<< Търсене


06.12.2012


13.12.2012
Молител - Монолит АД


14.12.2012
Закрито/разпоредително заседание


17.12.2012
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 17.12.2012 131 ГПК


17.12.2012
Молител - Монолит АД


27.12.2012
Ответник - Мрамор-Беркстон АД


02.01.2013
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 02.01.2013 насрочва за 06.02.13 г. ат 11.00 ч.назначава съдебно-счетоводна експертиза. Определя депозит в размер на 800 лева. Назначава зе вещо лице Янка Желязкова Демирева, тел. 0887 897 056.


10.01.2013
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 10.01.2013 във връзка с молба от НАП - производството е по чл. 247 ГПК - определението е краният акт на съда. На синдика и на "Мрамор Беркстон" /н/ да се връчат служебно изготвени копия от молбата на НАП със съобщение, че съдът им дава 1- седмичен срок за становище. След това делото да се докладва-


14.01.2013
Кредитор - Юробанк Еф Джи България АД


15.01.2013
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 15.01.2013 молбата на Юробанк Еф Джи България АД за присъединяване да се докладва на зам. предс. за оброзуване в отделно производство


16.01.2013
Молител - Монолит АД


17.01.2013
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 17.01.2013 във връзка с отчет и мола от синдика - кд


30.01.2013
Кредитор - Юробанк И Еф Джи България АД


31.01.2013
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 31.01.2013 На основание чл.629 ал.4 от ТЗ присъединява като кредитор по т.д. 9131/12г. "Юробанк България" АД.


04.02.2013
Кредитор - Юробанк България АД


06.02.2013
Първо заседание


07.02.2013
Кредитор - Юробанк България АД


08.02.2013
Кредитор - Юробанк България АД


12.02.2013
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 12.02.2013 препис от молбата на Юробанк България АД на ответника, на осн. чл. 131 ГПК за отговор


13.02.2013
Кредитор - Юробанк България АД


19.02.2013
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 19.02.2013 във връзка с молба от Юробанк България АД - на другите страни - за становище


20.03.2013
Вещо лице - Янка Ж. Демирева


25.03.2013
Молител - Монолит АД


27.03.2013
Кредитор - Юробанк България АД


27.03.2013
Първо заседание
Решение от 11.04.2013 РЕШИ: ОБЯВЯВА СВРЪХЗАДЪЛЖЕНОСТТА на „МРАМОР- БЕРКСТОН" АД, ЕИК 821178989, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Овча купел", ж.к."Овча Купел" № 1, бл.525, вх.Г, ет.6, ап.107. ОПРЕДЕЛЯ началната й дата 31 Л2.2006г. ОТКРИВА производство по несъстоятелност по отношение на „МРАМОР- БЕРКСТОН" АД, ЕИК 821178989, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Овча купел", ж.к."Овча Купел" № 1, бл.525, вх.Г, ет.6, ап.107. НАЗНАЧАВА ЗА ВРЕМЕНЕН СИНДИК ДАНИЕЛА СЕРГЕЕВА КУЦЕВА, с адрес: гр.София ул. „Цар Калоян" № 6, хотел Рила, офис 211, моб. тел. 0888 344 275, вписана в Списъка на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици, утвърден от Министъра на правосъдието със Заповед № ЛС-04-462 публ. в ДВ бр.52/29.06.2007г, с месечно възнаграждение в размер на 1500лв, като определя срок за встъпване три дни от съобщението. ДОПУСКА обезпечение чрез налагане на запор и възбрана върху имуществото на,,МРАМОР- БЕРКСТОН" АД, ЕИК 821178989, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Овча купел", ж.к."Овча Купел" № 1, бл.525, вх.Г, ет.6, ап.107. ОПРЕДЕЛЯ дата на първото събрание на кредиторите на 29.05. 2013г. от 11 .ООчаса. РЕШЕНИЕТО подлежи на вписване в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията, на основание чл.622 от ТЗ. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване в седем дневрн срок от вписването му в Търговкия регистър. РЕШЕНИЕТО подлежи на незабавно изпълнение. РЕШЕНИЕТО да се впише в книгата по чл. 634 от ТЗ.


28.03.2013
Кредитор - Юробанк България АД


02.04.2013
Кредитор - Юробанк България АД


24.04.2013
Ответник - Мрамор-Беркстон АД


10.05.2013
Кредитор - Юробанк България АД


14.05.2013
Кредитор - Юробанк България АД


16.05.2013
Кредитор - Национална Агенция За Приходите


17.05.2013
Кредитор - Национална Агенция По Приходите/Нап/


18.05.2013
Кредитор - Монолит АД


21.05.2013
Кредитор - Първа Инвестиционна Банка АД


21.05.2013
Закрито/разпоредително заседание
Решение от 21.05.2013 Р Е Ш И : ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на „Юробанк България” АД ЕИК 000694749 със седалище и адрес на управление гр. София, район „Витоша”, бул. „Околовръстен път” № 260 на основание чл. 638, ал. 3 ТЗ съдът да разреши да продължат действията по изп. д. № **********0080/ 2012 г. по описа на ЧСИ с рег. № 748 и район на действие ОС – гр. Монтана по принудително осребряване на имуществото на „Мрамор – Беркстон” АД (в несъстоятелност) с ЕИК 821178989 със седалище и адрес на управление гр. София, район „Овча купел” № 1, бл. 525, вх. Г, ет. 6, ап. 107. Решението може да се обжалва пред Софийски апелативен съд в 1-седмичен срок от връчването на преписа по реда на чл. 278 ГПК (арг. от чл. 538, ал. 2 ГПК).


27.05.2013
Синдик - Даниела С. Куцева


28.05.2013
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 28.05.2013 ОТЛАГА ПРОВЕЖДАНЕТО на Първото събрание на кредиторите на „Мрамор – Беркстон” АД (в несъстоятелност) ЕИК 821178989 със седалище и адрес на управление гр. София, район „Овча купел” № 1, бл. 525, вх. Г, ет. 6, ап. 107 за 12.06.2013 г. от 11. 30 ч, което ще се проведе в сградата на Съдебната палата, зала 13, в гр. София, бул. „Витоша” № 2. ОСЪЖДА Георги Маринов Шишков ЕГН ********** да заплати по сметка на бюджета на СГС глоба в размер на 1 000 лв. – на основание чл. 640, ал. 3, пр. 1, вр. ал. 1 ТЗ. ОСЪЖДА Георги Маринов Шишков ********** да заплати по сметка на бюджета на СГС глоба в размер на 2 000 лв. – на основание чл. 640, ал. 3, пр. 2, вр. ал. 1 на ТЗ. Определението в частта по двете наложени глоби може да се обжалва от Георги Маринов Шишков пред настоящия състав в 1-седмичен срок от връчването на преписа, като връчването се извърши на адреса по служебно изискана адресна справка. Да се изготви нова покана до кредиторите на „Мрамор – Беркстон” АД (в несъстоятелност), която да се изпрати на Агенцията по вписванията – Търговски регистър за обявяването й по партида на длъжника.


