (седемстотин шестдесет и шест цяло  четиридесет и седем стотни) кв.м., находяц се в сграда №9, вх.D1, ет.2, обект ресторант, с предназначение за обществено хранене,  брой нива-3, с прилежащи части 34,3602%, при съседи самостоятелни обекти с идентификатори, както следва:

 Ниво1- на същия етаж 10135.2569.19.9.437, 10135.2569.19.9.452, под обекта няма, над обекта 10135.2569.19.9.437;

Ниво2 – на същия етаж 10135.2569.19.9.439, 10135.2569.19.9.437, под обекта няма, над обекта няма;

Ниво 3 - на същия етаж 10135.2569.19.9.437, под обекта няма, над обекта 10135.2569.19.9. 377, 10135.2569.19.9.378, 10135.2569.19.9.394, 10135.2569.19.9.392, 10135.2569.19.9.393, 10135.2569.19.9.390, 10135.2569.19.9.391, 10135.2569.19.9.379, 10135.2569.19.9.376, представляващ РЕСТОРАНТ на три нива, с обща застроена площ от 766,47 (седемстотин шестдесет и шест цяло  четиридесет и седем стотни) кв.м., находящ се в блок D1 (К-6,30м., К-3,60м., К-0,60м., К +0,00м.) и блок D2 (К-6,30м., К +0,00м., К +0,25м.), състоящ се от:

в блок-D1 от зала за консумация, мокър бар, кухня, подготовки, умивалня съдове, сервитьорски офис, предверие, складове, хладилни камери, съблекални персонал, душове, офис, вътрешно стълбище, с обща площ от 437.07 кв.м., заедно с 28.0446% ид.ч. от общите части на блок D1, равняващи се на 53,28 кв.м.,

в блок D2 от вътрешно стълбище, склад, коридор, битови помещения за мъже, стая персонал, битови помещения за сервитьори, зала за консумация, гардероб и тераса, с обща площ от 329,40 (триста двадесет и девет цяло и четиридесет стотни) кв.м. заедно с 6.3156% ид.ч. от общите части на блок D2, равняващи се на 114,49 кв.м., (съгл. Опис и оценка от 25.04.2019г. неразделна част от документацията по търга)

при начална тръжна цена в размер на 821 984 (осемстотин двадесет и една хиляди деветстотин осемдесет и четири) лева.

1.3.самостоятелен обект в сграда с иденфитикатор 10135.2569.19.9.439, с площ от 23,20 (двадесет и три цяло и двадесет стотни)кв.м. находящ се в срада №9, вх.D1, ет.-1, предназначение: друг вид самостоятелен обект в сграда, брой нива -1, с прилежащи части 1,4886%, при съседи самостоятелни обекти с идентификатори, както следва: на същия етаж 10135.2569.19.9.437, 10135.2569.19.9.438,, под обекта няма, над обекта-няма, представляващ  КОТЕЛНО на хотела, находящо се във блок Д1 (К-3,65м.), с обща застроена площ от 23,20 (двадесет и три цяло и двадесет стотни) кв.м., заедно с 1.4886% ид.ч. от общите части на блок D1, равняващи се на 2,83 кв.м., ведно с трайно прикрепените и изградени в този обект газова инсталация – машини, съоръжения и технологично оборудване (съгл. Опис и оценка от 25.04.2019г. неразделна част от документацията по търга)

при начална тръжна цена в размер на 61 565 (шестдесет и една хиляди петстотин шестдесет и пет) лева

1.4.самостоятелен обект в сграда с иденфитикатор 10135.2569.19.9.440, с площ от 172,18 (сто седемдесет и две цяло и осемнадесет стотни) кв.м., находящ се в сграда №9, вх.С1, ет.-2, с предназначение друг вид самостоятелен обект в сграда,, брой нива-1, с прилежащи  части 3,8541%, при съседи самостоятелни обекти с идентификатори, както следва: на същия етаж-10135.2569.19.9.437, под обекта няма, над обекта 10135.2569.19.9.437, представляващ ПЕРАЛНО ПОМЕЩЕНИЕ, находящо се в блок С (К-5,10м., К-7,00м.) с площ от 172,18 (сто седемдесет и две цяло и осемнадесет стотни) кв.м, състоящо се от перално помещение, три склада, машинно спринклер, коридор, заедно с 3.8541% ид.ч. от общите части на блок С, равняващи се на 23,36 кв.м (съгл. Опис и оценка от 25.04.2019г. неразделна част от документацията по търга)

при начална тръжна цена в размер на 142 792 (сто четиридесет и две хиляди седемстотин деветдесет и два) лева както и

