<< Търсене


31.05.2013


31.05.2013


01.07.2013
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 01.07.2013 Пазарджишкия окръжен съд , в закрито разпоредително заседание и на основание чл. 629 ал. 2 от ТЗ и чл. 629 ал. 5 от ТЗ Р А З П О Р Е Д И : Да се образува търговско дело . Препис от молбата ,ведно с приложенията да се връчат на ответното дружество . Насрочвам т. д. № 87/ 2013г. в открито съдебно заседание за 11. 07. 2013г.- 11, 00 ч., за която дата да се призоват кредитора и длъжника . Разпореждането не подлежи на обжалване пред по – горен съд . ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :


11.07.2013
Първо заседание


13.09.2013
Първо заседание


19.09.2013
Молител - Търговско И Консултантско Дружество ЕООД


02.10.2013
Вещо лице - Димитър Л. Бараков


10.10.2013
Първо заседание
Решение от 01.11.2013 Предвид на гореизложеното и на основание чл. 235 от ГПК във вр. с чл. 621 от ТЗ Пазарджишкия окръжен съд Р Е Ш И : ОБЯВЯВА НЕПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТТА И СВРЪХЗАДЪЛЖЕНОСТТА на търговското дружество „Тандем – СН“ „ЕООД гр. Пазарджик , ЕИК 115829374 ,със седалище и адрес на управление на дейността гр. Пазарджик , ул. „Иван Соколов „ № 15 , представлявано от едноличния собственик на капитала и управител на дружеството Нина Петкова Вучкова . ОПРЕДЕЛЯ НАЧАЛНАТА ДАТА на неплатежоспособността и свръхзадължеността , 07. 05. 2013г. ОТКРИВА ПРОИЗВОДСТВО ПО НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ на търговското дружество „Тандем – СН“ „ЕООД гр. Пазарджик , ЕИК 115829374 ,със седалище и адрес на управление на дейността гр. Пазарджик , ул. „Иван Соколов „ № 15 , представлявано от едноличния собственик на капитала и управител на дружеството Нина Петкова Вучкова . ДОПУСКА ОБЕЗПЕЧЕНИЕ чрез налагане на запор върху движимите вещи и вземанията на длъжника и възбрана върху недвижимите имоти . НАЗНАЧАВА ЗА ВРЕМЕНЕН СИНДИК Виктор Георгиев Сираков от гр. София , бул. „Цариградско шосе „ № 387,вх. „Б“ , ет. 1 , ап. 1 , ЕГН ********** . ОПРЕДЕЛЯ ДАТА за встъпване на временния синдик в длъжностна 08. 11. 2013г. Временният синдик следва да представи на съда по несъстоятелността декларация по чл. 656 от ТЗ във вр. с чл. 666 от ТЗ. Временният синдик има правомощията по чл. 658 от ТЗ. Временният синдик следва да изпълни задълженията си по чл. 668 от ТЗ . На основание чл. 661 ал. 2 и ал. 3 от ТЗ ОПРЕДЕЛЯ ТЕКУЩО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ на временния синдик в размер на 800 лв.,което се изплаща ежемесечно . ОПРЕДЕЛЯ ДАТА на първото събрание на кредиторите , 28.11. 2013г. 11, 00 ч. в сградата на съдебната палата на Окръжен съд Пазарджик , на ул. “Хан Крум “ № 3 , при следния дневен ред : 1. Изслушване доклада на временния синдик по чл. 668 т. 2 от ТЗ . 2. Избиране на постоянен синдик и предлагане на съда назначаването му . 3. Избиране на комитет на кредиторите . ВЪЗЛАГА на временния синдик да изготви покана за събранието на кредиторите със съдържанието по чл. 675 ал.1 от ТЗ. Поканата за събранието да се обяви в ТР, с което всички кредитори на несъстоятелността се смятат за редовно уведомени . На основание чл. 633 ал. 1 от ТЗ във вр. с чл. 613а ал. 1 от ТЗ решението подлежи на обжалване в 7- дневен срок от вписването му в ТР пред Апелативен съд гр. Пловдив. На основание чл. 613а ал. 2 от ТЗ решението може да се обжалва и от трети лица,посочени в правната норма . На основание чл. 622 от ТЗ решението подлежи на вписване в ТР. На основание чл. 623 от ТЗ данните за временния синдик подлежат на вписване в ТР. На основание чл. 634 от ТЗ решението подлежи на незабавно изпълнение. На основание чл. 634в ал. 2 от ТЗ препис от решението да се връчи на молителя и на длъжника . ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :


18.10.2013
Пълномощник - Мартин М. Апостолов


15.11.2013
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 15.11.2013 Поради подадена въззивна жалба против решението на съда за откриване на производство по несъстоятелност да се уведоми длъжника , синдика и кредиторите за това , че насроченото за 28.11.2013 г първо събрание на кредиторите няма да се проведе. Събранието ще се проведе след като се стабилизира решението на съда за откриване производство по несъстоятелност.


15.11.2013
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 15.11.2013 Така мотивиран, Пазарджишки окръжен съд О П Р Е Д Е Л И: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като процесуално недопустима въззивна жалба, подадена от „Юнионбанк“ ЕАД, ЕИК 831596033, със седалище и адрес на управление гр.София, район „Красно село“, бул.“Ген. Тотлебен“ №30-32, представлявано от изпълнителните директори Анна Иванова Аспарухова, Милка Димитрова Тодорова и Павел Петров Яначков, чрез пълномощника си юрисконсулт Нора Чудомирова Добридолска – Георгиева, упълномощена с пълномощно рег.№13374, 13375/25.10.2013 год. на нотариус Весела Ивчева, рег.№271 на НК с район на действие Софийски районен съд, против решение №133/01.11.2013 год., постановено по т.д.№87/2013 год. по описа на Окръжен съд Пазарджик. Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от уведомяването на страните пред Апелативен съд Пловдив. ОКРЪЖЕН СЪДИЯ:


18.11.2013
Синдик - Виктор Г. Сираков


26.11.2013
Молител - Търговско И Консултантско Дружество ЕООД


02.12.2013
Синдик - Виктор Г. Сираков


04.12.2013
Пълномощник - Мартин М. Апостолов


05.12.2013
Кредитор - Национална Агенция За Приходи


06.12.2013
Молител - Търговско И Консултантско Дружество ЕООД


09.01.2014
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 09.01.2014 На основание чл. 669 ал.1 от ТЗ Пазарджишкия окръжен съд О П Р Е Д Е Л И СВИКВА ПЪРВО СЪБРАНИЕ НА КРЕДИТОРИТЕ на търговското дружество „Тандем – СН“ „ЕООД гр. Пазарджик , ЕИК 115829374 ,със седалище и адрес на управление на дейността гр. Пазарджик , ул. „Иван Соколов „ № 15 , представлявано от едноличния собственик на капитала и управител на дружеството Нина Петкова Вучкова. ОПРЕДЕЛЯ ДАТА на първото събрание на кредиторите , 30.01. 2013г. 09, 30 ч. в сградата на съдебната палата на Окръжен съд Пазарджик , на ул. “Хан Крум “ № 3 , при следния дневен ред : 1. Изслушване доклада на временния синдик по чл. 668 т. 2 от ТЗ . 2. Избиране на постоянен синдик и предлагане на съда назначаването му . 3. Избиране на комитет на кредиторите . ВЪЗЛАГА на временния синдик да изготви покана за събранието на кредиторите със съдържанието по чл. 675 ал.1 от ТЗ. Поканата за събранието да се обяви в ТР, с което всички кредитори на несъстоятелността се смятат за редовно уведомени . Определението е окончателно . Препис от определението да се връчи на синдика . ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :


22.01.2014
Кредитор - Диниро ЕООД


29.01.2014
Кредитор - Национална Агенция За Приходи


30.01.2014
Събрание на кредиторите заседание


31.01.2014
Пълномощник - Мартин М. Апостолов


04.02.2014
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 04.02.2014 Предвид на гореизложеното и на основание чл. 656 от ТЗ Пазарджишкия окръжен съд О П Р Е Д Е Л И НАЗНАЧАВА ЗА ПОСТОЯНЕН СИНДИК на търговското дружество „Тандем – СН“ „ЕООД гр. Пазарджик , ЕИК 115829374/ в несъстоятелност / ,със седалище и адрес на управление на дейността гр. Пазарджик , ул. „Иван Соколов „ № 15 , представлявано от едноличния собственик на капитала и управител на дружеството Нина Петкова Вучкова, Виктор Георгиев Сираков от гр. София , бул. „Цариградско шосе „ № 387,вх. „Б“ , ет. 1 , ап. 1 , ЕГН **********. ОПРЕДЕЛЯ ДАТА за встъпване на синдика в длъжност, 10. 02 .2014г. Синдикът следва да представи на съда по несъстоятелността писмена декларация с нотариална заверка на подписа по чл. 656 ал.1 и ал. 2 от ТЗ При упражняване на дейността синдика има правомощията по чл. 658 от ТЗ. След встъпване в длъжност синдика следва да изпълни задълженията си по чл. 659 ал. 1 от ТЗ и чл. 663а от ТЗ . ОПРЕДЕЛЯ ТЕКУЩО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ на синдика в размер на 800 лв./ осемстотин лева / месечно , което е за сметка на масата на несъстоятелността . Определението не подлежи на обжалване . На основание чл. 623 от ТЗ данните за синдика подлежат на вписване в ТР. Препис от определението да се връчи на синдика . ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :


05.02.2014
Кредитор - Диниро ЕООД


05.02.2014
Синдик - Виктор Г. Сираков


11.02.2014
Синдик - Виктор Г. Сираков


19.02.2014
Синдик - Виктор Г. Сираков


24.02.2014
Кредитор - Национална Агенция За Приходите Гр. София


26.02.2014
Кредитор - Национална Агенция За Приходите Гр. София


04.03.2014
Синдик - Виктор Г. Сираков


04.03.2014
Кредитор - Национална Агенция За Приходи


17.03.2014
Синдик - Виктор Г. Сираков


20.03.2014
Синдик - Виктор Г. Сираков


20.03.2014
Синдик - Виктор Г. Сираков


25.03.2014
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 25.03.2014 На основание чл. 692,ал.3 от ТЗ , насрочва възраженията за разглеждане в открито съдебно заседание с призоваване на длъжника , синдика и кредиторите , които са направили възражения , на 17.04.2013 г , 11.00 часа.


04.04.2014
Синдик - Виктор Г. Сираков


11.04.2014
Кредитор - Диниро ЕООД


17.04.2014
Открито заседание


14.05.2014
Синдик - Виктор Г. Сираков


22.05.2014
Открито заседание


30.05.2014
Синдик - Виктор Г. Сираков


26.06.2014
Открито заседание


17.07.2014
Синдик - Виктор Г. Сираков


25.07.2014
Синдик - Виктор Г. Сираков


01.08.2014
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 01.08.2014 поради което и на основание чл. 658 ал.1 т. 9 от ТЗ Пазарджишкия окръжен съд О П Р Е Д Е Л И РАЗРЕШАВА на синдика Виктор Георгиев Сираков от гр. София , бул. „Цариградско шосе „ № 387,вх. „Б“ , ет. 1 , ап. 1 , ЕГН ********** , назначен за постоянен синдик на търговското дружество „Тандем- СН“ „ЕООД гр. Пазарджик , ЕИК 115829374/ в несъстоятелност / ,със седалище и адрес на управление на дейността гр. Пазарджик , ул. „Иван Соколов „ № 15 , представлявано от едноличния собственик на капитала и управител на дружеството Нина Петкова Вучкова, да се разпореди със сумата 3505, 10 лв. от особената банкова сметка на длъжника , представляваща разход за управление на имуществото на длъжника и неговото запазване, подробно описан в справката към молбата . Определението не подлежи на обжалване . Препис от определението да се връчи на синдика . ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :


07.08.2014
Синдик - Виктор Г. Сираков


11.08.2014
Длъжник - Тандем - Сн ЕООД


15.08.2014
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 15.08.2014 На основание чл.700, ал.1 от ТЗ да се уведоми вносителя на плана за оздравяване на предприятието , за това ,че считано от 18.08.2014 г. съдията - докладчик по делото се намира в предварително плануван и разрешен годишен отпуск. По тази причина по допускането на плана съдът ще се произнесе след приключване на отпуската на съдията докладчик!


15.09.2014
Закрито/разпоредително заседание


03.10.2014
Длъжник - Тандем - Сн ЕООД


08.10.2014
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 08.10.2014 Предвид на гореизложеното и на основание чл. 701 ал. 1 от ТЗ Пазарджишкия окръжен съд О П Р Е Д Е Л И : ДОПУСКА до разглеждане от събранието на кредиторите оздравителен план, предложен от длъжника „ Тандем – СН „ ЕООД гр. Пазарджик . ОПРЕДЕЛЯ ДАТА за провеждане на събранието на 14. 11. 2014г. от 09, 30 в сградата на съдебната палата на Окръжен съд Пазарджик , на ул. “Хан Крум “ № 3 , при следния дневен ред: Точка единствена - Приемане на оздравителен план ,предложен от длъжника „Тандем – СН „ ЕООД гр. Пазарджик . Да се изпрати за обявяване в ТР съобщение за датата на провеждане на събранието за приемане на допуснатия до разглеждане оздравителен план. Длъжникът и синдикът да се призоват за събранието по реда на ГПК , а кредиторите се смятат за призовани с обявяване на съобщението в ТР. На основание чл. 658 ал. 1 т. 11 от ТЗ съдът УКАЗВА НА СИНДИКА да изготви за събранието : 1/ Списък на кредиторите с посочване размера на приетите вземания на всеки един кредитор , общия размер на приетите вземания ,както и процентното съотношение на приетите вземания на всеки един кредитор спрямо общия размер на приетите вземания ; 2/ Списък на кредиторите по класове с посочване размера на приетите вземания на всеки един кредитор от класа , общия размер на приетите вземания от класа , както и процентното съотношение на приетите вземания на всеки един кредитор от класа спрямо общия размер на приетите вземания от класа ; Определението е окончателно . ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :


07.11.2014
Синдик - Виктор Г. Сираков


11.11.2014
Кредитор - Национална Агенция По Приходите


12.11.2014
Синдик - Виктор Г. Сираков


13.11.2014
Кредитор - Диниро ЕООД


13.11.2014
Длъжник - Тандем - Сн ЕООД


14.11.2014
Събрание на кредиторите заседание


13.12.2014
Представляващ - Нина ВучковаПълномощник - Мария Т. ИлиеваДлъжник - Тандем - Сн ЕООД


16.12.2014
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 16.12.2014 На основание чл. 63,ал.1 от ГПК Съдът продължава срока за отстраняване на недостатъците по оздравителния план с 20 дни , считано от датата на съобщението до длъжника.


13.02.2015
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 13.02.2015  Да се пише напомнително писмо до длъжника за отговор относно изпълнение на указанията за отстраняване нередовностите по плана за оздравяване.


13.03.2015
Синдик - Виктор Г. Сираков


20.03.2015
Кредитор - Национална Агенция По Приходите


24.03.2015
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 24.03.2015 Предвид на гореизложеното и на основание чл. 660 ал. 2от ГПК Пазарджишкия окръжен съд О П Р Е Д Е Л И РАЗРЕШАВА на синдика Виктор Георгиев Сираков от гр. София , бул. „Цариградско шосе „ № 387,вх. „Б“ , ет. 1 , ап. 1 , ЕГН ********** , назначен за постоянен синдик на търговското дружество „Тандем- СН“ „ЕООД гр. Пазарджик , ЕИК 115829374/ в несъстоятелност / ,със седалище и адрес на управление на дейността гр. Пазарджик , ул. „Иван Соколов „ № 15 , представлявано от едноличния собственик на капитала и управител на дружеството Нина Петкова Вучкова, да упълномощи адвокат с изрично пълномощно за представителство пред Агенцията , който да подаде заявление ,образец А4 пред Агенцията по вписванията , Търговски регистър , за вписване на промените по партидата на дружеството . Определението не подлежи на обжалване . Препис от определението да се връчи на синдика . ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :


26.03.2015
Синдик - Виктор Г. Сираков


01.04.2015


11.05.2015
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 11.05.2015 Предвид на гореизложеното и на основание чл. 692 ал. 1от ТЗ Пазарджишкия окръжен съд О П Р Е Д Е Л И : ОДОБРЯВА допълнителен списък № 2 на служебно вписаните вземания , изготвен на основание чл. 688 ал. 3 от ТЗ във вр. с чл. 687 ал. 2 от ТЗ от от Виктор Георгиев Сираков от гр. София , бул. „Цариградско шосе „ № 387,вх. „Б“ , ет. 1 , ап. 1 , ЕГН ********** ,назначен за постоянен синдик на търговското дружество „Тандем- СН“ „ЕООД гр. Пазарджик , ЕИК 115829374/ в несъстоятелност / ,със седалище и адрес на управление на дейността гр. Пазарджик , ул. „Иван Соколов „ № 15 , представлявано от едноличния собственик на капитала и управител на дружеството Нина Петкова Вучкова. Списъкът е съставен от синдика на 25.03.2015г. Обявен е в ТР при АВ на 31. 03. 2015г. под № **********02630. Определението е окончателно . На основание чл. 692 ал.5 от ТЗ определението на съда за одобряване на списъка да се обяви в ТР. Препис от определението да се връчи на синдика . ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :


12.05.2015
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 12.05.2015 Да се пише ново напомнително писмо до длъжника за отстраняване нередовностите по плана за оздравяване : "Да представи предварително съгласие от Министъра на финансите за отсрочване на публичното задължение на кредитора НАП гр.София, така както то е определено в плана за оздравяване, а именно пълно удовлетворяване на този кредитор в срок до 7 дни от постановяване на решението на съда по чл.705 ал.2 от ТЗ "


18.05.2015
Синдик - Виктор Г. Сираков


31.08.2015
Синдик - Виктор Г. Сираков


11.09.2015
Друго - Димитър Н. Яков


12.09.2015
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 12.09.2015 СВИКВА събрание на кредиторите на „Тандем- СН“ „ЕООД гр. Пазарджик , ЕИК 115829374/ в несъстоятелност / ,със седалище и адрес на управление на дейността гр. Пазарджик , ул. „Иван Соколов „ № 15 , представлявано от едноличния собственик на капитала и управител на дружеството Нина Петкова Вучкова при дневен ред: Избор на нов синдик. ОПРЕДЕЛЯ ДАТА за провеждане на събранието – 01.10.2014г. от 14, 00 часа в сградата на Съдебната палата – гр.Пазарджик. Определението да се обяви в ТР. Определението е окончателно.


01.10.2015
Събрание на кредиторите заседание


20.10.2015
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 20.10.2015 Предвид на гореизложеното и на основание чл. 657 ал.1 т.7 и ал. 6 от ТЗ Пазарджишкия окръжен съд О П Р Е Д Е Л И : ОСВОБОЖДАВА синдика Виктор Георгиев Сираков, поради настъпила смърт. СВИКВА събрание на кредиторите на търговското дружество „Тандем- СН“ „ЕООД гр. Пазарджик , ЕИК 115829374/ в несъстоятелност / ,със седалище и адрес на управление на дейността гр. Пазарджик , ул. „Иван Соколов „ № 15 , представлявано от едноличния собственик на капитала и управител на дружеството Петко Йорданов Крушков при следния дневен ред : 1. Избор на нов синдик. Събранието ще се проведе на 06. 11. 2015г. от 10,00 ч. в Съдебната палата на Окръжен съд Пазарджик , ул. “Хан Крум “ № 3 . Препис от определението да се изпрати служебно на Агенцията по вписвания гр. Пазарджик за обявяване на поканата в търговския регистър. ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :


06.11.2015
Събрание на кредиторите заседание


16.11.2015
Закрито/разпоредително заседание


18.11.2015
Синдик - Ванко П. Митев


20.11.2015
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 20.11.2015 По тези съображения и на основание чл. 701 ал. 2 от ТЗ Пазарджишкия окръжен съд О П Р Е Д Е Л И НЕДОПУСКА плана за оздравяване, за разглеждане от събранието на кредиторите . Определението подлежи на обжалване в 7- дневен срок от връчването му на длъжника пред АС гр. Пловдив. Препис от определението да се връчи на синдика . Определението да се впише в книгата по чл. 634в ал. 1 от ТЗ . ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :


23.11.2015
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 23.11.2015 Предвид на гореизложеното и на основание чл. 677 ал. 2 от ТЗ Пазарджишкия окръжен съд О П Р Е Д Е Л И : ОСВОБОЖДАВА назначения синдик Ванко Петров Митев от гр. София , с адрес за призоваване гр. София, п. к.1527, бул.“Васил Левски „ № 112 ,партер , „ Л & М Партнер„ ООД , ЕГН ********** . НАЗНАЧАВА ЗА ПОСТОЯНЕН СИНДИК на търговско дружество“Тандем- СН“ ЕООД гр.Пазарджик , ЕИК 115829374/ в несъстоятелност / ,със седалище и адрес на управление на дейността гр. Пазарджик , ул. „Иван Соколов „ № 15 , представлявано от едноличния собственик на капитала и управител на дружеството Петко Йорданов Крушков Стела Маринова Жекова от гр. Пловдив , ул. „Опълченска „ № 1, ет. 3 , ЕГН **********. ОПРЕДЕЛЯ ДАТА за встъпване на синдика в длъжност 14. 12 .2015г. Синдикът следва да представи на съда по несъстоятелността писмена декларация с нотариална заверка на подписа по чл. 656 ал.1 и ал. 2 от ТЗ. При упражняване на дейността синдика има правомощията по чл. 658 от ТЗ. След встъпване в длъжност синдика следва да изпълни задълженията си по чл. 659 ал. 1 от ТЗ и чл. 663а от ТЗ . ОПРЕДЕЛЯ ТЕКУЩО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ на синдика в размер 800 лв./осемстотин лева / месечно , което е за сметка на масата на несъстоятелността . / Този размер на възнаграждението е определен с решение на събрание на кредиторите от 30. 01. 2014г/ . Определението не подлежи на обжалване . На основание чл. 623 от ТЗ данните за синдика подлежат на вписване в ТР. Определението да се впише в книгата по чл. 634в ал. 1 от ТЗ. Препис от определението да се връчи на синдика . ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :


26.11.2015
Синдик - Стела М. Жекова


17.12.2015
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 17.12.2015 Предвид на гореизложеното и на основание чл. 677 ал. 2 от ТЗ Пазарджишкия окръжен съд О П Р Е Д Е Л И : ОСВОБОЖДАВА назначения синдик Стела Маринова Жекова от гр. Пловдив , ул. „Опълченска „ № 1, ет. 3 , ЕГН **********. НАЗНАЧАВА ЗА ПОСТОЯНЕН СИНДИК на търговско дружество“Тандем- СН“ ЕООД гр.Пазарджик , ЕИК 115829374/ в несъстоятелност / ,със седалище и адрес на управление на дейността гр. Пазарджик , ул. „Иван Соколов „ № 15 , представлявано от едноличния собственик на капитала и управител на дружеството Петко Йорданов Крушков , Красимир Петров Иванов от гр. Враца ,ул. „Иван Андрейчин“№ 3. ОПРЕДЕЛЯ ДАТА за встъпване на синдика в длъжност 04. 01 .2016г. Синдикът следва да представи на съда по несъстоятелността писмена декларация с нотариална заверка на подписа по чл. 656 ал.1 и ал. 2 от ТЗ. При упражняване на дейността синдика има правомощията по чл. 658 от ТЗ. След встъпване в длъжност синдика следва да изпълни задълженията си по чл. 659 ал. 1 от ТЗ и чл. 663а от ТЗ . ОПРЕДЕЛЯ ТЕКУЩО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ на синдика в размер 800 лв./осемстотин лева / месечно , което е за сметка на масата на несъстоятелността . / Този размер на възнаграждението е определен с решение на събрание на кредиторите от 30. 01. 2014г/ . Определението не подлежи на обжалване . На основание чл. 623 от ТЗ данните за синдика подлежат на вписване в ТР. Определението да се впише в книгата по чл. 634в ал. 1 от ТЗ. Препис от определението да се връчи на синдика . ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :


18.12.2015
Синдик - Красимир П. Иванов


22.12.2015
Синдик - Красимир П. Иванов


05.01.2016
Закрито/разпоредително заседание
Решение от 05.01.2016 Предвид на гореизложеното и на основание чл. 711 от ГПК Пазарджишкия окръжен съд Р Е Ш И : ОБЯВЯВА търговското дружество “Тандем- СН“ ЕООД гр.Пазарджик , ЕИК 115829374/ в несъстоятелност / ,със седалище и адрес на управление на дейността гр. Пазарджик , ул. „Иван Соколов „ № 15 , представлявано от едноличния собственик на капитала и управител на дружеството Петко Йорданов Крушков В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ . ПОСТАНОВЯВА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА на търговското дружество „Тандем- СН“ ЕООД гр.Пазарджик , ЕИК 115829374/ в несъстоятелност / ,със седалище и адрес на управление на дейността гр. Пазарджик , ул. „Иван Соколов „ № 15 , представлявано от едноличния собственик на капитала и управител на дружеството Петко Йорданов Крушков. ПОСТАНОВЯВА ОБЩА ВЪЗБРАНА И ЗАПОР ДЕЙНОСТТА на търговското дружество „Тандем- СН“ ЕООД гр.Пазарджик , ЕИК 115829374/ в несъстоятелност / ,със седалище и адрес на управление на дейността гр. Пазарджик , ул. „Иван Соколов „ № 15 , представлявано от едноличния собственик на капитала и управител на дружеството Петко Йорданов Крушков. ПРЕКРАТЯВА ПРАВОМОЩИЯТА на органите на търговското дружество “ Тандем- СН“ ЕООД гр.Пазарджик , ЕИК 115829374/ в несъстоятелност / ,със седалище и адрес на управление на дейността гр. Пазарджик , ул. „Иван Соколов „ № 15 , представлявано от едноличния собственик на капитала и управител на дружеството Петко Йорданов Крушков- общото събрание на съдружниците и управителя на дружеството . ЛИШАВА търговското дружество „Тандем- СН“ ЕООД гр.Пазарджик , ЕИК 115829374/ в несъстоятелност / ,със седалище и адрес на управление на дейността гр. Пазарджик , ул. „Иван Соколов „ № 15 , представлявано от едноличния собственик на капитала и управител на дружеството Петко Йорданов Крушков от правото да управлява и да се разпорежда с имуществото , което е включено в масата на несъстоятелността. ПОСТАНОВЯВА осребряване на имуществото , включено в масата на несъстоятелността и разпределение на осребреното имущество . СВИКВА СЪБРАНИЕ НА КРЕДИТОРИТЕ на търговското дружество„Тандем- СН“ ЕООД гр.Пазарджик , ЕИК 115829374/ в несъстоятелност / ,със седалище и адрес на управление на дейността гр. Пазарджик , ул. „Иван Соколов „ № 15 , представлявано от едноличния собственик на капитала и управител на дружеството Петко Йорданов Крушков при следния дневен ред : 1/ Определяне реда и начина за осребряване имуществото на длъжника ; 2/Определяне метода и условията на оценка на имуществото на длъжника ; 3/ Избор на оценител и определяне на възнаграждението му. Събранието ще се проведе на 29. 01. 2016г./ ден петък / от 9,30 ч. в Съдебната палата на Окръжен съд Пазарджик, ул. “Хан Крум “ № 3. На основание чл. 658 ал.2 от ТЗ съдът УКАЗВА на синдика ,че следва да представи за събранието на кредиторите списък на кредиторите с приети вземания, с посочване размера на приетите вземания в цифрово и процентно съотношение за всеки един кредитор и спрямо общия размер на приетите вземания . Препис от решението служебно да се изпрати на длъжностното лице по регистрация при Агенцията по вписвания гр. Пазарджик за вписване в търговския регистър. Препис от решението служебно да се изпрати на съдията по вписванията при районен съд Панагюрище за вписване на постановената обща възбрана върху недвижимите имоти на дружеството . Препис от решението служебно да се изпрати на синдика на дружеството за обявяване в ТР на покана за общото събрание. Решението подлежи на незабавно изпълнение и действа по отношение на всички. Решението подлежи на въззивно обжалване в 7- дневен срок от вписването му в търговския регистър пред Апелативен съд гр. Пловдив. ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :


05.01.2016
Синдик - Красимир П. Иванов


26.01.2016
Синдик - Красимир П. Иванов


29.01.2016
Събрание на кредиторите заседание


02.02.2016
Кредитор - Диниро ЕООД


03.02.2016
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 03.02.2016 Препис от молбата да се изпрати на синдика по компетентност.


08.02.2016
Кредитор - Евелина В. Сиракова


10.02.2016
Синдик - Красимир П. Иванов


10.02.2016
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 10.02.2016 Препис от предявеното вземане да се изпрати на синдика по компетентност.


02.03.2016
Синдик - Красимир П. Иванов


14.03.2016
Синдик - Красимир П. Иванов


30.03.2016
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 30.03.2016 О П Р Е Д Е Л И: ОДОБРЯВА допълнителен списък /“Списък на кредиторите № 3“/, на приети вземания, предявени съгласно чл. 688,ал.3 от ТЗ, представен от синдика в съда с доклад от 14.03.2016 г. и обявен в Търговския регистър на 18.03.2016 г. Определението не подлежи на обжалване и следва да се обяви в Търговския регистър.


05.04.2016
Синдик - Красимир П. Иванов


19.04.2016
Закрито/разпоредително заседание


04.05.2016
Синдик - Красимир П. Иванов


11.05.2016
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 11.05.2016 След влизане в сила на решение № 174 от 15.04.2016 г по т.д. № 750/2014 г на Окръжен съд Пловдив Синдикът да представи отчет.


26.05.2016
Синдик - Красимир П. Иванов


01.06.2016
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 01.06.2016  Представената сметка за разпределение да се постави на определеното за това място в съда за срок от 14 дни.


02.06.2016
Синдик - Красимир П. Иванов


06.06.2016
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 06.06.2016 О П Р Е Д Е Л И : РАЗРЕШАВА на синдика Красимир Иванов да извърши разпореждане с парични средства на длъжника в общ размер на 4 437, 89 лв., както следва: 4 000 лв.- за възнаграждението му за месеците от януари до май 2016 г./ по 800 лв. на месец/ и 437, 89 лв. – други разходи, свързани с производството по несъстоятелност, включващи: гориво, пощенски услуги, такси за ТР, за издаване на скици и на заверени преписи от документи, за печат.


15.06.2016
Кредитор - Национална Агенция По Приходите


22.06.2016
Синдик - Красимир П. Иванов


05.07.2016
Синдик - Красимир П. Иванов


22.07.2016
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 22.07.2016 О П Р Е Д Е Л И : РАЗРЕШАВА на синдика Красимир Иванов да извърши разпореждане с парични средства на длъжника в общ размер на 907, 96 лв., както следва: 800 лв.- за възнаграждението му за месец юни и 107, 96 лв. – други разходи, свързани с производството по несъстоятелност, включващи: гориво и пощенски услуги.


04.08.2016
Синдик - Красимир П. Иванов


05.08.2016
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 05.08.2016 РАЗРЕШАВА на синдика Красимир Иванов да извърши разпореждане с парични средства на длъжника в общ размер на 800 лв.- за възнаграждението му за месец юли 2016г..


02.09.2016
Синдик - Красимир П. Иванов


02.09.2016
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 02.09.2016 О П Р Е Д Е Л И : РАЗРЕШАВА на синдика Красимир Иванов да извърши разпореждане с парични средства на длъжника в общ размер на 800 лв.- за възнаграждението му за месец август 2016 г.


03.10.2016
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 03.10.2016 О П Р Е Д Е Л И : ОДОБРЯВА изготвена от синдика Красимир Иванов и обявена в Търговския регистър на 30.05.2016 г. ЧАСТИЧНА СМЕТКА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ № 1 и ЧАСТИЧНА СМЕТКА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ № 2, съгласно които сметки се разпределя сумата от общо 22 902, 10 лв. между кредиторите Евелина Владова Сиракова, с прието вземане по чл. 722,ал.1, т. 3 ТЗ - за разноски по несъстоятелността и НАП – с вземания по чл. 722, ал.1 т. 6 и т. 7 от ТЗ, по посочения в двете частични сметки начин. . Одобрената сметка за разпределение се изпълнява от синдика на осн. чл. 729, ал.4 от ТЗ, след влизане в сила на определението. Определението следва да се обяви в Търговския регистър на осн. чл.729, ал.2 от ТЗ, за което да се изпрати препис от него на Агенция по вписванията. Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от обявяването му в Търговския регистър пред Пловдивския апелативен съд от длъжника или от кредитор, който е подал възражение по чл. 728 от ТЗ.


05.10.2016
Синдик - Красимир П. Иванов


07.10.2016
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 07.10.2016 О П Р Е Д Е Л И : РАЗРЕШАВА на синдика Красимир Иванов да извърши разпореждане с парични средства на длъжника в общ размер на 800 лв.- за възнаграждението му за месец септември 2016 г.


26.10.2016
Кредитор - Национална Агенция По Приходите


28.10.2016
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 28.10.2016  ПРепис от молба вх.№ 9936/26.10.2016 г да се изпрати на синдика.


16.11.2016
Синдик - Красимир П. Иванов


25.11.2016
Кредитор - Национална Агенция По Приходите


06.12.2016
Синдик - Красимир П. Иванов


06.12.2016


08.12.2016
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 08.12.2016 О П Р Е Д Е Л И : РАЗРЕШАВА на синдика Красимир Иванов да извърши разпореждане с парични средства от особената сметка НА длъжника: 800 лв.- за възнаграждението му за месец октомври 2016 г. , 800 лв. – възнаграждението му месец ноември 2016 г. и 21,80 лв. – разход за такса за обявяване на списък в ТР.


04.01.2017
Синдик - Красимир П. Иванов


05.01.2017
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 05.01.2017 О П Р Е Д Е Л И : РАЗРЕШАВА на синдика Красимир Иванов да извърши разпореждане с парични средства от особената сметка на длъжника: 800 лв.- за възнаграждението на синдика за месец декември 2016 г.


01.02.2017
Синдик - Красимир П. Иванов


10.02.2017
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 10.02.2017 О П Р Е Д Е Л И: ОДОБРЯВА допълнителен списък № 4 на кредиторите с приети предявени вземания, съгл. чл. 688,ал.3 от ТЗ, обявен в Търговския регистър на 17.11.2016 г. Определението не подлежи на обжалване и следва да се обяви в Търговския регистър.


06.03.2017
Синдик - Красимир П. Иванов


07.03.2017
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 07.03.2017 РАЗРЕШАВА на синдика Красимир Иванов да извърши разпореждане с парични средства от особената сметка на длъжника: 800 лв.- за възнаграждението на синдика за месец януари 2017 г.


08.03.2017
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 08.03.2017 О П Р Е Д Е Л И : РАЗРЕШАВА на синдика Красимир Иванов да извърши разпореждане с парични средства от особената сметка на длъжника: 800 лв.- за възнаграждението на синдика за месец февруари 2017 г.


27.03.2017
Кредитор - Диниро ЕООД


28.03.2017
Закрито/разпоредително заседание


28.03.2017
Кредитор - Мишел Груп ЕООД


28.03.2017
Синдик - Красимир П. Иванов


28.03.2017
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 28.03.2017  Препис от молба вх.№ 2955/28.03.2017 г да се изпрати на синдика за становище , както и на кредитора "ДИНИРО" ЕООД .


31.03.2017
Кредитор - Мишел Груп ЕООД


03.04.2017
Синдик - Красимир П. Иванов


05.04.2017
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 05.04.2017 О П Р Е Д Е Л И : РАЗРЕШАВА на синдика Красимир Иванов да извърши разпореждане с парични средства от особената сметка на длъжника: 800 лв.- за възнаграждението на синдика за месец март 2017 г.


07.04.2017
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 07.04.2017 В 1-седмичен срок да се представи пълномощно на Красимира Друмева за подписване на договор за цесия.


07.04.2017
Кредитор - Диниро ЕООД


12.04.2017
Друго - Мишел Груп ЕООД


13.04.2017
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 13.04.2017 Да се обяви в книгата по 634В от ТЗ актуалния списък на кредиторите : АКТУАЛЕН СПИСЪК НА КРЕДИТОРИТЕ НА "ТАНДЕМ - СН" ЕООД- в несъстоятелност по т.д.№ 87/2013 г. по описа на Окръжен съд- гр. Пазарджик, ЕИК 115829374, със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, ул. „Иван Соколов" №13 № по ред Дата на предявяване Кредитор Размер на вземането в лева Основание на вземането Прието обезпечение или привилегия Поредност по чл. 722 от ТЗ Процентно съотношени е 1. 26.11.2013 г. "Търговско и консултантско дружество" ЕООД, ЕИК 200313602, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Гоце Делчев, ул. "Деян Белишки" №60, ет.5, ап.15, представлявано от управителя Виктория Цветкова 196 625,00 лв. - главница 11112,65 лв.- лихва за забава ОБЩО 207 737,65 лв. 1. Договор за заем от 20.04.2013 г. НЯМА Чл.722 Ал.1,т.8 Чл.722 Ал.1,т.8 11,95% 2. вх.№2321/ 12.03.2018 г. "КАПИТАЛ ДЕЙЛИ" ЕООД, ЕИК 203774063, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. "Богомил" №7, ет.4, ап.7 250 000,00 лв.- главница 10 576,67 лв.- законна лихва за забава ОБЩО: 260 576,67 лв. 1. Договор за цесия от 26.02.2018 г. НЯМА Чл.722 Ал.1,т.8 Чл.722 Ал.1,т.8 14,98% 3. 22.01.2014 г. "ДИНИРО" ЕООД, ЕИК 202134320, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул."Асен Христофоров" №4, представлявано от управителя Костадин Василев Вучков 1270 247,00 лв. 1. Договор за заем от 02.04.2013 г. НЯМА Чл.722 Ал.1,т.8 73,04% 4. 01.02.2018 г. „Шипинг Навигейшън Лтд"- 500,00 лв. Договор за цесия от 01.02.2018 г. НЯМА Чл.722 0,03% дружество, регистрирано в Ал.1,т.7 съответствие със законодателството на Република Сейшели, рег.№157192, със седалище и адрес на управление: Саунд&Вижън Хаус, ет.2, офис 1, ул. „Франсис Рачел" Виктория, Мае, Сейшели, представлявано от Директора Госпожица Моли Рита Розели


18.04.2017
Синдик - Красимир П. Иванов


19.04.2017
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 19.04.2017 ОСВОБОЖДАВА синдика Красимир Петров Иванов. Назначава за синдик на „Тандем-СН“ ЕООД /Н/, с ЕИК 115829374, Людмила Милчева Лозанова, ЕГН **********, с адрес: гр. София,ул.“Капитан Тодор Ночев“ № 32, партер, тел. **********. Определя срок от 2-седмици от получаване на съобщение за представяне на писмен отчет от досегашния синдик по чл. 644, ал.1 от ТЗ. Определението не подлежи на обжалване и се изпълнява незабавно, като освободеният синдик следва да предаде на новия под опис търговските книги, дневника и отчетите по чл. 659 от ТЗ, както и намиращото се в негово разпореждане имущество. Да се съобщи определението на кредитора, направил искането, на освободения и на новия синдик и да се изпрати за обявяване в ТР.


19.04.2017
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 19.04.2017 Р А З П О Р Е Д И: ОТКАЗВА да промени списъка на предявените и приети вземания, в частта му, съдържаща имената на кредиторите, като на мястото на досегашния кредитор „Диниро“ ЕООД се впише „Мишел груп“ ЕООД – гр. Пловдив, по искане на последното дружество.


19.04.2017
Закрито/разпоредително заседание


21.04.2017
Кредитор - Диниро ЕООД


21.04.2017
Друго - Мишел Груп ЕООД


21.04.2017
Кредитор - Диниро ЕООД


21.04.2017
Синдик - Людмила М. Лозанова


28.04.2017
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 28.04.2017 О П Р Е Д Е Л И : ОТМЕНЯ разпореждане № 472/19.04.2017 г. и определение № 255/19.04.2017 г., вместо което: ПРИЕМА, че качеството на кредитор в производството по несъстоятелност има „Мишел груп“ ЕООД – гр. Пловдив, представлявано от Петко Костадинов Динков, на мястото на „Диниро“ ООД – гр. Пловдив, на основание договор за цесия от 16.05.2013 г. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на стария кредитор „Диниро“ ООД – гр. Пловдив с вх. 2927/27.03.2017 г. за освобождаване на синдика Красимир Петров Иванов на осн. чл. 657, ал.1,т.4 от ТЗ. ОСВОБОЖДАВА синдика Красимир Иванов по негово искане на осн. чл. 657, ал.1,т.1 ТЗ, като му указва, че е длъжен да изпълнява задълженията си до встъпването на нов синдик, който следва да бъде избран от събранието на кредиторите.. Свиква събрание на кредиторите на осн. чл.657, ал.6 от ТЗ с дневен ред: 1.Избор на нов синдик на мястото на освободения по негово искане Красимир Петров Иванов. Събранието на кредиторите ще се проведе на 06.06.2017 г. от 14.00 часа в сградата на Съдебната палата на Пазарджишкия окръжен съд, в залата, определена за заседание на съдията докладчик по делото – Илиана Димитрова. Указва на синдик Людмила Милчева Лозанова, че не следва са встъпва в длъжност по настоящото производство, поради отмяната на определението, с което бе назначена. Определението да се изпрати в Агенция по вписванията, Търговски регистър за вписване на промените, произтичащи от отмяната на определение № 255/2017 г. по т. д. № 87/2013 г. на ПОС, като се заличи Людмила Милчева Лозанова като синдик на „Тандем-СН“ ЕООД и се впише отново Красимир Петров Иванов. Да се обяви в ТР поканата за свикване на събранието на кредиторите. Определението подлежи на обжалване пред Пловдивския апелативен съд на осн. чл. 657,ал.4, т.1 по отношение оставянето без уважение на искането на „Диниро“ ООД за освобождаване на синдика. Срокът за обжалване тече от получаване на съобщение от дружеството,направило искането. Да се съобщи определението и на „Мишел груп“ ЕООД, на синдика Красимир Иванов и на Людмила Лозанова.


04.05.2017
Синдик - Красимир П. Иванов


09.05.2017
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 09.05.2017 О П Р Е Д Е Л И : РАЗРЕШАВА на синдика Красимир Иванов да извърши разпореждане с парични средства от особената сметка на длъжника: 800 лв.- за възнаграждението на синдика за месец април 2017 г.


19.05.2017
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 19.05.2017 БЕЗ ДВИЖЕНИЕ!!!В 1-седмичен срок да се внесе ДТ в размер на 15 лв.и да се представи вносна бележка.


26.05.2017
Кредитор - Диниро ЕООД


01.06.2017
Кредитор - Диниро ЕООД


06.06.2017
Събрание на кредиторите заседание


06.06.2017
Синдик - Красимир П. Иванов


06.06.2017
Кредитор - Първа Инвестиционна Банка АД


07.06.2017
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 07.06.2017  Препис от молба вх.№ 5311/06.06.2017 г да се изпрати на синдика.


07.06.2017
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 07.06.2017 направи. По изложените съображения и на осн. чл. 658, ал.1, т. 9 от ТЗ Пазарджишкия окръжен съд О П Р Е Д Е Л И : РАЗРЕШАВА на синдика Красимир Иванов да извърши разпореждане с парични средства от особената сметка на длъжника: 800 лв.- за възнаграждението на синдика за месец май 2017 г.


08.06.2017
Друго - Мишел Груп ЕООД


09.06.2017
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 09.06.2017 По молбата на МИШЕЛ ГРУП ЕООД Съдът ще се произнесе след влизане в сила на определението по искането на стария кредитор за смяна на синдика.


13.06.2017
Кредитор - Диниро ЕООД


22.06.2017
Друго - Мишел Груп ЕООД


30.06.2017


30.06.2017
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 30.06.2017 Препис от молба вх.№ 6175/30.06.2017 г да се изпрати на синдика.


04.07.2017
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 04.07.2017 НА ВАШ ОТЧЕТ С ВХ.№ 6296/04.07.2017г. Указва на синдика да даде отчет за размера на наличните към този момент парични средства в масата на несъстоятелността.


04.07.2017
Синдик - Красимир П. Иванов


11.07.2017
Друго - Мишел Груп ЕООД


12.07.2017
Синдик - Красимир П. Иванов


12.07.2017
Кредитор - Първа Инвестиционна Банка АД


20.07.2017
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 20.07.2017 В молбата на "ПИБ" от 06.06.2017 г липсва искане за разрешение за продажба на ипотекираното имущество по реда на ИП , поради което възражението в т.2 от становището на "Мишел груп" се явява безпредметно.Молбата на ПИБ от 06.06.2017 г да се изпрати отново на синдика за становище , след което да се докладва.


20.07.2017
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 20.07.2017 УКАЗВА на длъжника и кредиторите, че могат да предплатят сумата от 16 000лв. – необходима за покриване на разноски за производството по несъстоятелност, като я внесат по сметката на Пазарджишкия окръжен съд, предназначена за депозити за вещи лица, в 1-месечен срок от обявяване на определението в книгата по чл.634в,ал.1 ТЗ. В случай, че не бъде предплатена сумата в определения срок, съдът ще постанови спиране на производството по несъстоятелност на осн. чл. 632, ал.1 във вр. с ал. 5 от ГПК. Определението да се обяви в книгата по чл.634в,ал.1 ТЗ.


04.08.2017
Синдик - Красимир П. Иванов


04.08.2017
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 04.08.2017 Във връзка с определение № 335/01.08.2017 г по т.д.№ 370/2017 г по опис на ПАС , на основание чл. 664,ал1 от ТЗ в двуседмичен срок досегашният синдик да представи отчет за дейността си.


04.08.2017
Синдик - Красимир П. Иванов


04.08.2017
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 04.08.2017 РАЗРЕШАВА на синдика Красимир Петров Иванов да извърши разпореждане с парични средства от особена сметка на длъжника в общ размер на 800 лева, представляващи текущо възнаграждение на синдика за месец юли 2017г. Определението е окончателно. Определението да се впише в книгата по чл.634в от ТЗ.


07.08.2017
Синдик - Людмила М. Лозанова


07.08.2017
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 07.08.2017 Указва на синдик Иванов да представи в 2-седмичен срок от получаване на настоящото съобщение счетоводната и търговска документация на дружеството съгласно чл. 665 от ТЗ.


