<< Търсене


26.03.2015


26.03.2015


27.03.2015
Ответник - Технологичен Център-Институт По Микроелектроника-/


31.03.2015
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 31.03.2015 


03.04.2015
Кредитор - Интегрирани Пътни Системи АД


14.04.2015
Молител - Корпоративна Търговска Банка АД


17.04.2015
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 17.04.2015 С определение от 25.03.2015 г.,СГС,ТО,VI-8 състав се е произнесъл по молбата по чл.629 а от ТЗ,като я е оставил без разглеждане.Уточнете поддържате ли това искане и какъв е правния ви интерес при наличието на съдебен акт,който не е влязъл в сила.Ако определението е влязло в сила,уточнете дали с настоящата молба се прави ново искане.


15.05.2015
Молител - Корпоративна Търговска Банка АД


28.05.2015
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 28.05.2015 ВЪЗОБНОВЯВА производството по т.д.№2000/2015г. по описа на СГС, ТО, VІ-10 състав. Препис от молбата по чл.625 от ТЗ на „Корпоративна търговска банка”АД /в несъстоятелност/ да се изпрати на ответника за писмен отговор в едномесечен срок от съобщението. КОНСТИТУИРА на основание чл.629,ал.4 от ТЗ „ИНТЕГРИРАНИ ПЪТНИ СИСТЕМИ”АД, ЕИК200408908 като присъединен кредитор. ОСТАВЯ БЕЗ ДВИЖЕНИЕ молбата по чл.625 от ТЗ на „ИНТЕГРИРАНИ ПЪТНИ СИСТЕМИ”АД, като ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на молителя в едноседмичен срок от съобщението да представи уведомление по чл.78 от ДОПК. При неизпълнение на указанията в определения срок молбата ще бъде върната.


19.06.2015
Молител - Корпоративна Търговска Банка АД


23.06.2015
Кредитор - Интегрирани Пътни Системи АД


02.07.2015
Кредитор - Интегрирани Пътни Системи АД


08.07.2015
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 08.07.2015 


08.07.2015
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 08.07.2015 Препис от молбата по чл.625 ТЗ на присъединения кредитор да се изпрати на ответника за отговор в едномесечен срок от съобщението.


30.09.2015
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 30.09.2015 Насрочва делото за разглеждане на 17.11.2015 г. от 15:00 часа.


14.10.2015
Ответник - Технологичен Център-Институт По Микроелектроника-/


14.10.2015
Молител - Корпоративна Търговска Банка АД


15.10.2015
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 15.10.2015 


15.10.2015
Кредитор - Интегрирани Пътни Системи АД


16.10.2015
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 16.10.2015 


28.10.2015
Вещо лице - Ясен П. Стефанов


09.11.2015
Вещо лице - Ясен П. Стефанов


16.11.2015
Ответник - Обединена Българска Банка АД


17.11.2015
Първо заседание


17.11.2015
Кредитор - Обединена Българска Банка АД


20.11.2015
Кредитор - Обединена Българска Банка АД


24.11.2015
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 24.11.2015 По молба с вх.№143483/20.11.2015г. Да се издадат преписите. Продължава срока с две седмици.


01.12.2015
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 01.12.2015 Препис за отговор в едномесечен срок от съобщението.


07.01.2016
Вещо лице - Ясен П. Стефанов


19.01.2016
Второ заседание


25.01.2016
Кредитор - Обб АД


26.01.2016
Молител - Корпоративна Търговска Банка АД


01.02.2016
Вещо лице - Ясен П. Стефанов


10.02.2016
Вещо лице - Ясен П. Стефанов


12.02.2016
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 12.02.2016 Заменява вещо лице Ясен Стефанов, с вещо лице Соня Миткова.


15.03.2016
Кредитор - Интегрирани Пътни Системи АД


15.03.2016
Ответник - Технологичен Център-Институт По Микроелектроника-/


15.03.2016
Вещо лице - Соня А. Миткова


15.03.2016
Второ заседание


29.03.2016
Молител - Корпоративна Търговска Банка АД


30.03.2016
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 30.03.2016 


05.04.2016
Второ заседание


13.04.2016
Кредитор - Обб АД


21.04.2016
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 21.04.2016 Препис за становище в едноседмичен срок от съобщението.


13.05.2016
Вещо лице - Соня А. Миткова


14.05.2016
Молител - Корпоративна Търговска Банка АД


20.05.2016
Вещо лице - Соня А. Миткова


27.05.2016
Друго - И Еф Ви Интернешънъл Файненшъл Венчърс Лтд


27.05.2016
Друго - И Еф Ви Интернешънъл Файненшъл Венчърс Лтд


31.05.2016
Второ заседание


02.06.2016
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 02.06.2016 Определя депозит за допълнителните задачи на СФИЕ в размер на 1 000 лева, вносим от "ОББ" АД в едноседмичен срок от съобщението.


07.06.2016
Кредитор - Обб АД


10.06.2016
Молител - Корпоративна Търговска Банка АД


14.06.2016
Молител - Корпоративна Търговска Банка АД


22.06.2016
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 22.06.2016 Молителят "И ЕФ ВИ Интернешънъл Файненшъл Венчърс ЛТД" не е страна в производството, поради което съдът не дължи произнасяне по исканията на това дружество.


27.06.2016
Кредитор - Обб АД


27.06.2016
Вещо лице - Соня А. Миткова


29.06.2016
Друго - И Еф Ви Интернешънъл Файненшъл Венчърс Лтд


04.07.2016
Друго - И Еф Ви Интернешънъл Файненшъл Венчърс Лтд


04.07.2016
Друго - И Еф Ви Интернешънъл Файненшъл Венчърс Лтд


05.07.2016
Второ заседание


06.07.2016
Кредитор - Обб АД


08.07.2016
Кредитор - Обб АД


18.07.2016
Вещо лице - Соня А. Миткова


25.07.2016
Друго - И Еф Ви Интернешънъл Файненшъл Венчърс Лтд


26.07.2016
Второ заседание


29.07.2016
Вещо лице - Соня А. Миткова


29.07.2016
Вещо лице - Соня А. Миткова


05.08.2016
Закрито/разпоредително заседание


27.12.2016
Молител - Корпоративна Търговска Банка АД


08.03.2017
Молител - Корпоративна Търговска Банка АД


17.03.2017
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 17.03.2017 


17.03.2017
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 17.03.2017 


28.03.2017
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 28.03.2017 НАСРОЧВА делото за разглеждане в открито съдебно заседание на 05.05.2017 г. от 15,00 часа. ДА СЕ ПРИОЗВАТ страните – „Корпоративна търговска банка“ АД /н./, „Обединена българска банка“ АД, „Интегрирани пътни системи“ АД и „Технологичен център – Институт по микроелектроника“ АД, а така също и вещото лице – Соня Миткова. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исканията за допускане на доказателства, които са заявени от „И ЕФ ВИ Интернешънъл Файненшъл Венчърс ЛТД“ /трето за делото лице/ направени чрез подадени молби от 29.06.2016 г. и от 04.07.2016 г. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.


28.03.2017
Закрито/разпоредително заседание


20.04.2017
Молител - Корпоративна Търговска Банка АД


21.04.2017
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 21.04.2017 


05.05.2017
Второ заседание


09.05.2017
Вещо лице - Соня А. Миткова


12.05.2017
Кредитор - Обб АД


15.05.2017
Молител - Корпоративна Търговска Банка АД


15.06.2017
Молител - Корпоративна Търговска Банка АД


29.06.2017
Вещо лице - Соня А. Миткова


06.07.2017
Вещо лице - Соня А. Миткова


07.07.2017
Второ заседание


15.09.2017
Второ заседание
Решение от 01.11.2017 ОБЯВЯВА НЕПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТТА на ТЕХНОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР-ИНСТИТУТ ПО МИКРОЕЛЕКТРОНИКА-/ТЦ-ИМЕ/ АД, с ЕИК: 121084839, със седалище и адрес на управление – гр. София, район „Красно село“ бул. "Цар Борис III" No 159, ет. 6 и ОПРЕДЕЛЯ НАЧАЛНА ДАТА на неплатежоспособността 31.12.2014 г. ОТКРИВА ПРОИЗВОДСТВО ПО НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ по отношение на ТЕХНОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР-ИНСТИТУТ ПО МИКРОЕЛЕКТРОНИКА-/ТЦ-ИМЕ/ АД, с ЕИК: 121084839, със седалище и адрес на управление – гр. София, район „Красно село“ бул. "Цар Борис III" No 159, ет. 6. НАЗНАЧАВА за временен синдик на ТЕХНОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР-ИНСТИТУТ ПО МИКРОЕЛЕКТРОНИКА-/ТЦ-ИМЕ/ АД, с ЕИК: 121084839, Александър Георгиев Костадинов, с адрес – гр. София 1000, ул. "Ангел Кънчев" N 26, ет. 2, като определя месечно възнаграждение на синдика в размер на сумата от 1 300 лева. ОПРЕДЕЛЯ дата за встъпване на синдика в длъжност – в 3-дневен срок от получаване на съобщението, в който срок синдикът следва да представи и писмена декларация с нотариална заверка на подписа по чл. 656, ал. 2 вр. чл. 655 ТЗ и писмено съгласие съгласно чл. 666 ТЗ. СВИКВА първо събрание на кредиторите на ТЕХНОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР-ИНСТИТУТ ПО МИКРОЕЛЕКТРОНИКА-/ТЦ-ИМЕ/ АД, с ЕИК: 121084839, което ще се проведе на 10.11.2017 г. от 13:20 часа в сградата на Съдебната палата, находяща се на адрес: гр. София, бул. „Витоша” № 2, в залата за провеждане на съдебните заседания на СГС, Търговско отделение, VІ- 2 състав, с дневен ред по чл. 672, ал. 1 ТЗ, а именно: 1. Изслушване на доклада на временния синдик по чл. 668, т. 2 ТЗ; 2. Избор на постоянен синдик и предлагане на съда назначаването му; 3. Избор на комитет на кредиторите. ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал. 1 ГПК вр. чл. 621 ТЗ ТЕХНОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР-ИНСТИТУТ ПО МИКРОЕЛЕКТРОНИКА-/ТЦ-ИМЕ/ АД, да заплати на „Корпоративна търговска банка“ АД - в несъстоятелност, с ЕИК: 831184677, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Граф Игнатиев” № 10, сума в размер на 2 000 лв., представляваща направени разноски по делото, които ще се съберат от масата на наесъстоятелността, на „Обединена българска банка“ АД, ЕИК 000694959, със седалище и адрес на управление : гр. София, р-н „Възраждане, ул. „Света София“ № 5, сума в размер на 3 000 лв., представляваща направени разноски по делото, вкл. възнаграждение за юрисконсулт, които ще се съберат от масата на наесъстоятелността, както и на „ИНТЕГРИРАНИ ПЪТНИ СИСТЕМИ“ АД - в несъстоятелност, ЕИК 200408908, със седалище и адрес на управление : с. Скрянино, общ. Кюстендил, ул. „Скрянински път“ № 1, сума в размер на 250,00 лв., представляваща направени разноски по делото, които ще се съберат от масата на наесъстоятелността. Решението подлежи на обжалване пред Софийски апелативен съд в 7-дневен срок от вписването му в Търговския регистър при Агенция по вписванията. Препис от решението да се изпрати на Агенция по вписванията за извършване на вписването му на основание чл. 622 ТЗ. Решението да бъде вписано във водената по реда на чл. 634в, ал. 1 ТЗ книга.


18.09.2017
Кредитор - Обб АД


20.09.2017
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 20.09.2017 Продължава на основание чл.63 ГПК срокът за представяне на писмени бележки от присъединения кредитор ОББ АД до 02.10.2017г.


21.09.2017
Молител - Корпоративна Търговска Банка АД


29.09.2017
Молител - Корпоративна Търговска Банка АД


02.10.2017
Кредитор - Обб АД


05.10.2017
Кредитор - Обб АД


01.11.2017
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 01.11.2017 ЗАМЕНЯ назначения, като временен синдик на „ТЕХНОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР – ИНСТИТУТ ПО МИКРОЕЛЕКТРОНИКА - /ТЦ-ИМЕ/ АД - Александър Георгиев Костадинов с Ана Георгиева Миленкова, със служебен адрес - гр. София, ул. "Алабин" No 34, ет. 4, ап. 8, която назначава за временен синдик на „ТЕХНОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР – ИНСТИТУТ ПО МИКРОЕЛЕКТРОНИКА - /ТЦ-ИМЕ/ АД и ОПРЕДЕЛЯ дата за встъпване на така назначения временен синдик в длъжност – в 3-дневен срок от получаване на съобщението, в който срок синдикът следва да представи и писмена декларация с нотариална заверка на подписа по чл. 656, ал. 2 вр. чл. 655 ТЗ и писмено съгласие съгласно чл. 666 ТЗ. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО следва да се обяви в ТР.


01.11.2017
Синдик - Александър Г. Костадинов


03.11.2017
Синдик - Ана Г. Миленкова


09.11.2017
Длъжник - Технологичен Център-Институт По Микроелектроника-/


09.11.2017
Синдик - Ана Г. Миленкова


10.11.2017
Събрание на кредиторите заседание


15.11.2017
Синдик - Ана Г. Миленкова


17.11.2017
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 17.11.2017 Да се извърши трансфер на сумите привнесени от кредитори на сметка на СГС /депозитна/ във връзка с открито производство по несъстоятелност на "ТЦ - ИМЕ" АД, като средствата се преведат по открита от временния синдик особена сметка за обслужване на масата на несъстоятелността назована в молба вх.N 153067 от 15.11.2017г.


23.11.2017
Друго - Макс Селект ЕООД


29.11.2017
Кредитор - Пенсионноосигурително Акционерно Дружество Цкб-Сил


29.11.2017
Молител - Корпоративна Търговска Банка АД


30.11.2017
Кредитор - Селект Асет Мениджмънт ЕАД


30.11.2017
Кредитор - Цкб Асетс Мениджмънт ЕАД


01.12.2017
Кредитор - Договорен Фонд Конкорд Фнд-1 Акции И ОблигацииКредитор - Уд Конкорд Асет Мениджмънт АД


01.12.2017
Кредитор - Имоти Рент ЕООД


01.12.2017
Кредитор - Гипс АД


01.12.2017
Кредитор - Бромак Телеком Инвест АД


01.12.2017
Кредитор - Обб АД


01.12.2017
Кредитор - Договорен Фонд ПрестижКредитор - Договорен Фонд ПрофитКредитор - Уд Стратегия Асет Мениджмънт АД


01.12.2017
Кредитор - Доброволен Пенсионен Фонд СъгласиеКредитор - Пенсионноосигурителна Компания Съгласие АДКредитор - Професионален Пенсионен Фонд СъгласиеКредитор - Универсален Пенсионен Фонд Съгласие


01.12.2017
Кредитор - Аквафинанс ЕООД


04.12.2017
Кредитор - Александър Б. Тошев


04.12.2017
Кредитор - Нап


04.12.2017
Кредитор - Кръшър Инвестмънт Лимитед


07.12.2017
Синдик - Ана Г. Миленкова


11.12.2017
Синдик - Ана Г. Миленкова


11.12.2017
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 11.12.2017 Приема отчета на синдика - доклад вх.N 165183/07.12.2017г. за дейността му за м.11.2017г.Разрешава извършване на разход в р-р на сумата от 1300лв. месечно възнаграждение на синдика за м.11. 2017г. Сумата да се разходва от средствата по особената сметка по несъстоятелността. Да се изготвят два броя писма до МВР - ПП относно регистрацията на името на "ТЦ - ИМЕ" АД моторни превозни средства и до АВ относно вписванията, отбелязванията и заличаванията до настоящия момент по персоналната партида на "ТЦ - ИМЕ" АД, като изрично се отрази, че справката трябва да обхваща цялата страна.


