Мястоканцеларията на синдика на адрес гр.София, ул.”Христо Белчев”№8, ет.5
СиндикБорис Любенов Борисов
Дело383/2014, Окръжен съд – Видин
ДлъжникПЕПЕР ЛЕНД ООД /н/
Ред на продажбатапродажба по реда на чл.718 от ТЗ
Начин на продажбатапродажба на имущество

Борис Л. Борисов - синдик на “Пепер ленд”ООД - в несъстоятелност, със седалище гр.Видин и адрес на управление ул.”Бдин”№9А, ЕИК 201362851 в изпълнение на Решение №262 от 09.10.2015 г. на ВОС по т.д.№383/2014 г. и съгласно взетото на 24.02.2021 г. решение от Събранието на кредиторите и Определение от 26.05.2021 г. по същото т.д. с настоящото, на основание чл.718 от Търговския закон, ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ, която се провежда в периода 09 юли - 09 август 2021 г. по реда на чл.718 от Търговския закон на имуществото на “Пепер ленд”ООД-в несъстоятелност като цяло, както следва:

инв.

Наименование

1

2010000001

Земя 3179кв.м., представляваща УПИ II-129, кв.2 по плана на с.Ново село, общ.Стамболийски, обл.Пловдив

2

2040000001

Санитарен пропуск

3

2080000001

Сървър Fujitsu Primergy TX100 S20

4

2040000004

Роторна пълнеща машина за заливки за 1 типоразмер

5

2040000005

Роторна пълнеща машина за заливки за 1 типоразмер

6

2040000006

Затваряща машина за Twist-off с комплектация за капачки ТО 58-100

7

2040000007

Затваряща машина за Twist-off с комплектация за капачки ТО 58-100

8

2040000008

Пластични транспортьори за празни буркани 41м.

9

2040000009

Пластични транспортьори за празни буркани 37м.

10

2040000010

Гриперни устройства за повдигане/сваляне на празни буркани

11

2040000011

Гриперни устройства за повдигане/сваляне на празни буркани

12

2040000012

Гриперни устройства за повдигане/сваляне на празни буркани

13

2040000014

Тунелен пастьоризатор РСТ 30/пневма.система за зареждане, акумулац.изход.маса, охлаждаща кула

14

2040000015

Пластинчати транспортьори за пълни буркани 36,2м

15

2040000016

Пластинчати транспортьори за пълни буркани 30,6м

16

2040000017

Централен шкаф и система за управление на транспортьорите

17

2040000018

Машина за проверка на вакуума  след затваряне на капачки ТО

18

2040000019

Машина за проверка на вакуума  след затваряне на капачки ТО

19

2040000020

Светлинен екран

20

2040000021

Етикираща машина за самзалепващ етикет тип двоен бандерол

21

2040000002

Изплакващ тунел за нови стъклени буркани

22

2040000003

Пълначни маси – 36бр.

23

2040000013

Гриперни устройства за повдигане/сваляне на празни буркани

24

2040000022

Компресорно кондензаторен агрегат въздушно охлаждаем и въздухладител фреонов за хладилен агрегат R134а

25

2070000001

Оборудване за пречисвателна станция/механизирано сито, помпа ABS Швеция, микрофлоратор, въздуходувка, помпа за утайка, мембранни дискове/

26

2040000023

Парен котел тип ПК1,6 /окомплектовка към котела, питателен помпен блок, газово горивно устройство, двуоколонкова автоматична водоомекот.инсталация, пароводен бойлер, пароразпределител/

27

2070000002

UV модул за дезинфекция на питейна вода

28

2040000024

Контейнер 2500 литра 20% удебелен за заливка

29

2040000025

Контейнер 2500 литра 20% удебелен за заливка

30

2040000026

Помпа центробежна ПЦ160С-0,75/2 към контейнерите за заливка

31

2110000001

Марка №41908 „Adela”

32

2030000001

Цех за преработване на плодове и зеленчуци, състоящ се от: двуетажна монолитна административна сграда с площ от 966,53кв.м.; производствен корпус, състоящ се от две халета с обща площ от 1800кв.м. с технологични линии за производство на консерви, складове и газово-котелно, които сгради са построени в УПИ II-129, кв.2 по плана на с.Ново село, общ.Стамболийски, обл.Пловдив с площ от 3179кв.м.

33

2030000002

Пречиствателна станция за промишлени и битови отпадаци

34

2040000027

Комплект части за буркани със същата гърловина IND-Dose 47 HV-12

35

2040000028

Комплект части за буркани със различна гърловина IND-Dose 47 HV-12

36

2040000029

Екипировка към етикираща машина Инв.21

37

2030000003

Право на строеж

38

2050000001

Мотокар Рекорд 3,5т.

