Мястоканцеларията на синдика, гр. Русе, бул. „Цар Освободител” № 33, ет.1, офис 4
СиндикИво Стоилков Траянов
Дело156/2016, Окръжен съд – Силистра
ДлъжникАГРОМАРКЕТ ЕООД /н/
Ред на продажбатапродажба по реда на чл.718 от ТЗ
Начин на продажбатапродажба на имущество

Иво Стоилков Траянов – синдик на „Агромаркет” ЕООД в несъстоятелност, ул. „Олшанка” №24, гр. Алфатар, обл. Силистра, ЕИК 118573624, т. д. №156/2016 г. по описа на  Окръжен съд Силистра, на основание чл. 717а от ТЗ, ОБЯВЯВА на интересуващите се, че съгласно  Определение № 260467 от 06.07.2021 г. на съдът по несъстоятелността, на 06.08.2021 г. от 11,00 ч.  в канцеларията на синдика, находяща се в гр. Русе, бул. „Цар Освободител” № 33, ет.1, офис 4, ще се проведе продажба по реда на чл.718 от ТЗ – с пряко договаряне, на следното имущество собственост на длъжника: 

Поземлен недвижим имот /извън регулация/ идентификационен №32799.20.4 с площ 4,179 дка., заедно с построената в него сграда – бивш телчарник с идентификационен №3279920.4.1 със ЗП 1715кв.м., находящ с в с. Ирник, общ. Ситово, обл. Силистра – стопански двор на бивше ТКЗС. Начална тръжна цена 2414,00 /Две хиляди четиристотин четиринадесет/ лева.

Имуществото предмет на продажбата е включено в масата на несъстоятелността на длъжника. Същото е описано подробно и точно в представения доклад на оценителя за изготвената експертна оценка. Имота е извън регулация и се намира в с. Ирник, общ. Ситово, обл. Силистра – бивш стопански двор на ТКЗС. Сградата е разрушена напълно, като са останали само част от бетоновите постаменти и конструкции.

Таксите и данъците по прехвърляне на имуществото са за сметка на купувача.

Продажбата ще се проведе по реда на чл. 718 от ТЗ – чрез пряко договаряне. Оглед на имуществото може да бъде извършван в работен ден след предварителна уговорка със синдика. Книжата относно продажбата са на разположение на всички заинтересувани в канцеларията на синдика, находяща се в  гр. Русе, бул. „Цар Освободител” № 33, ет.1, офис 4, както и в канцеларията на Окръжен съд Силистра по т.д. №156/2016г.

За участие в наддаването се внася задатък в размер на 10 на сто от началната тръжна цена, по особената банкова сметка на несъстоятелността в „Първа инвестиционна банка” АД клон Русе IBAN: BG38 FINV 9150 1817 5239 44; BIC код FINVBGSF, в полза на „Агромаркет” ЕООД /н/. Задатъка трябва да е постъпил по посочената банкова сметка до 10,00 ч. в деня на продажбата – 06.08.2021 г.

Кандидатите, желаещи да участват в продажбата, подават до синдика на дружеството писмена оферта-предложение в запечатан плик, в която описват имуществото, което искат да закупят, предложената от тях цена (цифром и словом). Офертите-предложения се подават от 10,00 ч. до 11,00 ч. на 06.08.2021 г. в канцеларията на синдика в гр. Русе.

За недействителни ще се считат оферти-предложения:

1/Които са подадени от лица, които нямат право да участват в продажбата /по смисъла на чл. 185 от ЗЗД и чл. 717г от ТЗ/;

2/В които предложената покупна цена е по-ниска от посочената в обявлението  начална цена;

3/За които не е внесен задатък от 10% от продажната цена в указания срок.

Към предложението си кандидат-купувачите прилагат: 1/Оригинал на банково бордеро за внесен задатък от 10%; 2/доказателства за самоличност или правосубектност за юридическо лице или едноличен търговец (лична карта и удостоверение за актуално състояние); 3/изрично пълномощно, в случай че предложението се подава от пълномощник (за физическо лице – нотариално заверено); 4/адрес за кореспонденция, актуален телефон за връзка и банкова сметка за възстановяване на задатъка; 5/декларация, че не попадат сред лицата, които нямат право да участват в продажбата (по смисъла на чл. 185 от ЗЗД и чл. 717г от ТЗ).;

Подадените оферти-предложения  се регистрират от синдика във входящ регистър.

Отварянето на офертите-предложения ще започне в 11,00 ч. на 06.08.2021 г. пред всички явили се на продажбата участници. За купувач ще бъде обявен участника предложил най-висока цена. Ако при отварянето се констатират еднакви предложения на различни участници, синдика провежда незабавно между тях явно наддаване, до определяне на най-висока покупна цена.

Обявения от синдика за купувач, следва в срок не по-дълъг от 60 дни считано от 06.08.2021г. да внесе изцяло покупната цена, като приспадне внесения задатък, по посочената по-горе банкова сметка. Ако купувача не внесе изцяло покупната цена в договорените срокове, внесеният задатък от 10% остава в полза на „АГРОМАРКЕТ” ЕООД /н/  за удоволетворяване на кредиторите.

В срок не по-дълъг от 30 дни след внасянето на цялата сума по покупната цена, както и от снабдяването с необходимите документи, на купувача се издава окончателен договор за покупко-продажба - нотариален акт.

За справки и допълнителна информация в канцеларията на синдика: Русе, бул.”Цар Освободител” № 33, ет.1, офис 4 или на телефони : 088 99 77 654; 082/584713.