08.08.2017
Закрито/разпоредително заседание


09.08.2017
Синдик - Красимир П. Иванов


10.08.2017
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 10.08.2017 Отчетът да се обяви в книгата по чл.634в от ТЗ. ОТЧЕТ по чл.644, ал. 1 от ТЗ От Красимир Петров Иванов Синдик на „Тандем-СН " ЕООД гр. Пазарджик УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ОКРЪЖЕН СЪДИЯ, Като синдик на „Тандем-СН " ЕООД гр. Пазарджик извърших следното: 1. Встъпих в длъжност. 2. Запознах се документите по настоящето дело. 3. Получих част от документите от вещо лице по т.д. 750 от 2014 на Окръжен съд Пловдив, което е насрочено за 18.01.2016 г. от 14.30 часа. 4. На 14.01.2016 в гр. Пловдив се запознах с оценителската експертиза, по т.д. 750 от 2014 на Окръжен съд. 5. Взех участие в съдебно заседание по т.д. 750 от 2014 на Окръжен съд Пловдив, е насрочено за 18.01.2016 г. от 14.30 часа. 6. Изготвих писмени бележки по т.д. 750 от 2014 на Окръжен съд Пловдив. 7. Взех участие в съдебно заседание по настоящето дело с дневен ред по чл.677 ал.1 т.8 от ТЗ 8. Получих част от документите находящи се в предходния синдик. 9 Във връзка с молбата № 1182 от 2.2.2016г. на кредитора ДИПИРО ЕООД посетих базата находяща се в гр. Пловдив, но не можах да установя контакт с представител на наемателя на имота. 10. Във връзка с взето решение от 29.01.2016 г. на събранието на кредиторите с дневен ред по чл.677 ал.1 т.8 от ТЗ, не съм възложил оценка на масата на несъстоятелността поради това, че все още не влязло в сила решението по т.д. 750 от 2014 на Окръжен съд Пловдив 11. Изготвих списък №3 на приетите предявени вземания по реда на постъпването им с отбелязване на кредитора, размера и основанието на вземането, привилегиите и обезпеченията, датата на предявяването по реда па чл.688 ал.З от ТЗ; 12. Взех участие в съдебно заседание по т.д. 750 от 2014 на Окръжен съд Пловдив, насрочено за 14.03.2016 г. от 14.00 часа. 13. Във връзка с молбата № 1182 от 2.2.2016г. на кредитора ДИНИРО ЕООД изпратих покана до наемателя „Алфа фриго трейд" АД. 14. Приложих по делото решение №174 от 15.04.2016 по т.д. 750 от 2014 на Окръжен съд Пловдив. 15. Подадох молба до Окръжен съд Пловдив, за да получа заверен препис от отбелязване „влязло в сила" на решение №174 от 15.04.2016 по т.д. 750 от 2014 на Окръжен съд Пловдив. 16. Подадох заявление вх.№01-149715-20.05.2016 г. до АГКК за издаване на скици за имота находящ се в гр. Пловдив. 17. Изпратих нова покана до наемателя „Алфа Фриго Трейд " да заплати неплатени вноски по договора за наем в размер на 21000 лв. 18. На 20.05.2016 получих по особената банкова в „Интернешънъл асет банк" 28 000 лв. от които 21000 лв. за дължимите суми до момента и 7000 лв. авансово плащане. 19. Изготвих частични сметки за разпределение на кредиторите №1 и №2. 20. Получих заверен препис от отбелязване „влязло в сила" на решение №174 от 15.04.2016 по т.д. 750 от 2014 на Окръжен съд Пловдив. 21. Изпратих писмо до избрания оценител „Дикрил консулт" да извърши оценка. 22. Изготвих отчет с във връзка с Ваше определение от 11.05.2016 г. 23. Приложих по делото 2 бр. плажни нареждания, доказващи плащанията по частични сметки №1 и №2. 24. Изготвих списък №4 на приетите предявени вземания по реда на постъпването им с отбелязване на кредитора, размера и основанието на вземането, привилегиите и обезпеченията, датата на предявяването по реда на чл.688 ал.З от ТЗ; 25. Изготвих списък №1 на неприетите предявени вземания по реда на постъпването им с отбелязване на кредитора, размера и основанието на вземането, привилегиите и обезпеченията, датата на предявяването по реда на чл.688 ал.З от ТЗ; 26. Изготвих становище срещу неприетото вземане на НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ПО ПРИХОДИТЕ. 27. Изготвих становище по молбата на кредитора „Диниро" ЕООД. 28. На 17.03.2017 г., получих разпореждане по т.д. 337 от 2013 г., на Окръжен съд Пловдив 29. На 28.03.2017 г., получих разпореждане №332 от 21.03.2017 г., по т.д. 28 от 2017 г., на Окръжен съд Пазарджик. 30. Подадох молба на основание чл.657 ал.1 т.1 да бъда освободен като синдик на „Тандем-СН " ЕООД гр. Пазарджик. 31. Изготвих отговор на исковата молба на НАП по т.д. 28 от 2017 г. 32. Приложих по делото Определение №385 от 14.06.2017 г. по т.д. 28 от 2017 г. 33. Изготвих отчет до кредитора ПИБ АД. 34. Изготвих становище по разпореждане от 04.07.2017 г. „Указва на синдика да даде отчет за размера на наличните към този момент парични средства в масата на несъстоятелността. 35. Изготвих становище по разпореждане от 20.07.2017 г. „Молбата на ПИБ от 06.06.2017г да се изпрати отново на синдика зa становище. 36. На 31.07.2017 г. по банковата сметка получих връщане на сумата 960 лв. от НАП, банковата наличност към 31.07.2017 г. е в размер на 976.25 лв. 07.08.2017 г. Синдик: /К. Иванов/


16.08.2017
Синдик - Красимир П. Иванов


18.08.2017
Кредитор - Диниро ЕООД


22.08.2017
Кредитор - Диниро ЕООД


04.09.2017
Синдик - Людмила М. Лозанова


04.09.2017
Синдик - Людмила М. Лозанова


04.09.2017
Синдик - Людмила М. Лозанова


05.09.2017
Закрито/разпоредително заседание
Решение от 05.09.2017 Р Е Ш И : ОБЯВЯВА В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ длъжника „Тандем-СН“ ЕООД и постановява прекратяване дейността на предприятието му. ПОСТАНОВЯВА ОБЩА ВЪЗБРАНА И ЗАПОР върху имуществото на длъжника. ПРЕКРАТЯВА правомощията на органите на длъжника. ЛИШАВА длъжника от правото да управлява и да се разпорежда с имуществото, включено в масата на несъстоятелността. ПОСТАНОВЯВА започване на осребряване на имуществото, включено в масата на несъстоятелността, и разпределение на осребреното имущество. Решението има действие по отношение на всички и подлежи на незабавно изпълнение. Препис от решението да се изпрати на Агенция по вписванията за вписване в Търговския регистър на осн. чл. 712, ал.2 от ТЗ. Решението подлежи на обжалване пред Пловдивски апелативен съд в 7-дневен срок от вписването в Търговския регистър.


05.09.2017
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 05.09.2017 УКАЗВА на длъжника и кредиторите, че могат да предплатят остатъка от 12 000 лв. от определената сума за покриване на очаквани разноски в производството по несъстоятелност, като я внесат по сметката на Пазарджишкия окръжен съд, предназначена за депозити за вещи лица, както следва: - 8 000 лв. – в срок до 30.09.2017 г. - 4 000 лв. – до 31.10.2017 г. В случай, че не бъде внесен остатъка от сумата в определените срокове, съдът ще постанови спиране на производството по несъстоятелност на осн. чл. 632, ал.1 във вр. с ал. 5 от ГПК. Определението да се обяви в книгата по чл.634в,ал.1 ТЗ.


05.09.2017
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 05.09.2017 Да се връчат на синдика Л. М.. преписи от молбите, съдържащи горепосочените искания, с приложенията към тях, като в 1 -седмичен срок синдикът следва да представи отчет и да изрази становището си по повод на тези искания.


08.09.2017
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 08.09.2017 Сумата от 4000 лева да се приведе по сметката, открита от синдика.


14.09.2017
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 14.09.2017 О П Р Е Д Е Л И : РАЗРЕШАВА на синдика Людмила Милчева Лозанова да извърши разпореждане с парични средства от особената сметка на длъжника в общ размер на 1 579,48 лв., от които:1 500 лв.- за възнаграждението на синдика за месец август 2017 г., за куриерски услуги – 10, 83 лв., за командировъчни и гориво-68, 65 лв. Указва на синдика в следващия си текущ отчете да информира съда относно съдържанието на наемното правоотношение с „Алфа фриго трейд“ – срок, размер на наема, договорни неустойки, основание за прекратяване, както и за изпълнението/неизпълнението на задълженията от страна на наемателя – има ли просрочени наемни вноски или други парични задължения по този договор, падежа и размер им и какви действия са предприети за евентуалното им събиране.


14.09.2017
Закрито/разпоредително заседание


27.09.2017
Синдик - Красимир П. Иванов


29.09.2017
Кредитор - Диниро ЕООД


02.10.2017
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 02.10.2017 О П Р Е Д Е Л И : СВИКВА СЪБРАНИЕ НА КРЕДИТОРИТЕ на „Тандем-СН“ ЕООД /в несъстоятелност/, при следния дневен ред: 1. Избор на оценител и определяне на възнаграждението му. Събранието на кредиторите ще се проведе на 24.10.2017 г. от 11.00 часа в Съдебната палата – гр. Пазарджик, в залата, определена на тази дата за заседание на съдията-докладчик по делото за несъстоятелност - Илиана Димитрова. Определението не подлежи на обжалване и следва да се обяви в Търговския регистър. Да се уведоми синдика за задължението си да подготви провеждането на събранието на кредиторите, като изготви списък с имената им,размера на вземанията и процентното им изражение, за определяне размера на правота на глас .


02.10.2017
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 02.10.2017 Отчета на синдик Красимир Колев вх.№ 8787/27.09.2017 г да се докладва при постъпване на възражения в седмодневен срок от подаване на допълнителния отчет.


03.10.2017
Синдик - Людмила М. Лозанова


04.10.2017
Кредитор - Диниро ЕООД


10.10.2017
Синдик - Людмила М. Лозанова


10.10.2017
Синдик - Людмила М. Лозанова


10.10.2017
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 10.10.2017  Указва на синдика , че в неговите правомощия по чл. 658,ал.1 и 2 от ТЗ е да сключи договор за счетоводно обслужване , след което ежемесечно може да иска разрешение за съответното разпореждане с парични суми за заплащане на възнаграждението.


10.10.2017
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 10.10.2017 РАЗРЕШАВА на синдика Людмила Лозанов да извърши разпореждане с парични средства от особената банкова сметка на длъжника в размер на 1 542, 10 лв. за заплащане на възнаграждението му за месец септември 2017 г. /1 500 лв., в която сума е вкл дължимия ДДФЛ/ и 42, 10 лв. – разходи за куриерски услуги и нотариална заверка.


12.10.2017
Кредитор - Национална Агенция По Приходите


24.10.2017
Събрание на кредиторите заседание


24.10.2017
Кредитор - Първа Инвестиционна Банка АД


01.11.2017
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 01.11.2017  Сумата предплатена за разноски в производството по несъстоятелност да се преведе в особената сметка на длъжника за разпореждане от синдика с разрешение на съда.


01.11.2017
Кредитор - Диниро ЕООД


08.11.2017
Синдик - Людмила М. Лозанова


08.11.2017
Синдик - Людмила М. Лозанова


14.11.2017
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 14.11.2017 О П Р Е Д Е Л И : РАЗРЕШАВА на синдика Людмила Лозанов да извърши разпореждане с парични средства от особената банкова сметка на длъжника в размер на 1 650, 03 лв. за заплащане на възнаграждението му за месец октомври на 2017 г. /1 500 лв., в която сума е вкл. дължимия ДДФЛ/ и 50, 03 лв. – разходи за куриерски услуги и нотариална такса.


01.12.2017
Синдик - Красимир П. Иванов


05.12.2017
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 05.12.2017  Препис от молба вх.№ 10911/01.12.2017 г да се изпрати на настоящия синдик за преценка и евентуално искане за разпореждане.


12.12.2017
Синдик - Людмила М. Лозанова


12.12.2017
Синдик - Людмила М. Лозанова


12.12.2017
Синдик - Людмила М. Лозанова


18.12.2017
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 18.12.2017 РАЗРЕШАВА на синдика Людмила Лозанова за извърши разпореждане с парични средства от особената банкова сметка на длъжника в размер на 1847, 30 лв. за заплащане на възнаграждението му за месец ноември на 2017 г. /1 500 лв., в която сума е вкл. дължимия ДДФЛ, 31,33 лв. - разходи за куриерски услуги и 316 лв. -за заплащане на възнаграждение на Мариана Шишманова по договора за счетоводно обслужване от 13.10.2017 г. за периода 13.10.2017 г. - 30.11.2017 г.


19.12.2017
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 19.12.2017 Р А З П О Р Е Ж Д А : На осн. чл. 650 от ТЗ да се извърши запечатване на следните собствени на длъжника „Тандем-СН“ ЕООД- гр.Пазарджик /в несъстоятелност/ сгради и помещения: находящите се в гр. Пловдив, на ул.„Георги Трингов" №2, разположени в Поземлен имот с идентификатор № 56784.504.736 по КККР на гр. Пловдив, одобрени със Заповед №РД-18-48/ 03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК и представляващи „ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ПРЕРАБОТКА НА РИБА И ХЛАДИЛНА СКЛАДОВА БАЗА", въведено в експлоатация с Разрешение за ползване №356/ 10.07.2003 г. на Началника на ДНСК, а именно: - сграда с идентификатор № 56784.504.736.1, със застроена площ по кадастралната карта 791,00 кв.м., брой етажи: 2, предназначение: Сграда за търговия, която сграда се състои от: масивна сграда - Предприятие за преработка на риба и административно битова част, със застроена площ 576,00 кв.м. и масивна сграда – Хладилна складова база, със застроена площ 210,00 кв.м. и - сграда с идентификатор № 56784.504.736.4 със застроена площ по скица 72,00 кв.м., а съгласно одобрени проекти 71,60 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: Промишлена сграда; - - - - - - - - Запечатването да се извърши от частен съдебен изпълнител, по реда на чл. 651 от ГПК, като протоколът за извършените действия се изпрати в съда по делото за несъстоятелност - т. д. № 87/2013 г. на Пазарджишкия окръжен съд. Да се изпрати на синдика препис от разпореждането.


03.01.2018
Друго - Алфа Фриго Трейд АД


04.01.2018
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 04.01.2018 Р А З П О Р Е Ж Д А : Указва на „Алфа фриго трейд“ АД – гр. Пловдив да уточни на кои трети лица е преотдал под наем части от имотите, собственост на „Тандем-СН“ ЕООД/Н/ и да представи сключените с тях договори, както и да осигури достъп на синдика до цялото отдадено му под наем имущество с договора от 01.07.2014 г., за осъществяване на неговите правомощия по установяване и опазване на имуществото от масата на несъстоятелността и за подготовка и провеждане на процедурата по осребряването му. Да се изпрати препис от разпореждането на синдика и на „Алфа фриго трейд“ АД – гр. Пловдив за сведение и изпълнение.


04.01.2018
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 04.01.2018  Препис от възражение вх.№ 61/03.01.2018 г да се изпрати на синдика за становище и подробен и прецизен отчет относно следните обстоятелства: Платени ли са чрез превод на особената банкова сметка на длъжника сумите в общ размер на 30 000 лева по договора за наем, посочен в отчета о 27.09.2017 г на предишния синдик Красимир Иванов, има ли авансово плащане на наем за бъдеще време и до кой месец. Осигурен ли е достъп до недвижимия имотдо сега и ако да , има ли вещи, собственост на трети лица, в тях има ли бързо развалящи се стоки .


09.01.2018
Синдик - Людмила М. Лозанова


09.01.2018
Синдик - Людмила М. Лозанова


10.01.2018
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 10.01.2018  РАЗРЕШАВА на синдика Людмила Лозанова да извърши разпореждане с парични средства от особената банкова сметка на длъжника в размер на 1 507, 70 лв. за заплащане на възнаграждението му за месец декември на 2017 г. /1 500 лв., в която сума е вкл. дължимия ДДФЛ/, 5,70лв. – разходи за куриерски услуги и 200 лв. –за заплащане на възнаграждение за м. декември 2017 г. на Мариана Шишманова по договора за счетоводно обслужване.


10.01.2018
Синдик - Людмила М. Лозанова


10.01.2018
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 10.01.2018 Копие от становище № 238/10.01.2018 г да се изпрати на предходния синдик Красимир Иванов като му се отговори , че съдът не може да разрешава разпределение с парични средства, без да е направено искане от действащия синдик.


10.01.2018
Закрито/разпоредително заседание


23.01.2018
Синдик - Людмила М. Лозанова


30.01.2018
Синдик - Людмила М. Лозанова


30.01.2018
Синдик - Людмила М. Лозанова


01.02.2018
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 01.02.2018 О П Р Е Д Е Л И : УКАЗВА на длъжника и кредиторите, че могат да предплатят сумата от 27 554,10 лв., необходима за покриване на разноските в производството по несъстоятелност, като я внесат по сметката на Пазарджишкия окръжен съд, предназначена за депозити за вещи лица, в 10-дневен срок от обявяване на определението в книгата по чл.634в,ал.1 ТЗ. В случай, че не бъде предплатена сумата в определения срок, съдът ще постанови спиране на производството по несъстоятелност на осн. чл. 632, ал.1 във вр. с ал. 5 от ГПК. Определението да се обяви в книгата по чл.634в,ал.1 ТЗ.


05.02.2018
Синдик - Людмила М. Лозанова


05.02.2018
Синдик - Людмила М. Лозанова


07.02.2018
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 07.02.2018 О П Р Е Д Е Л И : РАЗРЕШАВА на синдика Людмила Лозанова да извърши разпореждане с парични средства от особената банкова сметка на длъжника в размер на 1 897,80 лв. за заплащане на възнаграждението му за месец януари на 2018 г. /1 500 лв., в която сума е вкл. дължимия ДДФЛ/, 200 лв. –за заплащане на възнаграждение за м. януари 2018 г. на Мариана Шишманова по договора за счетоводно обслужване, 42 лв. – таска за издаване на удостоверение за данъчна оценка, 18 лв. – нотариална такса и 76 лв. – командировъчни разходи.


09.02.2018
Кредитор - Диниро ЕООД


12.02.2018
Молител - Търговско И Консултантско Дружество ЕООД


13.02.2018
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 13.02.2018  Препис от молба вх.№ 1316/12.02.2018 г да се изпрати на синдика и на "ПИБ" АД за становище в тридневен срок.


14.02.2018
Друго - Алфа Фриго Трейд АД


16.02.2018
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 16.02.2018  Копие от молба вх.№ 1444/14.02.2018 г да се изпрати на синдика за отчет на обстоятелствата, посочени в молбата.


21.02.2018
Синдик - Людмила М. Лозанова


21.02.2018
Синдик - Людмила М. Лозанова


22.02.2018
Друго - Първа Инвестиционна Банка АД


28.02.2018
Друго - Първа Инвестиционна Банка АД


28.02.2018
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 28.02.2018  Да се преведе по особената банкова сметка на длъжника сумата от 27 554.10 лева за разпореждане от синдика след разрешение на съда.


06.03.2018
Синдик - Людмила М. Лозанова


06.03.2018
Синдик - Людмила М. Лозанова


06.03.2018
Синдик - Людмила М. Лозанова


09.03.2018
Синдик - Людмила М. Лозанова


09.03.2018
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 09.03.2018 О П Р Е Д Е Л И : РАЗРЕШАВА на синдика Людмила Лозанова да извърши разпореждане с парични средства от особената банкова сметка на длъжника в размер на 14 423,89 лв. за заплащане на: възнаграждението му за месец февруари на 2018 г. /1 500 лв., в която сума е вкл. дължимия ДДФЛ/, 200 лв. –за заплащане на възнаграждение за м. януари 2018 г. на Мариана Шишманова по договора за счетоводно обслужване, 142, 29 лв. – гориво и командировъчни разходи и 12 554,10 лв. – такса, определена от ЧСИ по изпълнителното дело, образувано за изпълнение на разпореждането на запечатване, постановено от съда по несъстоятелността на 19.12.2017 г.


12.03.2018
Молител - Търговско И Консултантско Дружество ЕООД


12.03.2018
Кредитор - Капитал Дейли ЕООД


12.03.2018
Друго - Алфа Фриго Трейд АД


12.03.2018
Кредитор - Капитал Дейли ЕООД


14.03.2018
Друго - АДл-Идеал ООДДруго - Бравис Капитал ООД


14.03.2018
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 14.03.2018  Молба вх.№ 2381/14.03.2018 г незабавно да се изпрати за сведение на синдика по ел.поща.. Не е в правомощията на съда по несъстоятелността да установява права за трети лица по отношение на вещи, които не са включени в масата на несъстоятелността. Евентуални спорове следва да се решават по общия ред.


14.03.2018
Закрито/разпоредително заседание


14.03.2018
Закрито/разпоредително заседание


14.03.2018
Закрито/разпоредително заседание


14.03.2018
Закрито/разпоредително заседание


14.03.2018
Закрито/разпоредително заседание


26.03.2018
Молител - Търговско И Консултантско Дружество ЕООД


28.03.2018
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 28.03.2018  Оставя без разглеждане молба вх.№ 2319/12.03.2018 г , тъй като с молба вх. № 2779/26.03.2018 г молителят "Търговско и консултантско дружество" ЕООД признава, че е прехвърлил вземането си, т.е изгубил е качеството си на кредитор в производството по несъстоятелността . Освен това , видно от изпратения от ЧСИ препис от протокол, запечатването вече е извършено.


12.04.2018
Синдик - Людмила М. Лозанова


12.04.2018
Синдик - Людмила М. Лозанова


12.04.2018
Синдик - Людмила М. Лозанова


13.04.2018
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 13.04.2018 Да се обяви в книгата по 634В от ТЗ актуалния списък на кредиторите : АКТУАЛЕН СПИСЪК НА КРЕДИТОРИТЕ НА "ТАНДЕМ - СН" ЕООД- в несъстоятелност по т.д.№ 87/2013 г. по описа на Окръжен съд- гр. Пазарджик, ЕИК 115829374, със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, ул. „Иван Соколов" №13 № по ред Дата на предявяване Кредитор Размер на вземането в лева Основание на вземането Прието обезпечение или привилегия Поредност по чл. 722 от ТЗ Процентно съотношени е 1. 26.11.2013 г. "Търговско и консултантско дружество" ЕООД, ЕИК 200313602, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Гоце Делчев, ул. "Деян Белишки" №60, ет.5, ап.15, представлявано от управителя Виктория Цветкова 196 625,00 лв. - главница 11112,65 лв.- лихва за забава ОБЩО 207 737,65 лв. 1. Договор за заем от 20.04.2013 г. НЯМА Чл.722 Ал.1,т.8 Чл.722 Ал.1,т.8 11,95% 2. вх.№2321/ 12.03.2018 г. "КАПИТАЛ ДЕЙЛИ" ЕООД, ЕИК 203774063, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. "Богомил" №7, ет.4, ап.7 250 000,00 лв.- главница 10 576,67 лв.- законна лихва за забава ОБЩО: 260 576,67 лв. 1. Договор за цесия от 26.02.2018 г. НЯМА Чл.722 Ал.1,т.8 Чл.722 Ал.1,т.8 14,98% 3. 22.01.2014 г. "ДИНИРО" ЕООД, ЕИК 202134320, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул."Асен Христофоров" №4, представлявано от управителя Костадин Василев Вучков 1270 247,00 лв. 1. Договор за заем от 02.04.2013 г. НЯМА Чл.722 Ал.1,т.8 73,04% 4. 01.02.2018 г. „Шипинг Навигейшън Лтд"- 500,00 лв. Договор за цесия от 01.02.2018 г. НЯМА Чл.722 0,03% дружество, регистрирано в Ал.1,т.7 съответствие със законодателството на Република Сейшели, рег.№157192, със седалище и адрес на управление: Саунд&Вижън Хаус, ет.2, офис 1, ул. „Франсис Рачел" Виктория, Мае, Сейшели, представлявано от Директора Госпожица Моли Рита Розели


13.04.2018
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 13.04.2018 О П Р Е Д Е Л И : РАЗРЕШАВА на синдика Людмила Лозанова да извърши разпореждане с парични средства от особената банкова сметка на длъжника в размер на 6 318,6 лв. за заплащане на: възнаграждението му за месец март на 2018 г. /1 500 лв., в която сума е вкл. дължимия ДДФЛ/, 200 лв. – възнаграждение за м. март 2018 г. на Мариана Шишманова по договора за счетоводно обслужване, 73,60 лв. - разходи за куриерски услуги и 4 500 лв. - възнаграждение по договор за охрана на имущество от масата на несъстоятелността за периода 15.03.2018 г. – 15.04.2018 г.


17.04.2018
Молител - Търговско И Консултантско Дружество ЕООД


18.04.2018
Кредитор - Диниро ЕООД


19.04.2018
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 19.04.2018 Препис от молба вх.№ 3607/18.04.2018 г да се изпрати на синдика за предприемане на съответните действия в съответствие с правомощията му и разпоредбите на чл. 632 от ТЗ


03.05.2018
Кредитор - АДл-Идеал ООДКредитор - Бравис Капитал ООД


04.05.2018
Синдик - Людмила М. Лозанова


04.05.2018
Синдик - Людмила М. Лозанова


04.05.2018
Синдик - Людмила М. Лозанова


09.05.2018
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 09.05.2018 О П Р Е Д Е Л И : РАЗРЕШАВА на синдика Людмила Лозанова да извърши разпореждане с парични средства от особената банкова сметка на длъжника в размер на 8 052,17 лв. за заплащане на: възнаграждението му за месец април на 2018 г. /1 500 лв., в която сума е вкл. дължимия ДДФЛ/, 200 лв. – възнаграждение за м. април 2018 г. на Мариана Шишманова по договора за счетоводно обслужване, 39,90 лв. - разходи за куриерски услуги, 84,20 лв. – транспортни разходи, 4 500 лв. - възнаграждение по договор за охрана на имущество от масата на несъстоятелността за периода 15.04.2018 г. – 14.05.2018 г. и за заплащане на задължение по издадена фактура за използване на ел. енергия от наемателите в имот на длъжника – 1 728, 07 лв. Разрешава на синдика да закрие досегашната особена сметка на длъжника в „Интернешънъл асет банк“ АД и да прехвърли остатъка от наличните парични средства в нова такава на името на „Тандем-СН“ ЕООД /в несъстоятелност/, която да бъде открита в „Алианц Банк България“ АД.