13.12.2017
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 13.12.2017 Продължава на осн. чл.63, ал.1 ГПК срокът на синдика за изготвяне на списъци по предявените от кредиторите вземания по чл.685 ТЗ до 19.01.2018г.


20.12.2017
Кредитор - Кръшър Инвестмънт Лимитед


21.12.2017
Синдик - Ана Г. Миленкова


28.12.2017
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 28.12.2017 По молба с вх.№172635/21.12.2017г. - Молбата заедно с приложената към нея кореспонденция да се приложи към делото с оглед възможността кредиторите на масата на несъстоятелността да се запознаят с нея. Указва на синдика в срок до 20.01.2018г. да представи доклад по делото във връзка с предприетите действия по повод висящото арбитражно дело №21441 при АС - МТК, по което "ТЦИМЕ" АД са налични сведения, да е страна.


08.01.2018
Синдик - Ана Г. Миленкова


09.01.2018
Синдик - Ана Г. Миленкова


10.01.2018
Закрито/разпоредително заседание


10.01.2018
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 10.01.2018 Оставя без уважение искането на синдика с молба вх.N 2915/09.01.2018г., доколкото същият разполага с необходимата квалификация, вписана е като адвокат и има висше юридическо образование, което позволява да защити правата на "ТЦ-ИМЕ" АД, което е конституирано като подпомагаща страна по т.д. N7664/2015г. на СГС, ТО, VI-9 състав, без да е необходимо упълномощаване на адвокат в това производство. Извън изложеното следва да се отбележи и това, че материалния интерес в цитирания спор е с много висока цена , която би формулирала изкл. високо адв. възнаграждение, с каквито суми към момента масата на несъстоятелността не разполага.


18.01.2018
Синдик - Ана Г. Миленкова


22.01.2018
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 22.01.2018 Справка от АВ вх.N 6589/17.01.2018г. да се изпрати служебен препис на синдика.


22.01.2018
Синдик - Ана Г. Миленкова


22.01.2018
Закрито/разпоредително заседание


22.01.2018
Кредитор - Перфето Консултинг ЕООД


23.01.2018
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 23.01.2018 Указва на синдика в кратки срокове да предприеме действия по уведомяване на Арбитражния съд към Международната търговска камера в Париж.......


30.01.2018
Кредитор - Търговски Парк Тракия ЕАД


30.01.2018
Кредитор - Сайга Консулт ЕООД


30.01.2018
Синдик - Ана Г. Миленкова


30.01.2018
Кредитор - Принт Инвест 1 ЕООД


30.01.2018
Кредитор - Си Ди Мениджмънт ЕООД


31.01.2018
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 31.01.2018 Пояснителната молба от синдика вх.N 12829/30.01.2018г., във връзка със Списъка на приетите вземания по чл. 685 ТЗ, да се приложи по делото за запознаване на кредиторите с нея.


31.01.2018
Кредитор - Евробилд 2003 ЕООД


01.02.2018
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 01.02.2018 Препис от писмо вх.N 14251/31.01.2018г. да се изпрати на синдика за запознаване.


01.02.2018
Кредитор - Пенсионноосигурително Акционерно Дружество Цкб-Сил


01.02.2018
Кредитор - Бромак Телеком Инвест АД


02.02.2018
Кредитор - Кръшър Инвестмънт Лимитед


02.02.2018
Кредитор - Национална Агенция За Приходите


02.02.2018
Кредитор - Обб АД


02.02.2018
Кредитор - Бромак ЕООД


02.02.2018
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 02.02.2018 Препис от молба вх.N 14800/01.02.2018г. да се изпрати на синдика за преценка на заявеното в нея искане и признасяне


02.02.2018
Закрито/разпоредително заседание


05.02.2018
Кредитор - Интегрирани Пътни Системи АД


06.02.2018
Закрито/разпоредително заседание


06.02.2018
Закрито/разпоредително заседание


06.02.2018
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 06.02.2018 Препис от възражение вх.N 15646/02.02.2018г. да се изпрати на синдика за становище в 3-дневен срок от получаване на преписа.


08.02.2018
Синдик - Ана Г. Миленкова


09.02.2018
Синдик - Ана Г. Миленкова


12.02.2018
Закрито/разпоредително заседание


12.02.2018
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 12.02.2018 Изготвените допълнителни списъци по смисъла на чл.688 ТЗ да се приложат по делото на разположение на кредиторите с оглед запознаването им с тях.


15.02.2018
Синдик - Ана Г. Миленкова


16.02.2018
Синдик - Ана Г. Миленкова


16.02.2018
Синдик - Ана Г. Миленкова


16.02.2018
Синдик - Ана Г. Миленкова


19.02.2018
Синдик - Ана Г. Миленкова


19.02.2018
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 19.02.2018 Доколкото съдът по несъстоятелността не разполага с правомощия да извършва корекции в изготвените Списъци по чл.685 ТЗ по реда на поправка на допуснати в тях непълноти и грешки от технически характер, то счита , че следва да разгледа молбата на ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД, подадена на 01.02.2018г., като упражненото по смисъла на чл.690 ТЗ възражение срещу Списък на приетите вземания, като го разгледа в нарочно производство по чл.692, ал.2, ГПК.


21.02.2018
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 21.02.2018 НАСРОЧВА открито съдебно заседание на 13.04.2018 г. от 14,30 ч. За датата на съдебното заседание да се призоват синдикът, длъжникът, ПОАД „ЦКБ-СИЛА“ АД, „БРОМАК ТЕЛЕКОМ ИНВЕСТ“ АД, „КРЪШЪР ИНВЕСТМЪНТ ЛИМИТЕД“, „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА“ АД и „ИНТЕГРИРАНИ ПЪТНИ СИСТЕМИ“ ЕАД /н./ Разпореждането не подлежи на обжалване. На всеки от възразилите кредитори – ПОАД „ЦКБ-СИЛА“ АД, „БРОМАК ТЕЛЕКОМ ИНВЕСТ“ АД, „КРЪШЪР ИНВЕСТМЪНТ ЛИМИТЕД“, „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА“ АД и „ИНТЕГРИРАНИ ПЪТНИ СИСТЕМИ“ ЕАД /н./ да се изпрати препис от депозираното от синдика писмено становище по съответното подадено възражение.


23.02.2018
Кредитор - Национална Агенция За Приходите


26.02.2018
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 26.02.2018 Препис от писмото на Камарата на ЧСИ вх.N26952/23.02.2018г. да се изпрати на синдика за сведение.


02.03.2018
Кредитор - Перфето Консултинг ЕООД


02.03.2018
Кредитор - Обб АД


02.03.2018
Синдик - Ана Г. Миленкова


07.03.2018
Синдик - Ана Г. Миленкова


07.03.2018
Синдик - Ана Г. Миленкова


07.03.2018
Синдик - Ана Г. Миленкова


07.03.2018
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 07.03.2018 Приема изготвения от синдика доклад вх.N 30632/02.03.2018г. за дейността му за м.02.2018г. Разрешава извършване на разход в р-р на сумата от 1 322лв. от които 1300лв. за изплащане на възнаграждение на синдика за м.02.2018г. и 22лв. такси за АВ за вписване списъците, изготвени по реда на чл.688 ТЗ. Средствата да се изплатят от средствата по особената сметка на несъстоятелността.


08.03.2018
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 08.03.2018 НАСРОЧВА открито съдебно заседание на 13.04.2018 г. – 14,30 ч. за разглеждане на подадените в срока по чл. 690, ал. 1 ТЗ възражения против изготвените и обявени от синдика на списъци за приетите и неприети вземания на кредиторите на „ТЦ-ИМЕ“ АД /н./ в сроковете по чл. 688, ал. 1 ТЗ. За датата на съдебното заседание да се призоват кредиторите по упражнените възражения – НАП, „ПЕРФЕТО КОНСУЛТИНГ“ ЕООД и „Обединена българска банка“ АД. Разпореждането не подлежи на обжалване.


02.04.2018
Синдик - Ана Г. Миленкова


04.04.2018
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 04.04.2018 Приема доклада на синдика с вх.N46963/02.04.2018г. за м.03.2018г. Разрешава извършване на разходи на синдика за посочения период в р-р на сумата от 1300лв. за изплащане на възнаграждение на синдика за м. 03.2018г. от средствата по особената сметка на несъстоятелността.


13.04.2018
Открито заседание


16.04.2018
Молител - Корпоративна Търговска Банка АД


18.04.2018
Синдик - Ана Г. Миленкова


18.04.2018
Кредитор - Перфето Консултинг ЕООД


18.04.2018
Синдик - Ана Г. Миленкова


23.04.2018
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 23.04.2018 НАСРОЧВА открито съдебно заседание на 18.05.2018 г. – 14,30 ч. За датата на съдебното заседание да се призоват синдикът, длъжникът – „Технологичен център – Институт по микроелектроника /ТЦ – ИМЕ/“ АД и кредиторите – „КТБ“ АД /н./, „Обединена българска банка“ АД и „Интегрирани пътни системи“ АД. Разпореждането не подлежи на обжалване.


23.04.2018
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 23.04.2018 Предоставя н а основание чл.660, ал.2 ТЗ разрешение на синдика на "ТЦ - ИМЕ" АД да упълномощи адвокат в лицето на Владилен Иванов Миланов от БАК, който да представлявва дружеството в качеството му на страна - ТЛП по т.д. N7664/2015г. на СГС, ТО, VI-9 състав, което е насрочено за разглеждане в о.с.з. на 09.05.2018г.. Разрешав на синдика да сключи с посочения адвокат договор за правна защита и съдействие относно представителство по цитираното т.д. N7664/2015г. в рамките на о.с.з. на 09.05.2018г. при уговаряне на възнаграждение не по-високо от 1000лв.


02.05.2018
Синдик - Ана Г. Миленкова


03.05.2018
Синдик - Ана Г. Миленкова


03.05.2018
Синдик - Ана Г. Миленкова


04.05.2018
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 04.05.2018 Молба вх.N 60636/02.05.2018г. , ведно с приложения опис на имущество, да се приложат по делото с оглед осигуряване възможност за запознаванве на кредиторите с тяхното съдържание.


08.05.2018
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 08.05.2018 Приема изготвения от синдика доклад вх.N 61551/03.05.2018г. за дейността му за м.04.2018г. Одобрява извършване на разход в р-р на сумата от 1 300лв. за изплащане на възнаграждение на синдика за периода от 02.04.2018г. до 02.05.2018г. . Средствата да се изплатят от средствата по особената сметка на несъстоятелността. Да се изиска справка от МВР - СДВР, отдел ПП съгласно разпореждането.


18.05.2018
Второ заседание
Решение от 07.06.2018 Решено в з.з. - N 1145/07.06.2018г.


18.05.2018
Кредитор - Интегрирани Пътни Системи АД


23.05.2018
Вещо лице - Диан С. Тишевишки


25.05.2018
Синдик - Ана Г. Миленкова


25.05.2018
Синдик - Ана Г. Миленкова


04.06.2018
Синдик - Ана Г. Миленкова


07.06.2018
Вещо лице - Диан С. Тишевишки


07.06.2018
Синдик - Ана Г. Миленкова


07.06.2018
Синдик - Ана Г. Миленкова


07.06.2018
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 07.06.2018 Приема изготвения от синдика доклад вх.N 77377/04.06.2018г. за дейността му за м.05.2018г. Разрешава извършване на разход в р-р на сумата от 1 313,20лв. обхващащи 1300лв. за изплащане на възнаграждение на синдика за времето от 02.05.2018г. до 02.06.2018г. и сторени разноски за пощенски разходи. Средствата да се изплатят от средствата по особената сметка на несъстоятелността.


07.06.2018
Закрито/разпоредително заседание
Решение от 07.06.2018 ОБЯВЯВА В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ ТЕХНОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР-ИНСТИТУТ ПО МИКРОЕЛЕКТРОНИКА-/ТЦ-ИМЕ/ АД, с ЕИК: 121084839, и ПРЕКРАТЯВА ДЕЙНОСТА на предприятието му. ПОСТАНОВЯВА обща възбрана и запор върху имуществото на ТЕХНОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР-ИНСТИТУТ ПО МИКРОЕЛЕКТРОНИКА-/ТЦ-ИМЕ/ АД, с ЕИК: 121084839. ПРЕКРАТЯВА ПРАВОМОЩИЯТА на органите на управление на ТЕХНОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР-ИНСТИТУТ ПО МИКРОЕЛЕКТРОНИКА-/ТЦ-ИМЕ/ АД, с ЕИК: 121084839. ЛИШАВА ТЕХНОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР-ИНСТИТУТ ПО МИКРОЕЛЕКТРОНИКА-/ТЦ-ИМЕ/ АД, с ЕИК: 121084839, ОТ ПРАВОТО ДА УПРАВЛЯВА И ДА СЕ РАЗПОРЕЖДА с имуществото, включено в масата на неговата несъстоятелност. ПОСТАНОВЯВЯ започване на ОСРЕБРЯВАНЕ на имуществото, включено в масата на несъстоятелността на ТЕХНОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР-ИНСТИТУТ ПО МИКРОЕЛЕКТРОНИКА-/ТЦ-ИМЕ/ АД, с ЕИК: 121084839, и РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ на осребреното имущество. Решението подлежи на незабавно изпълнение, съгласно чл. 714 от ТЗ. Решението подлежи на вписване в търговския регистър, съгласно чл. 712, ал. 2 от ТЗ. Препис от решението да се изпрати на Агенция по вписванията на основание чл. 14 от ЗТРРЮЛНЦ, за вписване в търговския регистър. Решението подлежи на обжалване пред Софийския апелативен съд в 7-дневен срок от вписването му в търговския регистър, на основание чл. 713, ал. 1 от ТЗ.