10.06.2013
Синдик - Даниела С. Куцева


11.06.2013
Синдик - Даниела С. Куцева


11.06.2013
Кредитор - Юробанк България АД


11.06.2013
Длъжник - Мрамор-Беркстон АД


12.06.2013
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 12.06.2013 във връзка с постъпила жалба от управителя Георги Шишков - съдът, като намери причините за уважителни и на осн. чл. 92 ал. 2 ГПК определи: Отменя определението от 28.05.13 г. по наложените глоби на Георги Шишков. Определението е окончателно.


12.06.2013
Събрание на кредиторите заседание


13.06.2013
Синдик - Даниела С. Куцева


13.06.2013
Кредитор - Юробанк България АД


19.06.2013
Кредитор - Юробанк България АД


20.06.2013
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 20.06.2013 НАЗНАЧАВА Даниела Сергиева Куцева, гр. София, ул. „Калоян” № 6, хотел Рила, офис 211, мобилен телефон 0888 344 275 за постоянен синдик на „Мрамор Беркстон” АД (в несъстоятелност) ЕИК 821178989 със седалище и адрес на управление гр. София, жк „Овча купел” № 1, блок 525, вх. Г, ет. 6, ап. 107 при месечно възнаграждение в размер на 1 500 лв, платими от масата на несъстоятелността. Да се изготви служебен препис от определението, който да се изпрати на Агенцията по вписванията – Търговски регистър за отбелязването му по партидата на търговеца.


24.06.2013
Длъжник - Мрамор-Беркстон АД


24.06.2013
Кредитор - Юробанк България АД


25.06.2013
Кредитор - Национална Агенция За Приходите


01.07.2013
Кредитор - Юробанк България АД


02.07.2013
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 02.07.2013 Насрочва по възражениията за 25.09.13 от 9.30 часа. , за когато да се призоват възразилите кредитои Юробанк България АД, НАП, възразилият длъжник и ПИБ АД/кредитор с оспорено вземане/ . Да се уведоми синдика за становище.


15.07.2013
Синдик - Даниела С. Куцева


17.07.2013
Кредитор - Хускварна Хелас АД


19.07.2013
Кредитор - Жил-Пласт ЕООД


19.07.2013
Кредитор - Георги М. Шишков


19.07.2013
Кредитор - Гео-Кар ЕООД


19.07.2013
Кредитор - Гео-Кар ЕООД


23.07.2013
Кредитор - Юробанк България АД


05.08.2013
Длъжник - Мрамор-Беркстон АД


06.08.2013
Длъжник - Мрамор-Беркстон АД


06.08.2013
Синдик - Даниела С. Куцева


08.08.2013
Кредитор - Юробанк България АД


16.08.2013
Кредитор - Юробанк България АД


19.08.2013
Кредитор - Геокар ЕООД


20.08.2013
Кредитор - Първа Инвестиционна Банка


11.09.2013
Кредитор - Юробанк България АД


13.09.2013
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 13.09.2013 във връзка с изготвен списък от синдика Даниел Куцева - да се вписше в кингата.


13.09.2013
Закрито/разпоредително заседание


23.09.2013
Синдик - Даниела С. Куцева


23.09.2013
Синдик - Даниела С. Куцева


23.09.2013
Синдик - Даниела С. Куцева


24.09.2013
Синдик - Даниела С. Куцева


24.09.2013
Синдик - Даниела С. Куцева


25.09.2013
Открито заседание


26.09.2013
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 26.09.2013 насрочва по възраженията във втория срок за 23.10.13 г. от 10.00 ч.


03.10.2013
Синдик - Даниела С. Куцева


21.10.2013
Синдик - Даниела С. Куцева


23.10.2013
Открито заседание


28.10.2013
Кредитор - Юробанк България АД


04.11.2013
Вещо лице - Милвена А. Стоичкова


06.11.2013
Открито заседание


20.11.2013
Открито заседание
Определение от 22.11.2013 ИЗМЕНЯ списъка по чл. 688 ТЗ на предявените и приети вземания в производството по несъстоятелност на „Мрамор-Беркстон” (в несъстоятелност) АД ЕИК 821178989 със седалище и адрес на управление гр. София, жк „Овча купел”, бл. 525, вх. Г, ет. 6, ап. 107, обявен в Търговския регистър на 12.08.2013 г, както следва: ВКЛЮЧВА вземането с кредитор „Гео Кар” ЕООД ЕИК 831840836 с правно основание чл. 535 ТЗ за сумата 12 707 500 лв. при ред на плащане по чл. 722, ал. 1, т. 8 ТЗ. ОДОБРЯВА списъка по чл. 688 ТЗ на предявените и приети вземания в производството по несъстоятелност на „Мрамор-Беркстон” АД (в несъстоятелност) в останалите части. ОТХВЪРЛЯ възраженията на „Юробанк България” АД ЕИК 000694749 със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Околовръстен път” № 260. Определението е окончателно. Да се изготви заверен препис от него и да се прати на Агенцията по вписванията за обявяване по партидата на „Мрамор-Беркстон” АД.


04.12.2013
Открито заседание
Определение от 04.12.2013 ИЗМЕНЯ списъка по чл. 686 ТЗ на предявените и приети вземания в производството по несъстоятелност на „Мрамор-Беркстон” АД (в несъстоятелност) ЕИК 821178989 със седалище и адрес на управление гр. София, жк „Овча купел”, бл. 525, вх. Г, ет. 6, ап. 107, обявен в Търговския регистър на 17.06.2013 г, както следва: ИЗКЛЮЧВА вземанията с кредитор Българската държава, представлявани от НАП на ред 3 и 4 от списъка на предявените и приети вземания. ПРИВИЛЕГИЯТА, с която се ползват вземанията на ред 5 и 6 от списъка на предявените и приети вземания, е чл. 722, ал. 1, т. 1 ТЗ. РЕДЪТ за плащане на вземанията на ред 11 и 12 от списъка на предявените и приети вземания, е чл. 722, ал. 1, т. 8 ТЗ. ВКЛЮЧВА в списъка на предявените и приети вземания вземанията на Българската държава, представлявана от НАП, на ред 1, 2, 3 и 4 от СПНВ. ОДОБРЯВА списъка по чл. 686 ТЗ на предявените и приети вземания в производството по несъстоятелност на „Мрамор-Беркстон” АД (в несъстоятелност) в останалите части. ОТХВЪРЛЯ възраженията на „Мрамор-Беркстон” АД (в несъстоятелност) в частта, с която се иска изключване на вземанията на ред 1 и 2 от списъка на предявените и приети вземания. ОТХВЪРЛЯ възраженията на „Юробанк България” АД ЕИК 000694749 със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Околовръстен път” № 260. Определението е окончателно. Да се изготви заверен препис от него и да се прати на Агенцията по вписванията за обявяване по партидата на „Мрамор-Беркстон” АД (в несъстоятелност). СЪДИЯ:


06.12.2013
Кредитор - Нап


10.01.2014
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 10.01.2014 във връзка с молба от НАП - производството е по чл. 247 ГПК - определението е краният акт на съда. На синдика и на "Мрамор Беркстон" /н/ да се връчат служебно изготвени копия от молбата на НАП със съобщение, че съдът им дава 1- седмичен срок за становище. След това делото да се докладва-


13.01.2014
Синдик - Даниела С. Куцева


13.01.2014
Синдик - Даниела С. Куцева


17.01.2014
Синдик - Даниела С. Куцева


31.01.2014
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 31.01.2014 Указва на синдика да представи съгласие на министъра на финансите за приемане отсрочване изпълнението на публичните задължения с 1година и го представи по делото в срок от 2 месеца.


