Мястоканцеларията на синдика - гр. Враца ул. „Индустриална” № 7, втори етаж
СиндикКрасимир Петров Иванов
Дело104/2005, Окръжен съд – Смолян
ДлъжникРОДОПСКА ТЪКАН АД /н/
Ред на продажбатапродажба по реда на чл.718 от ТЗ
Начин на продажбатапродажба на имущество

Красимир Петров Иванов – синдик на “Родопска тъкан” АД в несъстоятелност, гр. Смолян, ул.”Наталия” №2, ЕИК 120000934, регистрирано по ф. д. №1051/1995 г. по описа на Смолянския окръжен съд, в производство по несъстоятелност по т. д. №104 от 2005 г.  по описа на Смолянския окръжен съд, на основание чл. 717а от ТЗ и във връзка определение на съда по несъстоятелността №117 от 04.01.2013 г., ОБЯВЯВА на интересуващите се, че на 19.08.2019 г. в гр. Враца  ул. „Индустриална” № 7, втори етаж, ще се проведе продажба на следната обособена част, собственост на длъжника:

Артикул

Мяр

количество

Единична

 Начална цена 80% от пазарната

ка

цена

1

Родопско одеало

бр.

4

29.76

           119.04   

2

Родопско одеало 160/200

бр.

6

      33.28   

           199.68   

3

Одеало Евридика

бр.

9

      23.20   

           208.80   

4

Одеало Иванна

бр.

2

      19.20   

             38.40   

5

Одеало Явор

бр.

5

      23.20   

           116.00   

6

Одеало Изгрев

бр.

1

      23.04   

             23.04    

9

Одеало Сахара

бр.

8

      12.00   

             96.00   

10

Одеало Здравец

бр.

4

      18.24   

             72.96   

11

Одеало Мароко

бр.

6

      20.00   

           120.00   

12

Одеало Дюс

бр.

6

      13.60   

             81.60   

13

Одеало детски Родопско

бр.

14

      12.80   

           179.20   

14

Одеало детски Явор

бр.

44

      11.20   

           492.80   

15

Трицветен килим

м2

68.16

      14.88   

        1 014.22   

16

Губер

м2

43.66

      24.00   

        1 047.84   

17

Мебелен плат

м2

915.8

        9.84   

        9 011.47   

18

Битов плат

м2

9.33

        8.00   

             74.64   

19

Саня бели

бр.

11.5

      12.00   

           138.00   

20

Изтривалки малки

бр.

1

        1.60   

               1.60   

21

Комплект баня малък

бр.

5

      12.00   

             60.00   

22

Завеса Уют

м2

1131.25

        9.60   

      10 860.00   

23

Прежда В

кг.

1.97

      12.48   

             24.59   

24

Килим Олимп

м2

15.91

        6.40   

           101.82    

25

Килим Мокетен

м2

297.94

      13.92   

        4 147.32   

26

Чехли

бр.

4

        2.40   

               9.60   

27

Мокет

м2

682.07

      12.80   

        8 730.50   

28

Завеса Карлък

м2

826.9

        9.60   

        7 938.24   

30

Одеало Деница

бр.

2

      25.44   

             50.88   

31

Плат ЕД

м2

220.63

      11.20   

        2 471.06   

32

Одеало Мариша

бр.

2

      20.00   

             40.00   

33

Промазан Мебелен плат

л.м.

66

        8.00   

           528.00   

Таксите и данъците по прехвърляне на имуществото са за сметка на купувача.

Продажбата ще се проведе по реда на чл. 718 от ТЗ – чрез   пряко договаряне

Оглед на имуществото може да бъде извършван всеки понеделник, сряда и петък от 10 до 12 часа, в гр. Смолян ул.”Наталия” №2. Книжата относно продажбата са на разположение на всички заинтересувани  в гр. Враца, ул. „Индустриална” № 7, втори етаж - моб.тел.  0888690606 Красимир Петров Иванов.

За участие в наддаването се внася задатък 10 на сто от оценката  по особената банкова сметка на синдика: IBAN BG13 UNCR 7000 1519 7391 88, BIC UNCRBGSF при “Уникредит Булбанк” АД.             гр. Смолян ул. „Кольо Шишманов”№59 до деня преди прякото договаряне.

Прякото договаряне се извършва  в деня на продажбата –19.08.2019 г., от 10.00 до 10.15 часа.

Резултатите от водените с потенциалните купувачи преговори ще бъдат материализирани в писмен вид в протоколи от преговори за продажба чрез пряко договаряне по реда на чл. 718 от ТЗ.

Пряко договаряне се извършва чрез съпоставяне на посочените в офертите ценови предложения. С кандидат купувача предложил най-висока по размер цена в едноседмичен срок от подписване на протокола за проведените преговори ще бъде сключен предварителен договор за покупко-продажба. Ако най-високата по размер цена е предложена от повече от един от потенциалните купувачи за водене на преговори ще бъде поканен този, който устно предложи по-висока цена.  Окончателното изплащане на пълния размер на определената продажна цена следва да бъде извършено в срок не по-късно от 1 /Един месец/ от сключването на предварителния договор, като предварително платения задатък в размер на 10 /Десет/ % от началната цена ще бъде приспаднат при окончателното плащане на цената.

Прехвърлянето на правото на собственост ще бъде извършено чрез подписването на окончателен договор между страните (срокът за сключването на който ще бъде конкретизиран в предварителния договор) или чрез издаване на възлагателно постановление от съда по несъстоятелността.

Ако купувачът не се яви и не предприеме необходимите действия за сключването на предварителния /съответно окончателния договор/, както и не заплати договорената цена съгласно указания начин, внесеният от него задатък остава в полза на масата на несъстоятелността, като неустойка за неизпълнение на поетото с протокола от преговорите задължение. В този случай ще бъде поканен купувача, който е предложил следващата най-висока по размер цена. Ако този купувач не се съгласи или не се яви и не предприеме необходимите действия за сключването на договора или не плати договорената цена, внесения от него задатък се задържа за удовлетворяване на кредиторите, а имуществото ще бъде предложено на следващия по реда на предложените цени купувач до изчерпване на всички потенциални купувачи, при условие, че предложената от тях цена е не по-ниска от началната.

При продажбата на гореописаното имущество извършените от купувача действия на разпореждане преди окончателното плащане на цената са недействителни по отношение на кредиторите на несъстоятелността съгласно чл.718, ал.4 от Търговския закон.