14.06.2018
Кредитор - Кръшър Инвестмънд Лимитед


15.06.2018
Открито заседание
Определение от 31.07.2018 ИЗМЕНЯ Списъка на приетите предявени в срока по чл. 685 от ТЗ вземания спрямо длъжника „ТЕХНОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР – ИНТИТУТ ПО МИКРОЕЛЕКТРОНИКА - /ТЦ-ИМЕ/“ АД /н./ обявен от синдика в ТР при АВ на 26.01.2018 г., по възражение с вх. № 14775/01.02.2018г., подадено от „БРОМАК ТЕЛЕКОМ ИНВЕСТ“ АД, ЕИК 202292625, като ВКЛЮЧВА в същия предявените такива от кредитора – „БРОМАК ТЕЛЕКОМ ИНВЕСТ“ АД с молба от 01.12.2017 г., съставляващи, както следва : сумата в размер от 19 702 999,60 лв. /равностойност на 10 120 000 евро/, което вземане произтича от сключени договор за заем № Б-ДУН-ТЦИМ-080.13/08.01.2013 г. и Анекс към него от 21.01.2013 г. между „ДУНАРИТ“ АД и „ТЕХНОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР-ИНСТИТУТ ПО МИКРОЕЛЕКТРОНИКА-/ТЦ-ИМЕ/“ АД, което вземане впоследствие е прехвърлено от първоначалния му носител – „ДУНАРИТ“ АД в полза на „БРОМАК ТЕЛЕКОМ ИНВЕСТ“ АД с договор за цесия сключен на 10.12.2014 г. - при ред на удовлетворяване по чл. 722, ал. 1, т. 8 ТЗ; сумата в размер от 5 827 702,35 лв., представляваща лихва за забава в плащането на главницата /10 120 000 евро с левова равностойност – 19 792 999,60 лв. /, начислена за периода от 10.12.2014 г. до 01.11.2017 г. - при ред на удовлетворяване по чл. 722, ал. 1, т. 8 ТЗ; сумата в размер от 165 271,55 лв., представляващо лихва за забава в плащането на главницата /10 120 000 евро с левова равностойност – 19 792 999,60 лв./, начислена за периода от 01.11.2014 г. до 01.12.2017 г. - при ред на удовлетворяване по чл. 722, ал. 1, т. 9 ТЗ, сумата равна на законната лихва за допусната забава в плащането на главницата /10 120 000 евро с левова равностойност – 19 792 999,60 лв./, начислена за периода от 02.12.2017 г. до окончателното й изплащане - при ред на удовлетворяване по чл. 722, ал. 1, т. 9 ТЗ, като ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ подаденото от „БРОМАК ТЕЛЕКОМ ИНВЕСТ“ АД възражение с вх. № 14775/01.02.2018г. в останалата му част. ДОПУСКА корекция в Списъка на приетите предявени в срока по чл. 685 от ТЗ вземания спрямо длъжника - „ТЕХНОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР – ИНТИТУТ ПО МИКРОЕЛЕКТРОНИКА - /ТЦ-ИМЕ/“ АД /н./, които е обявен от синдика в ТР при АВ на 26.01.2018 г. по възражение с вх. № 14800/01.02.2018 г., подадено от „ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „ЦКБ-СИЛА““ АД, в качеството му на дружество, управляващо и представляващо кредитора - Доброволен пенсионен фонд „ЦКБ-СИЛА“, в частта му отнасяща се до предявените и приети вземания на Доброволен пенсионен фонд „ЦКБ-СИЛА“, които са посочени в т. 4 от списъка, като допълва, че тези вземания се ползват с ред на удовлетворяване по смисъла на чл. 722, ал. 1, т. 1 ТЗ. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ възражение с вх. № 15646/02.02.2018 г. подадено от кредитора – „КРЪШЪР ИНВЕСТМЪНТ ЛИМИТЕД“, дружество с ограничена отговорност учредено и съществуващо съгласно законите на Гърнзи, с рег. № 55375 срещу Списъка на неприетите предявени в срока по чл. 685 от ТЗ вземания спрямо длъжника „ТЕХНОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР – ИНТИТУТ ПО МИКРОЕЛЕКТРОНИКА - /ТЦ-ИМЕ/“ АД /н./ обявен от синдика в ТР при АВ на 26.01.2018 г. в частта му по т. 8, с която предявените от „КРЪШЪР ИНВЕСТМЪНТ ЛИМИТЕД“ с негова молба от 04.12.2017 г. са отнесени от синдика в посочения списък на неприетите вземания. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ възражение с вх. № 15705/02.02.2018 г. подадено от кредитора – „Обединена българска банка“ АД, ЕИК 000694959 срещу Списъка на неприетите предявени в срока по чл. 685 от ТЗ вземания спрямо длъжника „ТЕХНОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР – ИНТИТУТ ПО МИКРОЕЛЕКТРОНИКА - /ТЦ-ИМЕ/“ АД /н./ обявен от синдика в ТР при АВ на 26.01.2018 г. в частта му по т. 6, с която предявените от „Обединена българска банка“ АД с молба от 01.12.2017 г. са отнесени от синдика в посочения списък на неприетите вземания. ИЗМЕНЯ Списъка на приетите предявени в срока по чл. 685 от ТЗ вземания спрямо длъжника „ТЕХНОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР – ИНТИТУТ ПО МИКРОЕЛЕКТРОНИКА - /ТЦ-ИМЕ/“ АД /н./ обявен от синдика в ТР при АВ на 26.01.2018 г., по възражение с вх. № 15904/02.02.2018г., подадено от „ИНТЕГРИРАНИ ПЪТНИ СИСТЕМИ“ АД –в несъстоятелност, ЕИК 200408908, като ВКЛЮЧВА в същия предявените такива от кредитора – „ИНТЕГРИРАНИ ПЪТНИ СИСТЕМИ“ АД –в несъстоятелност с молба от 01.12.2017 г., съставляващи, както следва : сумата в размер от 69 886 487,91 лв., представляваща невърнат остатък от предоставен паричен заем по договор за заем от 16.04.2013 г., изменен и допълнен с 20 броя анекси и допълнителни споразумения подписани в периода от 23.04.2013 г. до 15.04.2014 г. - при ред на удовлетворяване по чл. 722, ал. 1, т. 8 ТЗ; сумата в размер от 4 752 281,12 лв., представляваща възнаградителна лихва уговорена съобразно чл. 3, ал. 2 от договор за заем сключен на 16.04.2013 г., начислена върху непогасения остатък от заетата сума /69 886 487,91 лв./ за периода от 22.09.2014 г. до 16.04.2015 г. - при ред на удовлетворяване по чл. 722, ал. 1, т. 8 ТЗ; сумата в размер от 31 338 488,94 лв., представляваща неустойка за забава уговорена съобразно чл. 14 от договор за заем сключен на 16.04.2013 г. начислена върху непогасения остатък от заетата сума /69 868 487,91 лв./, за периода от 17.04.2015 г. до 31.10.2017 г. - при ред на удовлетворяване по чл. 722, ал. 1, т. 8 ТЗ. ОДОБРЯВА на основание чл. 692, ал.1 от ТЗ Списъка на приетите предявени вземания по чл. 685 от ТЗ, изготвен от синдика на „ТЕХНОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР – ИНТИТУТ ПО МИКРОЕЛЕКТРОНИКА - /ТЦ-ИМЕ/“ АД /н./, обявен на 26.01.2018 г. в ТР при АВ под № **********5233 по партидата на „ТЕХНОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР – ИНТИТУТ ПО МИКРОЕЛЕКТРОНИКА - /ТЦ-ИМЕ/“ АД /н./ с гореописаните допълнения, корекции и изменения. ИЗМЕНЯ Списъка на приетите предявени в срока по чл. 688 от ТЗ вземания спрямо длъжника „ТЕХНОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР – ИНТИТУТ ПО МИКРОЕЛЕКТРОНИКА - /ТЦ-ИМЕ/“ АД /н./ обявен от синдика в ТР при АВ на 16.02.2018 г., по възражение с вх. № 30397/23.02.2018г., подадено от „ПЕРФЕТО КОНСУЛТИНГ“ ЕООД, ЕИК 203211691, като ВКЛЮЧВА в същия предявените такива от кредитора – „ПЕРФЕТО КОНСУЛТИНГ“ ЕООД, ЕИК 203211691 с молба от 22.01.2018 г., съставляващи, както следва : сумата в размер от 1 080 673,03 лв., което вземане произтича от сключени договор за заем от 17.06.2013 г. между „КОРЕКТ ФАРМ“ ЕООД и „ТЕХНОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР-ИНСТИТУТ ПО МИКРОЕЛЕКТРОНИКА-/ТЦ-ИМЕ/“ АД, което вземане впоследствие е прехвърлено от първоначалния му носител – „КОРЕКТ ФАРМ“ ЕООД в полза на „ПЕРФЕТО КОНСУЛТИНГ“ ЕООД с договор за цесия сключен на 06.10.2014 г. - при ред на удовлетворяване по чл. 722, ал. 1, т. 8 ТЗ; сумата в размер от 1 262 736,52 лв., представляваща възнаградителна лихва уговорена съобразно чл. 3, ал. 1 от договор за заем сключен на 17.06.2013 г., начислена върху непогасения остатък от заетата сума /1 080 673,03 лв./ за периода от 18.06.2013 г. до 05.10.2014 г., което вземане впоследствие е прехвърлено от първоначалния му носител – „КОРЕКТ ФАРМ“ ЕООД в полза на „ПЕРФЕТО КОНСУЛТИНГ“ ЕООД с договор за цесия сключен на 06.10.2014 г. - при ред на удовлетворяване по чл. 722, ал. 1, т. 8 ТЗ; сумата в размер от 183 714,41 лв., представляваща възнаградителна лихва уговорена съобразно чл. 3, ал. 1 от договор за заем сключен на 17.06.2013 г., начислена върху непогасения остатък от заетата сума /1 080 673,03 лв./ за периода от 06.10.2014 г. до 18.06.2016 г. - при ред на удовлетворяване по чл. 722, ал. 1, т. 8 ТЗ; сумата в размер от 296 584,70 лв., представляваща неустойка за забава уговорена съобразно чл. 9 от договор за заем сключен на 17.06.2013 г. начислена върху непогасения остатък от заетата сума /1 080 673,03 лв./, за периода от 19.06.2016 г. до 01.11.2017 г. - при ред на удовлетворяване по чл. 722, ал. 1, т. 8 ТЗ; сумата равна на законната лихва за допусната забава в плащането на главницата /1 080 673,03 лв./, начислена за периода от 02.11.2017 г. до окончателното й изплащане - при ред на удовлетворяване по чл. 722, ал. 1, т. 9 ТЗ, като ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ .......


19.06.2018
Синдик - Ана Г. Миленкова


27.06.2018
Синдик - Ана Г. Миленкова


29.06.2018
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 29.06.2018 ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ, на основание чл. 632, ал. 5 от ТЗ във връзка с чл. 629 б от ТЗ, на всички кредитори на длъжника - „Технологичен център – Институт по микроелектроника /ТЦ-ИМЕ/“ АД /н./ в 14-дневен срок от вписването на настоящето определение в книгата по чл.634в от ТЗ да привнесат разноски по разкритата особена синдишка сметка с титуляр - „Технологичен център – Институт по микроелектроника /ТЦ-ИМЕ/“ АД /н./ при „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД, BIC : UNCRBGSF, IBAN : BG 39 UNCR 7000 152 311 5581 в размер на сумата от 30 000 лв., като им указва, че в противен случай производството по делото ще бъде спряно на основание чл. 632 от ТЗ. Да се впише определението в книгата по чл.634в от ТЗ.


04.07.2018
Синдик - Ана Г. Миленкова


05.07.2018
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 05.07.2018 Приема изготвения от синдика доклад вх.N 92418/04.07.2018г. за дейността му през м. 06.2018г. Разрешава извършване на разход в р-р на сумата от 1 300лв. за изплащане на възнаграждение на синдика за времето от 02.06.2018г. до 02.07.2018г. от средствата осигурени по особената сметка на масата на несъстоятелността.


10.07.2018
Синдик - Ана Г. Миленкова


11.07.2018
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 11.07.2018 Да се изискат от СДВР, МВР, отдел "ПП" документи посочени в писмо от 10.07.2018г. от синдика.


25.07.2018
Молител - Корпоративна Търговска Банка АД


31.07.2018
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 31.07.2018 ПРОДЪЛЖАВА дадения в полза на кредитора - „Корпоративна търговска банка“ АД /н./ срок за изпълнение на указание на съда по несъстоятелността формулирано в определение от 29.06.2018 г. за привнасяне на основание чл. 632, ал. 5 ТЗ, във връзка с чл. 629б ТЗ на разноски в размер на сумата от 30 000 лв. до датата – 07.09.2018 г. , във връзка с които е подадена молба вх. №101700/.25.07.2018г. от пълномощника на посочения кредитор. Разпореждането да се впише в книгата водена по реда на чл. 634в ТЗ.


02.08.2018
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 02.08.2018 По молба с вх.№104192/01.08.2018г. - Да се изготвят и изпратят на синдика Миленкова преписи от книжата придружаващи писмото на СДВР от 01.08.2018г.


03.08.2018
Друго - Анна Г. Миленкова


03.08.2018
Друго - Ана Г. Миленкова


07.08.2018
Синдик - Ана Г. Миленкова


08.08.2018
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 08.08.2018 По молба с вх.№105308/03.08.2018г. - Приема доклада на синдика относно дейността му за м.08.2018г. Същият да се приложи по делото за осигуряване възможност на кредиторите да се запознаят с неговото съдържание. Разрешава извършването на разход в размер на сумата от 1300 лв. възнаграждение на синдика за периода от 02.07.2018г. до 02.08.2018г. Средствата да се изплатят от тези по особенната сметка на несъстоятелността при наличие на постъпления в нея.


20.08.2018
Кредитор - Поад Цкб Сила АД


23.08.2018
Синдик - Ана Г. Миленкова


24.08.2018
Синдик - Ана Г. Миленкова


24.08.2018
Закрито/разпоредително заседание


24.08.2018
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 24.08.2018 СВИКВА Събрание на кредиторите на „Технологичен център – Институт за микроелектроника - /ТЦ-ИМЕ/“ АД – в несъстоятелност, гр. София, с ЕИК 121084839 на 14.09.2018 г. от 13.45 часа в залата, в която се провеждат заседанията на ТО, VІ-2 състав на Софийски градски съд, Съдебна палата, гр.София, бул. „Витоша” № 2, с дневен ред по чл. 677, ал.1, т. 8 от ТЗ : 1./ обсъждане действията, които следва да се предприемат за да се постигне събиране в масата на несъстоятелността на средствата получени по специалната сметка открита от ЧСИ-Чолаков от осъществено пред него в рамките на индивидуално принудително изпълнение осребряване на имущество, което е било ипотекирано в полза на кредиторите притежатели на облигации в несъстоятелното дружество. ПРЕПИС от определението да се изпрати на АВ за обявяване на поканата относно насроченото Събрание на кредиторите в търговския регистър, на основание чл.675 ал.2 от ТЗ. ДА СЕ ПРИЗОВЕ синдика с призовка за свиканото Събрание на кредиторите.