31.01.2014
Синдик - Даниела С. КуцеваДлъжник - Мрамор-Беркстон АД


04.02.2014
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 04.02.2014 във връзка с молба от синдика Даниела Куцева - оздавителния план не отговаря на изискванията на чл. 705 ал. 1 т. 3 ТЗ. Следва в 1 - месечен срок да се представят писмени съгласия от кредиторите по чл. 722 ал. 1 . т. ТЗ предвид поставянето им в неравни условия с НАП. Да се уточни табл. 2.6 по озп. на "Хускварна Хелас" АД и несъответствията между размер и % на удовлетворяване. Да се изпълнят и указанията от 31.1.14 г.


13.02.2014
Синдик - Даниела С. Куцева


17.02.2014
Длъжник - Мрамор-Беркстон АД


18.02.2014
Синдик - Даниела С. Куцева


21.02.2014
Синдик - Даниела С. Куцева


24.02.2014
Кредитор - Юробанк България АД


04.03.2014
Закрито/разпоредително заседание


04.03.2014
Закрито/разпоредително заседание


04.03.2014
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 04.03.2014 във връзка с молба от Юробанк България АД - да се представи препис от молбата за синдика .


11.03.2014
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 11.03.2014 във връзка с молба от синдика Даниела Куцева - препис от молбата за становище в срок от 1- седмицаот уведомяването.


14.03.2014
Синдик - Даниела С. Куцева


18.03.2014
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 18.03.2014 във връзка с отчет от синдика - одобрява разноските на синдика.


18.03.2014
Кредитор - Юробанк България АД


19.03.2014
Кредитор - Нап


20.03.2014
Синдик - Даниела С. Куцева


25.03.2014
Длъжник - Мрамор-Беркстон АД


01.04.2014
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 01.04.2014 РАЗРЕШАВА производството по и.д.№ **********0080/2013 год. по описа на ЧСИ№ 748 г-жа Мая Иванова да продължи по отношение на недвижими имоти и движими вещи, собственост на „МРАМОР- БЕРКСТОН” АД – в несъстоятелност, ЕИК 821178989, гр.София, р-н Овча купел №1, чл. 525, вх.Г, ет.6, ап.7. Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от съобщаването му пред САС.


02.04.2014
Кредитор - Юробанк България АД


07.04.2014
Кредитор - Юробанк България АД


07.04.2014
Синдик - Даниела С. Куцева


14.04.2014
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 14.04.2014 Във връзка с молба от синдика - удължава срок с два месеца, да се съобщи на синдика


17.04.2014
Синдик - Даниела С. Куцева


22.04.2014
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 22.04.2014 Във връзка с отчет на синдика - одобрява отчета


10.05.2014
Кредитор - Юробанк България АД


29.05.2014
Синдик - Даниела С. Куцева


29.05.2014
Кредитор - Юробанк България АД


02.06.2014
Синдик - Даниела С. Куцева


04.06.2014
Длъжник - Мрамор-Беркстон АД


10.06.2014
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 10.06.2014 Препис от молба вх.68851/04.06.2014 г. на синдика и Юробанк за страновище в 1-седмичен срок от получаване на съобщението.


13.06.2014
Синдик - Даниела С. Куцева


17.06.2014
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 17.06.2014 Във връзка с отчет и молба от синдика - одобрява отчета и по отношение на молбата - основателна, с оглед на което удължава срока до една година от влизане в сила на решението по чл. 705 ал. 2 от ТЗ


25.06.2014
Синдик - Даниела С. Куцева


25.06.2014
Синдик - Даниела С. Куцева


01.07.2014
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 01.07.2014 Във връзка със становище от синдика - да се изпрати препис от искането от 4.6.14 г. на кредитора "Юробанк" АД - становище в 1- седмичен срок.


22.07.2014
Кредитор - Юробанк България АД


22.07.2014
Кредитор - Юробанк България АД


23.07.2014
Синдик - Даниела С. Куцева


28.07.2014
Кредитор - Юробанк България АД


11.08.2014
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 11.08.2014 във връзка със становище от Юробанк България АД - по искането на Мрамор Беркстон - след произнасяне по молбата от САС.


12.08.2014
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 12.08.2014 Одобрява отчета. Произнасяне по искането за спиране - след произнасяне на САС по жалба против определение от 01.04.2014 г.


18.08.2014
Кредитор - Монолит АД


22.08.2014
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 22.08.2014 


02.10.2014
Синдик - Даниела С. Куцева


06.10.2014
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 06.10.2014 Одобрява отчета на синдика Даниела Куцева за месец август и септември.


15.10.2014
Кредитор - Юробанк България АД


20.10.2014
Синдик - Даниела С. Куцева


29.10.2014
Кредитор - Юробанк България АД


04.11.2014
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 04.11.2014 Препис от молбата за становища на синдика и страните в седмодневен срок от връчването.


20.11.2014
Кредитор - Юробанк България АД


27.11.2014
Кредитор - Нап


28.11.2014
Длъжник - Мрамор-Беркстон АД


01.12.2014
Синдик - Росица С. Томова


01.12.2014
Кредитор - Юробанк България АД


03.12.2014
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 03.12.2014 ДАВА на г-жа Куцева като синдик на длъжника „Мрамор Беркстон” АД(н) 14 дневен срок от съобщаването да представи доказателства ,във връзка с твърденията си. След изтичане на срока делото да се докладва за произнасяне.


08.12.2014
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 08.12.2014 Виж определение номер 22824/03.12.2014.


09.12.2014
Кредитор - Юробанк България АД


12.12.2014
Кредитор - Нап


15.12.2014
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 15.12.2014 във връзка с молба от Росица Томова - кд


30.12.2014
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 30.12.2014 Произнасяне на 30.12.2014.