09.05.2018
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 09.05.2018  Препис от молба вх.№ 4075/03.05.2018 г да се изпрати на синдика за предприемане на действия по изясняване на собствеността върху имуществото, посочено в молбата от 14.03.2018 г и евентуално за доброволно уреждане на отношенията с третите лица, претендиращи права върху тях. Определя срок до 09.06.2018 г за изпълнение на указанията и представянена отчет за извършените от синдика действия.


16.05.2018
Кредитор - Диниро ЕООД


28.05.2018
Кредитор - Диниро ЕООД


28.05.2018
Кредитор - Диниро ЕООД


29.05.2018
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 29.05.2018  Да се укаже на молителя , че следва да представи договор за цесия като доказателство за прехвърляне на вземането по подадените молби вх.№ 4815/28.05.2018 г и № 4840/28.05.2018 г


29.05.2018
Синдик - Людмила М. Лозанова


29.05.2018
Синдик - Людмила М. Лозанова


31.05.2018
Кредитор - Диниро ЕООД


31.05.2018
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 31.05.2018  О П Р Е Д Е Л И : РАЗРЕШАВА да се извърши от синдика Людмила Лозанова продажба по реда на чл.717в от ТЗ /чрез търг с тайно наддаване/ на следната ОБОСОБЕНА ЧАСТ от масата на несъстоятелността: Поземлен имот с идентификатор № 56784.504.736 /пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, нула, четири, точка, седем, три, шест/, находящ се в гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-48/ 03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр. Пловдив, ул. „Георги Трингов" №2 /две/, с площ по кадастралната карта от 2 451,00 кв.м. /две хиляди четиристотин петдесет и един квадратни метра/, а съгласно титул за собственост с площ от 2 453,00 кв.м. /две хиляди четиристотин петдесет и три квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект, номер по предходен план: 421 /четиристотин двадесет и едно/, квартал 2 /втори/, парцел XIX- стоп. дейност, при съседи: поземлен имот №56784.504.735, поземлен имот №56784.504.734, поземлен имот №56784.504.731, поземлен имот № 56784.504.836 и поземлен имот №56784.504.9559, ВЕДНО с построените в имота сгради, представляващи: „ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ПРЕРАБОТКА НА РИБА И ХЛАДИЛНА СКЛАДОВА БАЗА", въведено в експлоатация с Разрешение за ползване №356/ 10.07.2003 г. на Началника на ДНСК и състоящо се от: Сграда с идентификатор № 56784.504.736.1 /пет, шест, седем, осем, четири, точка пет, нула, четири, точка, седем, три, шест, точка, едно/, находяща се в гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-48/ 03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на сградата: гр. Пловдив, ул. „Георги Трингов" №2 /две/, която сграда е разположена в поземлени имоти с идентификатори №56784.504.736 и №56784.504.836, и принадлежаща към поземлен имот с идентификатор №56784.504.736, със застроена площ по кадастралната карта от 791,00 кв.м. /седемстотин деветдесет и един квадратни метра/, а съгласно одобрени на 05.07.2001 г. от Главния архитект на Община Пловдив архитектурни проекти и заверение за екзекутив на 28.05.2003 г. от Община Пловдив, с площ от 797,00 кв.м. /седемстотин деветдесет и седем квадратни метра/, брой етажи: 2 /два/, предназначение: Сграда за търговия, състояща се съгласно одобрените архитектурни проекти и Протокол образец 16 от: масивна сграда- Предприятие за преработка на риба и административно битова част, със застроена площ съгласно Протокол обр. 16 от 03.07.2003 г. на Държавна приемателна комисия за установяване годността за ползване на строежа, назначена със Заповед № 219/ 30.06.2003 г. на Началника на ДНСК, от 576,00 кв.м. /петстотин седемдесет и шест квадратни метра/ и масивна сграда- Хладилна складова база, със застроена площ Протокол обр. 16 от 03.07.2003 г. на Държавна приемателна комисия за установяване годността за ползване на строежа, назначена със Заповед № 219/ 30.06.2003 г. на Началника на ДНСК от 210,00 кв.м. /двеста и десет квадратни метра/, ВЕДНО със Сграда с идентификатор №56784.504.736.3 //пет, шест, седем, осем, четири, точка пет, нула, четири, точка, седем, три, шест, точка, три/, находяща се в гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-48/ 03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на сградата: гр. Пловдив, ул. „Георги Трингов" №2 /две/, разположена в поземлен имот с идентификатор №56784.504.736, със застроена площ по кадастралната карта от 7,00 кв.м. /седем квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, предназначение: Промишлена сграда, ВЕДНО със Сграда с идентификатор №56784.504.736.4 /пет, шест, седем, осем, четири, точка пет, нула, четири, точка, седем, три, шест, точка, четири/, находяща се в гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-48/ 03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на сградата: гр. Пловдив, ул. „Георги Трингов" №2 /две/, разположена в поземлен имот с идентификатор №56784.504.736, със застроена площ по кадастралната карта от 72,00 кв.м. /седемдесет и два квадратни метра/, а съгласно одобрени на 05.07.2001 г. от Главния архитект на Община Пловдив архитектурни проекти и заверени за екзекутив на 28.05.2003 г. от Община Пловдив с площ от 71,60 кв.м. /седемдесет и едно цяло и шестдесет стотни квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, предназначение: Промишлена сграда, ВЕДНО с хладилни инсталации на замръзвателен шоков тунел с t=-30/-35С с капацитет 70 до 100 кг./час; нискотемпературни хладилни камери t=-35/-18С с общ обем 590 куб.м.; средно температурни хладилни камери с t= 0/4С с общ обем 370 куб.м., ВЕДНО с вентилационни инсталации /смукателно-нагнетателна/ към манипулационните помещения с t=12/15С с обем 495 куб.м., ВЕДНО с климатизация на офисните помещения- вътрешна отоплително/охладителна инсталации с конвектори, съгласно Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот №141, том I, рег. №2566, дело №141 от 2013 г., вписан в Служба по вписванията - Пловдив като акт №69, том 30, дело №5166, вх.рег.№10852 от 26.04.2013 г. и Скица на поземлен имот № 15-247364-25.05.2016 г. на Служба по геодезия, картография и кадастър - гр. Пловдив, Експертна оценка за определяне пазарната стойност на недвижим имот- Поземлен имот с идентификатор № 56784.504.736 по КККР на гр. Пловдив, ведно с построените сгради, представляващи „Предприятие за преработка на риба и хладилна складова база" изготвена от инж. Станоя Йорданов Дончевски, притежаващ Сертификат за оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти рег.№100101902/ 30.12.2010 г., издаден от КНОБ; при начална цена - 2 061 100,00 л в. /два милиона шестдесет и една хиляди и сто лева/. Продажбата да се извърши след обявяването й от синдика по начина, определен в чл. 717а ТЗ.. Определението не подлежи на обжалване и следва да се обяви в книгата по чл.634в, ал.1 от ТЗ и да се уведоми синдика, за да започне изпълнението му.


06.06.2018
Синдик - Людмила М. Лозанова


06.06.2018
Синдик - Людмила М. Лозанова


07.06.2018
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 07.06.2018 РАЗРЕШАВА на синдика Людмила Лозанова да извърши разпореждане с парични средства от особената банкова сметка на длъжника в размер на 8 921,01 лева за заплащане на: възнаграждението му за месец май на 2018 г. в размер на 1 500 лева (в която сума е включен дължимия ДДФЛ), 400 лева – възнаграждение на лицензиран оценител Станоя Йорданов, съгласно Договор за възлагане на оценка от 30.04.2018г., 37,30 лв. - разходи за куриерски услуги, 4 500 лева - възнаграждение по договор за охрана на имущество от масата на несъстоятелността за периода 15.05.2018 г. – 14.06.2018 г. и за заплащане на задължение по издадена фактура за използване на ел. енергия в размер на 2 483,71 лева.


12.06.2018
Синдик - Людмила М. Лозанова


05.07.2018
Синдик - Людмила М. Лозанова


05.07.2018
Синдик - Людмила М. Лозанова


06.07.2018
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 06.07.2018 НА ВАШ ОТЧЕТ ВХ.№ 6177/05.07.2018Г. да се укаже на синдика да предпиеме действия за продължаване на процедурата за осребряване на имуществото.


06.07.2018
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 06.07.2018 О П Р Е Д Е Л И : РАЗРЕШАВА на синдика Людмила Лозанова да извърши разпореждане с парични средства от особената банкова сметка на длъжника в размер на 9 461 лв. за заплащане на: възнаграждението му за месец юни на 2018 г. /1 500 лв., в която сума е вкл. дължимия ДДФЛ/, 200 лв. – възнаграждение за м. юни 2018 г. на Мариана Шишманова по договора за счетоводно обслужване, 54,32 лв. - разходи за куриерски услуги, 4 500 лв. - възнаграждение по договор за охрана на имущество от масата на несъстоятелността за периода 15.06.2018 г. – 14.07.2018 г., за заплащане на задължение по издадена фактура за използване на ел. енергия от наемателите в имот на длъжника – 2 976,68 лв., банкова такса за откриване на нова банкова сметка на длъжника – 20 лв. и такса за обявяване в ТР на ГФО на дружеството – 20 лв. Указва на синдика във всеки следващ отчет за дейността си да посочва размера на наличните парични средства в банковата сметка на несъстоятелния длъжник.


09.07.2018
Друго - Първа Инвестиционна Банка АД


11.07.2018
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 11.07.2018 О П Р Е Д Е Л И : СВИКВА СЪБРАНИЕ НА КРЕДИТОРИТЕ на „Тандем-СН“ЕООД /в несъстоятелност/, при следния дневен ред: 1.Определяне на реда и начина за осребряване на имуществото, собственост на длъжника. 2. Определяне на метода и условията за оценка на имуществото на длъжника. Събранието на кредиторите ще се проведе на 26.07.2018 г. от 10.30 часа в Съдебната палата – гр. Пазарджик, в залата, определена на тази дата за заседание на съдията-докладчик по делото за несъстоятелност - Илиана Димитрова. Определението не подлежи на обжалване и следва да се обяви в Търговския регистър. Да се уведоми синдика за задължението си да подготви провеждането на събранието на кредиторите .


26.07.2018
Събрание на кредиторите заседание


07.08.2018
Синдик - Людмила М. Лозанова


08.08.2018
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 08.08.2018 РАЗРЕШАВА на синдика Людмила Лозанова да извърши разпореждане с парични средства от особената банкова сметка на длъжника в размер на 9054,78 лв.,от които: възнаграждение на синдика за месец юли – 1500,00лв., заедно с дължимия ДДФЛ, възнаграждение по договор за счетоводно обслужване за м.юли – 400,00лв., възнаграждение по договор за охрана на имущество от масата на несъстоятелността за периода от 15.07.2018г.до 14.08.2018г.-4500,00лв.,разходи за куриерски услуги – 22,29лв., консумирана ел.енергия-2632,49 лв. Указва на синдика във всеки следващ отчет за дейността си да посочва размера на наличните парични средства в банковата сметка на несъстоятелния длъжник.


05.09.2018
Синдик - Людмила М. Лозанова


05.09.2018
Синдик - Людмила М. Лозанова


04.10.2018
Синдик - Людмила М. Лозанова


04.10.2018
Синдик - Людмила М. Лозанова


10.10.2018
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 10.10.2018 О П Р Е Д Е Л И : РАЗРЕШАВА на синдика Людмила Лозанова да извърши разпореждане с парични средства от особената банкова сметка на длъжника в размер на 9 259,36 лв. за заплащане на: възнаграждението му за месец септември на 2018 г. /1 500 лв., в която сума е вкл. дължимия ДДФЛ/, 400 лв. – възнаграждение за м. септември 2018 г. на Мариана Шишманова по договора за счетоводно обслужване за м. септември 2018 г., 22,76 лв. - разходи за куриерски услуги, 4 500 лв. - възнаграждение по договор за охрана на имущество от масата на несъстоятелността и за заплащане на задължение по издадена фактура за използване на ел. енергия от наемателите в имот на длъжника – 2 836, 60 лв. Указва на синдика във всеки следващ отчет за дейността си да посочва размера на наличните парични средства в банковата сметка на несъстоятелния длъжник.


10.10.2018
Синдик - Людмила М. Лозанова


11.10.2018
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 11.10.2018  Указва на синдика, че следва да посочи обстоятелствата довели до невъзможност да изпълнява функциите си, тъй като те подлежат на преценка на съда, за да се произнесе по направеното искане за освобождаването му.


22.10.2018
Кредитор - Първа Инвестиционна Банка АД


24.10.2018
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 24.10.2018 О П Р Е Д Е Л И : ОСВОБОЖДАВА синдика Людмила Милчева Лозанова, ЕГН **********, с адрес: гр. София,ул.“Капитан Тодор Нончев“ № 32. Назначава за синдик на „Тандем-СН“ ЕООД /Н/, с ЕИК 115829374, Тихомир Димов Иванов, ЕГН **********, с адрес: гр. София, бул „Ген. Е. Ив. Тотлебен“ № 39, ет.6, офис 18, телефон: +359 887 650 405 и +359 888 702 827. Определя дата 25.10.2018 г. за встъпване на синдика в длъжност. Определя срок от 2-седмици от получаване на съобщение за представяне на писмен отчет от досегашния синдик по чл. 664, ал.1 от ТЗ. Определението не подлежи на обжалване и се изпълнява незабавно, като освободеният синдик следва да предаде на новия под опис търговските книги, дневника и отчетите по чл. 659 от ТЗ, както и намиращото се в негово разпореждане имущество. Да се съобщи определението на кредитора, направил искането, на освободения и на новия синдик и да се обяви в ТР.


24.10.2018
Закрито/разпоредително заседание


25.10.2018
Синдик - Людмила М. Лозанова


29.10.2018
Синдик - Тихомир Д. Иванов


31.10.2018


07.11.2018
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 07.11.2018 Във връзка с молба вх.№ 9328/05.11.2018 г от синдика Тихомир Д.Иванов : По делото има данни за съществуващ действащ договор за счетоводно обслужване, сключен от предишния синдик Л.Лозанова. Съдът ще се прознесе по настоящата молба, след доклад да предприети действия във връзка с него.


12.11.2018
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 12.11.2018 Р А З П О Р Е Д И : Отчетът за дейността на синдик Людмила Лозанова, изготвен от нея и представен в съда на 25.10.2018 г. да се счита за приет на осн. чл. 624, ал.4 от ТЗ. Указва на действащия синдик Тихомир Иванов да предприеме незабавно действия по възлагане изготвянето на оценки на имуществото, включено в масата на несъстоятелността, съобразно с взетите решения от СК, след което да пристъпи към обявяване на продажба на имотите по реда на ТЗ. Определя срок до 12.12.2018 г. за представяне на актуалните оценки на имотите и депозиране в съда на искане за разрешение за продажбите.


14.11.2018
Друго - Тихомир Д. Иванов


14.11.2018
Синдик - Тихомир Д. Иванов


16.11.2018
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 16.11.2018  О П Р Е Д Е Л И : Разрешава на синдика Тихомир Иванов да упълномощи „Лоръл консулт“ ООД – гр. София да извършва вместо него от името на длъжника следните действия: да подава необходимите счетоводни документи към съответните институции, вкл. по електронен път. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането за даване разрешение на синдика да сключи договор за счетоводно обслужване на несъстоятелния длъжник. Указва на синдика, че при сключване следва да уведоми съда за това в отчета за дейността си, както и да иска съответното разрешение за заплащане на дължимо възнаграждение за възложената с договора работа по счетоводното обслужване.


27.11.2018
Синдик - Тихомир Д. Иванов


28.11.2018
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 28.11.2018 О П Р Е Д Е Л И : РАЗРЕШАВА на синдика Тихомир Димов Иванов да извърши разпореждане с парични средства от особената банкова сметка на длъжника в размер на 4 077, 18 лв. за заплащане на: възнаграждението на предишни синдик Людмила Лозанова за 18 дни, в които е изпълнявала тази длъжност през м. октомври 2018 г., възнаграждение на настоящия синдик да 5 дни от м. октомври 2018 г., разходи за куриерски услуги и счетоводно обслужване, разходи за заплащане на задължение по издадена фактура за използване на ел. енергия от наемателите в имот на длъжника за м. октомври,както и 4 500 лв. - възнаграждение по договор за охрана на имущество от масата на несъстоятелността за периода 15.10.2018 г. – 15.11.2018 г. или общо със сумата от 8 577, 18 лв. Указва на синдика във всеки следващ отчет за дейността си да посочва размера на наличните парични средства в банковата сметка на несъстоятелния длъжник.


29.11.2018
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 29.11.2018 О П Р Е Д Е Л И : РАЗРЕШАВА на синдика Тихомир Димов Иванов да извършва всеки месец разпореждане с парична сума в размер на 4 500 лв. – за заплащане на възнаграждение по договор за охрана, както и със сума, равна на фактурираната стойност на доставена ел. енергия и мрежови услуги, с ДДС по издадени фактури на несъстоятелния длъжник като „получател“. Указва на синдика да представя ежемесечно доказателства за дължимите задължения, за чието погасяване се дава настоящото разрешение, както и са уведоми съда незабавно при евентуално прекратяване и изменение на договора за охрана.


04.12.2018
Синдик - Тихомир Д. Иванов


07.12.2018
Синдик - Тихомир Д. Иванов


10.12.2018
Закрито/разпоредително заседание


10.12.2018
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 10.12.2018 О П Р Е Д Е Л И : СВИКВА СЪБРАНИЕ НА КРЕДИТОРИТЕ на „Тандем-СН“ЕООД /в несъстоятелност/, при следния дневен ред: 1. От каква стойност да се извършва продажба по реда на чл. 718 ТЗ /вкл. и чрез посредник/ 2. При нестанала продажба по реда на чл. 718 ТЗ , синдикът да продължава ли да извършва последващи такива /вкл. и чрез посредник/ 3. С колко процента, спрямо предходната нестанала продан, да се намалява началната цена в случаи на последващи продажби по реда на чл. 718 ТЗ. 4. До каква най-ниска стойност да се стигне при извършване на продажбите по чл. 718 ТЗ. Събранието на кредиторите ще се проведе на 18.12.2018 г. от 11.30 часа в Съдебната палата – гр. Пазарджик, в залата, определена на тази дата за заседание на съдията-докладчик по делото за несъстоятелност - Илиана Димитрова. Оставя без уважение искането на синдика за свикване на събрание на кредиторите по останалите посочени въпроси, съдържащо се в молба вх. № 10402/07.12.2018 г. Определението не подлежи на обжалване и следва да се обяви в Търговския регистър. Да се уведоми синдика за задължението си да подготви провеждането на събранието на кредиторите .


10.12.2018
Синдик - Тихомир Д. Иванов


10.12.2018
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 10.12.2018 Р А З П О Р Е Д И : Отменя указанията си, дадени на синдика с разпореждане от 12.11.2018 г. за възлагане изготвянето на оценки на имуществото, включено в масата на несъстоятелността, съобразно с взетите решения от СК и за пристъпване към продажба след изготвяне на нова оценка. Указва на синдика, че на осн. чл. 717ж от ТЗ следва да пристъпи към извършване на нова продажба чрез търг с явно наддаване на имота „Предприятие за преработка на риба и хладилна складова база“ при начална цена – 80 на сто от оценката, изготвена през м. май 2018 г. и послужила като начална цена при първата продан по реда чл. 717в от ТЗ.


12.12.2018
Синдик - Тихомир Д. Иванов


12.12.2018
Синдик - Тихомир Д. Иванов


13.12.2018
Закрито/разпоредително заседание


17.12.2018
Синдик - Тихомир Д. Иванов


18.12.2018
Събрание на кредиторите заседание


19.12.2018
Синдик - Тихомир Д. Иванов


20.12.2018
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 20.12.2018 О П Р Е Д Е Л И : РАЗРЕШАВА да се извърши от синдика Тихомир Иванов продажба по реда на чл.717ж от ТЗ /чрез търг с явно наддаване/ на следната ОБОСОБЕНА ЧАСТ от масата на несъстоятелността: Поземлен имот с идентификатор № 56784.504.736 /пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, нула, четири, точка, седем, три, шест/, находящ се в гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-48/ 03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр. Пловдив, ул. „Георги Трингов" №2 /две/, с площ по кадастралната карта от 2 451,00 кв.м. /две хиляди четиристотин петдесет и един квадратни метра/, а съгласно титул за собственост с площ от 2 453,00 кв.м. /две хиляди четиристотин петдесет и три квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект, номер по предходен план: 421 /четиристотин двадесет и едно/, квартал 2 /втори/, парцел XIX- стоп. дейност, при съседи: поземлен имот №56784.504.735, поземлен имот №56784.504.734, поземлен имот №56784.504.731, поземлен имот № 56784.504.836 и поземлен имот №56784.504.9559, ВЕДНО с построените в имота сгради, представляващи: „ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ПРЕРАБОТКА НА РИБА И ХЛАДИЛНА СКЛАДОВА БАЗА", въведено в експлоатация с Разрешение за ползване №356/ 10.07.2003 г. на Началника на ДНСК и състоящо се от: Сграда с идентификатор № 56784.504.736.1 /пет, шест, седем, осем, четири, точка пет, нула, четири, точка, седем, три, шест, точка, едно/, находяща се в гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-48/ 03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на сградата: гр. Пловдив, ул. „Георги Трингов" №2 /две/, която сграда е разположена в поземлени имоти с идентификатори №56784.504.736 и №56784.504.836, и принадлежаща към поземлен имот с идентификатор №56784.504.736, със застроена площ по кадастралната карта от 791,00 кв.м. /седемстотин деветдесет и един квадратни метра/, а съгласно одобрени на 05.07.2001 г. от Главния архитект на Община Пловдив архитектурни проекти и заверение за екзекутив на 28.05.2003 г. от Община Пловдив, с площ от 797,00 кв.м. /седемстотин деветдесет и седем квадратни метра/, брой етажи: 2 /два/, предназначение: Сграда за търговия, състояща се съгласно одобрените архитектурни проекти и Протокол образец 16 от: масивна сграда- Предприятие за преработка на риба и административно битова част, със застроена площ съгласно Протокол обр. 16 от 03.07.2003 г. на Държавна приемателна комисия за установяване годността за ползване на строежа, назначена със Заповед № 219/ 30.06.2003 г. на Началника на ДНСК, от 576,00 кв.м. /петстотин седемдесет и шест квадратни метра/ и масивна сграда- Хладилна складова база, със застроена площ Протокол обр. 16 от 03.07.2003 г. на Държавна приемателна комисия за установяване годността за ползване на строежа, назначена със Заповед № 219/ 30.06.2003 г. на Началника на ДНСК от 210,00 кв.м. /двеста и десет квадратни метра/, ВЕДНО със Сграда с идентификатор №56784.504.736.3 //пет, шест, седем, осем, четири, точка пет, нула, четири, точка, седем, три, шест, точка, три/, находяща се в гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-48/ 03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на сградата: гр. Пловдив, ул. „Георги Трингов" №2 /две/, разположена в поземлен имот с идентификатор №56784.504.736, със застроена площ по кадастралната карта от 7,00 кв.м. /седем квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, предназначение: Промишлена сграда, ВЕДНО със Сграда с идентификатор №56784.504.736.4 /пет, шест, седем, осем, четири, точка пет, нула, четири, точка, седем, три, шест, точка, четири/, находяща се в гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-48/ 03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на сградата: гр. Пловдив, ул. „Георги Трингов" №2 /две/, разположена в поземлен имот с идентификатор №56784.504.736, със застроена площ по кадастралната карта от 72,00 кв.м. /седемдесет и два квадратни метра/, а съгласно одобрени на 05.07.2001 г. от Главния архитект на Община Пловдив архитектурни проекти и заверени за екзекутив на 28.05.2003 г. от Община Пловдив с площ от 71,60 кв.м. /седемдесет и едно цяло и шестдесет стотни квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, предназначение: Промишлена сграда, ВЕДНО с хладилни инсталации на замръзвателен шоков тунел с t=-30/-35С с капацитет 70 до 100 кг./час; нискотемпературни хладилни камери t=-35/-18С с общ обем 590 куб.м.; средно температурни хладилни камери с t= 0/4С с общ обем 370 куб.м., ВЕДНО с вентилационни инсталации /смукателно-нагнетателна/ към манипулационните помещения с t=12/15С с обем 495 куб.м., ВЕДНО с климатизация на офисните помещения- вътрешна отоплително/охладителна инсталации с конвектори, съгласно Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот №141, том I, рег. №2566, дело №141 от 2013 г., вписан в Служба по вписванията - Пловдив като акт №69, том 30, дело №5166, вх.рег.№10852 от 26.04.2013 г. и Скица на поземлен имот № 15-247364-25.05.2016 г. на Служба по геодезия, картография и кадастър - гр. Пловдив, Експертна оценка за определяне пазарната стойност на недвижим имот- Поземлен имот с идентификатор № 56784.504.736 по КККР на гр. Пловдив, ведно с построените сгради, представляващи „Предприятие за преработка на риба и хладилна складова база" изготвена от инж. Станоя Йорданов Дончевски, притежаващ Сертификат за оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти рег.№100101902/ 30.12.2010 г., издаден от КНОБ; при начална цена - 1 648 880 лв., равняваща се на 80 % от оценката на имота. Продажбата да се извърши след обявяването й от синдика по начина, определен в чл. 717а ТЗ.. Определението не подлежи на обжалване и следва да се обяви в книгата по чл.634в, ал.1 от ТЗ и да се уведоми синдика, за да започне изпълнението му.