24.08.2018
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 24.08.2018 Приема доклада на синдика - вх.N 110277/20.08.2018г.. Същият да се приложи по делото за осигуряване възможност на кредиторите да се запознаят с неговото съдържание.


27.08.2018
Събрание на кредиторите заседание


28.08.2018
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 28.08.2018 НАЗНАЧАВА за постоянен синдик на „ТЕХНОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР – ИНСТИТУТ ЗА МИКРОЕЛЕКТРОНИКА /ТЦ-ИМЕ/” АД /н./, Ана Георгиева Миленкова, с адрес на упражняване на дейността – гр. София, ул. „Алабин“ № 34, ап. 8, при текущо месечно възнаграждение в размер на сумата от 2 000,00 лева. ДАВА 3 дневен срок от съобщението на постоянния синдик да встъпи в длъжността постоянен синдик на „МУЛТИРАМА БЪЛГАРИЯ” ООД /н./, ЕИК 131304461. УКАЗВА на назначения постоянен синдик, че следва да депозира по делото декларация-съгласие по чл. 656, ал. 1 и, ал. 2 ТЗ, актуална към датата на встъпване в длъжност. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обявяване в търговския регистър в частта, с която се назначава постоянен синдик на дружеството. ПРЕПИС от определението да се изпрати на Агенцията по вписванията за вписване на постоянния синдик, на основание чл.623 от ТЗ. ПРЕПИС от определението да се връчи на синдика.


03.09.2018
Синдик - Ана Г. Миленкова


05.09.2018
Кредитор - Поад Цкб Сила АД


05.09.2018
Синдик - Ана Г. Миленкова


10.09.2018
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 10.09.2018 По молба с вх.№115314/05.09.2018г. - Приема доклада на синдика относно дейността му обхващаща м. 08.2018г. Разрещава на синдика извършването на разход в размер на сумата от 1300 лв. за текущото му месечно възнаграждение касаещо м.08.2018г., както и сумата от 27,20лв. разходи за преписи от книжа съставени по изп. дело №522/16г. по описа на ЧСИ - Чолаков. Сумите да се изплатят след захранване със средства на особенната сметка обслужваща масата на несъстоятелността. Да се изготви ново писмо до отдел "ПП" при СДВР към МВР, с което да се поиска заверено копие от договора за продажба на МПС с рег.№ СА8536НК, доколкото такова не се е намирало сред книжата изпратени с писмо от 30.07.2018г.


14.09.2018
Събрание на кредиторите заседание


17.09.2018
Друго - Нап Централно Управление


17.09.2018
Молител - Корпоративна Търговска Банка АД


18.09.2018
Закрито/разпоредително заседание


18.09.2018
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 18.09.2018 Указва на синдика на основание чл.659, ал.3 ТЗ да изготви и представи нарочен доклад, в който да оповести информация по въпросите формулирани от кредитора НАП в негова молба вх.N 118749/17.09.2018г.


19.09.2018
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 19.09.2018 ПРОДЪЛЖАВА повторно дадения в полза на кредитора "КТБ" АД /н/ срок за изпълнение на указанията на съда , формулирано в определение от 29.06.2018г. за привнасяне на разноски в размер на сумата от 30 000лв. до датата 08.10.2018г. Разпореждането да се впише в книгата по чл. 634в ТЗ.


21.09.2018
Кредитор - Поад Цкб Сила АД


28.09.2018
Молител - Корпоративна Търговска Банка АД


28.09.2018
Синдик - Ана Г. Миленкова


01.10.2018
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 01.10.2018 ПЪРВА ЧАСТИЧНА СМЕТКА за разпределение на налични в производството суми, съставената от Ана Миленкова - постоянен синдик на "ТЦ-ИМЕ" АД /н/ по т.д. 2000/2015г., да бъде поставена на таблото на съда в продължения на 14 дни. Разпореждането не подлежи на обжалване.


01.10.2018
Синдик - Ана Г. Миленкова


02.10.2018
Синдик - Ана Г. Миленкова


05.10.2018
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 05.10.2018 Да се изпрати писмо до ОДМВР Перник, с което да се поиска препис от договор за продажба на МПС СА 8536НК.


05.10.2018
Закрито/разпоредително заседание


08.10.2018
Синдик - Ана Г. Миленкова


10.10.2018
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 10.10.2018 Приема отчета на синдика - доклад вх.N 128018/08.10.2018г. за дейността му за м. 09.2018г. Разрешава извършване на разход в р-р на сумата от общо 2053.90лв.,която представлява 2000лв. - разноски за месечно възнаграждение на синдика за м.09.2018г., както и сторени разноски за такси и пощенски разходи. Сумата да се разходва от средствата по сметката на несъстоятелността при наличие на достаъчен паричен ресурс по нея.


15.10.2018
Кредитор - Джи Енд Джи-90 ЕООД


15.10.2018
Синдик - Ана Г. Миленкова


17.10.2018
Синдик - Ана Г. Миленкова


17.10.2018
Синдик - Ана Г. Миленкова


18.10.2018
Синдик - Ана Г. Миленкова


19.10.2018
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 19.10.2018 Разрешава на основание чл.660, ал.2 ТЗ синдикът на "ТЦ-ИМЕ" АД /н/ да извърщи упълномощаване на адв.Владилен Иванов Миланов от БАК за осъществяване на процесуално представителство на несъстоятелния длъжник по адм.дело N 10309/2017г.на III отделение, 62 състав при АССГ.


22.10.2018
Синдик - Ана Г. Миленкова


22.10.2018
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 22.10.2018 Изготвеният от синдика списък на неприети вземания вх.N 134921/18.10.2018г. да се приложи по делото с цел огласяването му сред кредиторите.


23.10.2018
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 23.10.2018 Поп молба вх.N 136215/22.10.2018г. - Разрешава извършване на разход в р-р на сумата от 600лв., породен от участието на несъстоятелното дружесство в съдебно производство по адм. дело N 10309/2017г. на АССГ, по повод възложен депозит по допусната ССчЕ . Сумата да се разходва от наличните средствата по особената сметка по несъстоятелността.


31.10.2018
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 31.10.2018 ОДОБРЯВА съставената от синдика на „ТЕХНОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР – ИНСТИТУТ ПО МИКРОЕЛЕКТРОНИКА /ТЦ-ИМЕ/” АД /в несъстоятелност/, гр. София, първа частична сметка за разпределение на паричните средства в масата на несъстоятелността, обявена в търговския регистър на 05.10.2018 г. ОДОБРЯВА съставената от синдика на „ТЕХНОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР – ИНСТИТУТ ПО МИКРОЕЛЕКТРОНИКА /ТЦ-ИМЕ/” АД /в несъстоятелност/, гр. София, втора частична сметка за разпределение на паричните средства в масата на несъстоятелността, обявена в търговския регистър на 08.10.2018 г. ОДОБРЯВА съставената от синдика на „ТЕХНОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР – ИНСТИТУТ ПО МИКРОЕЛЕКТРОНИКА /ТЦ-ИМЕ/” АД /в несъстоятелност/, гр. София, трета частична сметка за разпределение на паричните средства в масата на несъстоятелността, обявена в търговския регистър на 08.10.2018 г. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва от длъжника на основание чл. 729 ал.3 от ТЗ с частна жалба пред САС в едноседмичен срок от обявяването в търговския регистър. ЗАДЪЛЖАВА синдика, на основание чл.729 ал.4 от ТЗ, да пристъпи към изпълнение на одобрените частични сметки за разпределение след влизането им в сила, с изключение частта отнасяща се до кредитора – „БРОМАК“ ЕООД, като представи по делото доказателства за изпълнението им. УКАЗВА на синдика, че по отношение разпределените в полза на кредитора – „БРОМАК“ ЕООД парични суми в размер на 3 008 231,56 лв. не следва да пристъпва към изпълнение до приключването н-а инициираното от страна на КПКОНПИ производство по чл. 66, ал. 2, във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ /отм./, респективно преустановяване действието на допуснатото в полза на Комисията обезпечение попадащо в предметния обхват на издадена обезпечителна заповед по ч. гр. д. № 664/2018 г. по описа на Окръжен съд – В. Търново, която е приведена в изпълнение по изпълнително дело № **********1117, образувано пред ДСИ-Владимирова, Съдебно-изпълнителна служба при Софийски районен съд. ПРЕПИС от определението да се изпрати на АВ за обявяване, на основание чл.729 ал.2 от ТЗ.


06.11.2018
Синдик - Ана Г. Миленкова


07.11.2018
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 07.11.2018 Приема изготвения от синдика доклад вх.N 144939/06.11.2018г. за дейността му за м.10.2018г. Разрешава извършване на разход в р-р на сумата от 2022лв. от които 2000лв. за изплащане на възнаграждение на синдика за м.10.2018г. и 22лв. разход за за заплащане такса в полза на АВ. Средствата да се изплатят от наличните средствата по особената сметка на несъстоятелността.


03.12.2018
Кредитор - Некст Инвест ЕООД


04.12.2018
Синдик - Ана Г. Миленкова


05.12.2018
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 05.12.2018 По молба с вх.№159500/04.12.2018г. - Приема доклада на синдика относно дейността му отнасяща се за м.Ноември 2018г. Разрешава на синдика да извърши разходи за покриване на сумата в размер от общо 2228,31 лв. /2000лв. - текущо месечно възнаграждение на синдика за м.11.2018г., 182,31 лв. - пътни разноски и 46лв. такси за издаване на преписи от НА/. Средствата да се изплатят от наличните парични ресурси по особенната сметка на несъстоятелността разкрита за обслужване на масата.


11.12.2018
Синдик - Ана Г. Миленкова


12.12.2018
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 12.12.2018 Молбата на синдика вх.N 162797/11.12.2018г. с изготвения списък на неприети вземания да се приложи по делото с цел осигуряване възможност заинтересованите участници да се запознаят с информацията поместена в тях.


20.12.2018
Кредитор - Некст Инвест ЕООД


21.12.2018
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 21.12.2018 Препис от Възражение вх.N 167601/20.12.2018г. да се връчи на синдика на "ТЦ - ИМЕ" АД за изготвяне писмено становище в 3- дневен срок, считано от уведомяването му.


16.01.2019
Синдик - Ана Г. Миленкова


17.01.2019
Синдик - Ана Г. Миленкова


18.01.2019
Закрито/разпоредително заседание


18.01.2019
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 18.01.2019 Приема отчета на синдика - доклад вх.N 6384/17.01.2019г. за дейността му за м.12.2018г. Разрешава извършване на разход в р-р на сумата от 2000лв. месечно възнаграждение на синдика за м.12.2018г.. Сумата да се разходва от наличните средства по особената сметка по несъстоятелността.


06.02.2019
Синдик - Ана Г. Миленкова


11.02.2019
Синдик - Ана Г. Миленкова


12.02.2019
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 12.02.2019 Приема доклада на синдика вх.N 18550/11.02.2019г. за дейността му за м.01.2019г.. Разрешава извършване на разход в р-р на сумата от общо 2012,60лв.,която е необходима за покриване на разноски представляващи както следва: -2000лв. месечно възнаграждение на синдика; - 12.60лв. такси за пощенски услуги. Цитираните разходи са за м.01.2019г. Сумата да се разходва от наличните средствата по особената сметка по несъстоятелността.


13.02.2019
Синдик - Ана Г. Миленкова


15.02.2019
Кредитор - Обб АД


15.02.2019
Открито заседание
Определение от 07.05.2019  ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ възражението с вх. № 167601/20.12.2018 г. на „НЕКСТ ИНВЕСТ“ ЕООД, ЕИК 203663789, подадено срещу изготвения на 11.12.2018 г. и обявен в ТР при АВ на 17.12.2018 г. списък на неприети от синдика вземания на кредиторите на „ТЕХНОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР-ИНСТИТУТ ПО МИКРОЕЛЕКТРОНИКА /ТЦ-ИМЕ/“ АД. Определението не подлежи на обжалване. Определението да се впише в книгата водена от съда по несъстоятелността по смисъла на чл. 634в ТЗ.


15.02.2019
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 15.02.2019 Приема изготвения от синдика доклад вх.N 19466/13.02.2019г. във връзка с дейността й отнасяща се до разрешаването на спора между несъстоятелния длъжник и чуждестранното дружество Крешър Инвествънт Лимитед, който е предмет на арб. дело N 21441/МНМ, както и действията които синдика възнамерява да предприеме във връзка с висящността на този спор. Докладът да се приложи по делото с цел осигуряване възможност на кредиторите за запознаване със съдържанието.


18.02.2019
Синдик - Ана Г. Миленкова


08.03.2019
Закрито/разпоредително заседание


08.03.2019
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 08.03.2019 Приема изготвения от синдика доклад вх.N 21946/18.02.2019г. по повод действията му свързани с привеждане в изпълнение на стабилизираните три броя сметки за разпределение изготвени в производството. Същият да се да се приложи по делото с цел осигуряване възможност на участниците за запознаване със съдържанието.