30.12.2014
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 30.12.2014 НАЗНАЧАВА на основание чл. 657, ал.7 от ТЗ за служебен синдик РОСИЦА КРАЕВА ПЕТКОВА, гр. София, ул. "Лерин" No 24, вх. А, ап. 4, вписана като синдик в регистъра на Министерство на правосъдието, с правомощията по чл. 658 и 668 от ТЗ, при възнаграждение в размер на 1.000,00 лева месечно от датата на встъпване в задълженията. УКАЗВА на служебния синдик в тридневен срок от съобщаването да представи писмено съгласие- декларация за встъпване в изпълнение на задълженията си, декларация по чл. 655 и чл. 656, ал.2 от ТЗ, съдържаща писмено съгласие по чл. 656, ал.1 от ТЗ с нотариална заверка на подписа, и застраховка. НА основание чл. 657, ал.6 от ТЗ СВИКВА СЪБРАНИЕ НА КРЕДИТОРИТЕ на „МРАМОР - БЕРКСТОН”ЕООД(в несъстоятелност), което ще се проведе на 01.04.2015 год. от 11.00 часа в сградата на съдебната палата, бул. Витоша 2, в съдебната зала за провеждане на заседания на VІ- 13 състав на ТО с дневен ред- избор на постоянен синдик и определяне на възнаграждението му. Поканата да се обяви на основание чл. 675, ал.2 от ТЗ в ТР, с което всички кредитори да се считат за уведомени. т.д. №9131/12, СГС,т.о., VІ- 13, с.2 Определението в частта за освобождаване на синдика подлежи на обжалване в 7- дневен срок от съобщаването му пред САС от освободения синдик, жалбата не спира изпълнението му. Определението в частта за освобождаване на синдика подлежи на незабавно изпълнение. Да се изпрати препис от определението за вписване в ТР на АВ. Препис от определението да се изпрати на освободения и назначения синдик. Определението да се впише в книгата по чл. 634в от ТЗ.


07.01.2015
Кредитор - Юробанк България АД


22.01.2015
Синдик - Росица К. Петкова


26.01.2015
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 26.01.2015 във връзка с молба от Юробанк България АД-не е възможно , с оглед определението и вписване на поканата в ТР.


03.02.2015
Кредитор - Юробанк България АД


03.02.2015
Кредитор - Нап


17.02.2015
Кредитор - Нап


04.03.2015
Синдик - Росица К. Петкова


10.03.2015
Кредитор - Юробанк България АД


26.03.2015
Кредитор - Юробанк България АД


01.04.2015
Събрание на кредиторите заседание


02.04.2015
Кредитор - Юробанк България АД


06.04.2015
Длъжник - Мрамор-Беркстон АД


15.04.2015
Кредитор - Юробанк България АД


05.05.2015
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 05.05.2015 НАЗНАЧАВА за постоянен синдик н „МРАМОР - БЕРКСТОН” АД РАДОСЛАВ ИВАНОВ ТОНЕВ при месечно възнаграждение в размер на 1000 лв.. ОПРЕДЕЛЯ тридневен срок от съобщението за встъпване в длъжност, в който срок следва да бъдат представени акт за встъпване, декларация по чл. 657 ал. 2 ТЗ, както и доказателство за сключена застраховка по чл. 663а ТЗ. Определението е окончателно. НЕЗАБАВНО да се изпрати препис от настоящото определение за обявяване в Търговския регистър при Агенцията по вписвания, на основание чл. 623 вр. с чл. 624 от ТЗ. Преписи от определението да бъдат изпратени на освободения и на назначения синдик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО да се впише и в книгата по чл. 634в от ТЗ при СТС, ТО.


11.05.2015
Синдик - Радослав И. Тонев


25.05.2015
Кредитор - Юробанк България АД


08.06.2015
Кредитор - Юробанк България АД


09.06.2015
Синдик - Радослав И. Тонев


09.06.2015
Синдик - Радослав И. Тонев


19.06.2015
Синдик - Радослав И. Тонев


26.06.2015
Кредитор - Юробанк България АД


26.06.2015
Кредитор - Юробанк България АД


07.07.2015
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 07.07.2015 във връзка с молба от синдика - приема отчета за сведение на заинтересованите лица и разрешава посочения разход от 789.47 лв


13.07.2015
Синдик - Радослав И. Тонев


20.07.2015
Закрито/разпоредително заседание


20.07.2015
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 20.07.2015 във връзка с молба от синдика - приема отчета за сведение на заинтересованите. Разрешава разноските.


29.07.2015
Кредитор - Юробанк България АД


03.08.2015
Синдик - Радослав И. Тонев


10.08.2015
Синдик - Радослав И. Тонев


12.08.2015
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 12.08.2015 във връзка с молба от синдика Р. Тонев - вх. № 97869/3.8.15 г - искането сочи на разпореждане със средства по чл.658 ал.9 ТЗ, което предполага основание за плащане Преценката за необходимостта е в правомощията на синдика.


12.08.2015
Закрито/разпоредително заседание


17.08.2015
Синдик - Радослав И. Тонев


09.09.2015
Синдик - Радослав И. Тонев


10.09.2015
Длъжник - Мрамор-Беркстон АД


14.09.2015
Синдик - Радослав И. Тонев


15.09.2015
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 15.09.2015 Разрешавам разпореждане на посоченото основание.


15.09.2015
Закрито/разпоредително заседание


15.09.2015
Закрито/разпоредително заседание


15.09.2015
Закрито/разпоредително заседание


15.09.2015
Синдик - Радослав И. Тонев


15.09.2015
Закрито/разпоредително заседание


16.09.2015
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 16.09.2015 ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на "МРАМОР-БЕРКСТОН" АД да бъде отменено определение ном.5381/01.04.14 г. по делото и/или да бъде постановено друго, с което да бъде спрано производството по изп. д. ном. **********0080/13 г.по описа на ЧСИ Мая иванова. Определението може да обжалвано с ЧЖ пред САС - гр. София, в едноседмичен срок от съобщението до молителя. На молителя да бъде връчен и препис от настоящото.


29.09.2015
Синдик - Радослав И. Тонев


29.09.2015
Кредитор - Жил Пласт ЕООД


30.09.2015
Синдик - Радослав И. Тонев


05.10.2015
Кредитор - Жил-Пласт ЕООД


05.10.2015
Синдик - Радослав И. Тонев


05.10.2015
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 05.10.2015 Да се конкретизира дали вземанията са възникнали и съответно при какви обстоятелства, доколкото едва това обуславя основание за разпореждане със средства на дружеството.


06.10.2015
Синдик - Радослав И. Тонев


08.10.2015
Синдик - Радослав И. Тонев


19.10.2015
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 19.10.2015 във връзак с молба от синидика - приема отчена и разрешава плащане на посочените суми.


04.11.2015
Синдик - Радослав И. Тонев


09.11.2015
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 09.11.2015 във връзка с молба от синдика - разрешава разпроеждане с конкретизираните суми. Приема отчета за сведение


17.11.2015
Синдик - Радослав И. Тонев


18.11.2015
Кредитор - Юробанк България АД


19.11.2015
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 19.11.2015 във връзка с молба от синдика - разрешавам плащане на посочените основания.