03.01.2019
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 03.01.2019  Препис от молба вх.№ 20 / 03.01.2019 г да се изпрати на синдика Тихомир Иванов за становище, след което съдът ще се произнесе по молбата.


03.01.2019
Синдик - Красимир П. Иванов


10.01.2019
Синдик - Тихомир Д. Иванов


14.01.2019
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 14.01.2019 О П Р Е Д Е Л И : РАЗРЕШАВА на синдика Тихомир Димов Иванов да извърши разпореждане с парични средства от особената банкова сметка на длъжника, както следва: 800 лв. – възнагрждение на бившия синдик Красимир Иванов за м. юни 2017 г., както и да извръши разпореждания в съответствие с дадени по-рано разрешения от съда с определения от: 07.10.2016 г., 08.12.2016 г., 05.01.2017 г., 07.03.2017 г., 08.03.2017 г., 05.04.2017 г., 09.05.207 г., 07.06.2017 г. и 04.08.2017 г., като преведе по посочена от Красимир Петров Иванов банкова сметка в „Райфайзен България“ ЕАД общо сумата от 8 800 лв. /сбора от текущите месечни възнаграждения на бившия синдик Красимир Иванов за периода м.септември 2016 – м. юли 2017 г./ Указва на синдика във всеки следващ отчет за дейността си да посочва размера на наличните парични средства в банковата сметка на несъстоятелния длъжник.


16.01.2019
Синдик - Тихомир Д. Иванов


16.01.2019
Синдик - Тихомир Д. Иванов


21.01.2019
Синдик - Тихомир Д. Иванов


24.01.2019
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 24.01.2019 О П Р Е Д Е Л И : РАЗРЕШАВА на синдика Тихомир Димов Иванов да извърши разпореждане с парични средства от особената банкова сметка на длъжника в размер на 1 863,90 лв. за заплащане на: възнаграждението му за м. декември, с включен данък – общо 1 500 лв., разходи за куриерски услуги и счетоводно обслужване. Указва на синдика във всеки следващ отчет за дейността си да посочва размера на наличните парични средства в банковата сметка на несъстоятелния длъжник.


19.02.2019
Синдик - Тихомир Д. Иванов


19.02.2019
Синдик - Тихомир Д. Иванов


22.02.2019
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 22.02.2019 О П Р Е Д Е Л И : РАЗРЕШАВА на синдика Тихомир Димов Иванов да извърши разпореждане с парични средства от особената банкова сметка на длъжника в размер на 1 857,85 лв. за заплащане на: възнаграждението му за м. януари 2019 г., с включен данък – общо 1 500 лв., разходи за куриерски услуги и счетоводно обслужване. Указва на синдика във всеки следващ отчет за дейността си да посочва размера на наличните парични средства в банковата сметка на несъстоятелния длъжник.


05.03.2019
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 05.03.2019 О П Р Е Д Е Л И : РАЗРЕШАВА на синдика Тихомир Димов Иванов да извърши разпореждане с парични средства от особената банкова сметка на длъжника в размер на 2 940 лв. - за заплащане възнаграждение на оценителя за изготвената оценка на имот „предпирятие за преработка на риба и хладилна складова база“, находящ се в гр. Пловдив. Указва на синдика във всеки следващ отчет за дейността си да посочва размера на наличните парични средства в банковата сметка на несъстоятелния длъжник.


05.03.2019
Друго - Тихомир Д. Иванов


08.03.2019
Синдик - Тихомир Д. Иванов


08.03.2019
Синдик - Тихомир Д. Иванов


11.03.2019
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 11.03.2019 О П Р Е Д Е Л И : РАЗРЕШАВА на синдика Тихомир Димов Иванов да извърши разпореждане с парични средства от особената банкова сметка на длъжника в общ размер на 2 067,40 лв. за заплащане на: възнаграждението му за м. февруари 2019 г., с включен данък – общо 1 500 лв., както и разходи за куриерски услуги, счетоводно обслужване, платени от синдика такси и комисионни. Указва на синдика във всеки следващ отчет за дейността си да посочва размера на наличните парични средства в банковата сметка на несъстоятелния длъжник. ОКРЪЖЕН СЪДИЯ:


18.03.2019
Синдик - Тихомир Д. Иванов


25.03.2019


25.03.2019
Синдик - Тихомир Д. Иванов


27.03.2019
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 27.03.2019 О П Р Е Д Е Л И : РАЗРЕШАВА да се извърши от синдика Тихомир Иванов продажба по реда на чл.718 от ТЗ /чрез пряко договаряне/ на следната ОБОСОБЕНА ЧАСТ от масата на несъстоятелността: Поземлен имот с идентификатор № 56784.504.736 /пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, нула, четири, точка, седем, три, шест/, находящ се в гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-48/ 03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр. Пловдив, ул. „Георги Трингов" №2 /две/, с площ по кадастралната карта от 2 451,00 кв.м. /две хиляди четиристотин петдесет и един квадратни метра/, а съгласно титул за собственост с площ от 2 453,00 кв.м. /две хиляди четиристотин петдесет и три квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект, номер по предходен план: 421 /четиристотин двадесет и едно/, квартал 2 /втори/, парцел XIX- стоп. дейност, при съседи: поземлен имот №56784.504.735, поземлен имот №56784.504.734, поземлен имот №56784.504.731, поземлен имот № 56784.504.836 и поземлен имот №56784.504.9559, ВЕДНО с построените в имота сгради, представляващи: „ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ПРЕРАБОТКА НА РИБА И ХЛАДИЛНА СКЛАДОВА БАЗА", въведено в експлоатация с Разрешение за ползване №356/ 10.07.2003 г. на Началника на ДНСК и състоящо се от: Сграда с идентификатор № 56784.504.736.1 /пет, шест, седем, осем, четири, точка пет, нула, четири, точка, седем, три, шест, точка, едно/, находяща се в гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-48/ 03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на сградата: гр. Пловдив, ул. „Георги Трингов" №2 /две/, която сграда е разположена в поземлени имоти с идентификатори №56784.504.736 и №56784.504.836, и принадлежаща към поземлен имот с идентификатор №56784.504.736, със застроена площ по кадастралната карта от 791,00 кв.м. /седемстотин деветдесет и един квадратни метра/, а съгласно одобрени на 05.07.2001 г. от Главния архитект на Община Пловдив архитектурни проекти и заверение за екзекутив на 28.05.2003 г. от Община Пловдив, с площ от 797,00 кв.м. /седемстотин деветдесет и седем квадратни метра/, брой етажи: 2 /два/, предназначение: Сграда за търговия, състояща се съгласно одобрените архитектурни проекти и Протокол образец 16 от: масивна сграда- Предприятие за преработка на риба и административно битова част, със застроена площ съгласно Протокол обр. 16 от 03.07.2003 г. на Държавна приемателна комисия за установяване годността за ползване на строежа, назначена със Заповед № 219/ 30.06.2003 г. на Началника на ДНСК, от 576,00 кв.м. /петстотин седемдесет и шест квадратни метра/ и масивна сграда- Хладилна складова база, със застроена площ Протокол обр. 16 от 03.07.2003 г. на Държавна приемателна комисия за установяване годността за ползване на строежа, назначена със Заповед № 219/ 30.06.2003 г. на Началника на ДНСК от 210,00 кв.м. /двеста и десет квадратни метра/, ВЕДНО със Сграда с идентификатор №56784.504.736.3 //пет, шест, седем, осем, четири, точка пет, нула, четири, точка, седем, три, шест, точка, три/, находяща се в гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-48/ 03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на сградата: гр. Пловдив, ул. „Георги Трингов" №2 /две/, разположена в поземлен имот с идентификатор №56784.504.736, със застроена площ по кадастралната карта от 7,00 кв.м. /седем квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, предназначение: Промишлена сграда, ВЕДНО със Сграда с идентификатор №56784.504.736.4 /пет, шест, седем, осем, четири, точка пет, нула, четири, точка, седем, три, шест, точка, четири/, находяща се в гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-48/ 03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на сградата: гр. Пловдив, ул. „Георги Трингов" №2 /две/, разположена в поземлен имот с идентификатор №56784.504.736, със застроена площ по кадастралната карта от 72,00 кв.м. /седемдесет и два квадратни метра/, а съгласно одобрени на 05.07.2001 г. от Главния архитект на Община Пловдив архитектурни проекти и заверени за екзекутив на 28.05.2003 г. от Община Пловдив с площ от 71,60 кв.м. /седемдесет и едно цяло и шестдесет стотни квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, предназначение: Промишлена сграда, ВЕДНО с хладилни инсталации на замръзвателен шоков тунел с t=-30/-35С с капацитет 70 до 100 кг./час; нискотемпературни хладилни камери t=-35/-18С с общ обем 590 куб.м.; средно температурни хладилни камери с t= 0/4С с общ обем 370 куб.м., ВЕДНО с вентилационни инсталации /смукателно-нагнетателна/ към манипулационните помещения с t=12/15С с обем 495 куб.м., ВЕДНО с климатизация на офисните помещения - вътрешна отоплително/охладителна инсталации с конвектори, съгласно Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот №141, том I, рег. №2566, дело №141 от 2013 г., вписан в Служба по вписванията - Пловдив като акт №69, том 30, дело №5166, вх.рег.№10852 от 26.04.2013 г. и Скица на поземлен имот № 15-247364-25.05.2016 г. на Служба по геодезия, картография и кадастър - гр. Пловдив, Експертна оценка за определяне пазарната стойност на недвижим имот- Поземлен имот с идентификатор № 56784.504.736 по КККР на гр. Пловдив, ведно с построените сгради, представляващи „Предприятие за преработка на риба и хладилна складова база" изготвена от инж. Станоя Йорданов Дончевски, притежаващ Сертификат за оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти рег.№100101902/ 30.12.2010 г., издаден от КНОБ; Пазарната стойност на продаваното имущество е 1 518 300 лв., съгласно доклада на оценител, изготвен за нуждите на производството по несъстоятелност. Продажбата да се извърши след обявяването й от синдика по начина, определен в чл. 717а ТЗ.. Определението не подлежи на обжалване и следва да се обяви в книгата по чл.634в, ал.1 от ТЗ и да се уведоми синдика, за да започне изпълнението му.


15.04.2019
Синдик - Тихомир Д. Иванов


17.04.2019
Синдик - Тихомир Д. Иванов


19.04.2019
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 19.04.2019 О П Р Е Д Е Л И : РАЗРЕШАВА на синдика Тихомир Димов Иванов да извърши разпореждане с парични средства от особената банкова сметка на длъжника в общ размер на 2 043,65 лв. за заплащане на: възнаграждението му за м. март 2019 г., с включен данък – общо 1 500 лв., както и разходи за пътни идневни по командировка на синдика, куриерски и пощенски услуги, счетоводно обслужване. Указва на синдика във всеки следващ отчет за дейността си да посочва размера на наличните парични средства в банковата сметка на несъстоятелния длъжник.


07.05.2019
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 07.05.2019 О П Р Е Д Е Л И : Разрешава на синдика Тихомир Иванов да упълномощи друго лице, което да осъществява неговите права по управлнеие на имуществото от масата на несъстоятелността, находящо се в гр. Пловдив. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането за даване разрешение на синдика да сключи договор за възлагане на тази дейност на друго лице. Указва на синдика, че при сключване на такъв договор следва да уведоми съда за това в отчета за дейността си, както и да иска съответното разрешение за заплащане на дължимо възнаграждение за възложената с договора работа.


10.05.2019
Синдик - Тихомир Д. Иванов


14.05.2019
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 14.05.2019 По молба вх.№ 4177/10.05.2019 г Синдикът следва да уточни дали повредите са съществували към момента на предаване на имота на наемателя, за да се направи преценка дали наемодателя има задължение да извърши поправката за своя сметка.


16.05.2019
Синдик - Тихомир Д. Иванов


16.05.2019
Синдик - Тихомир Д. Иванов


16.05.2019
Синдик - Тихомир Д. Иванов


28.05.2019
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 28.05.2019 О П Р Е Д Е Л И : РАЗРЕШАВА на синдика Тихомир Димов Иванов да извърши разпореждане с парични средства от особената банкова сметка на длъжника в общ размер на 1 853, 95 лв. за заплащане на: възнаграждението му за м. април 2019 г., с включен данък – общо 1 500 лв., както и разходи за счетоводно обслужване и пощенски услуги и 1 176 лв. – за заплащане ремонт на вратите на хладилна камера № 1 и на входно хладилно предверие пред същата, в изпълнение зазължението на наемодателя за поправка на повреди в имота, предаден на наемателя „АБВ Трейд фроузен“ ЕООД в ненадлежно състояние. Указва на синдика във всеки следващ отчет за дейността си да посочва размера на наличните парични средства в банковата сметка на несъстоятелния длъжник.


19.06.2019
Синдик - Тихомир Д. Иванов


19.06.2019
Синдик - Тихомир Д. Иванов


20.06.2019
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 20.06.2019 О П Р Е Д Е Л И : РАЗРЕШАВА на синдика Тихомир Димов Иванов да извърши разпореждане с парични средства от особената банкова сметка на длъжника в общ размер на 1 876, 03 лв. за заплащане на: възнаграждението му за м. май 2019 г., с включен данък – общо 1 500 лв., както и разходи за счетоводно обслужване – 350 лв. и други разходи в размер на 26, 03 лв. - за пощенски услуги и куриерски услуги и за такса за справка в РБСС.


27.06.2019
Синдик - Тихомир Д. Иванов


27.06.2019
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 27.06.2019  Да се предприемат от синдика необходимите действия съобразно закона и решенията на съда, насочени към осребряване на изуществото от масата на несъстоятелността.


28.06.2019
Друго - Първа Инвестиционна Банка АД


02.07.2019
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 02.07.2019 О П Р Е Д Е Л И : Отказва да свика СЪБРАНИЕ НА КРЕДИТОРИТЕ на „Тандем-СН“ ЕООД /Н/, по искане на кредитора „ПИБ“АД с дневен ред: „Преразглеждане на взети решения за осребряване на недвижим имот, част от масата, предвид проведни неуспешни продани“ Указва на синдика да осъществи правомощията си, в съответствие с по-рано взетите решения на СК и разпоредбите на ТЗ - Глава 46 „Осребряване на имуществото“. Определението не подлежи на обжалване.


18.07.2019
Друго - Първа Инвестиционна Банка АД


19.07.2019
Синдик - Тихомир Д. Иванов


19.07.2019
Синдик - Тихомир Д. Иванов


19.07.2019
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 19.07.2019 По идентично искане, съдът се е произнесъл с определние №422/02.07.2019 г. като е отказал свикване на събрание. Молба вх.№6471/18.7.2019 г. да се докладва на съдия Ил. Димитрова, с оглед констатациите в мотивите на определението.


22.07.2019
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 22.07.2019 РАЗРЕШАВА на синдика на „ТАНДЕМ- СН“ ЕООД,с ЕИК 115829374 със седалище и адрес на управление гр.Пазарджик ул.“Иван Соколов“ №15 – Тихомир Димов иванов, да се разпореди от особената банкова сметка на несъстоятелността със сумата в размер на 1988.02 лева, представляваща разходи по несъстоятелността за месец юни 2019 година, Определението е окончателно, препис да се връчи на синдика.


12.08.2019
Синдик - Тихомир Д. Иванов


12.08.2019
Синдик - Тихомир Д. Иванов


12.08.2019


13.08.2019
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 13.08.2019 О П Р Е Д Е Л И : РАЗРЕШАВА на синдика Тихомир Димов Иванов да извърши разпореждане с парични средства от особената банкова сметка на длъжника в размер на 873,72 лв. - за заплащане на ДТ за въззивно обжалване на решение по т. д. № 114/2018 г. на Бургаски окръжен съд. Указва на синдика във всеки следващ отчет за дейността си да посочва размера на наличните парични средства в банковата сметка на несъстоятелния длъжник.


13.08.2019
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 13.08.2019 О П Р Е Д Е Л И : СВИКВА СЪБРАНИЕ НА КРЕДИТОРИТЕ на „Тандем-СН“ЕООД /в несъстоятелност/, при следния дневен ред: 1.Вземане на решение за най-ниската цена, под която недвижимият имот в гр. Пловдив да не бъде продаван по избрания ред по чл. 718 ТЗ. 2.Вземане на решение с какъв процент да се намалява началната цена в случаи на последващи продажби по реда на чл. 718 ТЗ, поради неуспешно проведена такава. Събранието на кредиторите ще се проведе на 03.09.2019 г. от 11.00 часа в Съдебната палата – гр. Пазарджик, в залата, определена на тази дата за заседание на съдията-докладчик по делото за несъстоятелност - Илиана Димитрова. Определението не подлежи на обжалване и следва да се обяви в Търговския регистър. Да се уведоми синдика за задължението си да подготви провеждането на събранието на кредиторите .


23.08.2019
Синдик - Тихомир Д. Иванов


23.08.2019
Синдик - Тихомир Д. Иванов


26.08.2019
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 26.08.2019 РАЗРЕШАВА на синдика Тихомир Димов Иванов да извърши разпореждане с парични средства от особената банкова сметка на длъжника в размер на 1855.35 лв., представляващи разноски за производството за м. юли 2019 г. (възнаграждение на синдика за юли 2019 г., счетоводно обслужване и пощенски разходи). Указва на синдика във всеки следващ отчет за дейността си да посочва размера на наличните парични средства в банковата сметка на несъстоятелния длъжник.


30.08.2019
Синдик - Тихомир Д. Иванов


03.09.2019
Събрание на кредиторите заседание


12.09.2019
Синдик - Тихомир Д. Иванов


12.09.2019
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 12.09.2019 РАЗРЕШАВА НА СИНДИКА на „ТАНДЕМ –СН“ ЕООД/н/,с ЕИК 115829374,със седалище и адрес на управление гр.Пазарджик ул.“Иван Соколов“ №15 – Тихомир Димов Иванов, да извърши продажба по продажба по реда на чл.718 от ТЗ /чрез пряко договаряне/ на следната ОБОСОБЕНА ЧАСТ от масата на несъстоятелността: Поземлен имот с идентификатор № 56784.504.736 /пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, нула, четири, точка, седем, три, шест/, находящ се в гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-48/ 03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр. Пловдив, ул. „Георги Трингов" №2 /две/, с площ по кадастралната карта от 2 451,00 кв.м. /две хиляди четиристотин петдесет и един квадратни метра/, а съгласно титул за собственост с площ от 2 453,00 кв.м. /две хиляди четиристотин петдесет и три квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект, номер по предходен план: 421 /четиристотин двадесет и едно/, квартал 2 /втори/, парцел XIX- стоп. дейност, при съседи: поземлен имот №56784.504.735, поземлен имот №56784.504.734, поземлен имот №56784.504.731, поземлен имот № 56784.504.836 и поземлен имот №56784.504.9559, ВЕДНО с построените в имота сгради, представляващи: „ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ПРЕРАБОТКА НА РИБА И ХЛАДИЛНА СКЛАДОВА БАЗА", въведено в експлоатация с Разрешение за ползване №356/ 10.07.2003 г. на Началника на ДНСК и състоящо се от: Сграда с идентификатор № 56784.504.736.1 /пет, шест, седем, осем, четири, точка пет, нула, четири, точка, седем, три, шест, точка, едно/, находяща се в гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-48/ 03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на сградата: гр. Пловдив, ул. „Георги Трингов" №2 /две/, която сграда е разположена в поземлени имоти с идентификатори №56784.504.736 и №56784.504.836, и принадлежаща към поземлен имот с идентификатор №56784.504.736, със застроена площ по кадастралната карта от 791,00 кв.м. /седемстотин деветдесет и един квадратни метра/, а съгласно одобрени на 05.07.2001 г. от Главния архитект на Община Пловдив архитектурни проекти и заверение за екзекутив на 28.05.2003 г. от Община Пловдив, с площ от 797,00 кв.м. /седемстотин деветдесет и седем квадратни метра/, брой етажи: 2 /два/, предназначение: Сграда за търговия, състояща се съгласно одобрените архитектурни проекти и Протокол образец 16 от: масивна сграда- Предприятие за преработка на риба и административно битова част, със застроена площ съгласно Протокол обр. 16 от 03.07.2003 г. на Държавна приемателна комисия за установяване годността за ползване на строежа, назначена със Заповед № 219/ 30.06.2003 г. на Началника на ДНСК, от 576,00 кв.м. /петстотин седемдесет и шест квадратни метра/ и масивна сграда- Хладилна складова база, със застроена площ Протокол обр. 16 от 03.07.2003 г. на Държавна приемателна комисия за установяване годността за ползване на строежа, назначена със Заповед № 219/ 30.06.2003 г. на Началника на ДНСК от 210,00 кв.м. /двеста и десет квадратни метра/, ВЕДНО със Сграда с идентификатор №56784.504.736.3 //пет, шест, седем, осем, четири, точка пет, нула, четири, точка, седем, три, шест, точка, три/, находяща се в гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-48/ 03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на сградата: гр. Пловдив, ул. „Георги Трингов" №2 /две/, разположена в поземлен имот с идентификатор №56784.504.736, със застроена площ по кадастралната карта от 7,00 кв.м. /седем квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, предназначение: Промишлена сграда, ВЕДНО със Сграда с идентификатор №56784.504.736.4 /пет, шест, седем, осем, четири, точка пет, нула, четири, точка, седем, три, шест, точка, четири/, находяща се в гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-48/ 03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на сградата: гр. Пловдив, ул. „Георги Трингов" №2 /две/, разположена в поземлен имот с идентификатор №56784.504.736, със застроена площ по кадастралната карта от 72,00 кв.м. /седемдесет и два квадратни метра/, а съгласно одобрени на 05.07.2001 г. от Главния архитект на Община Пловдив архитектурни проекти и заверени за екзекутив на 28.05.2003 г. от Община Пловдив с площ от 71,60 кв.м. /седемдесет и едно цяло и шестдесет стотни квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, предназначение: Промишлена сграда, ВЕДНО с хладилни инсталации на замръзвателен шоков тунел с t=-30/-35С с капацитет 70 до 100 кг./час; нискотемпературни хладилни камери t=-35/-18С с общ обем 590 куб.м.; средно температурни хладилни камери с t= 0/4С с общ обем 370 куб.м., ВЕДНО с вентилационни инсталации /смукателно-нагнетателна/ към манипулационните помещения с t=12/15С с обем 495 куб.м.,ВЕДНО с климатизация на офисните помещения - вътрешна отоплително/охладителна инсталации с конвектори, съгласно Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот №141, том I, рег. №2566, дело №141 от 2013 г., вписан в Служба по вписванията - Пловдив като акт №69, том 30, дело №5166, вх.рег.№10852 от 26.04.2013 г. и Скица на поземлен имот № 15-247364-25.05.2016 г. на Служба по геодезия, картография и кадастър - гр. Пловдив. Пазарната стойност на продаваното имущество е 1 444 000 лева, съгласно взетото решение на събранието на кредиторите. Продажбата да се извърши след обявяването й от синдика по начина, определен в чл. 717а ТЗ. Определението е окончателно. Определението да се обяви в книгата по чл.634в ал.1 от ТЗ и да се връчи на синдика.