11.03.2019
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 11.03.2019 ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ, на основание чл. 632, ал. 5 от ТЗ във връзка с чл. 629 б от ТЗ, на всички кредитори на длъжника - „Технологичен център – Институт по микроелектроника /ТЦ-ИМЕ/“ АД /н./ в 14-дневен срок от вписването на настоящето определение в книгата по чл.634в от ТЗ да привнесат разноски по разкритата особена сметка обслужваща масата на несъстоятелността с титуляр - „Технологичен център – Институт по микроелектроника /ТЦ-ИМЕ/“ АД /н./ при „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД, BIC : UNCRBGSF, IBAN : BG 39 UNCR 7000 152 311 5581 в размер на сумата от 30 000 лв., като им указва, че в противен случай производството по делото ще бъде спряно на основание чл. 632 от ТЗ. Определението да се впише в книгата водена по смисъла на чл.634в от ТЗ. Препис от определението да се изпрати за сведение на „Корпоративна търговска банка“ АД /н./, чрез адвокат – Матев, доколкото посочения субект е кредитор с най-голямо прието вземане и интересът му от провеждане на производството е най-осезаем


13.03.2019
Синдик - Ана Г. Миленкова


15.03.2019
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 15.03.2019 ЗАДЪЛЖАВА Теодора Петрова Танева – изпълнителен директор на „Технологичен център – Институт по микроелектроника /ТЦ-ИМЕ/“ АД – в несъстоятелност, в тридневен срок, считано от получаване на съобщението да предостави на синдика – Ана Миленкова под опис : информацията свързана с дейността на предприятието и за имуществото на дружеството; списък на плащанията в брой, или чрез банков превод, и са извършени в срок от 6 месеца преди началната дата на неплатежоспособността; списък на извършените плащания от длъжника на свързани с него лица за срок от една година преди началната дата на неплатежоспособността; нотариално заверена декларация, в която да се посочат отделните вещи, имуществени права и вземания, имената и адресите на длъжниците си, като УКАЗВА на адресата на задължението, че посочената информация следва да бъде придружена от всички свързани с нея писмени документи. ЗАДЪЛЖАВА Теодора Петрова Танева – изпълнителен директор на „Технологичен център – Институт по микроелектроника /ТЦ-ИМЕ/“ АД – в несъстоятелност, в тридневен срок, считано от получаване на съобщението да предостави на синдика – Ана Миленкова разплащателните ведомости изготвяни от дружеството, както и документите въз основа на които се установява осигурителния стаж и доход на лицата, които са работили в него. Предупреждава Теодора Петрова Танева – изпълнителен директор на „Технологичен център – Институт по микроелектроника /ТЦ-ИМЕ/“ АД – в несъстоятелност, че при неизпълнение в срок на очертаните в настоящото определение задължения, ще й бъде наложена глоба в размер на сумата от 5 000 лв. Препис от настоящото определение да се изпрати на Теодора Петрова Танева – изпълнителен директор на „Технологичен център – Институт по микроелектроника /ТЦ-ИМЕ/“ АД – в несъстоятелност, както до адрес на управление на дружеството, както и на постоянния й и настоящ адрес след осъществяването на служебна справка в регистър Н „БДН“


15.03.2019
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 15.03.2019 Да се изготвят писма до Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол и до Столична общинска агенция за приватизация и инвестиции, като им се окаже, че в 1-седмичен срок, считано от уведомяването им, следва да представят информацията и книжата посочени в пункт 2б от доклада на синдика от 13.03.2019г. Приема изготвения от синдика доклад вх.N 34570/13.03.2019г. за дейността му за периода от 01.02.2019г. до 28.02.2019г. Разрешава извършване на разход в р-р на сумата от 2000лв. за изплащане на възнаграждение на синдика за м.02.2019г. . Средствата да се изплатят от наличните средствата по особената сметка на несъстоятелността.


15.03.2019
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 15.03.2019 СВИКВА Събрание на кредиторите на „Технологичен център – Институт за микроелектроника - /ТЦ-ИМЕ/“ АД – в несъстоятелност, гр. София, с ЕИК 121084839 на 29.03.2019 г. от 14,50 часа в залата, в която се провеждат заседанията на ТО, VІ-2 състав на Софийски градски съд, Съдебна палата, гр.София, бул. „Витоша” № 2, с дневен ред по чл. 677, ал.1, т. 8 от ТЗ : 1./ обсъждане и вземане на решение във връзка с действията, които следва да се предприемат относно образуваното и висящо към момента международно арбитражно дело № 21441/МНМ, по което „ТЦ-ИМЕ“ АД /н./ има качеството на ищец; чуждестранно дружество – „КРЪШЪР“, качеството на ответник, а „КТБ“ АД /н. трето лице – помагач на ответника.


26.03.2019
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 26.03.2019 Да се изготви уведомително писмо до "Райфайзенбанк"България " АД, в което да се посичи , че с писмо от 27.08.2018г съдът по несъстоятелността на "ТЦ- ЕМЕ" АД е уведомил банката в качеството и на обслужваща специална сметка на ЧСИ -Ч.Чолаков за определен кръг от обстоятелства във връзка с провеждано осребряване на имущество на "ТЦ-име" АД и на наличие на сума събрана с индивидуално принудително изпълнение провеждано по изп.дело № 522/2016г в р-р на около 12 000 000лв Посоченото писмо касае усведомяването на банката единствено за реда , по който тази сума подлежи на разпределения м/у кредиторите , а именно производството по несъстоятелност по т.д№2000/2015г на СГС , като категорично няма за предмет забрана за разпореждане със средства по специалната сметка на ЧСИ-Чолаков с цел на внасяне на яснота е необходимо да се посочи , че още през м.09.2018г съдебния изпълнител заместил ЧСИ-Ч. Чолаков в дейността му е осъществил превод на подлежащата на осребряване в производство по несъстоятелност сума в размер на 11 508 956,67лв. като тази сума е разпределена и към момента няма никакви основания банката да създава пречки пред ЧСИ- Чолаков относно специалната сметка , която обслужва деността и .


27.03.2019
Друго - Емпрено Венчърс Лимитид


29.03.2019
Събрание на кредиторите заседание


02.04.2019
Синдик - Ана Г. Миленкова


03.04.2019
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 03.04.2019 Приема отчета за дейността на синдика отнасящ се за периода м. март 2019г Разрешава извършването на разход в размер на 2000лв. за покриване на текущи разноски в производството, а именно изплащане на месечно възнаграждение на синдика за м. март 2019г. Разрешения разпод да се изплати, с оглед набиране на средства по особената сметка на несъстоятелността.


05.04.2019
Друго - Тц-Име АД


08.04.2019
Молител - Корпоративна Търговска Банка АД


17.04.2019
Синдик - Ана Г. Миленкова


17.04.2019
Синдик - Ана Г. Миленкова


18.04.2019
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 18.04.2019 ПРОДЪЛЖАВА дадения в полза на кредитора - „Корпоративна търговска банка“ АД /н./ срок за изпълнение на указание на съда по несъстоятелността формулирано в определение от 11.03.2019 г. за привнасяне на основание чл. 632, ал. 5 ТЗ, във връзка с чл. 629б ТЗ на разноски в размер на сумата от 30 000 лв. до датата – 08.05.2019 г., във връзка с които е подадена молба вх. № 47646/08.04.2019г. от пълномощника на посочения кредитор. Разпореждането да се впише в книгата водена по реда на чл. 634в ТЗ. Препис от разпореждането да се изпрати на кредитора - „Корпоративна търговска банка“ АД /н./, чрез синдиците му.


18.04.2019
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 18.04.2019 Молбата с вх№52760/17.04.2019, ведно с кореспонденцията водена от синдика по повод висящото международно арбитражно дело да се приложат по делото с оглед осигуряване на възможност на кредиторите да се запознаят с тях.


18.04.2019
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 18.04.2019 Разрешава на синдика да сключи договор с лице, на което да възложи дейността по обработване на предадените ведомости и трудови досиета водени при ТЦ-ИМЕ" АД/н/, като възнаграждението за тази дейност не следва да надхвърля сумата от 2 200лв. Уговореното възнаграждение в посочените граници да се разплати от синдика след извършване на работата и при постъпване на средства по особенната сметка на несъстоятелността.


03.05.2019
Синдик - Ана Г. Миленкова


07.05.2019
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 07.05.2019 Приема доклада за дейността на синдика отнасяща се за м.04.2019г.Разрешава на синдика да извърши разход в размер на сумата от 2 054,50лв., от която 2 000лв е следващото се месечно синдишко възнаграждение, а 54,50 лв. е разхода за пощенски услуги и нотариални такси платени във връзка с управлението на масата на несъстоятелността. Разрешените разноски да се разплатят при набиране на средства по особенната сметка на несъстоятелността


08.05.2019
Молител - Корпоративна Търговска Банка АД


09.05.2019
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 09.05.2019 Продължава на осн. чл 63, ал 1 ГПК дадения в полза на кредитора на "КТБ"АД /н/ срок за изпълнение на указание формулирано в определение от 11.03.2019г за привнасяне на разноски в размер на сумата от 30 000лв до датата -10.06.2019г ,в която връзка е подадена молба от 08.05.2019г.


09.05.2019
Молител - Корпоративна Търговска Банка АД


10.05.2019
Синдик - Ана Г. Миленкова


31.05.2019
Синдик - Ана Г. Миленкова


03.06.2019
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 03.06.2019 Приема доклада на синдика относно дейността му през м. май 2019. Разрешава извършването на текущи разходи по управление масата на несастоятелността през м. май 2019г в р-р на сумата от 2059,85лв., от които 2000лв- текущо месечно възнаграждение на синдика, и 59,85лв- разходи за пощенски и преводачески услуги. Разрешените средства да се разплатят от наличните в особенната сметка на несъстоятелността средства при набиране на нужния за това ресурс.


03.06.2019
Молител - Корпоративна Търговска Банка АД


04.06.2019
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 04.06.2019  Молбата с вх№72598/03.06.2019г заедно с платения документ за привнесените разноски от кредитор " КТБ"АД/н/ да се приложат по делото.


10.07.2019
Синдик - Ана Г. Миленкова


11.07.2019
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 11.07.2019 Приема доклада относно дейността на синдика за м. юни 2019. Същият да се приложи по делото за сведение. Разрешава се на синдика направата на разход в р-р на сумата от 2000лв, съставляваща разноски за изплащане на текущото му възнаграждение за м. 06.2019. Одобрения разход да се покрие от средствата особенната сматка на несъстоятелността.


23.07.2019
Синдик - Ана Г. Миленкова


24.07.2019
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 24.07.2019 Разрешава на синдика на ТЦ"ИМЕ"АД да извърши разход в р-р на сумата от 200лв предназначен за покриване на определен депозит за в.л. по адм. д.№10309/2017 на АССГ, 62 с-в. Одобреният разход да се разплати от наличния причен ресурс по особенната банкова сметка на несъстоятелността.


30.07.2019
Синдик - Ана Г. Миленкова


05.08.2019
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 05.08.2019 По молба с вх.№97308/30.07.2019г. - Приема доклада отнасящ се до дейността на синдика за периода от 01.07.2019г. до 31.07.2019г. Същият да се приложи по делото за сведение на участниците в производството. Разрешава на синдика да извърши общ разход за м.юли.2019г. в размер на сумата от 6000 лв. за покриване на разноски. Одобрените разноски да се покрият от наличния паричен ресурс по особенната банкова сметка на несъстоятелността.


05.08.2019
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 05.08.2019 РАЗРЕШАВА, на основание чл.717 ал.2 от ТЗ на синдика - Ана Миленкова да извърши по реда на чл. 717а – чл. 717е от ТЗ продажба, чрез търг с тайно наддаване на вещ от масата на несъстоятелността на „ТЕХНОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР – ИНСТИТУТ ПО МИКРОЕЛЕКТРОНИКА /ТЦ-ИМЕ/“ АД /н./, която представлява : Незастроен урегулиран поземлен имот, съставляващ УПИ XIV -1416, в кв. 8А по плана на местност Задгарова артерия, гр. София, Столична община, район – Сердика, с площ от 31 345 кв.м., съответстващ на ПИ с идентификатор 68134.511.1442 и с площ от 31 345 кв.м., съгласно КККР на гр. София, одобрени със Заповед № РД-18-53/23.11.2011 г. на ИД на АГКК и Заповед за изменение на КККР № КД-14-22-854/04.09.2012 г. на Н-к СГКК – София, като проданта се извърши при начална цена не по-ниска от сумата в размер на 11 510 110 лв. /единадесет милиона, петстотин и десет хиляди, сто и десет лева/ Препис от настоящото определение да се връчи на синдик – Миленкова за сведение и изпълнение.


15.08.2019
Кредитор - Пенсионноосигурителна Компания Съгласие АД


21.08.2019
Синдик - Ана Г. Миленкова


26.08.2019
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 26.08.2019 Възражението на ПОК " Съгласие " АД заедно с придружаващите го книжа да се приложи по делото. Съдът по несъстоятелността ще се произнесе по искането свързано с даденото разрешение за продан от 05.08.2019, като съобрази актуалния статут на имота след представяне на информация свързана с отразяването по имотната партида на ТЦ" Институт по микроелектроника " АД, че и по настоящем посоч. дружество е титуляр на собсвеността върху вещта, за което е дадено разрешението с оглед евентуално постановяване на опред. по реда на чл 253 ГПК.


26.08.2019
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 26.08.2019 Приема доклада на синдика отнасящ се до въпроса за даденото на 05.08.2019 разрешение за продан на недвижими имоти поподащи в масата на несъстоятелността.


02.09.2019
Синдик - Ана Г. Миленкова


02.09.2019
Синдик - Ана Г. Миленкова


04.09.2019
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 04.09.2019 Приема изготвеният от синдика доклад във връзка с дейността му през м. август. Същият заедно с придружаващите го документи да се приобщи към материалите по делото с цел осигуряване възможост на кредиторите да се запознаят с неговото съдържание. Разрешава на синдика да извърши разходи за покриване на текущи и необходими разноски в произвоството в размер на сумата от общо 2300лв, обхващаща начислено месечно възнаграждение на синдика в р-р на 2000лв за м август 2019, както и сумата 300лв възнаграждение за оценител по повод изготвена оценка на МПС-та част от масата на несъстоятелността. Одобрените разноски да се покрият от наличен паричен ресурс по особената сметка на несъстоятелността.


04.09.2019
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 04.09.2019 РАЗРЕШАВА на основание чл. 717, ал. 2 от ТЗ, на Ана Миленкова – синдик на „ТЕХНОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР – ИНСТИТУТ ПО МИКРОЕЛЕКТРОНИКА /ТЦ-ИМЕ/“ АД /н./, ЕИК 121084839, гр.София, да извърши продажба на имуществени права от масата на несъстоятелността на „ТЕХНОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР – ИНСТИТУТ ПО МИКРОЕЛЕКТРОНИКА /ТЦ-ИМЕ/“ АД /н./, като самостоятелни обекти на следните движими вещи :


04.09.2019
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 04.09.2019 Приема изготвения от синдика по искане на кредитор "КТБ"АД в несъст. писмен доклад по чл 659, ал 3 ТЗ, в чието съдържание са поместени отговори по формулиланите в молбата на кредитора въпроси. Доклада да се приобщи към материалите по делото за да могат желаещите участници в производството да се запознаят с изложените данни в него.


03.10.2019
Синдик - Ана Г. Миленкова


07.10.2019
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 07.10.2019 Приема доклада на синдика във връзка с дейността му обхващаща м. септември 2019г .Същият заедно с придружаващите го книжа да се пробщи по делото за осигуряване възможност на участнците да се запознаят с неговот съдържание. Разрешава на синдика за извърши обичаен разход в р/р на сумата от 2000лв, като съставл. следващо и се текущо месечно възнагр. за септември 2019г.


07.10.2019
Синдик - Ана Г. Миленкова


09.10.2019
Синдик - Ана Г. Миленкова


14.10.2019
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 14.10.2019 Разрешава на синдика да извърши разход в размер на сумата от 980,00лв, която е необходима за пазноска за покриване възнаграждение дължимо за оценител- Р. Михайлов по извършена оценка на недвижим имот от 05.10.2019 Одобреният разход да се разплати от наличните парични средства по особенната сметка на несъстоятелността.


