Мястоканцеларията на синдика, гр. Враца ул. „Индустриална” № 7, втори етаж
СиндикКрасимир Петров Иванов
Дело211/2012, Окръжен съд – Смолян
ДлъжникНАЙС ТУРС 2010" ООД /н/
Ред на продажбатапродажба по реда на чл.639б от ТЗ
Начин на продажбатапродажба на имущество

Красимир Петров Иванов – синдик на  „Найс турс 2010” ООД  в несъстоятелност,   гр.Чепеларе, ЕИК 131328836, в производство по несъстоятелност по т. д. №211 от 2012 г.  по описа на Смолянски окръжен съд, на основание чл. 639б  от ТЗ и във връзка определение на съда по несъстоятелността  №1260 от 13.10.2014 г., ОБЯВЯВА на интересуващите, че на 19.08.2019  г. в канцеларията на синдика, находяща се в гр. Враца  ул. „Индустриална” № 7, втори етаж ще се проведе  продажба на недвижимо имущество, собственост на длъжника:

1. Самостоятелен обект –  жилище, апартамент с идентификатор №80371.173.30.1.156 по кадастралната карта на гр.Чепеларе, със застроена площ 84.80 кв.м., с адрес на имота: к.к.Пампорово, общ.Чепеларе, обл.Смолян, ет.6, ап.111  в жилищна сграда с идентификатор №80371.173.30.1, построена в поземлен имот с идентификатор №80371.173.30, ведно с прилежащите ид.части от правото на собственост върху общите части на сградата, възлизащи на 20.51 кв.м., както и съответните ид.части от правото на строеж върху земята, с начална цена  28 388 лева.

2. Самостоятелен обект –  жилище, апартамент с идентификатор №80371.173.30.1.139 по кадастралната карта на гр.Чепеларе, със застроена площ 37.54 кв.м., с адрес на имота: к.к.Пампорово, общ.Чепеларе, обл.Смолян, ет.5, ап.96С  в жилищна сграда с идентификатор №80371.173.30.1, построена в поземлен имот с идентификатор №80371.173.30, ведно с прилежащите ид.части от правото на собственост върху общите части на сградата, възлизащи на 9.08 кв.м., както и съответните ид.части от правото на строеж върху земята, с начална цена  12 140 лева.

Таксите и данъците по прехвърляне на имуществото са за сметка на купувача.

Продажбата ще се проведе по реда на чл. 639б от ТЗ – чрез пряко договаряне.

Оглед на имуществото може да бъде извършван всеки понеделник, сряда и петък от 10 до 12 часа.
Книжата относно продажбата са на разположение на всички заинтересувани  в  канцеларията на синдика, находяща се гр. Враца  ул. „Индустриална” № 7, втори етаж   моб.тел. 0888690606.

За участие в прякото договаряне се внася задатък 10 на сто от началната цена по особената банкова сметка на синдика: IBAN BG11 RZBB 9155 7060 5480 06, BIC RZBBBGSF при “Райфазенбанк  (България)”  ЕАД.            

Прякото договаряне се извършва  в деня на продажбата на  – 19.08.2019   г., от 12.00 до 12.15 часа.

Резултатите от водените с потенциалните купувачи преговори ще бъдат материализирани в писмен вид в протоколи от преговори за продажба чрез пряко договаряне по реда на чл. 639б от ТЗ.

Пряко договаряне се извършва чрез съпоставяне на посочените в офертите ценови предложения. Ако най-високата по размер цена е предложена от повече от един от потенциалните купувачи за водене на преговори ще бъде поканен този, който устно предложи по-висока цена. Окончателното изплащане на пълния размер на определената продажна цена следва да бъде извършено в срок не по-късно от 5 дни  от провеждане на прякото договаряне, като предварително платения задатък в размер на 10 /десет/ % от началната цена ще бъде приспаднат при окончателното плащане на цената.

Ако купувачът  не заплати договорената цена съгласно указания начин, внесеният от него задатък остава в полза на масата на несъстоятелността, като неустойка за неизпълнение на поетото с протокола от преговорите задължение. В този случай ще бъде поканен купувача, който е предложил следващата най-висока по размер цена. Ако този купувач не се съгласи или не се яви и не предприеме необходимите действия за сключването на договора или не плати договорената цена, внесения от него задатък се задържа за удовлетворяване на кредиторите, а имуществото ще бъде предложено на следващия по реда на предложените цени купувач до изчерпване на всички потенциални купувачи, при условие, че предложената от тях цена е не по-ниска от началната.