39

2050000002

Електрокар

40

2050000003

Газокар

41

2040000030

Вакуум апарат

42

2040000031

Вакуум апарат

43

2040000032

Чушкопек

44

2040000033

Волф машина за мелене

45

2040000034

Стек с-ма – тунел термосвиваемо фолио

46

2040000035

Етикирка/харт.етикет/ Кронос Пасанта

47

2040000036

Водоструйка

48

2040000037

Транспортна лента инспекционна 4м

49

2040000038

Стек с-ма – тунел термосвиваемо фолио

50

2040000039

Етикирка/харт.етикет/ Кронос Пасанта

51

2040000040

Резачка Уршел –кубчета, ленти

52

2040000041

Миячка вентилаторна

53

2040000042

Бланшор шнеков 2т/час

54

2040000043

Охладител Шнеков 2т/час

55

2040000044

Етикирка парна за термосвиваем етикет

56

2110000002

Марка СТМ 009120379 „pepper lаnd”

Общата оценка на продаваемото имущество от масата на несъстоятелността е в размер на 6 147 700 /шест милиона сто четиридесет и седем хиляди и седемстотин/ лева и е определена от вещо лице, като същата е докладвана на съда и кредиторите на 26.06.2020 г.

Всеки желаещ да участва в продажбата може да се запознае с документите по продажбата в канцеларията на синдика на адрес гр.София, ул.”Христо Белчев”№8, ет.5 през работните дни от 09 юли до 09 август 2021 г. от 11.00 до 12.00 часа.

Минимална продажна /начална/ цена, на която могат да бъдат подавани оферти е 70% от посочената  по-горе оценка.

Процедура за провеждане на продажбата: От 09 юли до 09 август 2021 г. включително до 12,00 часа на последния ден /а в случай, че последният ден е неработен, до 12.00 ч. на първия работен ден/, всеки желаещ да участва в проданта може да подаде оферта за имуществото до синдика на посочения по-горе адрес, а именно гр.София, ул.”Христо Белчев”№8, ет.5. Офертите се подават в рамките на работното време /а в последния ден от срока – до 12.00 часа/. Синдикът съставя протокол за всяка подадена оферта и провежда в момента на подаване на офертата преговори поотделно с всеки от кандидатите. В офертата участникът следва да конкретизира имуществото, за което участва, както и да посочи пълни данни, идентифициращи лицето /наименование, ЕИК или ЕГН, адрес, телефон, електронна поща, представляващ/. Цената в офертата не може да бъде по-ниска от посочената по-горе минимална продажна /начална/, която е и начална цена за имуществото, като в протокола, който се съставя от синдика и след проведените преговори кандидат-купувачът следва да посочи максималната цена, която предлага за имуществото, която максимална цена представлява окончателна оферта от участника.

В срок до пет дни от съставянето на протокола за проведени преговори синдикът разглежда постъпилата оферта и взема решение дали да покани за сключване на договор подалото най-висока оферта до момента лице. След покана от страна на синдика се сключва писмен договор за продажба в съответната форма, по който договор продавач е синдикът. Договор се сключва, в случай, че: 1. Синдикът е поканил подалото оферта лице; 2. в офертата е посочена цена не по-ниска от посочената начална цена по-горе; и 3. до сключването на договор, за имуществото не бъде подадена пред синдика по-висока оферта от предходната; и 4. не съществуват законови пречки за сключването на договор. Ако за сключване на договора се налага снабдяване с документи, които не са налични или актуални, посоченият срок се удължава съответно до снабдяването с всички необходими документи за прехвърлянето на имота. По искане на кандидат-купувача може да бъде сключен и предварителен договор, чиито клаузи не могат да бъдат различни от посоченото в това обявление.

Всички участници се уведомяват, че предвидената крайна дата на преките преговори е с цел разграничение за целите на синдика на отделните продажби в производството по несъстоятелност, като синдикът може да сключи договор /предварителен и/или окончателен/ преди крайната дата на преките преговори с лице, подало оферта за активите, ако офертата отговаря на условията, посочени по-горе.

Предложената цена следва да бъде платена /сметката на „Пепер ленд“ООД заверена/, както следва: 1. 10% задатък /капаро/ от началната цена за имуществото - в деня предхождащ датата на подаване на офертата; 2. Останалата част от предложената цена - най-късно в деня, предхождащ деня на сключване на окончателния договор за продажба /но не по-късно от 60 дни от датата на избора на купувач/, освен в случаите на чл.717д, ал.2 от ТЗ. Капарото и окончателната цена се плащат по особената сметка на “Пепер ленд”ООД-в несъстоятелност: IBAN: BG 76 CREX 9260 1856 1347 01, при Токуда банк АД. В случай, че цената по т.2 не бъде платена в посочения срок /освен в случаите на чл.717д, ал.2 от ТЗ/, кандидат-купувачът губи платеното капаро.

Всеки участник в продажбата се уведомява изрично, че следва да направи за своя сметка проверка на правното състояние и статута на продаваното имущество в публичните регистри. Обявеният за купувач ще бъде въведен във владение след прехвърлянето на имуществото и заплащане на таксите за прехвърлянето му.

Всички разходи, свързани с участието в търга и за прехвърлянето на имуществото са за сметка на участващите, съответно на обявения за купувач.