04.12.2015
Синдик - Радослав И. Тонев


10.12.2015
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 10.12.2015 във връзка с молба от синдика - разрешвам плащане на посоченото описаниу.


17.12.2015
Длъжник - Мрамор-Беркстон АД


28.12.2015
Кредитор - Юробанк България АД


29.12.2015
Синдик - Радослав И. Тонев


05.01.2016
Синдик - Радослав И. Тонев


06.01.2016
Синдик - Радослав И. Тонев


29.01.2016
Закрито/разпоредително заседание


29.01.2016
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 29.01.2016 НЕ ДОПУСКА за обсъждане на събрание на кредиторите оздравителен план, внесен на 07.10.2013 г., допълнен на 08.11.2013 г., 07.02.2014 г. и 04.07.2014 г. Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Апелативен съд – гр. София в едноседмичен срок от съобщението, което следва да бъде връчено по реда на ГПК на синдика и длъжника. Да бъде обявено в книгата по чл. 634в ТЗ.


04.02.2016
Синдик - Радослав И. Тонев


09.03.2016
Синдик - Радослав И. Тонев


12.03.2016
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 12.03.2016 Разрешава упълномощаване на адв. Костов. Разрешава разпореждане със исканите суми.


01.04.2016
Кредитор - Юробанк България АД


04.04.2016
Синдик - Радослав И. Тонев


08.04.2016
Кредитор - Юробанк България АД


15.04.2016
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 15.04.2016 Разрешава плащане.


26.04.2016
Кредитор - Юробанк България АД


04.05.2016
Синдик - Радослав И. Тонев


04.05.2016
Кредитор - Община Берковица


09.05.2016
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 09.05.2016 Препис от отчета за сведение. Разрешавам плащане.


16.05.2016
Длъжник - Мрамор-Беркстон АД


25.05.2016
Кредитор - Юробанк България АД


25.05.2016
Кредитор - Юробанк България АД


06.06.2016
Синдик - Радослав И. Тонев


09.06.2016
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 09.06.2016 Разрешава поисканото от синдика.


05.07.2016
Синдик - Радослав И. Тонев


07.07.2016
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 07.07.2016 Разрешава поисканото от синдика.


29.07.2016
Синдик - Радослав И. Тонев


02.08.2016
Синдик - Радослав И. Тонев


04.08.2016
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 04.08.2016 Разрешава плащане


02.09.2016
Синдик - Радослав И. Тонев


03.10.2016
Синдик - Радослав И. Тонев


07.10.2016
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 07.10.2016 Приема за сведение отчета. Разрешава плащане.


21.10.2016
Синдик - Радослав И. Тонев


03.11.2016
Синдик - Радослав И. Тонев


03.11.2016
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 03.11.2016 Разрешава на синдика разпореждане със сумите за вещите лица


11.11.2016
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 11.11.2016 Разрешава поисаното от синдика плащане.


05.12.2016
Синдик - Радослав И. Тонев


08.12.2016
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 08.12.2016 Приема за сведение отчета. Разрешава плащане на посоченото остование.


09.01.2017
Синдик - Радослав И. Тонев


12.01.2017
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 12.01.2017 Приема за сведение. Разрешава плащане.


06.02.2017
Синдик - Радослав И. Тонев


10.02.2017
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 10.02.2017 Разрешава плащане. Приема за сведение отчета.


10.02.2017
Закрито/разпоредително заседание
Решение от 10.02.2017 ОБЯВЯВА В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ „МРАМОР-БЕРКСТОН“ АД, ЕИК 821178989 и ПРЕКРАТЯВА ДЕЙНОСТТА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО ЛИШАВА „МРАМОР-БЕРКСТОН“ АД, ЕИК 821178989 от правото да управлява и да се разпорежда с имуществото, включено в масата на несъстоятелността. ПРЕКРАТЯВА ПРАВОМОЩИЯТА НА ОРГАНИТЕ на „МРАМОР-БЕРКСТОН“ АД, ЕИК 821178989. ПОСТАНОВЯВА започване на осребряване на имуществото на „МРАМОР-БЕРКСТОН“ АД, ЕИК 821178989, включено в масата на несъстоятелността и разпределение на осребреното имущество. НАСРОЧВА СЪБРАНИЕ НА КРЕДИТОРИТЕ на „МРАМОР-БЕРКСТОН“ АД, ЕИК 821178989 на 01.03.2017 г. от 09,30 ч., което ще се проведе в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА – гр. София, бул. „Витоша” № 2 в зала на Софийски градски съд, която ще бъде обявена на информационното табло, при следния дневен ред: 1. определяне реда и начина за осребряване имуществото на длъжника; 2. определяне метода и условията на оценка на имуществото; 3. избор на оценители; 4. определяне на възнаграждението на оценителите. Решението може да бъде обжалвано в 7-мо дневен срок от вписването му в търговския регистър с въззивна жалба пред Апелативен съд – гр. София.


15.02.2017
Синдик - Радослав И. Тонев


20.02.2017
Синдик - Радослав И. Тонев


24.02.2017
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 24.02.2017 Указва на осн. чл.658, ал.2 ТЗ на Радослав Тонев да изпълни правомощието си по чл.658, ал.1, т.2 ТЗ.


01.03.2017
Събрание на кредиторите заседание


02.03.2017
Кредитор - Юробанк България АД


08.03.2017
Синдик - Радослав И. Тонев


16.03.2017
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 16.03.2017 Разрешава плащане. Приема за сведение отчета.


06.04.2017
Синдик - Радослав И. Тонев


18.04.2017
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 18.04.2017 молба 46470/06.04.2017г. - разрешава


04.05.2017
Синдик - Радослав И. Тонев


16.05.2017
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 16.05.2017 Приема отчета за сведение. Разрешава плащане.


06.06.2017
Синдик - Радослав И. Тонев


21.06.2017
Длъжник - Мрамор-Беркстон АД


21.06.2017
Длъжник - Мрамор-Беркстон АД


23.06.2017
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 23.06.2017 Приема отчета за сведение. Разрешава плащене.


04.07.2017
Синдик - Радослав И. Тонев


07.07.2017
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 07.07.2017 Разрешава упълномощаването на адв.Чакалов. и на Кирил Петков.


12.07.2017
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 12.07.2017 Разрешава плащане.


03.08.2017
Синдик - Радослав И. Тонев


17.08.2017
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 17.08.2017 молба 103626/03.08.2017г. - разрешава


05.09.2017
Синдик - Радослав И. Тонев


20.09.2017
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 20.09.2017 Приема за сведение. Разрешава плащане.


03.10.2017
Синдик - Радослав И. Тонев


18.10.2017
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 18.10.2017 Приема отчета за сведение. Разрешава плащане.