18.09.2019
Синдик - Тихомир Д. Иванов


18.09.2019
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 18.09.2019 О П Р Е Д Е Л И : РАЗРЕШАВА на синдика Тихомир Димов Иванов да извърши разпореждане с парични средства от особената банкова сметка на длъжника в общ размер на 1 859, 85 лв. за заплащане на: възнаграждението му за м. август 2019 г., с включен данък – общо 1 500 лв., както и разходи за счетоводно обслужване и пощенски услуги. Указва на синдика във всеки следващ отчет за дейността си да посочва размера на наличните парични средства в банковата сметка на несъстоятелния длъжник.


18.09.2019
Синдик - Тихомир Д. Иванов


14.10.2019
Синдик - Тихомир Д. Иванов


14.10.2019
Синдик - Тихомир Д. Иванов


15.10.2019
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 15.10.2019 О П Р Е Д Е Л И : РАЗРЕШАВА да се извърши от синдика Тихомир Иванов продажба по реда на чл.718 от ТЗ /чрез пряко договаряне/ на следната ОБОСОБЕНА ЧАСТ от масата на несъстоятелността: Поземлен имот с идентификатор № 56784.504.736 /пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, нула, четири, точка, седем, три, шест/, находящ се в гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-48/ 03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр. Пловдив, ул. „Георги Трингов" №2 /две/, с площ по кадастралната карта от 2 451,00 кв.м. /две хиляди четиристотин петдесет и един квадратни метра/, а съгласно титул за собственост с площ от 2 453,00 кв.м. /две хиляди четиристотин петдесет и три квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект, номер по предходен план: 421 /четиристотин двадесет и едно/, квартал 2 /втори/, парцел XIX- стоп. дейност, при съседи: поземлен имот №56784.504.735, поземлен имот №56784.504.734, поземлен имот №56784.504.731, поземлен имот № 56784.504.836 и поземлен имот №56784.504.9559, ВЕДНО с построените в имота сгради, представляващи: „ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ПРЕРАБОТКА НА РИБА И ХЛАДИЛНА СКЛАДОВА БАЗА", въведено в експлоатация с Разрешение за ползване №356/ 10.07.2003 г. на Началника на ДНСК и състоящо се от: Сграда с идентификатор № 56784.504.736.1 /пет, шест, седем, осем, четири, точка пет, нула, четири, точка, седем, три, шест, точка, едно/, находяща се в гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-48/ 03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на сградата: гр. Пловдив, ул. „Георги Трингов" №2 /две/, която сграда е разположена в поземлени имоти с идентификатори №56784.504.736 и №56784.504.836, и принадлежаща към поземлен имот с идентификатор №56784.504.736, със застроена площ по кадастралната карта от 791,00 кв.м. /седемстотин деветдесет и един квадратни метра/, а съгласно одобрени на 05.07.2001 г. от Главния архитект на Община Пловдив архитектурни проекти и заверение за екзекутив на 28.05.2003 г. от Община Пловдив, с площ от 797,00 кв.м. /седемстотин деветдесет и седем квадратни метра/, брой етажи: 2 /два/, предназначение: Сграда за търговия, състояща се съгласно одобрените архитектурни проекти и Протокол образец 16 от: масивна сграда- Предприятие за преработка на риба и административно битова част, със застроена площ съгласно Протокол обр. 16 от 03.07.2003 г. на Държавна приемателна комисия за установяване годността за ползване на строежа, назначена със Заповед № 219/ 30.06.2003 г. на Началника на ДНСК, от 576,00 кв.м. /петстотин седемдесет и шест квадратни метра/ и масивна сграда- Хладилна складова база, със застроена площ Протокол обр. 16 от 03.07.2003 г. на Държавна приемателна комисия за установяване годността за ползване на строежа, назначена със Заповед № 219/ 30.06.2003 г. на Началника на ДНСК от 210,00 кв.м. /двеста и десет квадратни метра/, ВЕДНО със Сграда с идентификатор №56784.504.736.3 //пет, шест, седем, осем, четири, точка пет, нула, четири, точка, седем, три, шест, точка, три/, находяща се в гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-48/ 03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на сградата: гр. Пловдив, ул. „Георги Трингов" №2 /две/, разположена в поземлен имот с идентификатор №56784.504.736, със застроена площ по кадастралната карта от 7,00 кв.м. /седем квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, предназначение: Промишлена сграда, ВЕДНО със Сграда с идентификатор №56784.504.736.4 /пет, шест, седем, осем, четири, точка пет, нула, четири, точка, седем, три, шест, точка, четири/, находяща се в гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-48/ 03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на сградата: гр. Пловдив, ул. „Георги Трингов" №2 /две/, разположена в поземлен имот с идентификатор №56784.504.736, със застроена площ по кадастралната карта от 72,00 кв.м. /седемдесет и два квадратни метра/, а съгласно одобрени на 05.07.2001 г. от Главния архитект на Община Пловдив архитектурни проекти и заверени за екзекутив на 28.05.2003 г. от Община Пловдив с площ от 71,60 кв.м. /седемдесет и едно цяло и шестдесет стотни квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, предназначение: Промишлена сграда, ВЕДНО с хладилни инсталации на замръзвателен шоков тунел с t=-30/-35С с капацитет 70 до 100 кг./час; нискотемпературни хладилни камери t=-35/-18С с общ обем 590 куб.м.; средно температурни хладилни камери с t= 0/4С с общ обем 370 куб.м., ВЕДНО с вентилационни инсталации /смукателно-нагнетателна/ към манипулационните помещения с t=12/15С с обем 495 куб.м., ВЕДНО с климатизация на офисните помещения - вътрешна отоплително/охладителна инсталации с конвектори, съгласно Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот №141, том I, рег. №2566, дело №141 от 2013 г., вписан в Служба по вписванията - Пловдив като акт №69, том 30, дело №5166, вх.рег.№10852 от 26.04.2013 г. и Скица на поземлен имот № 15-247364-25.05.2016 г. на Служба по геодезия, картография и кадастър - гр. Пловдив, Експертна оценка за определяне пазарната стойност на недвижим имот- Поземлен имот с идентификатор № 56784.504.736 по КККР на гр. Пловдив, ведно с построените сгради, представляващи „Предприятие за преработка на риба и хладилна складова база" изготвена от инж. Станоя Йорданов Дончевски, притежаващ Сертификат за оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти рег.№100101902/ 30.12.2010 г., издаден от КНОБ; Продажбата да се извърши при начална цена – 1 371 800 лв. Продажбата да се извърши след обявяването й от синдика по начина, определен в чл. 717а ТЗ.. Определението не подлежи на обжалване и следва да се обяви в книгата по чл.634в, ал.1 от ТЗ и да се уведоми синдика, за да започне изпълнението му.


17.10.2019
Синдик - Тихомир Д. Иванов


17.10.2019
Синдик - Тихомир Д. Иванов


17.10.2019
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 17.10.2019 РАЗРЕШАВА на синдика Тихомир Димов Иванов да извърши разпореждане с парични средства от особената банкова сметка на длъжника в общ размер на 1 872, 15 лв. за заплащане на: възнаграждението му за м. септември 2019 г., с включен данък - общо 1 500 лв., както и разходи за счетоводно обслужван, пощенски услуги, съдебна такса и банкова комисионна. Указва на синдика във всеки следващ отчет за дейността си да посочва размера на наличните парични средства в банковата сметка на несъстоятелния длъжник.


22.11.2019
Синдик - Тихомир Д. Иванов


22.11.2019
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 22.11.2019 О П Р Е Д Е Л И : РАЗРЕШАВА да се извърши от синдика Тихомир Иванов продажба по реда на чл.718 от ТЗ /чрез пряко договаряне/ на следната ОБОСОБЕНА ЧАСТ от масата на несъстоятелността: Поземлен имот с идентификатор № 56784.504.736 /пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, нула, четири, точка, седем, три, шест/, находящ се в гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-48/ 03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр. Пловдив, ул. „Георги Трингов" №2 /две/, с площ по кадастралната карта от 2 451,00 кв.м. /две хиляди четиристотин петдесет и един квадратни метра/, а съгласно титул за собственост с площ от 2 453,00 кв.м. /две хиляди четиристотин петдесет и три квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект, номер по предходен план: 421 /четиристотин двадесет и едно/, квартал 2 /втори/, парцел XIX- стоп. дейност, при съседи: поземлен имот №56784.504.735, поземлен имот №56784.504.734, поземлен имот №56784.504.731, поземлен имот № 56784.504.836 и поземлен имот №56784.504.9559, ВЕДНО с построените в имота сгради, представляващи: „ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ПРЕРАБОТКА НА РИБА И ХЛАДИЛНА СКЛАДОВА БАЗА", въведено в експлоатация с Разрешение за ползване №356/ 10.07.2003 г. на Началника на ДНСК и състоящо се от: Сграда с идентификатор № 56784.504.736.1 /пет, шест, седем, осем, четири, точка пет, нула, четири, точка, седем, три, шест, точка, едно/, находяща се в гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-48/ 03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на сградата: гр. Пловдив, ул. „Георги Трингов" №2 /две/, която сграда е разположена в поземлени имоти с идентификатори №56784.504.736 и №56784.504.836, и принадлежаща към поземлен имот с идентификатор №56784.504.736, със застроена площ по кадастралната карта от 791,00 кв.м. /седемстотин деветдесет и един квадратни метра/, а съгласно одобрени на 05.07.2001 г. от Главния архитект на Община Пловдив архитектурни проекти и заверение за екзекутив на 28.05.2003 г. от Община Пловдив, с площ от 797,00 кв.м. /седемстотин деветдесет и седем квадратни метра/, брой етажи: 2 /два/, предназначение: Сграда за търговия, състояща се съгласно одобрените архитектурни проекти и Протокол образец 16 от: масивна сграда- Предприятие за преработка на риба и административно битова част, със застроена площ съгласно Протокол обр. 16 от 03.07.2003 г. на Държавна приемателна комисия за установяване годността за ползване на строежа, назначена със Заповед № 219/ 30.06.2003 г. на Началника на ДНСК, от 576,00 кв.м. /петстотин седемдесет и шест квадратни метра/ и масивна сграда- Хладилна складова база, със застроена площ Протокол обр. 16 от 03.07.2003 г. на Държавна приемателна комисия за установяване годността за ползване на строежа, назначена със Заповед № 219/ 30.06.2003 г. на Началника на ДНСК от 210,00 кв.м. /двеста и десет квадратни метра/, ВЕДНО със Сграда с идентификатор №56784.504.736.3 //пет, шест, седем, осем, четири, точка пет, нула, четири, точка, седем, три, шест, точка, три/, находяща се в гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-48/ 03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на сградата: гр. Пловдив, ул. „Георги Трингов" №2 /две/, разположена в поземлен имот с идентификатор №56784.504.736, със застроена площ по кадастралната карта от 7,00 кв.м. /седем квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, предназначение: Промишлена сграда, ВЕДНО със Сграда с идентификатор №56784.504.736.4 /пет, шест, седем, осем, четири, точка пет, нула, четири, точка, седем, три, шест, точка, четири/, находяща се в гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-48/ 03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на сградата: гр. Пловдив, ул. „Георги Трингов" №2 /две/, разположена в поземлен имот с идентификатор №56784.504.736, със застроена площ по кадастралната карта от 72,00 кв.м. /седемдесет и два квадратни метра/, а съгласно одобрени на 05.07.2001 г. от Главния архитект на Община Пловдив архитектурни проекти и заверени за екзекутив на 28.05.2003 г. от Община Пловдив с площ от 71,60 кв.м. /седемдесет и едно цяло и шестдесет стотни квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, предназначение: Промишлена сграда, ВЕДНО с хладилни инсталации на замръзвателен шоков тунел с t=-30/-35С с капацитет 70 до 100 кг./час; нискотемпературни хладилни камери t=-35/-18С с общ обем 590 куб.м.; средно температурни хладилни камери с t= 0/4С с общ обем 370 куб.м., ВЕДНО с вентилационни инсталации /смукателно-нагнетателна/ към манипулационните помещения с t=12/15С с обем 495 куб.м., ВЕДНО с климатизация на офисните помещения - вътрешна отоплително/охладителна инсталации с конвектори, съгласно Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот №141, том I, рег. №2566, дело №141 от 2013 г., вписан в Служба по вписванията - Пловдив като акт №69, том 30, дело №5166, вх.рег.№10852 от 26.04.2013 г. и Скица на поземлен имот № 15-247364-25.05.2016 г. на Служба по геодезия, картография и кадастър - гр. Пловдив, Експертна оценка за определяне пазарната стойност на недвижим имот- Поземлен имот с идентификатор № 56784.504.736 по КККР на гр. Пловдив, ведно с построените сгради, представляващи „Предприятие за преработка на риба и хладилна складова база" изготвена от инж. Станоя Йорданов Дончевски, притежаващ Сертификат за оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти рег.№100101902/ 30.12.2010 г., издаден от КНОБ; Продажбата да се извърши при начална цена – 1 303 210 лв. Продажбата да се извърши след обявяването й от синдика по начина, определен в чл. 717а ТЗ.. Определението не подлежи на обжалване и следва да се обяви в книгата по чл.634в, ал.1 от ТЗ и да се уведоми синдика, за да започне изпълнението му.


22.11.2019
Синдик - Тихомир Д. Иванов


25.11.2019
Синдик - Тихомир Д. Иванов


25.11.2019
Синдик - Тихомир Д. Иванов


28.11.2019
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 28.11.2019 О П Р Е Д Е Л И : РАЗРЕШАВА на синдика Тихомир Димов Иванов да извърши разпореждане с парични средства от особената банкова сметка на длъжника в общ размер на 2 016, 49 лв. за заплащане на: възнаграждението му за м. октомври 2019 г., с включен данък – общо 1 500 лв., разходи за счетоводно обслужване – 350 лв., разходи във връзка с т. д. 280/19 г. на АС – Бургас, по което длъжникът е страна и се представлява от синидка и за пощенски услуги. Указва на синдика във всеки следващ отчет за дейността си да посочва размера на наличните парични средства в банковата сметка на несъстоятелния длъжник.


20.12.2019
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 20.12.2019 О П Р Е Д Е Л И : РАЗРЕШАВА на синдика Тихомир Димов Иванов да извърши разпореждане с парични средства от особената банкова сметка на длъжника в общ размер на 2 026, 80 лв. за заплащане на: възнаграждението му за м. ноември 2019 г., с включен данък – общо 1 500 лв., разходи за счетоводно обслужване – 350 лв., разходи във връзка с явяване по т. д. 280/19 г. на АС – Бургас, по което длъжникът е страна и се представлява от синдка и за пощенски услуги. Указва на синдика във всеки следващ отчет за дейността си да посочва размера на наличните парични средства в банковата сметка на несъстоятелния длъжник.


20.12.2019
Синдик - Тихомир Д. Иванов


20.12.2019
Синдик - Тихомир Д. Иванов


14.01.2020
Синдик - Тихомир Д. Иванов


15.01.2020
Синдик - Тихомир Д. Иванов


23.01.2020
Синдик - Тихомир Д. Иванов


23.01.2020


23.01.2020
Синдик - Тихомир Д. Иванов


29.01.2020
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 29.01.2020 О П Р Е Д Е Л И: Да се впише в Търговския регистър по партидата на „Тандем-СН“ ЕООД /Н/ промяна в адреса на синдика Тихомир Димов Иванов, съобразно посочения от него нов адрес: гр. София 1606, бул. „Ген. Е. Ив. Тотлебен“ № 85, ет.1. Разпореждането да се изпрати на Агенция по вписванията, ТРРРЮЛНЦ, за да се извърши съответното вписване.


29.01.2020
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 29.01.2020 О П Р Е Д Е Л И : РАЗРЕШАВА на синдика Тихомир Димов Иванов да извърши разпореждане с парични средства от особената банкова сметка на длъжника в общ размер на 1 866,40 лв. за заплащане на: възнаграждението му за м. декември 2019 г., с включен данък – общо 1 500 лв., разходи за счетоводно обслужване – 350 лв., пощенски услуги и разходи да дневни по командировка. Указва на синдика във всеки следващ отчет за дейността си да посочва размера наличните суми в банковата сметка на несъстоятелния длъжник, както и да прецени необходимостта от изготвяне на частична сметка за разпределение на тези суми.


19.02.2020
Синдик - Тихомир Д. Иванов


19.02.2020
Синдик - Тихомир Д. Иванов


20.02.2020
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 20.02.2020 О П Р Е Д Е Л И : РАЗРЕШАВА на синдика Тихомир Димов Иванов да извърши разпореждане с парични средства от особената банкова сметка на длъжника в общ размер на 1 864,32 лв. за заплащане на: възнаграждението му за м. януари 2020 г., с включен данък – общо 1 500 лв., разходи за счетоводно обслужване – 350 лв., пощенски и куриерски услуги. Указва на синдика във всеки следващ отчет за дейността си да посочва размера на наличните суми в банковата сметка на несъстоятелния длъжник. Указва на синдика, след приключване на м. февруари и съответен отчет за разноските по несъстоятелоността през този месец, да изготви частична сметка за разпределение на наличните суми в особената банкова сметка на несъстоятелния длъжник.


12.03.2020
Синдик - Тихомир Д. Иванов


12.03.2020
Друго - С.Г.Груп ЕАД


12.03.2020
Синдик - Тихомир Д. Иванов


18.03.2020
Синдик - Тихомир Д. Иванов


21.04.2020
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 21.04.2020 РАЗРЕШАВА на синдика Тихомир Димов Иванов да извърши разпореждане с парични средства от особената банкова сметка на длъжника в общ размер на 1 854,25 лв. за заплащане на: възнаграждението му за м. февруари 2020 г., с включен данък – общо 1 500 лв., разходи за счетоводно обслужване – 350 лв., както и разходи за пощенски и услуги. Указва на синдика във всеки следващ отчет за дейността си да посочва размера на наличните суми в банковата сметка на несъстоятелния длъжник. Указва на синдика да изготви частична сметка за разпределение на наличните суми в особената банкова сметка на несъстоятелния длъжник, които надвишават необходимите за покриване на очакваните разноски в производството по несъстоятелнсот през следващите няколко месеца.


29.04.2020
Синдик - Тихомир Д. Иванов


29.04.2020
Синдик - Тихомир Д. Иванов


11.05.2020
Синдик - Тихомир Д. Иванов


13.05.2020


14.05.2020
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 14.05.2020 О П Р Е Д Е Л И : РАЗРЕШАВА на синдика Тихомир Димов Иванов да извърши разпореждане с парични средства от особената банкова сметка на длъжника в общ размер на 1 854,20 лв. за заплащане на: възнаграждението му за м. март 2020 г., с включен данък – общо 1 500 лв., разходи за счетоводно обслужване – 350 лв., както и разходи за пощенски и услуги. Указва на синдика във всеки следващ отчет за дейността си да посочва размера на наличните суми в банковата сметка на несъстоятелния длъжник.


18.05.2020
Синдик - Тихомир Д. Иванов


22.05.2020
Друго - С.Г.Груп ЕАД


28.05.2020
Синдик - Тихомир Д. Иванов


04.06.2020
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 04.06.2020 НА МОЛБА С ВХ.№ 4289/04.06.2020г.. Молбата да се изпрати на синдика.


04.06.2020
Кредитор - Кредит Инвест Консулт ООД


10.06.2020
Синдик - Тихомир Д. Иванов


10.06.2020
Друго - Кредит Инвест Консулт ООД


11.06.2020
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 11.06.2020 О П Р Е Д Е Л И : РАЗРЕШАВА на синдика Тихомир Димов Иванов да извърши разпореждане с парични средства от особената банкова сметка на длъжника в общ размер на 1 915,14 лв. за заплащане на: възнаграждението му за м. април 2020 г., с включен данък – общо 1 500 лв., разходи за счетоводно обслужване – 350 лв., както и разходи за пощенски услуги, пътни и дневни по командировки. Указва на синдика във всеки следващ отчет за дейността си да посочва размера на наличните суми в банковата сметка на несъстоятелния длъжник.


12.06.2020
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 12.06.2020 НА УВЕДОМЛЕНИЕ ВХ.№ 3972/28.05.2020г. Съгласно настоящото уведомление, приложените към него доказателства за прехвърляне на вземанията и уведомление от 22.05.2020г. от "С.Г.Груп" ЕАД същото дружество /цедент/ следва да бъде заменено като кредитор в производството по несъстоятелност от цесионера "Кредит инвест консулт" ООД.


15.06.2020
Синдик - Тихомир Д. Иванов


15.06.2020
Синдик - Тихомир Д. Иванов


16.06.2020
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 16.06.2020 НА МОЛБА ВХ.№ 4786/15.06.2020г. Възстановяването на предплатени разноски не може да стане по реда на чл.658, ал.1, т.9 от ТЗ - с разрешение от съда за разпореждане с парични средства. Указва на синдика, че следва да съобрази действията си с т.9 от ТР № 1/2017г. на ОСТК на ВКС - да изготви частична сметка за разпределение относно подлежащите на възстановяване суми на осн. чл.632а от ТЗ в полза на всички кредитори, привнесли разноски.


17.06.2020
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 17.06.2020 НА ОТЧЕТ ВХ.№ 4558/10.06.2020г. Да се изпрати на кредитора.


19.06.2020
Синдик - Тихомир Д. Иванов


19.06.2020
Синдик - Тихомир Д. Иванов


25.06.2020
Синдик - Тихомир Д. Иванов


29.06.2020
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 29.06.2020 На осн. чл. 727 ТЗ сметката за рзпределение да се постави на определеното в съда място за публични съобщения


06.07.2020
Синдик - Тихомир Д. Иванов


06.07.2020
Синдик - Тихомир Д. Иванов


10.07.2020
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 10.07.2020 О П Р Е Д Е Л И : Отказва да даде разрешение на синдика Тихомир Иванов да упълномощи друго лице /адвокат/ за осъществяване на процесуално представителство по дело срещу Росица и Крум Друмеви по иск с правно основание чл. 59 ЗЗД.


10.07.2020
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 10.07.2020 О П Р Е Д Е Л И : РАЗРЕШАВА на синдика Тихомир Димов Иванов да извърши разпореждане с парични средства от особената банкова сметка на длъжника в общ размер на 1 965,19 лв. за заплащане на: възнаграждението му за м. май 2020 г., с включен данък – общо 1 500 лв., разходи за счетоводно обслужване – 350 лв., както и разходи за пощенски услуги, пътни и дневни по командировки и държавна такса за съд. удостоверение. Указва на синдика във всеки следващ отчет за дейността си да посочва размера на наличните суми в банковата сметка на несъстоятелния длъжник.


22.07.2020
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 22.07.2020 О П Р Е Д Е Л И : ОДОБРЯВА изготвената от синдика Тихомир Иванов и обявена в Търговския регистър на 29.06.2020 г. „втора частична СМЕТКА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ на налични суми в масата нанесъстоятелността на „Тандем-СН“ ЕООД /н/“, с която сумата от 27 554,10 лв. се разпределя на кредитора „Кредит инвест конслут“ ООД за възстановяване на предплатените суми за разноски в производството по несъстоятелност на осн. чл.632а от ТЗ. Одобрената сметка за разпределение се изпълнява от синдика на осн. чл. 729, ал.4 от ТЗ, след влизане в сила на определението. Определението следва да се обяви в Търговския регистър на осн. чл.729, ал.2 от ТЗ, за което да се изпрати препис от него на Агенция по вписванията, Търговски регистър. Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от обявяването му в Търговския регистър пред Пловдивския апелативен съд от длъжника или от кредитор, който е подал възражение по чл. 728 от ТЗ.