14.10.2019
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 14.10.2019 РАЗРЕШАВА, на основание чл.717 ал.2 от ТЗ на синдика - Ана Миленкова да извърши по реда на чл. 717а – чл. 717е от ТЗ продажба, чрез търг с тайно наддаване на недвижим имот от масата на несъстоятелността на „ТЕХНОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР – ИНСТИТУТ ПО МИКРОЕЛЕКТРОНИКА /ТЦ-ИМЕ/“ АД /н./, които представлява : ТРИЕТАЖНА СТОПАНСКА СГРАДА с идентификатор 68134.511.125.1 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, петстотин и единадесет, сто двадесет и пет, едно/, със застроена площ от 723,30 /седемстотин двадесет и три цяло и тридесет стотни/ кв.м., съгласно нотариален акт, а съгласно представена скица № 26 460 от 25.04.2012 г. на СГКК, гр. София, със застроена площ от 692 /шестстотин деветдесет и два/ кв.м., с предназначение : промишлена сграда, с брой етажи – 3 /три/, стар идентификатор – няма, находяща се в недвижим имот, съставляващ съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на СО, район „Сердика“, одобрени със Заповед № РД 18-53 от 23.11.2011 г. на Изпълнителния директор на АГКК, ведно с ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 68134.511.125 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, петстотин и единадесет, сто двадесет и пет/, с адрес – гр. София, СО – Район „Сердика“, ул. „202-ра“ № 7а /седем, буква „а“/, с площ по скица от 1 325 /хиляда триста двадесет и пет/ кв.метра и с площ по нотариален акт от 1342 /хиляда триста четиридесет и два/ кв.метра, с трайно предназначение на територията – урбанизирана, с начин на трайно ползване – за друг вид обществен обект, комплекс, при граници по скица : поземлен имот с идентификатор 68134.511.47 / шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, петстотин и единадесет, четиридесет и седем/, поземлен имот с идентификатор 68134.511.37 / шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, петстотин и единадесет, тридесет и седем/ и поземлен имот с идентификатор 68134.511.46 / шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, петстотин и единадесет, четиридесет и шест/, стар идентификатор няма, с номер по предходен план, урегулиран поземлен имот № VIII-761 /осми, отреден за имот планоснимачен номер седемстотин шестдесет и едно/, от квартал 8а /осем, буква „а“/, по плана на гр. София, местност „Задгарова артерия“, заедно с изградената на степен „груб строеж“ триетажна стопанска сграда, като проданта се извърши при начална цена не по-ниска от сумата в размер от 1 084 315,00 /един милион и осемдесет и четири хиляди, триста и петнадесет/ лева. Препис от настоящото определение да се връчи на синдик – Миленкова за сведение и изпълнение.


14.10.2019
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 14.10.2019 РАЗРЕШАВА на основание чл. 717, ал. 2 от ТЗ, на Ана Миленкова – синдик на „ТЕХНОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР – ИНСТИТУТ ПО МИКРОЕЛЕКТРОНИКА /ТЦ-ИМЕ/“ АД /н./, ЕИК 121084839, гр.София, да извърши продажба по реда на чл. 717 ж ТЗ, чрез провеждане на търг с явно наддаване по отношение имуществени права от масата на несъстоятелността на „ТЕХНОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР – ИНСТИТУТ ПО МИКРОЕЛЕКТРОНИКА /ТЦ-ИМЕ/“ АД /н./, като самостоятелни обекти на следните движими вещи : 1./ МПС – лек автомобил, марка „Мерцедес“, модел 5004 матик, с рег. № СА 6394 ТР, рама WDC1660731A144264, при начална продажна цена не по-ниска от 37 200,00 лв. /тридесет и седем хиляди и двеста лева/; 2./ МПС – лек автомобил, марка „Мерцедес“, модел С 600, с рег. № СА 6298 РК, рама WDDNG76X59A273690, при начална продажна цена не по-ниска от 71 840,00 лв. /седемдесет и една хиляди осемстотин и четиридесет лева/; и 3./ МПС – лек автомобил, марка „Мерцедес“, модел Е 5004 матик, с рег. № СА 6150 РА, рама WDD2120901A096465, при начална продажна цена не по-ниска от 21 440,00 лв. /двадесет и една хиляди четиристотин и четиридесет лева/. ДА СЕ ИЗДАДЕ препис от настоящето определение на синдика- Миленкова.


14.10.2019
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 14.10.2019 Молба с вх№122420/09.10.2019 заедно с придружаващите я тръжни книжа да се прложат по делото


05.11.2019
Синдик - Ана Г. Миленкова


07.11.2019
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 07.11.2019 Приема доклада на синдика относно дейността му през м. октомври 2019г. Същият да се приложи по делото с цел заинтересовате участници да се запознаят със съдържанието му. Разрешава на синдика да извърши разходи в общ размер от 2051,55лв, съставляващи извършени през месец 10.2019г необходими разноски за: 2000лв -възнаграждение на синдик и 51,55лв - такса и пощенски разходи. Одобрените средства да се разплатят от наличния ресурс по особенната сметка на несъстоятелността.


12.11.2019
Синдик - Ана Г. Миленкова


12.11.2019
Синдик - Ана Г. Миленкова


14.11.2019
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 14.11.2019 Молба с вх№138914/12.11.2019 да се приложи п делото, ведно с придружаващите документи касаещи обявеная търг по чл 717 ТЗ


14.11.2019
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 14.11.2019 Дава разрешение на синдик-Миленкова да се разпореди със семата от общо 7440лв, като възстанови в полза на Красимир Стойчев Пешков и "Бултранс 99" ЕООД внесените от тях задатъци от по 3720лв- всеки с оглад обявения за 08.11.2019, но не станал търг, поради неявяване на кандидат-купувачи.Разрешените суми да се изплатят от банковата сметка на несъстоятелността, където са били внесени на 07.11.2019г


14.11.2019
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 14.11.2019 РАЗРЕШАВА на основание чл. 718, ал. 1 от ТЗ, на Ана Миленкова – синдик на „ТЕХНОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР – ИНСТИТУТ ПО МИКРОЕЛЕКТРОНИКА /ТЦ-ИМЕ/“ АД /н./, ЕИК 121084839, гр.София, да извърши продажба чрез провеждане на преки преговори по отношение имуществени права от масата на несъстоятелността на „ТЕХНОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР – ИНСТИТУТ ПО МИКРОЕЛЕКТРОНИКА /ТЦ-ИМЕ/“ АД /н./, като самостоятелни обекти на следните движими вещи : 1./ МПС – лек автомобил, марка „Мерцедес“, модел 5004 матик, с рег. № СА 6394 ТР, рама WDC1660731A144264, при начална продажна цена не по-ниска от 37 200,00 лв. /тридесет и седем хиляди и двеста лева/; 2./ МПС – лек автомобил, марка „Мерцедес“, модел С 600, с рег. № СА 6298 РК, рама WDDNG76X59A273690, при начална продажна цена не по-ниска от 71 840,00 лв. /седемдесет и една хиляди осемстотин и четиридесет лева/; и 3./ МПС – лек автомобил, марка „Мерцедес“, модел Е 5004 матик, с рег. № СА 6150 РА, рама WDD2120901A096465, при начална продажна цена не по-ниска от 21 440,00 лв. /двадесет и една хиляди четиристотин и четиридесет лева/. ДА СЕ ИЗДАДЕ препис от настоящето определение на синдика- Миленкова.


15.11.2019
Синдик - Ана Г. Миленкова


20.11.2019
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 20.11.2019 РАЗРЕШАВА, на основание чл.717 ал.2 от ТЗ на синдика - Ана Миленкова да извърши по реда на чл. 717а – чл. 717е от ТЗ продажба, чрез търг с явно наддаване на недвижим имот от масата на несъстоятелността на „ТЕХНОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР – ИНСТИТУТ ПО МИКРОЕЛЕКТРОНИКА /ТЦ-ИМЕ/“ АД /н./, които представлява : ТРИЕТАЖНА СТОПАНСКА СГРАДА с идентификатор 68134.511.125.1 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, петстотин и единадесет, сто двадесет и пет, едно/, със застроена площ от 723,30 /седемстотин двадесет и три цяло и тридесет стотни/ кв.м., съгласно нотариален акт, а съгласно представена скица № 26 460 от 25.04.2012 г. на СГКК, гр. София, със застроена площ от 692 /шестстотин деветдесет и два/ кв.м., с предназначение : промишлена сграда, с брой етажи – 3 /три/, стар идентификатор – няма, находяща се в недвижим имот, съставляващ съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на СО, район „Сердика“, одобрени със Заповед № РД 18-53 от 23.11.2011 г. на Изпълнителния директор на АГКК, ведно с ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 68134.511.125 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, петстотин и единадесет, сто двадесет и пет/, с адрес – гр. София, СО – Район „Сердика“, ул. „202-ра“ № 7а /седем, буква „а“/, с площ по скица от 1 325 /хиляда триста двадесет и пет/ кв.метра и с площ по нотариален акт от 1342 /хиляда триста четиридесет и два/ кв.метра, с трайно предназначение на територията – урбанизирана, с начин на трайно ползване – за друг вид обществен обект, комплекс, при граници по скица : поземлен имот с идентификатор 68134.511.47 / шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, петстотин и единадесет, четиридесет и седем/, поземлен имот с идентификатор 68134.511.37 / шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, петстотин и единадесет, тридесет и седем/ и поземлен имот с идентификатор 68134.511.46 / шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, петстотин и единадесет, четиридесет и шест/, стар идентификатор няма, с номер по предходен план, урегулиран поземлен имот № VIII-761 /осми, отреден за имот планоснимачен номер седемстотин шестдесет и едно/, от квартал 8а /осем, буква „а“/, по плана на гр. София, местност „Задгарова артерия“, заедно с изградената на степен „груб строеж“ триетажна стопанска сграда, като проданта се извърши при начална цена не по-ниска от сумата в размер от 867 542,00 /осемстотин шестдесет и седем хиляди, петстотин четиридесет и два/ лева. Препис от настоящото определение да се връчи на синдик – Миленкова за сведение и изпълнение.


28.11.2019
Синдик - Ана Г. Миленкова


28.11.2019
Синдик - Ана Г. Миленкова


29.11.2019
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 29.11.2019 РАЗРЕШАВА на основание чл. 718, ал. 1 от ТЗ, на Ана Миленкова – синдик на „ТЕХНОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР – ИНСТИТУТ ПО МИКРОЕЛЕКТРОНИКА /ТЦ-ИМЕ/“ АД /н./, ЕИК 121084839, гр.София, да извърши продажба чрез провеждане на преки преговори по отношение имуществени права от масата на несъстоятелността на „ТЕХНОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР – ИНСТИТУТ ПО МИКРОЕЛЕКТРОНИКА /ТЦ-ИМЕ/“ АД /н./, като самостоятелни обекти на следните движими вещи : 1./ МПС – лек автомобил, марка „Мерцедес“, модел 5004 матик, с рег. № СА 6394 ТР, рама WDC1660731A144264, при начална продажна цена не по-ниска от 32 550,00 лв. /тридесет и две хиляди петстотин и петдесет лева/; 2./ МПС – лек автомобил, марка „Мерцедес“, модел С 600, с рег. № СА 6298 РК, рама WDDNG76X59A273690, при начална продажна цена не по-ниска от 62 860,00 лв. /шестдесет и две хиляди осемстотин и шестдесет лева/; и 3./ МПС – лек автомобил, марка „Мерцедес“, модел Е 5004 матик, с рег. № СА 6150 РА, рама WDD2120901A096465, при начална продажна цена не по-ниска от 18 760,00 лв. /осемнадесет хиляди седемстотин и шестдесет/. ДА СЕ ИЗДАДЕ препис от настоящето определение на синдика- Миленкова.


04.12.2019
Синдик - Ана Г. Миленкова


04.12.2019
Синдик - Ана Г. Миленкова


09.12.2019
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 09.12.2019 Приема текущия доклад за дейността на синдика отбхващаща периода от 01.11.2019г до 30.11.2019г. Същият да се проложи по делото за сведение на участниците в производството. Разрешава на синдика да направи разход в размер на сумата от 2006,30лв за покриване на обичайни разноски през м. ноември 2019г, както следва: 2000лв текущо възнаграждание на синдик и 6,30лв разход за кореспондентска пратка. Одобрените разноски да се разплатят от особенната сметка на несъстоятелността при набиране на нобходимия паричен ресурс.


09.12.2019
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 09.12.2019 Изготвеният от синдика доклад с вх№150285/04.12.2019г да се приобщи по делото заедно с придружаващите го материали с оглед осигуряване на възможност на заинтересованите страни да се запознаят със съдържанието му.


23.12.2019
Синдик - Ана Г. Миленкова


03.01.2020
Синдик - Ана Г. Миленкова


03.01.2020
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 03.01.2020 РАЗРЕШАВА на основание чл. 718, ал. 1 от ТЗ, на Ана Миленкова – синдик на „ТЕХНОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР – ИНСТИТУТ ПО МИКРОЕЛЕКТРОНИКА /ТЦ-ИМЕ/“ АД /н./, ЕИК 121084839, гр.София, да извърши продажба чрез провеждане на преки преговори по отношение имуществени права от масата на несъстоятелността на „ТЕХНОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР – ИНСТИТУТ ПО МИКРОЕЛЕКТРОНИКА /ТЦ-ИМЕ/“ АД /н./, като самостоятелен обект на ТРИЕТАЖНА СТОПАНСКА СГРАДА с идентификатор 68134.511.125.1 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, петстотин и единадесет, сто двадесет и пет, едно/, със застроена площ от 723,30 /седемстотин двадесет и три цяло и тридесет стотни/ кв.м., съгласно нотариален акт, а съгласно представена скица № 26 460 от 25.04.2012 г. на СГКК, гр. София, със застроена площ от 692 /шестстотин деветдесет и два/ кв.м., с предназначение : промишлена сграда, с брой тежи – 3 /три/, стар идентификатор – няма, находяща се в недвижим имот, съставляващ съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на СО, район „Сердика“, одобрени със Заповед № РД 18-53 от 23.11.2011 г. на Изпълнителния директор на АГКК, ведно с ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 68134.511.125 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, петстотин и единадесет, сто двадесет и пет/, с адрес – гр. София, СО – Район „Сердика“, ул. „202-ра“ № 7а /седем, буква „а“/, с площ по скица от 1 325 /хиляда триста двадесет и пет/ кв.метра и с площ по нотариален акт от 1342 /хиляда триста четиридесет и два/ кв.метра, с трайно предназначение на територията – урбанизирана, с начин на трайно ползване – за друг вид обществен обект, комплекс, при граници по скица : поземлен имот с идентификатор 68134.511.47 / шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, петстотин и единадесет, четиридесет и седем/, поземлен имот с идентификатор 68134.511.37 / шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, петстотин и единадесет, тридесет и седем/ и поземлен имот с идентификатор 68134.511.46 / шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, петстотин и единадесет, четиридесет и шест/, стар идентификатор няма, с номер по предходен план, урегулиран поземлен имот № VIII-761 /осми, отреден за имот планоснимачен номер седемстотин шестдесет и едно/, от квартал 8а /осем, буква „а“/, по плана на гр. София, местност „Задгарова артерия“, заедно с изградената на степен „груб строеж“ триетажна стопанска сграда, при начална продажна цена не по-ниска от 824 079, 40 лв. /осемстотин двадесет и четири хиляди, седемдесет и девет лева и четиридесет стотинки/. ДА СЕ ИЗДАДЕ препис от настоящето определение на синдика- Миленкова.