02.11.2017
Синдик - Радослав И. Тонев


02.11.2017
Синдик - Радослав И. Тонев


03.11.2017
Синдик - Радослав И. Тонев


08.11.2017
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 08.11.2017 Приема отчета за сведение. Разрешава плащане.


08.11.2017
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 08.11.2017 Указва на осн. чл.658 ал.2 ТЗ на Радослав Тонев да изпълни правомощието си по чл.658, ал.1 т.2 ТЗ. Разрешава упълномощаване на Наташа Златева за извършване на справки и подаване на документи до службите на НАП.


10.11.2017
Синдик - Радослав И. Тонев


17.11.2017
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 17.11.2017 Разрешава плащане.


21.11.2017
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 21.11.2017 Да бъдат обосновани използваните методи за оценка с оглед определения от събранието на кредиторите.


24.11.2017
Синдик - Радослав И. Тонев


01.12.2017
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 01.12.2017 Отказва изплащане на 2640,00лв. - възнаграждение за извършена оценка.


07.12.2017
Синдик - Радослав И. Тонев


11.12.2017
Синдик - Радослав И. Тонев


14.12.2017
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 14.12.2017 Насрочва събрение на кредиторите на 10.01.2018г. от 10,00ч. 1. Вземане на решение относно методите на оценка на имуществото на Мрамор Беркстон АД, попадащи в масата на несъстоятелността.


14.12.2017
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 14.12.2017 Приема отчета за сведение. Разрешава плащане.


03.01.2018
Синдик - Радослав И. Тонев


03.01.2018
Синдик - Радослав И. Тонев


10.01.2018
Събрание на кредиторите заседание


22.01.2018
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 22.01.2018 Приема отчета за сведение. Разрешава плащане.


22.01.2018
Синдик - Радослав И. Тонев


22.01.2018
Кредитор - Юробанк България АД


25.01.2018
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 25.01.2018 Разрешава поисканото с молба вх.№ 8874


02.02.2018
Синдик - Радослав И. Тонев


05.02.2018
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 05.02.2018 Разрешава площане.


06.03.2018
Синдик - Радослав И. Тонев


06.03.2018
Синдик - Радослав И. Тонев


15.03.2018
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 15.03.2018 Приема отчета за сведение. Разрешава плащане.


22.03.2018
Синдик - Радослав И. Тонев


04.04.2018
Синдик - Радослав И. Тонев


04.04.2018
Синдик - Радослав И. Тонев


02.05.2018
Синдик - Радослав И. Тонев


09.05.2018
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 09.05.2018 Приема отчета за сведение. Разрешава плащане.


04.06.2018
Синдик - Радослав И. Тонев


08.06.2018
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 08.06.2018 Разрешава плащане.


04.07.2018
Синдик - Радослав И. Тонев


20.07.2018
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 20.07.2018 Разрешава плащане.


07.08.2018
Синдик - Радослав И. Тонев


20.08.2018
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 20.08.2018 Приема отчета за сведение. Разрешава плащане.


07.09.2018
Синдик - Радослав И. Тонев


12.09.2018
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 12.09.2018 Приема отчета за сведение и разрешава плащане.


05.10.2018
Синдик - Радослав И. Тонев


08.10.2018
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 08.10.2018 Разрешава плащане.


31.10.2018
Синдик - Радослав И. Тонев


07.11.2018
Синдик - Радослав И. Тонев


08.11.2018
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 08.11.2018 Приема отчета за сведение. Разрешава плащане.


28.11.2018
Синдик - Радослав И. Тонев


05.12.2018
Синдик - Радослав И. Тонев


06.12.2018
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 06.12.2018 Приема отчета за сведение. Разрешава плащане.


20.12.2018
Синдик - Радослав И. Тонев


04.01.2019
Синдик - Радослав И. Тонев


14.01.2019
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 14.01.2019 Насрочва събрание на кредиторите на 30.01.2019г. от 14,00


14.01.2019
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 14.01.2019 Приема отчета за сведение. Разрешава плащане.


30.01.2019
Събрание на кредиторите заседание


30.01.2019
Синдик - Радослав И. Тонев


06.02.2019
Синдик - Радослав И. Тонев


07.02.2019
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 07.02.2019 Приема отчета за сведение. Разрешава плащане.


25.02.2019
Синдик - Радослав И. Тонев


01.03.2019
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 01.03.2019 


08.03.2019
Синдик - Радослав И. Тонев


18.03.2019
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 18.03.2019 Приема отчета за сведение.


18.03.2019
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 18.03.2019 УКАЗВА на основание чл. 658 ал. 2 ТЗ на Радослав Тонев да съблюдава дадените в рамките на производството указания като нуждата от съдействие е ограничена до изрично указаните в закона обстоятелства и последващо искане следва да бъде надлежно обосновано при изрично позоваване на нормата, предписваща участие на съда по несъстоятелността и документална обосновка чрез представяне на всички нови документи, обосноваващи искането и посочване на мястото (том и лист от делото), където се намират предходно представени документи. РАЗРЕШАВА плащане на сумата 1340,00 лв.


15.04.2019
Синдик - Радослав И. Тонев


18.04.2019
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 18.04.2019 Приема отчета и разрешава плащане.


07.05.2019
Синдик - Радослав И. Тонев


10.05.2019
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 10.05.2019 Приема отчета за сведение. Разрешава плащане.


17.05.2019
Синдик - Радослав И. Тонев


17.05.2019
Синдик - Радослав И. Тонев


22.05.2019
Синдик - Радослав И. Тонев


23.05.2019
Синдик - Радослав И. Тонев


27.05.2019
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 27.05.2019 Разрешава упълномощаване.Разрешава плащане.


27.05.2019
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 27.05.2019 Разрешава продажба на активикте, посочени в молба вх. № 66977/22.05.2019г. които да бъдат продавани като цяло или поотделно по преценка на синдика при начална цена съгласно посочената в оценката пазарна стойност при условията на чл.717а ТЗ


10.06.2019
Синдик - Радослав И. Тонев


21.06.2019
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 21.06.2019 Приема отчета за сведение. Разрешвава плащане за м.май.2019г.


05.07.2019
Синдик - Радослав И. Тонев


23.07.2019
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 23.07.2019 Приема отчета за сведение. Разрешава плащане.


02.08.2019
Синдик - Радослав И. Тонев


08.08.2019
Синдик - Радослав И. Тонев


21.08.2019
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 21.08.2019 Резрешава на основание чл.717, ал.2 ТЗ продажба на посочените в искането активи по реда на чл.717ж ТЗ


21.08.2019
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 21.08.2019 Приема отчета за сведение. Разрешава плащане. Указва на синдика, че при всяко искане на плащане следва да посочва актуалната наличност по сметката на дружеството.