22.07.2020
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 22.07.2020 О П Р Е Д Е Л И : РАЗРЕШАВА на синдика Тихомир Димов Иванов да извърши разпореждане с парични средства от особената банкова сметка на длъжника в общ размер на 2 093,51 лв. за заплащане на: възнаграждението му за м. юни 2020 г., с включен данък – общо 1 500 лв., разходи за счетоводно обслужване – 350 лв., както и разходи за пощенски услуги, такса за обявяване в ТР, пътни и дневни по командировки. Указва на синдика във всеки следващ отчет за дейността си да посочва размера на наличните суми в банковата сметка на несъстоятелния длъжник.


22.07.2020
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 22.07.2020 О П Р Е Д Е Л И : РАЗРЕШАВА на синдика Тихомир Димов Иванов да извършва всеки месец разпореждане с парична сума в размер на 5000 лв. – разноски за охранителни услуги по отношение на недвижимите имоти, находящи се в гр. Пловдив и гр. Созопол, като отменя даденото по-рано разрешение за заплащане на 4 500 лв. на месец по прекратения договор за охрана със „Селена 52“ ЕООД /н/. Указва на синдика да представя ежемесечно доказателства за дължимите задължения, за чието погасяване се дава настоящото разрешение, както и да уведоми съда незабавно при промяна обстотяелствата, свързани с охраната на имотите.


22.07.2020
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 22.07.2020 НА ДОПЪЛНИТЕЛНА МОЛБА ВХ.№ 6071/13.07.2020г. Без уважение! Съдът е отхвърлил искането с мотивирано определение, което няма причина да отменя или изменя.


07.08.2020
Синдик - Тихомир Д. Иванов


17.08.2020
Синдик - Тихомир Д. Иванов


18.08.2020
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 18.08.2020 О П Р Е Д Е Л И : РАЗРЕШАВА на синдика Тихомир Димов Иванов да извърши разпореждане с парични средства от особената банкова сметка на длъжника в размер на 1 248,05 лв - за заплащане на ДТ за вписване на съдебно решение. Указва на синдика във всеки следващ отчет за дейността си да посочва размера на наличните парични средства в банковата сметка на несъстоятелния длъжник.


21.08.2020
Друго - Антония Д. Спасова


28.08.2020
Синдик - Тихомир Д. Иванов


28.08.2020
Синдик - Тихомир Д. Иванов


31.08.2020
Синдик - Тихомир Д. Иванов


02.09.2020
Синдик - Тихомир Д. Иванов


04.09.2020
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 04.09.2020 О П Р Е Д Е Л И : РАЗРЕШАВА на синдика Тихомир Димов Иванов да извърши разпореждане с парични средства от особената банкова сметка на длъжника в размер на 50 лв - за заплащане на ДТ за образуване на дело по сметка на АС-София-град. Указва на синдика във всеки следващ отчет за дейността си да посочва размера на наличните парични средства в банковата сметка на несъстоятелния длъжник.


04.09.2020
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 04.09.2020 О П Р Е Д Е Л И : РАЗРЕШАВА да се извърши от синдика Тихомир Иванов продажба по реда на чл.718 от ТЗ /чрез пряко договаряне/ на следната ОБОСОБЕНА ЧАСТ от масата на несъстоятелността: Поземлен имот с идентификатор № 56784.504.736 /пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, нула, четири, точка, седем, три, шест/, находящ се в гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-48/ 03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр. Пловдив, ул. „Георги Трингов" №2 /две/, с площ по кадастралната карта от 2 451,00 кв.м. /две хиляди четиристотин петдесет и един квадратни метра/, а съгласно титул за собственост с площ от 2 453,00 кв.м. /две хиляди четиристотин петдесет и три квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект, номер по предходен план: 421 /четиристотин двадесет и едно/, квартал 2 /втори/, парцел XIX- стоп. дейност, при съседи: поземлен имот №56784.504.735, поземлен имот №56784.504.734, поземлен имот №56784.504.731, поземлен имот № 56784.504.836 и поземлен имот №56784.504.9559, ВЕДНО с построените в имота сгради, представляващи: „ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ПРЕРАБОТКА НА РИБА И ХЛАДИЛНА СКЛАДОВА БАЗА", въведено в експлоатация с Разрешение за ползване №356/ 10.07.2003 г. на Началника на ДНСК и състоящо се от: Сграда с идентификатор № 56784.504.736.1 /пет, шест, седем, осем, четири, точка пет, нула, четири, точка, седем, три, шест, точка, едно/, находяща се в гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-48/ 03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на сградата: гр. Пловдив, ул. „Георги Трингов" №2 /две/, която сграда е разположена в поземлени имоти с идентификатори №56784.504.736 и №56784.504.836, и принадлежаща към поземлен имот с идентификатор №56784.504.736, със застроена площ по кадастралната карта от 791,00 кв.м. /седемстотин деветдесет и един квадратни метра/, а съгласно одобрени на 05.07.2001 г. от Главния архитект на Община Пловдив архитектурни проекти и заверение за екзекутив на 28.05.2003 г. от Община Пловдив, с площ от 797,00 кв.м. /седемстотин деветдесет и седем квадратни метра/, брой етажи: 2 /два/, предназначение: Сграда за търговия, състояща се съгласно одобрените архитектурни проекти и Протокол образец 16 от: масивна сграда- Предприятие за преработка на риба и административно битова част, със застроена площ съгласно Протокол обр. 16 от 03.07.2003 г. на Държавна приемателна комисия за установяване годността за ползване на строежа, назначена със Заповед № 219/ 30.06.2003 г. на Началника на ДНСК, от 576,00 кв.м. /петстотин седемдесет и шест квадратни метра/ и масивна сграда- Хладилна складова база, със застроена площ Протокол обр. 16 от 03.07.2003 г. на Държавна приемателна комисия за установяване годността за ползване на строежа, назначена със Заповед № 219/ 30.06.2003 г. на Началника на ДНСК от 210,00 кв.м. /двеста и десет квадратни метра/, ВЕДНО със Сграда с идентификатор №56784.504.736.3 //пет, шест, седем, осем, четири, точка пет, нула, четири, точка, седем, три, шест, точка, три/, находяща се в гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-48/ 03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на сградата: гр. Пловдив, ул. „Георги Трингов" №2 /две/, разположена в поземлен имот с идентификатор №56784.504.736, със застроена площ по кадастралната карта от 7,00 кв.м. /седем квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, предназначение: Промишлена сграда, ВЕДНО със Сграда с идентификатор №56784.504.736.4 /пет, шест, седем, осем, четири, точка пет, нула, четири, точка, седем, три, шест, точка, четири/, находяща се в гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-48/ 03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на сградата: гр. Пловдив, ул. „Георги Трингов" №2 /две/, разположена в поземлен имот с идентификатор №56784.504.736, със застроена площ по кадастралната карта от 72,00 кв.м. /седемдесет и два квадратни метра/, а съгласно одобрени на 05.07.2001 г. от Главния архитект на Община Пловдив архитектурни проекти и заверени за екзекутив на 28.05.2003 г. от Община Пловдив с площ от 71,60 кв.м. /седемдесет и едно цяло и шестдесет стотни квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, предназначение: Промишлена сграда, ВЕДНО с хладилни инсталации на замръзвателен шоков тунел с t=-30/-35С с капацитет 70 до 100 кг./час; нискотемпературни хладилни камери t=-35/-18С с общ обем 590 куб.м.; средно температурни хладилни камери с t= 0/4С с общ обем 370 куб.м., ВЕДНО с вентилационни инсталации /смукателно-нагнетателна/ към манипулационните помещения с t=12/15С с обем 495 куб.м., ВЕДНО с климатизация на офисните помещения - вътрешна отоплително/охладителна инсталации с конвектори, съгласно Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот №141, том I, рег. №2566, дело №141 от 2013 г., вписан в Служба по вписванията - Пловдив като акт №69, том 30, дело №5166, вх.рег.№10852 от 26.04.2013 г. и Скица на поземлен имот № 15-247364-25.05.2016 г. на Служба по геодезия, картография и кадастър - гр. Пловдив, Експертна оценка за определяне пазарната стойност на недвижим имот- Поземлен имот с идентификатор № 56784.504.736 по КККР на гр. Пловдив, ведно с построените сгради, представляващи „Предприятие за преработка на риба и хладилна складова база" изготвена от инж. Станоя Йорданов Дончевски, притежаващ Сертификат за оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти рег.№100101902/ 30.12.2010 г., издаден от КНОБ; Продажбата да се извърши при начална цена – 1 250 000 лв. Продажбата да се извърши след обявяването й от синдика по начина, определен в чл. 717а ТЗ.. Определението не подлежи на обжалване и следва да се обяви в книгата по чл.634в, ал.1 от ТЗ и да се уведоми синдика, за да започне изпълнението му.


04.09.2020
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 04.09.2020 О П Р Е Д Е Л И : ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането за даване разрешение на синдика да сключи договор с оценител за възлагане експертна оценка на имот от масата на несъстоятелността. ОКРЪЖЕН СЪДИЯ:


11.09.2020
Синдик - Тихомир Д. Иванов


11.09.2020
Синдик - Тихомир Д. Иванов


17.09.2020
Синдик - Тихомир Д. Иванов


21.09.2020
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 21.09.2020 О П Р Е Д Е Л И : РАЗРЕШАВА на синдика Тихомир Димов Иванов да извърши разпореждане с парични средства от особената банкова сметка на длъжника в общ размер на: 1 500 лв. – за заплащане на възнаграждението му за м. юли 2020 г., с включен данък, разходи за счетоводно обслужване – 350 лв., както и разходи за пощенски услуги – 10,80 лв. Указва на синдика във всеки следващ отчет за дейността си да посочва размера на наличните суми в банковата сметка на несъстоятелния длъжник.


21.09.2020
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 21.09.2020 О П Р Е Д Е Л И : РАЗРЕШАВА на синдика Тихомир Димов Иванов да извърши разпореждане с парични средства от особената банкова сметка на длъжника в общ размер на 2 015,69 лв., от които: 1 500 лв. – за заплащане на възнаграждението му за м.август 2020 г., с включен данък, разходи за счетоводно обслужване – 350 лв., както и други разходи – 515,69 лв. Указва на синдика във всеки следващ отчет за дейността си да посочва размера на наличните суми в банковата сметка на несъстоятелния длъжник.


24.09.2020
Синдик - Тихомир Д. Иванов


29.09.2020
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 29.09.2020 О П Р Е Д Е Л И : РАЗРЕШАВА на синдика Тихомир Димов Иванов да извърши разпореждане с парични средства в размер на 1 700 лв. от особената банкова сметка на длъжника - за заплащане възнаграждение на оценителя, изготвил оценка на недвижимото имущество в гр. Созопол на 16.09.2020 г.


05.10.2020
Синдик - Тихомир Д. Иванов


07.10.2020
Синдик - Тихомир Д. Иванов


07.10.2020
Синдик - Тихомир Д. Иванов


07.10.2020
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 07.10.2020 О П Р Е Д Е Л И : РАЗРЕШАВА на синдика Тихомир Иванов да извърши продажба чрез търг с тайно наддаване недвижими имоти, включени в масата на несъстоятелността на„Тандем - СН" ЕООД /н/: 1/2 (една втора) идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 67800.8.75 (шестдесет и седем хиляди и осемстотин, точка, осем, точка, седемдесет и пет), по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Созопол, общ. Созопол, обл. Бургас, одобрена със Заповед № РД-18-60/04.10.2007г, на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота по кадастрална карта: гр. Созопол, местност „Буджака", целият имот урегулиран с площ от 893 кв.м.,(осемстотин деветдесет и три квадратни метра), с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, със стар идентификатор: имот с № 8075 (осем хиляди седемдесет и пет), парцел IX (девет римско) , при граници на имота по кадастрална карта: 67800.8.76, 67800.8.205, 67800.8.943, 67800.8.972, 67800.8.555, 67800.8.574 и 67800.8.652, ВЕДНО с построените в описания поземлен имот сгради: ТРИЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА - ВИЛНА СГРАДА № 2 (две), цялата с разгъната застроена площ от 258 кв.м.(двеста петдесет и осем квадратни метра), състояща се от: първи етаж: дневна, дневна с кът камина, трапезария и кухня, входно антре, рекреативна зона с фитнес зала и сауна; втори етаж - стълба от първо ниво, три спални със самостоятелни бани и санитарен възел; трети етаж – родителска спалня с изглед към морето и голяма тераса, кът работа, гардеробно помещение, просторна баня със санитарен възел, цялата представляваща сграда с идентификатор № 67800.8.75.2 (шестдесет и седем хиляди и осемстотин, точка, осем, точка, седемдесет и пет, точка, две), със застроена площ 86 кв. м. (осемдесет и шест квадратни метра), брой етажи: З(три), с предназначение: жилищна сграда- еднофамилна И 1/2 (една втора) идеални части от ЕДНОЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, цялата с разгъната застроена площ от 124 кв.м.(сто двадесет и четири квадратни метра ), състояща се от 5 (пет) броя складове, спалня, дневна, антре, баня със санитарен възел и покривната плоча, представляваща и открит паркинг, цялата представляваща сграда с идентификатор № 67800.8.75.3 (шестдесет и седем хиляди и осемстотин, точка, осем, точка, семдесет и пет, точка, три) , по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Созопол, общ. Созопол, обл. Бургас, местност „Буджака", одобрени със Заповед № РД1 8-60/04. 10.2007г. на Изпълнителния директор на АГКК, със застроена площ 124 кв.м. (сто двадесет и четири квадратни метра), брой етажи: 1 (един), предназначение: жилищна сграда –еднофамилна, ПРИ НАЧАЛНА ЦЕНА в размер на 568 600 (петстотин шестдесет и осем хиляди и шестстотин) лева. Продажбата да се извърши чрез търг с тайно наддаване – по реда на чл. 717в ТЗ, след съответното обявяване от синдика. Определението не подлежи на обжалване и следва да се обяви в книгата по чл.634в, ал.1 от ТЗ и да се уведоми синдика, за да започне изпълнението му. ОКРЪЖЕН СЪДИЯ:


14.10.2020
Синдик - Тихомир Д. Иванов


19.10.2020
Синдик - Тихомир Д. Иванов


19.10.2020
Синдик - Тихомир Д. Иванов


19.10.2020
Синдик - Тихомир Д. Иванов


21.10.2020
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 21.10.2020 Сметката за разпределение да се постави на определеното общодостъпно място в съда за срок от 14 дни.


21.10.2020
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 21.10.2020 НА ДОКЛАД ВХ.№ 261793/19.10.2020г. Към дело. Да се докладва след влизане в сила на сметката за разпределние по чл.717, ал.2 от ТЗ.


23.10.2020
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 23.10.2020 О П Р Е Д Е Л И : РАЗРЕШАВА на синдика Тихомир Димов Иванов да извърши разпореждане с парични средства от особената банкова сметка на длъжника в общ размер на 1 878,55 лв., от които: 1 500 лв. – за заплащане на възнаграждението му за м.септември 2020 г., с включен данък, разходи за счетоводно обслужване – 350 лв., както и други разходи – 378,55 лв., както и със сумите от 511,20 лв. и 609,60 лв. – заплащане на задължение по издадени фактури, в полза на „168 часа“ ЕООД и „Хермес Медиа Адвертайзинг Анд Консултинг“ ЕООД. Указва на синдика във всеки следващ отчет за дейността си да посочва размера на наличните суми в банковата сметка на несъстоятелния длъжник.


23.10.2020
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 23.10.2020 О П Р Е Д Е Л И : Отказва да даде разрешение на синдика Тихомир Иванов да упълномощи друго лице /адвокат/ за осъществяване на процесуално представителство по адм. д. № 7668/2020 г. на АС-София – град.


09.11.2020
Синдик - Тихомир Д. Иванов


10.11.2020
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 10.11.2020 О П Р Е Д Е Л И : ОДОБРЯВА изготвената от синдика Тихомир Иванови и обявена в Търговския регистър на 22.10.2020 г. ЧАСТИЧНА СМЕТКА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по чл. 717д,ал.2 във вр. С чл.717н от ТЗ, съгласно която пълния размер на цена от 1 600 000 лв., дължима от „Кредит инвест конслут“ ООД - обявен за купувач на проведената на 15.10.2020 г. продажба по реда на чл.718 ТЗ, се прихваща с част от неговото вземане, прието в производството по несъстоятелност т. д. № № 337/2011 г. на Окръжен съд-Пловдив срещу „Неси 5“ ООД /в несъстоятеилност/, обезпечено с ипотека върху осребрявания недвижим имот, с което вземането му срещу третото лице се удовлетворява до размера от 1 600 000 лв., представляваща 26,52 % от неговия пълен размер. Одобрената сметка за разпределение се изпълнява от синдика на осн. чл. 729, ал.4 от ТЗ, след влизане в сила на определението. Определението следва да се обяви в Търговския регистър на осн. чл.729, ал.2 от ТЗ, за което да се изпрати препис от него на Агенция по вписванията, Търговски регистър. Определението подлежи на обжалване пред Пловдивския апелативен съд в едноседмичен срок от обявяването му в Търговския регистър от лицата, посочени в разпоредбата на чл. 729, ал.3 от ТЗ.


11.11.2020
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 11.11.2020 Доклад от синдика Тихомир Иванов с вх.№ 262509/09.11.2020г. да се приложи към делото.


12.11.2020
Кредитор - Национална Агенция По Приходите


12.11.2020
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 12.11.2020 Молба с приложения вх.№ 262660/12.11.2020г. да се изпрати на синдика.


18.11.2020
Синдик - Тихомир Д. Иванов


20.11.2020
Синдик - Тихомир Д. Иванов


24.11.2020
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 24.11.2020 О П Р Е Д Е Л И : РАЗРЕШАВА на синдика Тихомир Димов Иванов да извърши разпореждане с парични средства от особената банкова сметка на длъжника в общ размер на 1 878,55 лв., от които: 1 500 лв. – за заплащане на възнаграждението му за м.октомври 2020 г., с включен данък, разходи за счетоводно обслужване – 350 лв., както и други разходи – 32,70 лв. Указва на синдика във всеки следващ отчет за дейността си да посочва размера на наличните суми в банковата сметка на несъстоятелния длъжник.


24.11.2020
Синдик - Тихомир Д. Иванов


25.11.2020
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 25.11.2020 Да се издадат заверени преписи с дата на влизане в сила и да се изпратят на синдика по пощата.


30.11.2020
Синдик - Тихомир Д. Иванов


01.12.2020
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 01.12.2020 Разрешавам на синдика да упълномощи адвокат само за участие в с.з. на 03.12.2020г. пред Административен съд - София. Указва на синдика допълнително да представи доказателства за ангажираността си по другото дело в 3 -дневен срок.


03.12.2020
Кредитор - Национална Агенция По Приходите


04.12.2020
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 04.12.2020 Препис от възражение на синдика за становище в 3-дневен срок, но не по-късно от датата на заседанието. Насрочвам О.С.З. на 12.01.2021г. - 11:30ч. с призоваване на НАП, длъжника и синдика.


10.12.2020
Синдик - Тихомир Д. Иванов


10.12.2020
Синдик - Тихомир Д. Иванов


10.12.2020
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 10.12.2020 Доклад с вх.№ 263572/10.12.2020г. и молба с вх.№ 263573/10.12.2020г. - Към дело.


14.12.2020
Синдик - Тихомир Д. Иванов


15.12.2020
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 15.12.2020 Указва на синдика да обяви следваща продан, съгласно разпоредбите на ТЗ и решенията на СК.


16.12.2020
Синдик - Тихомир Д. Иванов


30.12.2020
Синдик - Тихомир Д. Иванов


30.12.2020
Синдик - Тихомир Д. Иванов


04.01.2021
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 04.01.2021 О П Р Е Д Е Л И : РАЗРЕШАВА на синдика Тихомир Димов Иванов да извърши разпореждане с парични средства от особената банкова сметка на длъжника в общ размер на 1 898,90 лв., от които: 1 500 лв. – за заплащане на възнаграждението му за м.ноември 2020 г., с включен данък, разходи за счетоводно обслужване – 350 лв., както и други разходи – 38,90 лв. Указва на синдика във всеки следващ отчет за дейността си да посочва размера на наличните суми в банковата сметка на несъстоятелния длъжник.


04.01.2021
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 04.01.2021 Уведомление с приложения с вх.№ 264104/30.12.2020г. да се приложи към делото.


11.01.2021
Друго - Джапан Агри Продуктс Юроп АД


11.01.2021
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 11.01.2021 НА ПОКАНА ВХ.№ 260243/11.01.2021г. Указва на синдика в отчета за м.януари 2021г. да изложи становище относно направените в поканата искания.


12.01.2021
Открито заседание
Определение от 22.02.2021 ОДОБРЯВА изготвения от синдика Допълнителен списък № 5 на приети вземания, предявени от кредитори в срока в срока по чл. 688, ал.З от ТЗ, като прави следните промени: 1. Включва в Допълнителен списък № 5 на приети вземания, предявени от кредитори в срока в срока по чл. 688, ал.З предявените от Национална агенция за приходите и неприети от синдика: вземания за данък върху недвижими имоти и такса битови отпадъци в общ размер на 10 416,29 лв. и лихви върху тях в размер на 6 530, 66 лв. за периода до 02.11.2020 г. , с поредност на удовлетворяване по чл. 722,ал.1,т.7 от ТЗ. 2. Вземанията за главница се приемат ведно със законната лихва върху тях, считано от 03.11.2020 г., вместо от 11.11.2020 г., както е посочено в графа „Забележка“ на изготвения от синдика списъка. Определението следва да се обяви в Търговския регистър на оси. чл.692, ал.5 от ТЗ, за което да се изпрати препис от него на Агенция по вписванията. Определението не подлежи на обжалване, съгласно чл. 692, ал.6 ТЗ.


13.01.2021
Кредитор - Национална Агенция За Приходите


15.01.2021
Синдик - Тихомир Д. Иванов


15.01.2021
Синдик - Тихомир Д. Иванов


18.01.2021
Синдик - Тихомир Д. Иванов


19.01.2021
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 19.01.2021 Молба вх.№ 260542/18.01.2021г. - Към дело.


21.01.2021
Синдик - Тихомир Д. Иванов


21.01.2021
Синдик - Тихомир Д. Иванов


21.01.2021
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 21.01.2021 РАЗРЕШАВА да се извърши от синдика Тихомир Иванов продажба по реда на чл.717ж от ТЗ /чрез търг с явно наддаване/ на следната ОБОСОБЕНА ЧАСТ от масата на несъстоятелността: 1/2 (една втора) идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 67800.8.75 (шестдесет и седем хиляди и осемстотин, точка, осем, точка, седемдесет и пет), по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Созопол, общ. Созопол, обл. Бургас, одобрена със Заповед № РД-18-60/04.10.2007г, на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота по кадастрална карта: гр. Созопол, местност „Буджака", целият имот урегулиран с площ от 893 кв.м.,(осемстотин деветдесет и три квадратни метра), с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, със стар идентификатор: имот с № 8075 (осем хиляди седемдесет и пет), парцел IX (девет римско) , при граници на имота по кадастрална карта: 67800.8.76, 67800.8.205, 67800.8.943, 67800.8.972, 67800.8.555, 67800.8.574 и 67800.8.652, ВЕДНО с построените в описания поземлен имот сгради: ТРИЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА - ВИЛНА СГРАДА № 2 (две), цялата с разгъната застроена площ от 258 кв.м.(двеста петдесет и осем квадратни метра), състояща се от: първи етаж: дневна, дневна с кът камина, трапезария и кухня, входно антре, рекреативна зона с фитнес зала и сауна; втори етаж - стълба от първо ниво, три спални със самостоятелни бани и санитарен възел; трети етаж – родителска спалня с изглед към морето и голяма тераса, кът работа, гардеробно помещение, просторна баня със санитарен възел, цялата представляваща сграда с идентификатор № 67800.8.75.2 (шестдесет и седем хиляди и осемстотин, точка, осем, точка, седемдесет и пет, точка, две), със застроена площ 86 кв. м. (осемдесет и шест квадратни метра), брой етажи: З(три), с предназначение: жилищна сграда- еднофамилна И 1/2 (една втора) идеални части от ЕДНОЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, цялата с разгъната застроена площ от 124 кв.м.(сто двадесет и четири квадратни метра ), състояща се от 5 (пет) броя складове, спалня, дневна, антре, баня със санитарен възел и покривната плоча, представляваща и открит паркинг, цялата представляваща сграда с идентификатор № 67800.8.75.3 (шестдесет и седем хиляди и осемстотин, точка, осем, точка, семдесет и пет, точка, три) , по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Созопол, общ. Созопол, обл. Бургас, местност „Буджака", одобрени със Заповед № РД1 8-60/04. 10.2007г. на Изпълнителния директор на АГКК, със застроена площ 124 кв.м. (сто двадесет и четири квадратни метра), брой етажи: 1 (един), предназначение: жилищна сграда –еднофамилна, ПРИ НАЧАЛНА ЦЕНА в размер на 568 600 (петстотин шестдесет и осем хиляди и шестстотин) лева.