2.сграда с идентификатор 10135.2569.19.10,  със застроена площ от 537 кв.м. (петстотин тридесет и седем) кв.м., с предназначение: сграда за обществено хранене, съставляваща ВЪНШЕН БАСЕЙН С РЕСТОРАНТ, с обща застроена площ от 1 985, 73 кв.м., от които  1413,10 кв.м. на (К-3,30м.) и 572,63 кв.м. на (К+0,00м.), състоящ се от: помещения управител, чистачка,съблекални, тоалетни, душове, стая за почивка, предверия с мивки, складове, хладилни камери, котелно, две стълбища,, фоайе с гардероб, предверие, коридори. Две зали за консумация, кухня, подготовка, умивалня съдове, помещение отпадъци, сервитьорски офис, фоайе, толетни, мокър бар, складове две стълбища, покрита тераса. Кабини за преобличане, съблекални, душове, тоалетни, умивални, предверия, помпено, компресорно, склад за химикали, склад, предверие, тоалетна инвалиди, открита покривна тераса  и  открит басейн, ведно с трайно прикрепените и изградени в този обект  машини, съоръжения и  технологично оборудване, изградена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, с идентификатор 10135.2569.19 /едно нула едно три пет точка две пет шест девет точка едно девет/, находящ се в град Варна, Община Варна, Област Варна, с адрес на поземления имот: гр. Варна, курортен комплекс „Св. Св. Константин и Елена“, целият с площ 16 464 кв.м. /шестнадесет хиляди четиристотин шестдесет и четири квадратни метра/, с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: за курортен хотел, почивен дом, с номер по предходен план:  УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № II -139 /втори за имот сто тридесет и девет/ - „За хотелски комплекс и трафопост“, в кв. 11 /единадесет/, по плана на к.к. „Св.Св. Константин и Елена“, град Варна, идентичен с описан по предходни документи за собственост урегулиран поземлен имот № ІІ-32 (втори за имот тридесет и две) – за балнеохотел „Сана“, в кв.30 (тридесет), по плана на к.к. „Св.Св. Константин и Елена“, град Варна,  при граници на поземления имот: път, УПИ № ІV (четвърти), УПИ ІІІ-140 (трети за имот сто и четиридесет) – за жилищна сграда (стар УПИ № ІІІ-32 /трети за имот тридесет и две/, в кв.30), магистрала Варна – Златни пясъци и при граници по кадастрална карта поземлени имоти с идентификатори, както следва: 10135.2569.18/едно нула едно три пет точка две пет шест девет точка едно осем/, 10135.2569.20/едно нула едно три пет точка две пет шест девет точка две нула/, 10135.2569.17/едно нула едно три пет точка две пет шест девет точка едно седем/, 10135.2569.11/едно нула едно три пет точка две пет шест девет точка едно едно/, 10135.2569.14/едно нула едно три пет точка две пет шест девет точка едно четири/, 10135.2569.15/едно нула едно  три пет точка две пет шест девет точка едно пет,  съгласно КККР, одобрена със заповед РД-18-92/14.10.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със Заповед № КД-14-03-959/11.04.2012г. на Началника на СГКК – Варна.

При начална тръжна цена в размер на 1 907 957  (един милион деветстотин и седем хиляди деветстотин петдесет и седем) лева.

като обособена част от имуществото при начална тръжна цена (общо за всички обявени обекти) в размер на 5 520 054 (пет милиона петстотин и двадесет хиляди и петдесет и четири лева.

Таксите и разноските по прехвърляне на имуществото са за сметка на купувача.                        

Продажбата ще се проведе по реда на чл. 717в от ТЗ – чрез търг с тайно наддаване.

Оглед на  имуществото може да бъде извършен на 01.08.2019 г. и на 08.08.2019 г.,  от 11.00 до 14.00 часа след предварителна заявка на тел.: 0888 887571. Заявката трябва да бъде получена най-малко 24 часа преди огледа с цел неговото организиране.

Книжата относно продажбата са на разположение на всички заинтересувани при синдика  в гр. София, ул.“Христо Белчев“ № 8А, ет.1, ап.4,

За участие в наддаването се внася задатък в размер на 10 на сто от началната тръжна цена на имота за който наддават, по особената банкова сметка на синдика  в  „Юробанк България АД – град София, клон „Университет по архитектура и геодезия“: IBAN: BG58 BPBI 9920 5032 0364 01, BIC : BPBIBGSF с титуляр „Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ (в несъстоятелност), до края на работния ден предхождащ търга.

Наддавателни предложения се подават в деня на продажбата –14.08.2019 г., от 10.30 до 11.30 ч. в офиса на синдика в гр. София, ул. “Христо Белчев“ № 8А, ет.1, ап.4. Желаещите да участват в наддаването подават предложенията си в запечатан плик, като посочват име, съответно фирма на участника, седалище, адрес и телефон за кореспонденция, имущество, за което наддават, и предложената от тях цена с цифри и думи. Към предложението кандидатите прилагат: оригинал от банков документ за внесен задатък в размер на 10 на сто от началната тръжна цена на имуществото; изрично пълномощно, в случай че предложението се подава от пълномощник; доказателства за самоличност или правосубектност да представлява юридическото лице или едноличния търговец; удостоверение за актуално състояние;  декларация за оглед на имуществото, декларация за произход на средства.

Резултатът от наддаването ще бъде обявен от синдика в деня на продажбата 14.08.2019 г., веднага след изтичане на срока за подаване на предложенията, в присъствието на явилите се наддавачи.      

Справки на тел:  0888 887571