04.09.2019
Синдик - Радослав И. Тонев


18.09.2019
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 18.09.2019 Да се изпълнят указанията от 21.08.2019г. за посочване на актуалната наличност след изпълнение от предходно разрешени плащания


24.09.2019
Синдик - Радослав И. Тонев


24.09.2019
Синдик - Радослав И. Тонев


26.09.2019
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 26.09.2019 Разрешава продажба на осн. чл.718 ТЗ продажба при условията на пряко договаряне като цената не може да бъде по-ниска от оценкана на имуществото. Разрешава плащане на разноските по молба вх № 109151/04.09.2019г.


11.10.2019
Синдик - Радослав И. Тонев


16.10.2019
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 16.10.2019 Приема отчета за сведение. Разрешава плащане.


13.11.2019
Синдик - Радослав И. Тонев


20.11.2019
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 20.11.2019 Приема отчета за сведение. Разрешава плащане.


11.12.2019
Синдик - Радослав И. Тонев


31.12.2019
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 31.12.2019 Приема отчета за сведение. Разрешава плащане.


03.01.2020
Синдик - Радослав И. Тонев


15.01.2020
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 15.01.2020 Приема отчета за сведение. Разрешава плащане.


07.02.2020
Синдик - Радослав И. Тонев


10.02.2020
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 10.02.2020 Приема отчета за сведение. Разрешава плащане.


25.02.2020
Синдик - Радослав И. Тонев


04.03.2020
Адвокат - Радослав И. Тонев


09.03.2020
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 09.03.2020 Отказва да свика СЪБРАНИЕ НА КРЕДИТОРИТЕ на "Мрамор Беркстон"АД с предложен дневен ред - определяне на нови ред и условия, при които да се извърши продажбата на пряко договаряне по реда на чл.718 ТЗ на притежаваното от длъжника имущество попадащо в масата на несъстоятелността.


09.03.2020
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 09.03.2020 Приема отчета за сведение. Разрешава плащане.


13.04.2020
Адвокат - Радослав И. Тонев


05.05.2020
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 05.05.2020 Приема отчета за сведение. Разрешава плащане.


11.05.2020
Синдик - Радослав И. Тонев


19.05.2020
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 19.05.2020 Приема отчета за сведение. Разрешава плащане.


04.06.2020
Адвокат - Радослав И. Тонев


09.06.2020
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 09.06.2020 Приема отчета за сведение. Разрешава плащане.


09.07.2020
Синдик - Радослав И. Тонев


10.08.2020
Синдик - Радослав И. Тонев


08.09.2020
Синдик - Радослав И. Тонев


17.09.2020
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 17.09.2020 Приема отчетите за сведение. Разрешава плащене.


07.10.2020
Синдик - Радослав И. Тонев


13.10.2020
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 13.10.2020 Прилага представения отчет. Разрешава на синдика да се разпореди със сумато от 1340лв


23.10.2020
Синдик - Радослав И. Тонев


23.10.2020
Друго - Еос Матрикс ЕООД


26.10.2020
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 26.10.2020 СВИКВА Събрание на кредиторите на „МРАМОР БЪРКСТОН“ АД – в несъстоятелност, с ЕИК 821178989, за датата - 25.11.2020 г. от 16.00 часа в залата, в която се провеждат заседанията на ТО, VІ-13 състав на Софийски градски съд, Съдебна палата, гр.София, бул. „Витоша” № 2, с дневен ред по чл. 677, ал.1, т. 8 от ТЗ : 1./ Определяне на нов ред и начин, при който да се извърши продажбата на имуществото от масата на несъстоятелността; 2./ Определяне на метода и условията за нова оценка на имуществото; 3./ Избор на оценители за оценка на имуществото и определяне на тяхното възнаграждение.


05.11.2020
Синдик - Радослав И. Тонев


10.11.2020
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 10.11.2020 Приема отчета за сведение. Разрешава плащане на посочените суми 1340,00лв.


25.11.2020
Събрание на кредиторите заседание


08.12.2020
Адвокат - Радослав И. Тонев


07.01.2021
Адвокат - Радослав И. Тонев


12.01.2021
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 12.01.2021 Приема отчетите за сведение. Разрешава плащане.


11.02.2021
Адвокат - Радослав И. Тонев


18.02.2021
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 18.02.2021 Приема отчета за сведение. Разрешава плащане на суумите.


12.03.2021
Синдик - Радослав И. Тонев


16.03.2021
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 16.03.2021 Приема отчета за сведение. Разрешава плащане.


09.04.2021
Синдик - Радослав И. Тонев


13.04.2021
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 13.04.2021 Приема отчета за сведение. Разрешава плащане.


29.04.2021
Синдик - Радослав И. Тонев


10.05.2021
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 10.05.2021 РАЗРЕШАВА на основание чл. 717 ал. 2 ТЗ продажба на имотите като обособени части съответно земя и сгради в землището на гр. Берковица и движими вещи. УКАЗВА на синдика: 1. да представи във формат на Excel на адрес: [email protected] на отделен ред всеки от установените и предлагани за продажба активи в рамките на обособените групи; 2. резултата от проведената процедура да отрази в следващия текущ отчет, а доказателствата, касаещи разгласяване на процедурата да бъдат представени като приложение към искането за издаване на постановление за възлагане или за последващо разрешение за продажба. Определението не подлежи на обжалване.


13.05.2021
Синдик - Радослав И. Тонев


25.05.2021
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 25.05.2021 Определя отчета за сведение. Указва на синдик Тонев да изпълни указанията в определение 262554 ведно със слудващия отчет.


15.06.2021
Синдик - Радослав И. Тонев


17.06.2021
Синдик - Радослав И. Тонев


18.06.2021
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 18.06.2021 Приема за сведение Разрешава плащане на сумата в м-ба вх. № 328097/15.06.2021г


25.06.2021
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 25.06.2021 Разрешава плащане на сумата 1340,90 лв.по молба вх. № 316636/13.05.2021г.


01.07.2021
Синдик - Радослав И. Тонев


02.07.2021
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 02.07.2021 Разрешава на основание чл.717 ал.2 ТЗ продажба на посочените в искането активи по реда на чл.717 ж ТЗ.


13.07.2021
Синдик - Радослав И. Тонев


15.07.2021
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 15.07.2021 Приема отчета за сведение. Разрешава плащане.


10.08.2021
Синдик - Радослав И. Тонев


11.08.2021
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 11.08.2021 Преима отчета за сведение. Рзарешава плащане.


13.09.2021
Синдик - Радослав И. Тонев


16.09.2021
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 16.09.2021 РАЗРЕШАВА на основание чл. 658 ал. 1 т. 9 ТЗ плащане на сумата 658,52 лв. УКАЗВА на синдик Тонев да представи план за развитие на производството за период от 6 месеца и да посочи необходимата сума за посрещане на разноските. Определението не подлежи на обжалване.


15.10.2021
Синдик - Радослав И. Тонев


18.10.2021
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 18.10.2021 Приема отчета за сведение. Одобрява разходите.