21.01.2021
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 21.01.2021 Доклад с вх.№ 260499/15.01.2021г. - към дело.


25.01.2021
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 25.01.2021 О П Р Е Д Е Л И : РАЗРЕШАВА на синдика Тихомир Димов Иванов да извърши разпореждане с парични средства от особената банкова сметка на длъжника в общ размер на 2 259,34 лв., от които: 1 500 лв. – за заплащане на възнаграждението му за м.декември 2020 г., с включен данък, разходи за счетоводно обслужване – 350 лв., както и други разходи – 409,34 лв. Указва на синдика във всеки следващ отчет за дейността си да посочва размера на наличните суми в банковата сметка на несъстоятелния длъжник.


25.01.2021
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 25.01.2021 Молба вх.№ 260766/21.01.2021г. - към дело.


08.02.2021
Синдик - Тихомир Д. Иванов


08.02.2021
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 08.02.2021 О П Р Е Д Е Л И : РАЗРЕШЕВА да бъдат върнати от синдика следните суми: 8 325, 33 лв. - на „Джапан агри продуктс Юроп“ АД, 64,78 лв. - на „Фроузен АБВ“ ЕООД, 952,50 лв.на „АБВ трейд Фроузен“ЕООД, 708,43 лв. - на „Калатея“ ООД, 1 200 лв.- на „Булдекс“ ООД и 7,83 лв.- на Румен Григоров Рашков, които да им бъдат изплатени от особената сметка на длъжника „Тандем-СН“ ЕООД /в несъстоятелност/.


09.02.2021
Синдик - Тихомир Д. Иванов


16.02.2021
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 16.02.2021 НА ВАША МОЛБА ВХ.№ 260766/21.01.2021г. Да се представи подписания анекс, от който да е видно какво възнаграждение е уговорено и считано от коя дата се дължи


18.02.2021
Синдик - Тихомир Д. Иванов


25.02.2021
Синдик - Тихомир Д. Иванов


01.03.2021
Синдик - Тихомир Д. Иванов


02.03.2021
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 02.03.2021 НА ДОКЛАД ВХ.№ 262503/01.03.2021г. Към дело. Да се докладва от синдика за по-нататъшния ход на процедурата.


05.03.2021
Друго - Бастион Калинова ЕООД


05.03.2021
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 05.03.2021 О П Р Е Д Е Л И : РАЗРЕШАВА на синдика Тихомир Димов Иванов да извърши разпореждане с парични средства от особената банкова сметка на длъжника в общ размер на 1 999,52 лв., от които: 1 500 лв. – за заплащане на възнаграждението му за м.декември 2020 г., с включен данък, разходи за счетоводно обслужване – 350 лв., както и други разходи – 149,52 лв. Указва на синдика във всеки следващ отчет за дейността си да посочва размера на наличните суми в банковата сметка на несъстоятелния длъжник.


05.03.2021
Закрито/разпоредително заседание
Постановление за възлагане от 05.03.2021 П О С Т А Н О В И: ВЪЗЛАГА на „БАСТИОН КАЛИНОВА“ ЕООД - гр. Пловдив, ЕИК 206305975 имущество от масата на несъстоятелността на „Тандем - СН“ ЕООД /Н/, представляващо право на собственост върху недвижими имоти, а именно: 1/2 (една втора) идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 67800.8.75 (шестдесет и седем хиляди и осемстотин, точка, осем, точка, седемдесет и пет), по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Созопол, общ. Созопол, обл. Бургас, одобрена със Заповед № РД-18-60/04.10.2007г, на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота по кадастрална карта: гр. Созопол, местност „Буджака", целият имот урегулиран с площ от 893 кв.м.,(осемстотин деветдесет и три квадратни метра), с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, със стар идентификатор: имот с № 8075 (осем хиляди седемдесет и пет), парцел IX (девет римско) , при граници на имота по кадастрална карта: 67800.8.76, 67800.8.205, 67800.8.943, 67800.8.972, 67800.8.555, 67800.8.574 и 67800.8.652, ВЕДНО с построените в описания поземлен имот сгради: ТРИЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА - ВИЛНА СГРАДА № 2 (две), цялата с разгъната застроена площ от 258 кв.м.(двеста петдесет и осем квадратни метра), състояща се от: първи етаж: дневна, дневна с кът камина, трапезария и кухня, входно антре, рекреативна зона с фитнес зала и сауна; втори етаж - стълба от първо ниво, три спални със самостоятелни бани и санитарен възел; трети етаж – родителска спалня с изглед към морето и голяма тераса, кът работа, гардеробно помещение, просторна баня със санитарен възел, цялата представляваща сграда с идентификатор № 67800.8.75.2 (шестдесет и седем хиляди и осемстотин, точка, осем, точка, седемдесет и пет, точка, две), със застроена площ 86 кв. м. (осемдесет и шест квадратни метра), брой етажи: З(три), с предназначение: жилищна сграда- еднофамилна и 1/2 (една втора) идеални части от ЕДНОЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, цялата с разгъната застроена площ от 124 кв.м.(сто двадесет и четири квадратни метра ), състояща се от 5 (пет) броя складове, спалня, дневна, антре, баня със санитарен възел и покривната плоча, представляваща и открит паркинг, цялата представляваща сграда с идентификатор № 67800.8.75.3 (шестдесет и седем хиляди и осемстотин, точка, осем, точка, семдесет и пет, точка, три) , по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Созопол, общ. Созопол, обл. Бургас, местност „Буджака", одобрени със Заповед № РД1 8-60/04. 10.2007г. на Изпълнителния директор на АГКК, със застроена площ 124 кв.м. (сто двадесет и четири квадратни метра, брой етажи:1 /един/, предназначение:жилищна сграда – еднофамилна. На купувача да се издаде препис от постановлението за възлагане, след влизането му в сила и след като бъде заплатена от него дължимата държавна такса съгласно чл. 50 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по реда на ГПК – 3 000 лв. ТАКСАТА за възлагане на имота следва да бъде преведена по сметката на Пазарджишки окръжен съд, заедно със съответната държавна такса за препис от постановлението. Постановлението подлежи на обжалване с частна жалба пред Пловдивския апелативен съд в седмодневен срок от съобщението от участниците в продажбата и от длъжника. Да се впише постановлението в книгата по чл.634в от ТЗ. ОКРЪЖЕН СЪДИЯ:


08.03.2021
Синдик - Тихомир Д. Иванов


09.03.2021
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 09.03.2021 НА МОЛБА ВХ.№ 262381/25.02.2021г. Указва на синдика да поиска разрешение за разпореждане за изплащане на договорените възнаграждения за изминалите месеци, както и в бъдеще - периодично до влизане в сила на постановлението за възлагане и предаване владението на купувача.


15.03.2021
Синдик - Тихомир Д. Иванов


15.03.2021
Синдик - Тихомир Д. Иванов


15.03.2021
Синдик - Тихомир Д. Иванов


16.03.2021
Друго - Бастион Калинова ЕООД


18.03.2021
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 18.03.2021 Молба вх.№ 263097/16.03.2021г. да се докладва при влизане в сила на постановлението за възлагане.


18.03.2021
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 18.03.2021  О П Р Е Д Е Л И : РАЗРЕШЕВА на синдика Тихомир Иванов да върне внесения задатък в размер на 45 488 лв. на всеки от участниците в продажбата с явно наддаване, проведена на 25.02.2021 г., с изключение на внесения от обявения за купувач - „Бастион Калинова“ ЕООД – гр. Пловдив. Определението не подлежи на обжалване.


18.03.2021
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 18.03.2021 О П Р Е Д Е Л И : РАЗРЕШАВА на синдика Тихомир Димов Иванов да извърши разпореждане с парични средства от особената банкова сметка на длъжника в общ размер на 1 860,55 лв., от които: 1 500 лв. – за заплащане на възнаграждението му за м.февруали 2021 г., с включен данък, разходи за счетоводно обслужване – 350 лв., както и други разходи – 16,55 лв. Указва на синдика във всеки следващ отчет за дейността си да посочва размера на наличните суми в банковата сметка на несъстоятелния длъжник.


18.03.2021
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 18.03.2021 Доклад вх.№ 263051/15.03.2021г. и уведомление вх.№ 263049/15.03.2021г. - да се приложат към делото.


19.03.2021
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 19.03.2021 Да се направи справка за регистриран настоящ асрес на Тони Цветанов Цветков.


22.03.2021
Синдик - Тихомир Д. Иванов


23.03.2021
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 23.03.2021 Да се залепи уведомление до Тони Цветанов Цветков на адреса в гр.София по правилата на чл.47, ал.1 от ГПК и да се пусне в п.к. при достъп до такава.


25.03.2021
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 25.03.2021 О П Р Е Д Е Л И : РАЗРЕШАВА на синдика Тихомир Димов Иванов да извърши разпореждане с парична сума в размер на 3000 лв. – възнаграждение за отговорно пазене на недвижим имот от масата на несъстоятелността за два месеца – януари и февруари 2021 г. .


12.04.2021
Синдик - Тихомир Д. Иванов


19.04.2021
Синдик - Тихомир Д. Иванов


19.04.2021
Синдик - Тихомир Д. Иванов


19.04.2021
Синдик - Тихомир Д. Иванов


21.04.2021
Синдик - Тихомир Д. Иванов


21.04.2021
Кредитор - Кредит Инвест Консулт ООД


21.04.2021
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 21.04.2021 О П Р Е Д Е Л И : РАЗРЕШАВА на синдика Тихомир Димов Иванов да извърши разпореждане с парични средства от особената банкова сметка на длъжника, както следва: 1 500 лв. – за заплащане на възнаграждението му за м.март 2021 г., с включен данък, разходи за счетоводно обслужване за същия месец – 350 лв., възнаграждение за отговорно пазене на недвижим имот от масата на несъстоятелността за същия месец - 1 500 лв., други разходи за същия месец – 6,40 лв., такси по изпълнително дело № **********0709 на ЧСИ Константин Павлов - 84 лв. и разноски по гр. д. № 468/2020 г. на Пазарджишкия окръжен съд - 190 лв. Указва на синдика във всеки следващ отчет за дейността си да посочва размера на наличните суми в банковата сметка на несъстоятелния длъжник.


23.04.2021
Друго - Тони Ц. Цветков


26.04.2021
Синдик - Тихомир Д. Иванов


26.04.2021
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 26.04.2021 На молба вх.№ 264473/23.04.2021г. - Съобщение с препис от постановление до Тони Цветков да се изпрати на посочения адрес по ел.поща.


26.04.2021
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 26.04.2021 На молба от Тихомир Иванов - синдик на "Тандем-СН" ЕООд /н./ с вх.№ 264500/26.04.2021. - Да се уведоми синдика след влизане в сила на постановлението.


28.04.2021
Синдик - Тихомир Д. Иванов


05.05.2021
Синдик - Тихомир Д. Иванов


07.05.2021
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 07.05.2021 О П Р Е Д Е Л И : СВИКВА СЪБРАНИЕ НА КРЕДИТОРИТЕ на „Тандем-СН“ЕООД /в несъстоятелност/, при следния дневен ред: 1.Вземане на решение за определяне на окончателно възнаграждение на постоянния синдик Тихомир Димов Иванов. 2.Определяне размера на окончателното възнаграждение на синдика и срока за неговото изплащане в случай че се вземе решение по т. 1. Събранието на кредиторите ще се проведе на 18.05.2021 г. от 11.30 часа в Съдебната палата – гр. Пазарджик, в залата, определена на тази дата за заседание на съдията-докладчик по делото за несъстоятелност - Илиана Димитрова. Определението не подлежи на обжалване и следва да се обяви в Търговския регистър. Да се уведоми синдика за задължението си да подготви провеждането на събранието на кредиторите .


07.05.2021
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 07.05.2021 Сметката за разпределние да се постави на определеното в съда общодостъпно място за срок от 14 дни.


17.05.2021
Синдик - Тихомир Д. Иванов


17.05.2021
Синдик - Тихомир Д. Иванов


18.05.2021
Събрание на кредиторите заседание


18.05.2021
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 18.05.2021 Доклад с вх.№ 264939/17.05.2021г. от синдика Тихомир Иванов - Към дело.


18.05.2021
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 18.05.2021 Уведомление с вх.№ 264940/17.05.2021г. на синдика Тихомир Иванов - Към дело.


19.05.2021
Друго - Кредит Инвест Консулт ООД


20.05.2021
Синдик - Тихомир Д. Иванов


25.05.2021
Синдик - Тихомир Д. Иванов


25.05.2021
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 25.05.2021 О П Р Е Д Е Л И : РАЗРЕШАВА на синдика Тихомир Димов Иванов да извърши разпореждане с парични средства от особената банкова сметка на длъжника, както следва: 1 500 лв. – за заплащане на възнаграждението му за м.април 2021 г., с включен данък, разходи за счетоводно обслужване за същия месец – 350 лв., и други разходи за същия месец – 34,65 лв. Указва на синдика във всеки следващ отчет за дейността си да посочва размера на наличните суми в банковата сметка на несъстоятелния длъжник.


26.05.2021
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 26.05.2021 О П Р Е Д Е Л И : РАЗРЕШАВА на синдика Тихомир Димов Иванов да извърши разпореждане с парични средства от особената банкова сметка на длъжника в размер на 2 032,28 лв. – за заплащане на възнаграждение за охрана /отговорно пазене/ на недвижими имот в гр. Созопол за периода от 01.04. до 11.05.2021 г. Указва на синдика във всеки следващ отчет за дейността си да посочва размера на наличните суми в банковата сметка на несъстоятелния длъжник.


26.05.2021
Кредитор - Национална Агенция За Приходите


27.05.2021
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 27.05.2021 НА ВЪЗРАЖЕНИЕ от НАП С ВХ.№ 265155/26.05.2021г. В 1-седмичен срок да се уточни дали подалия възражението директор на Дирекция "Държавни вземания" Венцислава Петкова действа като пълномощник на НАП със съответните пълномощия и като служител с юридическо образование съгласно чл.32, ал.1, т.3 от ГПК или по силата на закона.


04.06.2021
Кредитор - Национална Агенция За Приходите


07.06.2021
Синдик - Тихомир Д. Иванов


07.06.2021
Синдик - Тихомир Д. Иванов


07.06.2021
Синдик - Тихомир Д. Иванов


07.06.2021
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 07.06.2021 О П Р Е Д Е Л И : ОДОБРЯВА изготвената от синдика Тихомир Иванов и обявена в Търговския регистър на 10.05.2021 г. ЧЕТВЪРТА ЧАСТИЧНА СМЕТКА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ, на осн. чл.717н, ал.2 ТЗ на сумата от 500 368 лв., съгласно която сметка цялата посочена сума следва да се изплати на обезпечения кредитор „Кредит инвест консулт“ ООД, Одобрената сметка за разпределение се изпълнява от синдика на осн. чл. 729, ал.4 от ТЗ, след влизане в сила на определението. Определението следва да се обяви в Търговския регистър на осн. чл.729, ал.2 от ТЗ, за което да се изпрати препис от него на Агенция по вписванията, Търговски регистър. Определението подлежи на обжалване пред Пловдивския апелативен съд в едноседмичен срок от обявяването му в Търговския регистър от лицата, посочени в разпоредбата на чл. 729, ал.3 от ТЗ.


08.06.2021
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 08.06.2021 О П Р Е Д Е Л И : РАЗРЕШАВА на синдика Тихомир Димов Иванов да извърши разпореждане с парични средства от особената банкова сметка на длъжника в размер на 1 938,35 лв.: за заплащане на възнаграждение за синдика за м. май 2021 г. - 1 500 лв. с включен данък, 350 лв. – счетоводно обслужване на същия месец и 88,35 лв. – други разходи. Указва на синдика във всеки следващ отчет за дейността си да посочва размера на наличните суми в банковата сметка на несъстоятелния длъжник.


09.06.2021
Синдик - Тихомир Д. Иванов


09.06.2021
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 09.06.2021 Да се издаде удостоверение, че не са издавани от масата на несъстоятелността разрешения за разходи за ел.енергия и консумирана вода потребени в имота в гр.Созопол. Останалите обстоятелства не подлежат на удостоверяване от съда по несъстоятелността с удостоверителен документ.


17.06.2021
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 17.06.2021 На основание чл.729, ал.2 ТЗ да се обяви жалбата в Търговски регистър с едноседмичен срок за възражения срещу нея от кредиторите и длъжника.


24.06.2021
Друго - Кредит Инвест Консулт ООД


19.07.2021
Синдик - Тихомир Д. Иванов


19.07.2021
Синдик - Тихомир Д. Иванов


19.07.2021
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 19.07.2021 РАЗРЕШАВА на синдика Тихомир Димов Иванов да извърши разпореждане с парични средства от особената банкова сметка на длъжника в размер на 1 917,96 лв.: за заплащане на възнаграждение за синдика за м. юни 2021 г. - 1 500 лв. с включен данък, 350 лв. – счетоводно обслужване на същия месец и 67,96 лв. – други разходи. Указва на синдика във всеки следващ отчет за дейността си да посочва размера на наличните суми в банковата сметка на несъстоятелния длъжник.


02.08.2021
Друго - Кредит Инвест Консулт ООД


11.08.2021
Синдик - Тихомир Д. Иванов


18.08.2021
Синдик - Тихомир Д. Иванов


26.08.2021
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 26.08.2021 РАЗРЕШАВА на синдика Тихомир Димов Иванов да извърши разпореждане с парични средства от особената банкова сметка на длъжника в размер на 1 852,15 лв.: за заплащане на възнаграждение за синдика за м. юли 2021 г. - 1 500 лв. с включен данък, 350 лв. – счетоводно обслужване на същия месец и 52,15 лв. – други разходи. Указва на синдика във всеки следващ отчет за дейността си да посочва размера на наличните суми в банковата сметка на несъстоятелния длъжник.


09.09.2021
Синдик - Тихомир Д. Иванов


20.09.2021
Синдик - Тихомир Д. Иванов


23.09.2021
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 23.09.2021 О П Р Е Д Е Л И : УКАЗВА на длъжника и кредиторите, че могат да предплатят сумата от 25 000 лв., необходима за покриване на разноските в производството по несъстоятелност, като я внесат по депозитната сметка на Пазарджишкия окръжен съд в 20-дневен срок от обявяване на определението в книгата по чл.634в,ал.1 ТЗ. При невнасяне на разноските в определения срок, съдът ще постанови спиране на производството по несъстоятелност на осн. чл. 632, ал.1 във вр. с ал. 5 от ГПК. Определението да се обяви в книгата по чл.634в,ал.1 ТЗ.


23.09.2021
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 23.09.2021 Без уважение молба вх.№ 266865/20.09.2021г.! Не следва да се разрешава разпореждане, което не може да бъде извършено поради липсата на достатъчно средства.


23.09.2021
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 23.09.2021 Молба вх.№ 266865/20.09.2021г. да се докладва за ново разглеждане при наличие на достатъчно средства в особената банкова сметка на длъжника.


11.10.2021
Синдик - Тихомир Д. Иванов


13.10.2021
Синдик - Тихомир Д. Иванов


19.10.2021
Закрито/разпоредително заседание
Решение от 19.10.2021 Р Е Ш И : СПИРА производството по несъстоятелност по т. д. № 87/2013 г. по описа на Пазарджишкия окръжен съд за срок от една година от вписване на решението в Търговския регистър, след изтичането на който срок следва да се приложи чл. 632, ал.4 от ТЗ относно прекратяване на производството и заличаване на длъжника от Търговския регистър, освен ако не бъде поискано възобновяване при условията на чл. 632, ал.2 от ТЗ. Препис от решението да се изпрати до Агенцията по вписванията за вписване на съответните обстоятелства в Търговския регистър. Решението подлежи на обжалване пред Пловдивски апелативен съд в 7-дневен срок от датата на вписване в ТР.


19.10.2021
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 19.10.2021 Без уважение молба вх.№ 267183/13.10.2021г.. Съдът няма правомощия да "одобри разходи", а разрешава извършване на разпореждане, когато има налични суми, каквито липсват. Да се докладва при наличие на суми в масата на несъстоятелността.


15.11.2021
Синдик - Тихомир Д. Иванов


15.11.2021
Синдик - Тихомир Д. Иванов


15.11.2021
Синдик - Тихомир Д. Иванов


17.11.2021
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 17.11.2021 О П Р Е Д Е Л И : РАЗРЕШАВА на синдика Тихомир Димов Иванов да извърши разпореждане с парични средства от особената банкова сметка на длъжника в размер на 600 лв. за заплащане на разноски /депозит за вещо лице/ по гр. д. № 468/2000 г., висящо пред Пазарджишкия окръжен съд. Указва на синдика във всеки следващ отчет за дейността си да посочва размера на наличните суми в банковата сметка на несъстоятелния длъжник.


17.11.2021
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 17.11.2021 Молба вх.№ 267597/15.11.2021г. да се докладва за разрешение при постъпване на нужните суми по сметката на длъжника.


19.05.2022
Синдик - Тихомир Д. Иванов


10.10.2022
Кредитор - Кредит Инвест Консулт ООД


12.10.2022
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 12.10.2022 НА МОЛБА ВХ.№261822/10.10.2022г. Да се направи справка за висящността на гр.д.№ 468/2020г. на ПзОС и да се укаже на кредитора и синдика да представи доказателства за изпълнителното дело и неговия предмет /за размера на вземането, което се събира по него/.


19.10.2022
Кредитор - Централно Управление На Нап


20.10.2022
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 20.10.2022 Произнасяне по молба вх.№261865/19.10.2022г. след представяне на доказателства по молбата за възобновяване от кредитора. Да се следи за постановяване на решението по посоченото в молбата дело.


02.11.2022
Синдик - Тихомир Д. Иванов


04.11.2022
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 04.11.2022 В едноседмичен срок синдикът да представи доказателства за вземането по Изпълнителните листи, описани в Уведомление вх.№261934/02.11.2022г. по описа на ОС -Пазарджик и за това дали е събрано изцяло или частично.


23.11.2022
Синдик - Тихомир Д. Иванов


30.11.2022
Закрито/разпоредително заседание
Решение от 30.11.2022 ВЪЗОБНОВЯВА производство по несъстоятелност по т. д. № 87/2013 г. на Пазарджишкия окръжен съд, спряно на осн. чл.632,ал.1 във вр. с ал. 5 от ТЗ. Указва на синдика да изготви отчет за събирането на вземането за разноски в размер на 1 177,56 лв., присъдени в полза на длъжника и за развитието на съдебното производството по висящото гр. д. № 468/20 г. на Пазарджишкия окръжен съд, както и за очаквания размер на разноски за развитие на производството по несъстоятелност през следващите 3 месеца. Решението за възобновяване на производството да се обяви в ТРРЮЛНЦ. Решението подлежи на незабавно изпълнение и има действие по отношение на всички. Решението подлежи на въззивно обжалване пред Апелативен съд гр. Пловдив в едноседмичен срок от обявяването му в Търговския регистър.


13.01.2023
Синдик - Тихомир Д. Иванов


20.01.2023
Синдик - Тихомир Д. Иванов


20.01.2023
Кредитор - Централно Управление На Нап


23.01.2023
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 23.01.2023 На вх. № 260092/20.1.2023 г.: На синдика.