06.01.2020
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 06.01.2020 Приема доклада относно дейността на синдика, казаещ периода от 01.12.2019 г. до 31.12.2019 г. Разрешава на синдика да извърши разход в размер на сумата от 2000 лева. предназначен за покриване на текущото му възнаграждание за м. декември 2019г. Одобреният разход да се разплати от средствата по особената сметка на несъстотялността при набавена на необходим ресурс.


20.01.2020
Кредитор - Пенсионноосигурително Акционерно Дружество Цкб-Сил


21.01.2020
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 21.01.2020 Молбата с отразената в нея информация за кредиторите и актуални техни банкови сметки да се приложи по делото. Препис от същата да се изпрати на синдика за съобразяване и при бъдещи плащания по извършвани разпределения на суми в полза тези кредитори.


12.02.2020
Синдик - Ана Г. Миленкова


14.02.2020
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 14.02.2020 Приема доклада на синдика.Разрешава извършването на разход в размер на сумата от 2000 лв.-разноски за м.януари 2020г.


09.03.2020
Синдик - Ана Г. Миленкова


11.03.2020
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 11.03.2020 Приема доклада относно дейността на синдика каещ периода от 01.02.2020 до 29.02.2020г. Същият да се приложи по делото с оглед осигуряване на възможност на заинтересованите участници в производството да се запознаят с неговото съдържание. Разрешава на синдика да извърши разход за покриване на необходими разноски през м. февруари 2020г в р-р на сумата от 2050,11лв от която 2000лв-съставляващо месечно възнаграждение, а 50,11лв- разход за ползвани куриерски услуги. Одобрените разходи да се разплатят при постъпване на парични средства по особенната банкова сметка на несъстоятлността.


11.03.2020
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 11.03.2020 ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на основание чл. 629 б от ТЗ на кредиторите на масата на несъстоятелността на „ТЕХНОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР – ИНСТИТУТ ПО МИКРОЕЛЕКТРОНИКА /ТЦ-ИМЕ/“ АД /в несъстоятелност/, ЕИК 202094790 в 14-дневен срок, считано от вписването на настоящето определение в книгата водена по чл. 634 в от ТЗ да привнесат разноски по откритата сметка за обслужване масата на несъстоятелността - IBAN BG39UNCR**********5581 открита в „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД/ в размер на сумата от 15 000 лв., като им указва, че в противен случай производството по делото ще бъде спряно на основание чл. 632 от ТЗ. Определението да се впише във водената книга по чл.634в от ТЗ.


11.03.2020
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 11.03.2020 РАЗРЕШАВА на основание чл. 718, ал. 1 от ТЗ, на Ана Миленкова – синдик на „ТЕХНОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР – ИНСТИТУТ ПО МИКРОЕЛЕКТРОНИКА /ТЦ-ИМЕ/“ АД /н./, ЕИК 121084839, гр.София, да извърши продажба чрез провеждане на преки преговори по отношение имуществени права от масата на несъстоятелността на „ТЕХНОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР – ИНСТИТУТ ПО МИКРОЕЛЕКТРОНИКА /ТЦ-ИМЕ/“ АД /н./, като самостоятелен обект на ТРИЕТАЖНА СТОПАНСКА СГРАДА с идентификатор 68134.511.125.1 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, петстотин и единадесет, сто двадесет и пет, едно/, със застроена площ от 723,30 /седемстотин двадесет и три цяло и тридесет стотни/ кв.м., съгласно нотариален акт, а съгласно представена скица № 26 460 от 25.04.2012 г. на СГКК, гр. София, със застроена площ от 692 /шестстотин деветдесет и два/ кв.м., с предназначение : промишлена сграда, с брой тежи – 3 /три/, стар идентификатор – няма, находяща се в недвижим имот, съставляващ съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на СО, район „Сердика“, одобрени със Заповед № РД 18-53 от 23.11.2011 г. на Изпълнителния директор на АГКК, ведно с ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 68134.511.125 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, петстотин и единадесет, сто двадесет и пет/, с адрес – гр. София, СО – Район „Сердика“, ул. „202-ра“ № 7а /седем, буква „а“/, с площ по скица от 1 325 /хиляда триста двадесет и пет/ кв.метра и с площ по нотариален акт от 1342 /хиляда триста четиридесет и два/ кв.метра, с трайно предназначение на територията – урбанизирана, с начин на трайно ползване – за друг вид обществен обект, комплекс, при граници по скица : поземлен имот с идентификатор 68134.511.47 / шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, петстотин и единадесет, четиридесет и седем/, поземлен имот с идентификатор 68134.511.37 / шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, петстотин и единадесет, тридесет и седем/ и поземлен имот с идентификатор 68134.511.46 / шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, петстотин и единадесет, четиридесет и шест/, стар идентификатор няма, с номер по предходен план, урегулиран поземлен имот № VIII-761 /осми, отреден за имот планоснимачен номер седемстотин шестдесет и едно/, от квартал 8а /осем, буква „а“/, по плана на гр. София, местност „Задгарова артерия“, заедно с изградената на степен „груб строеж“ триетажна стопанска сграда, при начална продажна цена не по-ниска от 780 706,80 лв. /седемстотин и осемдесет хиляди седемстотин и шест лева и осемдесет стотинки/. ДА СЕ ИЗДАДЕ препис от настоящето определение на синдика- Миленкова.


21.05.2020
Синдик - Ана Г. Миленкова


01.06.2020
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 01.06.2020 Приема доклада относно дейността на синдика за перода от 01.03.2020 до 30.04.2020.Същият да се приложи по делото с цел осигуряване на възможност участниците да се запознаят с неговото съдържание. Разрешава на синдика да извърши разход за покриването на необходими разноски генерирани в парода от 01.03.2020 до 30.04.2020, съставляващи сумата от общо 4000лв- възнаграждение за синдика , полагащи се за труда му през м. март и м. април 2020. Одобрените разходи подлежат на разплащане от паричните средства налични по особената банкова сметка на масата по несъстоятелността.


10.06.2020
Друго - Професионален Футболен Клуб Ботев Снц


11.06.2020
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 11.06.2020  Молба с вп№51279/10.06.2019 г да се приложи по делото за сведение във във връзка с изразения интерес от потенциален купувач по отношение имуществото на масата на несъстоятелността на ПФК Ботев " АД


12.06.2020
Молител - Корпоративна Търговска Банка АД


15.06.2020
Синдик - Ана Г. Миленкова


16.06.2020
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 16.06.2020 Продължава на основание чл 63 , ал 1 ГПК срокът за привнасяне на определените от съда по несъстоятлността разноски за издръжка на масата на несъстоятелността с 1- месец, считано от 01.06.2020, когато е изтекъл предходния срок даден за изпълнение на указанието формулирано в определение от 11.03.2020г.


16.06.2020
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 16.06.2020 Разрешава на синдика да се разпореди със сумата в размер от 4500лв, която да се оползотвори за затлащане на следваща се държавна такса в полза на ВАС във връзка с обжалване решение по адм. д.№10309/2017г на 62 с-в на ААСГ. Одобреният разпод подлежи на разплащане от паричните средства налични по особенната сметка на несъстоятелността.


17.06.2020
Синдик - Ана Г. Миленкова


17.06.2020
Синдик - Ана Г. Миленкова


18.06.2020
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 18.06.2020 Приема доклада на синдика относто дейността му в поризводството касаещо перода от 01.05.2020г. до 31.05.2020г.. Същият да се приложи по делот с отглед запознаване на заинтересованите участници с неговото съдържание. Разрешава на синдика да извърши разход за покриване на необходими разноски генерирани през м. май 2020г., в размер на сумата от 2004,25лв следваща се за дължимо месечно възнаграждение на синдик и пощенски разходи.Одобрените разходи подлежат на разплащане от паричните средства налични по особената банкова сметка на несъстоятелността.


18.06.2020
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 18.06.2020 Да се изиска от Столична община- Район Сердика удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот подробно описан в молбата на сендика- Миленкова от 17.06.2020г


01.07.2020
Молител - Корпоративна Търговска Банка АД


02.07.2020
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 02.07.2020 Продължава на основание чл 63 , ал 1 ГПК срокът за привнасяне на определената от съда по несъстоятелността разноски за издръжка на производството с 1 месец , считано от 01.07.2020г.


08.07.2020
Синдик - Ана Г. Миленкова


09.07.2020
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 09.07.2020 Приема доклада относно дейността на синдика извършвана в производството касаещ периода от 01.06.2020 до 30.06. 2020г. Същият да се приложи по делото с оглед осведомяване на заинтересованите участници с неговото съдържание. Разрешава на синдика да се разпореди със сумата от 2000лв- съставляващи разноска по начислено и дължимо за м.юни 2020г. текущо възнаграждение за синдишката дейност. Одобреният разход подлежи на разплащане от паричните средства налични по особенната сметка на несъстоятелността.


06.08.2020
Синдик - Ана Г. Миленкова


06.08.2020
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 06.08.2020 По молба с вх.№80131/06.08.2020г. - Приема доклада на синдика отнасящ се за дейността му обхващаща м.07.2020г. Разрешава на синдика да извърши разпореждане със сумата в размер от общо 2020лв.


13.08.2020
Синдик - Ана Г. Миленкова


24.08.2020
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 24.08.2020 Разрешава на синдика да се разпори със сумата в размер на 4600лв, с която да заплати възнаграждение в полза на оценителя Р. Михайлов за изготвената от него оценка на стойност на пакет от акции притежавани от длъжника в дружество ПФК " Ботев " АД.Посочената сума да се пазплати от паричните средства налични по особенната банкова сметка на масата на несъстоятелността. Изготвената оценка на актив от масата на несъстоятлността да се приложи към матеолите по делото за сведение на участниците в произвоството.


31.08.2020
Синдик - Ана Г. Миленкова


01.09.2020
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 01.09.2020 Приема отчета за дейността на синдика отнасящ се до дейността му в периода от 01.08.2020до 31.08.2020г.Същият да се приложи по делото с цел осигуряване на възможност участниците да се запознаят с неговото съдържание. Разрешава на синдика да извърши разход за покриването на необходими разноски в размер на сумата от общо 2021лв генерирани за месец август 2020г., които съставляват както следва : 2 000 лв възнаграждение за синдик и 21 лв. такса за обяваване в ТР при АВ Одобрените разходи подлежат на разплащане от паричните средства налични по особената банкова сметка на несъстоятелността. Изготвената от синдика на 28.08.2020г частична четвърта сметка за разпределение следва на основание чл 727 ГПК да бъде поставена на таблото на СГС за пирод от 14 дни.Да се издаде в полза на сндика -Миленкова съдебно удостоверение, което да и послужи пред ПФК Ботев " АД относно снабдяване с документите посочени в буква Г от доклада.


18.09.2020
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 18.09.2020 Писмото с посочване на банкова сметка от НАП да се пролжи по делото за сведение.


21.09.2020
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 21.09.2020 ОДОБРЯВА съставената от синдика на „ТЕХНОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР-ИНСТИТУТ ПО МИКРОЕЛЕКТРОНИКА-/ТЦ-ИМЕ/" АД - в несъстоятелност, с ЕИК 121084839, със седалище – гр. София, Четвърта частична сметка за разпределение на паричните средства в масата на несъстоятелността, обявена в търговския регистър на 04.09.2020 г. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва от длъжника на основание чл. 729 ал.3 от ТЗ с частна жалба пред САС в едноседмичен срок, считано от обявяването му в търговския регистър. ЗАДЪЛЖАВА синдика, на основание чл.729 ал.4 от ТЗ, да пристъпи към изпълнение на сметката за разпределение след влизането й в сила, като представи по делото доказателства за изпълнението й. Указва на синдика, че с писмо от 17.09.2020 г. кредиторът, в чиято полза е разпределена сумата е конкретизирал своя банкова сметка, по която същата да му бъде изплатена. ПРЕПИС от определението да се изпрати на АВ за обявяване, на основание чл.729 ал.2 от ТЗ. Определението да се впише и във водената към СГС книга за актовете по несъстоятелността водена по реда на чл. 634в ТЗ.


16.10.2020
Синдик - Ана Г. Миленкова


19.10.2020
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 19.10.2020 Приема доклада на синдика относно дейността и в произвоството за перода от 01.09.2020 до 30.09.2020г, като същият следва да се приложи по делото за сведение на заентересованите участници в производството. Разрешава на синдика да се празпореди със сумата в размер на общо 2061,60лв, с която да покрие акумулирани и присъщи разноски по развиващото се произвоство, съставляващо както следва : 2000- възнаграждение на синдика за м. септември 2020г; 45,30лв разходи за копурни услуги и 16,30- разходи за куриерски услуги. Одобрените разноски подлежат на радзплащане от наличните средства по особенната банкова сметка на несъстоятелността. Да се издаде в полза на синдика заверен препис от определение от 21.09.2020, което е влязло в сила.


22.10.2020
Синдик - Ана Г. Миленкова


23.10.2020
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 23.10.2020 РАЗРЕШАВА на основание чл. 717, ал. 2 ТЗ на Ана Миленкова - синдик на „Технологичен център – Институт за микроелектроника /ТЦ-ИМЕ/” АД – в несъстоятелност, с ЕИК 121084839 да извърши продажба по реда на чл. 717а - чл.717е от ТЗ на попадащо в масата на несъстоятелността на „ТЦ-ИМЕ“ АД – в несъстоятелност имущество, а именно : пакет от 3 900 броя обикновени поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност от 10 лв. съгласно издадено временно удостоверение № 1, които акции съставляваат 39 % от акционерния капитал на „ПФК БОТЕВ“ АД, с ЕИК 201468114 , при начална цена на проданта не по-ниска от 220 940,00 лв. /двеста и двадесет хиляди деветстотин и четиридесет лева/. Препис от настоящето определение да се изпрати на синдика. Определението не подлежи на обжалване.


03.11.2020
Синдик - Ана Г. Миленкова


05.11.2020
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 05.11.2020 Приема отчета за дейността на синдика отнасящ се до дейността му в периода от 01.10.2020до 31.10.2020г.Същият да се приложи по делото с цел осигуряване на възможност участниците да се запознаят с неговото съдържание. Разрешава на синдика да извърши разход за покриването на необходими разноски в размер на сумата от общо 2030лв, с която да покрие генерираните текущи разноски през отчетния период, а иманно : 2000лв- полагащо се месечно вазнаграждение за работата на синдика и 30,00лв разходи за копирни услуги. Одобрените разходи подлежат на разплащане от паричните средства налични по особената банкова сметка на несъстоятелността.