22.10.2021
Адвокат - Радослав И. Тонев


25.10.2021
Синдик - Радослав И. Тонев


01.11.2021
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 01.11.2021 Одобрява разходите. Указва на синдика при искане за разрешение по чл.718 ТЗ следва да конкретизира местонахождението на книжата косаещи процедурата по чл.717.


05.11.2021
Адвокат - Радослав И. Тонев


11.11.2021
Адвокат - Радослав И. Тонев


12.11.2021
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 12.11.2021 Приема отчета за сведение. Одобрява разходите.


12.11.2021
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 12.11.2021 Разрешава продажба при условията на чл.718 ТЗ на имуществото, описано в молба вх № 360785/05.11.2021г.


14.12.2021
Синдик - Радослав И. Тонев


15.12.2021
Синдик - Радослав И. Тонев


22.12.2021
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 22.12.2021 Разрешава.


12.01.2022
Адвокат - Радослав И. Тонев


17.01.2022
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 17.01.2022 Приема отчета за сведение. Одобрява разходите.


15.02.2022
Синдик - Радослав И. Тонев


07.03.2022
Адвокат - Радослав И. Тонев


09.03.2022
Адвокат - Радослав И. Тонев


10.03.2022
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 10.03.2022 ПРИЕМА отчета за дейността на синдика Радослав Тонев за м. януари 2022 г. с вх. № 268793/15.02.2022 г. и ОДОБРЯВА разноските свързани с упражняване дейността му в производството по несъстоятелност в размер 1 340 025 лв., от която 1000 лв. – в размер на дължимото му месечно възнаграждение; 340 лв.- възнаграждение по граждански договор за счетоводно обслужване. Определението не подлежи на обжалване.


10.03.2022
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 10.03.2022 СВИКВА събрание на кредиторите на „Мрамор Беркстон“АД /в несъстоятелност/, с ЕИК: 821178989, на 30.03.2022 г. от 14.30 часа в залата, в която се провеждат заседанията на Търговско отделение, VІ-13 състав на Софийски градски съд, Съдебна палата, гр. София, бул. „Витоша” № 2, с дневен ред, както следва: 1. Определяне на нов ред и начин, при които да се извърши продажбата на имуществото от масата на несъстоятелността. 2. Определяне на методи и условия на нова оценка на имуществото. 3. Избор на оценители за оценка на имуществото и определяне възнаграждението им. ПРЕПИС от определението да се изпрати на Агенцията по вписвания за обявяване на основание чл. 675 ал. 2 ТЗ. ДА СЕ ПРИЗОВЕ синдика за насроченото събрание.


14.03.2022
Синдик - Радослав И. Тонев


15.03.2022
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 15.03.2022 На осн. чл. 659 ТЗ приема отчета и одобрява направените разноски.


30.03.2022
Събрание на кредиторите заседание


08.04.2022
Синдик - Радослав И. Тонев


11.04.2022
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 11.04.2022 Приема отчета за дейността на синдик Радослав Тонев за дейността му за месец март 2022г. и одобрява разноските, свързани с упражняване дейността му в производството по несъстоятелност в размер на 1340лв., от които 1000лв. - възнаграждение на синдика за месец март 2022г., 340лв. - възнаграждение на Наташа Златева по граждански договор.


19.04.2022
Адвокат - Радослав И. Тонев


19.04.2022
Адвокат - Радослав И. Тонев


19.04.2022
Адвокат - Радослав И. Тонев


21.04.2022
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 21.04.2022 РАЗРЕШАВА на синдика на „Мрамор Беркстон“ АД (н) с ЕИК 821178989 Радослав Тонев да извърши продажба по реда на чл.717а от ТЗ чрез търг с тайно наддаване на съвкупност от активи от масата на несъстоятелността на „Мрамор Беркстон“ АД (н), обособени в група 3, а именно - движими вещи в гр.Берковица при обща начална цена в размер на 27 851,00лв., съобразно сбора от пазарните стойности на отделните активи, описани в молба вх.№282027/19.04.2022г,, която е неразделна част от настоящото определение. Определението да се съобщи на синдика. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.


21.04.2022
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 21.04.2022 РАЗРЕШАВА на синдика на „Мрамор Беркстон“ АД (н) с ЕИК 821178989 Радослав Тонев да извърши продажба по реда на чл.717а от ТЗ чрез търг с тайно наддаване на съвкупност от активи от масата на несъстоятелността на „Мрамор Беркстон“ АД (н), обособени в група 2, а именно - имущество в с.Близнаци при обща начална цена в размер на 91 681,00лв., съобразно сбора от пазарните стойности на отделните активи, описани в молба вх.№282028/19.04.2022г., която е неразделна част от настоящото определение. Определението да се съобщи на синдика. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.


21.04.2022
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 21.04.2022 РАЗРЕШАВА на синдика на „Мрамор Беркстон" АД (н) с ЕИК 821178989 Радослав Иванов Тонев да извърши продажба по реда на чл.718 от ТЗ на активите от масата на несъстоятелността, подробно описани в молба вх.№ 282029/19.04.2022г., която е неразделна част от настоящото определение, по реда на прякото договаряне в съответствие с взетите решения от проведеното събрание на кредиторите на 30.03.2022г. Определението да се съобщи на синдика. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.


11.05.2022
Синдик - Радослав И. Тонев


13.05.2022
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 13.05.2022 Приема отчета за сведение. Одобрява разходите.


08.06.2022
Синдик - Радослав И. Тонев


14.06.2022
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 14.06.2022 Приема отчета за сведение. Одобрява разходите.


20.06.2022
Адвокат - Радослав И. Тонев


20.06.2022
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 20.06.2022 Разрешава плащане на сумите.


04.07.2022
Адвокат - Радослав И. Тонев


11.07.2022
Синдик - Радослав И. Тонев


14.07.2022
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 14.07.2022 РАЗРЕШАВА продажба при условията на чл. 717ж ТЗ на имуществото, описано в молба вх. № 294504/04.07.2022 г, ПРИЕМА за сведение отчет за м. юни 2022 г., който следва да бъде на разположение на кредиторите на масата на несъстоятелността при поискване. РАЗРЕШАВА плащане на текущи разходи за месец юни 2022 г. Определението не подлежи на обжалване.


08.08.2022
Синдик - Радослав И. Тонев


10.08.2022
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 10.08.2022 Приема отчета за сведение. Одобрява рязходите.


08.09.2022
Синдик - Радослав И. Тонев


12.09.2022
Синдик - Радослав И. Тонев


13.09.2022
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 13.09.2022 Разрешава на синдик Тонев да упълномощи адвокат за процесуално представителство по т.д. 1575/2022г. по описа на СГС, ТО VІ - 14 състав.


15.09.2022
Синдик - Радослав И. Тонев


19.09.2022
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 19.09.2022 Одобрява разходите.