12.11.2020
Синдик - Ана Г. Миленкова


13.11.2020
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 13.11.2020 РАЗРЕШАВА на основание чл. 717, ал. 2 от ТЗ, на Ана Миленкова – синдик на „ТЕХНОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР – ИНСТИТУТ ПО МИКРОЕЛЕКТРОНИКА /ТЦ-ИМЕ/“ АД /н./, ЕИК 121084839, гр.София, да извърши продажба по реда на чл. 717 ж ТЗ, чрез провеждане на търг с явно наддаване по отношение имуществени права от масата на несъстоятелността на „ТЕХНОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР – ИНСТИТУТ ПО МИКРОЕЛЕКТРОНИКА /ТЦ-ИМЕ/“ АД /н./, съставляващи пакет от 3 900 броя обикновени поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност от 10 лв. съгласно издадено временно удостоверение № 1, които акции съставляват 39 % от акционерния капитал на „ПФК БОТЕВ“ АД, с ЕИК 201468114, при начална продажна цена не по-ниска от 176 752,00 лв. /сто седемдесет и шест хиляди седемстотин петдесет и два лева/. ДА СЕ ИЗДАДЕ препис от настоящето определение на синдика- Миленкова.


03.12.2020
Синдик - Ана Г. Миленкова


03.12.2020
Синдик - Ана Г. Миленкова


04.12.2020
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 04.12.2020 РАЗРЕШАВА на основание чл. 718, ал. 1 от ТЗ, на Ана Миленкова – синдик на „ТЕХНОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР – ИНСТИТУТ ПО МИКРОЕЛЕКТРОНИКА /ТЦ-ИМЕ/“ АД /н./, ЕИК 121084839, гр.София, да извърши продажба чрез провеждане на преки преговори по отношение имуществени права попадащи в масата на несъстоятелността – пакет от 3 900 броя обикновени поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност от 10 лв. съгласно издадено временно удостоверение № 1, които акции съставляват 39 % от акционерния капитал на „ПФК БОТЕВ“ АД, с ЕИК 201468114, при начална продажна цена не по-ниска от 110 470,00 лв. /сто и десет хиляди четиристотин и седемдесет лева/. ДА СЕ ИЗДАДЕ препис от настоящето определение в полза на синдик- Миленкова.


04.12.2020
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 04.12.2020 Приема доклада относно дейността на синдика отнасящ се до дейността му в периода от 01.11.2020до 30.11.2020г.Същият да се приложи по делото с цел осигуряване на възможност участниците да се запознаят с неговото съдържание. Разрешава на синдика да се разпореди със сумата в размер от 2000лв, с която да бъде покрита текуща разноска за полагащото му се месечно възнаграждениа за м. ноември 2020г. Одобрените разходи подлежат на разплащане от паричните средства налични по особената банкова сметка на несъстоятелността.


29.12.2020
Синдик - Ана Г. Миленкова


30.12.2020
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 30.12.2020 Приема отчета относно дейността на синдика отнасяща се до дейността му през м. декември 2020г.Същият да се приложи по делото с цел осигуряване на възможност участниците да се запознаят с неговото съдържание. Разрешава на синдика да се разпореди със сумата в размер от 2000лв, с която да се покрие тукущата разноска за полагащото му са месечно възнаграждение за м. декември 2020г. Одобрените разходи подлежат на разплащане от паричните средства налични по особената банкова сметка на несъстоятелността.


08.02.2021
Синдик - Ана Г. Миленкова


09.02.2021
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 09.02.2021 Приема месечния доклад на синдика отнасящ се до дейността му в производството в периода от 01.01.2021 г до 31.01.2021.Същият да се приложи по делото с цел осигуряване на възможност участниците да се запознаят с неговото съдържание. Разрешава на синдика да се разпореди със сумата в общ размер от 2077,15лв посредством която да бъдат покрити необходими разноски генерирани през отчетния период, а именно : 2000лв текущо възнаграждение за месец януари2021г; 70,00лв разходи за гориво и 7,15- разходи за куриерски услуги. Одобрените разходи подлежат на разплащане от паричните средства налични по особената банкова сметка на несъстоятелността. Разрешава на синдика на основание чл 632а ТЗ ва възстанови сумата в размер от 86032,50лв състалвяващи предпелетени разноски за издръжка на масата на несъстоятлността, при разпределение, както следва : 67000 в поза на кридтора -" КТБ " АД и 3500лв в полза на кредитора " ОББ " АД ; 15000лв в полза на кредитора " "ПОК Съгласие и 532,50 лв в полза на кредитора Гаранционен фонд. Указва на кредиторите " КТБ " АД, "ОББ " АД ; "ПОК Съгласие " АД и на Гаранционен фонд АД в 5-днуевен срок, считано от уведомяването им да посочат по делото банкова сметка, по която да им бъдат възстановени суми по привнесени разноски. Оставя без уважение искането на синдика за упълномощи адв. Миланов по гр.д№11082/2020г по описа на СГС, доколкото синдика е с юридическо образование, което му позволява да осъществи ефективното представителство по делото баз да се налага разходване на дъполнителни средства от масата на несъстотялността.


11.02.2021
Синдик - Ана Г. Миленкова


12.02.2021
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 12.02.2021 Разрешава на основание чл 660, ал 2 ТЗ синдикът на " ТЦ-ИМЕ " АД да упълномощи адвокат Владилен Миланов да представлява дружеството по образуваното т.д№11082/2020 на СГС, ГО, 26 състав, като осъществи процесуалното преставителство на същото във всички етапи на исковия поцес. Указва на синдика, че при договаряне на възнаграждението с определения адвокат следва да се придържа към условията посочени в молбата и от 11.02.2021г


19.02.2021
Кредитор - Гаранционен Фонд


22.02.2021
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 22.02.2021 Препис от молбата да се връчи на синдика за съобразяване при бъдещи разпределения.


01.03.2021
Синдик - Ана Г. Миленкова


05.03.2021
Молител - Корпоративна Търговска Банка АД


08.03.2021
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 08.03.2021 Приема отчета относно дейността на синдика отнасяща се до дейността й в производството за пирода от 01.02.2021г до 28.02.2021г.Същият да се приложи по делото с цел осигуряване на възможност участниците да се запознаят с неговото съдържание. Разрешава на синдика да се разпореди със сумата в размер от 2000лв , с която да се покрие разноска за полагащото му се възнаграждение за м. февруари 2021г Одобрените разходи подлежат на разплащане от паричните средства налични по особената банкова сметка на несъстоятелността.


08.03.2021
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 08.03.2021 Молбата на кредитора " КТБ" да се приложи по делото за сведение във връзка с възстановяване на привнесени разноски


31.03.2021
Синдик - Ана Г. Миленкова


01.04.2021
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 01.04.2021 Приема отчета относно дейността на синдика отнасяща се до дейността в производството в пирода от 01.03.2021 до 31.03.2021.Същият да се приложи по делото с цел осигуряване на възможност участниците да се запознаят с неговото съдържание. Разрешава на синдика да извърши разход за покриването на необходими разноски в размер на сумата от общо 2021.лв генерирани за месец март 2021г., които съставляват както следва : 2000.лв възнаграждение за синдик и 21 лв за разходи за заплатена такса за обявяване в ТР. Одобрените разходи подлежат на разплащане от паричните средства налични по особената банкова сметка на несъстоятелността.Изготвената от синдика Пета частична сметка за разпределение от 30.03.2021 да се постави на таблото на СГС за огласяване в период от 14 дни. След изтичане на срока за огласяване делото да се докладва за одобряване на сметката.


27.04.2021
Синдик - Ана Г. Миленкова


28.04.2021
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 28.04.2021 ОДОБРЯВА съставената от синдика на „ТЕХНОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР-ИНСТИТУТ ПО МИКРОЕЛЕКТРОНИКА-/ТЦ-ИМЕ/" АД - в несъстоятелност, с ЕИК 121084839, със седалище – гр. София, Пета частична сметка за разпределение на паричните средства в масата на несъстоятелността, обявена в търговския регистър на 05.04.2021 г. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва от длъжника на основание чл. 729 ал.3 от ТЗ с частна жалба пред САС в едноседмичен срок, считано от обявяването му в търговския регистър. ЗАДЪЛЖАВА синдика, на основание чл.729 ал.4 от ТЗ, да пристъпи към изпълнение на сметката за разпределение след влизането й в сила, като представи по делото доказателства за изпълнението й. ПРЕПИС от определението да се изпрати на АВ за обявяване, на основание чл.729 ал.2 от ТЗ. Определението да се впише и във водената към СГС книга за актовете по несъстоятелността водена по реда на чл. 634в ТЗ.


07.05.2021
Синдик - Ана Г. Миленкова


10.05.2021
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 10.05.2021 Приема месечният доклад на синдика относно дейността и в производството в периода от 01.04.2021г до 30.04.2021г Същият да се приложи по делото с оглед запознаване на заинтересованите участници с неговото съдържание. Разрешава на синдика да се разпореди със сумата в размерот общо 2029,40, с която да се покрият текущи разноски генерирани в отчетния период съставляващи, както следва : 2000лв текущо възнагр. за синдик за м. април 2021г; 21,00-такса за обяваване в ТР и 8.40лв- разходи за пощенски услуги. Одобрените разходи подлежат на разплащане от паричните средства налични по особенната банкова сметка на несъстоятлността. Изготвената шеста частична сметка за разпределение от 05.05.2021г следва да се постави на видно място в СГС в оглед огласяване в приод от 14 дни. След изтичане на този срок делото следва да се докладва за одобряване на сметката


27.05.2021
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 27.05.2021 Препис от писмо с вх№318795/19.05.2021г да се връчи на синдика за сведение при бъдещо изпълнение на извършени разпределения на суми в полза на този кредитор.


02.06.2021
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 02.06.2021 ОДОБРЯВА съставената от синдика на"ТЕХНОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР-ИНСТИТУТ ПО МИКРОЕЛЕКТРОНИКА-/ТЦ-ИМЕ/ " АД- в несъстоятлност, с ЕИК 121084839, със седалище-гр. София, Шеста частична сметка за разпределение на паричните срадства в масата на несъстоятлонстта, обявана в търговския регистър на 13.05.2021г. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва от длъжника на основание чл 729 ал 3 от ТЗ с частна жалба пред САС в едноседмичен срок, считано от обявяването му в търговския регистър. ЗАДЪЛЖАВА синдика, на основание чл 729 ал 4 от ТЗ , да пристъпи към изпълнение на сметката за разпредерие след влизането й в сила, като представи по делото доказателство за изпълнението й. ПРЕПИС от определението да се изпрати на АВ за обявяване, на основание чл 729 ал 2 от ТЗ. Определението да се впише и във водената към СГС книга за актове по несъстоятлността водена по реда на чл 634 в ТЗ


03.06.2021
Синдик - Ана Г. Миленкова


04.06.2021
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 04.06.2021 Приема месечния доклад на синдика относно дейността й в производството за периода от 01.05.2021г до 31.05.2021г.Същият да се приложи по делото с оглед запознаване на заинтересованите участници с неговото съдържание. Разрешава на синдика да се разпореди със сумата в размер от 2000лв , с която да се покрият следващото се в полза на синдика месечно възнаграждение за дейността му призводството през месец май 2021г.Одобрените разходи подлежат на разплащане от паричните средства налични по особената банкова сметка на несъстоятелността.


23.06.2021
Кредитор - Нап


30.06.2021
Синдик - Ана Г. Миленкова


02.07.2021
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 02.07.2021 Приема доклада на синдика отнасящ се до дейността й в периода от 01.06.2021-30.06.2021г. Същият ведно с придружаважите го книжа да се приложат по делото за сведение на заинтересованите участници.Разрешава на синдика да се разпореди със сумата в размер от общо 2360лв, с която да се покрият разноските генерирани в производството състоящи се в 2000лв- възнаграждение за синдика за м. юни 2021г и 360лв депозит за вещо лице по гр.д№11082/2020г на СГС , ТО- 26 състав. Одобрените разходи подлежат на разплащане от паричните средства налични по особенната банкова сметка на несъстоятлността.


21.07.2021
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 21.07.2021 По молба с вх.№338860/20.07.2021г. - Писмото и придружаващата го справка да се приобщят по делото за сведение относно приключилото изпълнение по одобряване 6-та частична сметка за разпределение.


05.08.2021
Синдик - Ана Г. Миленкова


09.08.2021
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 09.08.2021 Приема месечния доклад на синдика за периода 01.07.2021 г. до 31.07.2021 г. Разрешава на синдика да се разпореди със сумата от 2000 лева.


01.09.2021
Синдик - Ана Г. Миленкова


02.09.2021
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 02.09.2021 Приема масечният доклад на синдика отнасящ се до дейността му в производството за периода от 01.08.2021г до 31.08.2021т. Същият да се приложи по делото с оглед запознаване на заинтересованите участници с неговото съдържание. Разрешава на синдика да се разпореди със сумата в размер от 2000лв, с която да се покрие следващото му са месечно вазнъграждение за м. август 2021г. Одобреният разход подлежи на разплащане от паричния ресурс наличен по особ. банкова сметка на несъстоятлността.


01.10.2021
Синдик - Ана Г. Миленкова


04.10.2021
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 04.10.2021 Приема месечният доклад на синдика отнасящ се до дейността му в производството за периода от 01.09.2021 до 30.09.2021г. Същият да се приложи по делото с оглед запознаване на заинтересованите участници с неговот съдържание.Дава разрешение на синдика да се разпореди съ сумата в размер от 2000лв. следваща се за покриване текущото възнаграждение на сндика за деността му през м. септември 2021г. Одобреният разход подлежи на разплащане на паричния ресурс наличен по особ. банкова стметка на несъстоятлността.


04.11.2021
Синдик - Ана Г. Миленкова


04.11.2021
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 04.11.2021 По молба с вх.№360513/04.11.2021г. - Приема месечният доклад на синдика за периода от 01.10.2021г. до 31.10.2021г. Същият да се приложи по делото за сведение на заинтересованите участници. Разрешава на синдика да се разпореди със сумата в размер от 2000 лева.


01.12.2021
Синдик - Ана Г. Миленкова


02.12.2021
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 02.12.2021 Приема отчета относно дейността на синдика отнасяща се до дейността в производството в пирода от 01.11.2021 до 30.11.2021.Същият да се приложи по делото с цел осигуряване на възможност участниците да се запознаят с неговото съдържание. Разрешава на синдика да извърши разход за покриването на необходими разноски в размер на сумата от общо 2000.лв , с която да покрие полагащото й се месечно възнаграждение в размер на сумата от 2000лв относно дейността и през м. ноември 2021г Одобрените разходи подлежат на разплащане от паричните средства налични по особената банкова сметка на несъстоятелността.


18.01.2022
Синдик - Ана Г. Миленкова