<< Търсене


12.08.2016


12.08.2016


16.08.2016
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 16.08.2016 


17.08.2016
Ответник - Ойл Бг ЕООД


22.08.2016
Друго - Първа Инвестиционна Банка


24.08.2016
Друго - Първа Инвестиционна Банка


30.08.2016
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 30.08.2016 


09.09.2016
Молител - Данс Енерджи Инвест ЕООД


09.09.2016
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 09.09.2016 


16.09.2016
Ответник - Ойл Бг ЕООД


16.09.2016
Молител - Данс Енерджи Инвест ЕООД


19.09.2016
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 19.09.2016 


19.09.2016
Вещо лице - Жулиета С. Господинова


28.09.2016
Първо заседание
Решение от 13.10.2016 ОБЯВЯВА НЕПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТТА на „Ойл БГ” ЕООД ЕИК 175410181, със седалище и адрес на управление област Кюстендил, община Кюстендил гр. Кюстендил 2500 ул. „Цар Борис I” № 62. ОПРЕДЕЛЯ ЗА НАЧАЛНА ДАТА за неплатежоспособността на „Ойл БГ” ЕООД ЕИК 175410181, със седалище и адрес на управление област Кюстендил, община Кюстендил гр. Кюстендил 2500 ул. „Цар Борис I” № 62– 1 септември 2016 година. ОТКРИВА ПРОИЗВОДСТВО ПО НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ на „Ойл БГ” ЕООД ЕИК 175410181, със седалище и адрес на управление област Кюстендил, община Кюстендил гр. Кюстендил 2500 ул. „Цар Борис I” № 62. НАЗНАЧАВА ЗА ВРЕМЕНЕН СИНДИК на „Ойл БГ” ЕООД ЕИК 175410181, със седалище и адрес на управление област Кюстендил, община Кюстендил гр. Кюстендил 2500 ул. „Цар Борис I” № 62 Ана Георгиева Миленкова, със служебен адрес област София /столица/ община Столична гр. София 1000 ул. „Алабин” № 34 ет. 4 ап. 8, ел. поща: ana.milenkova@gmail.com, тел **********, с правомощия по чл. 635 ал. 1 от ТЗ. Предоставя възможност на Ана Г. Mиленкова, едноседмичен срок да представи на съда декларация по смисъла на чл. 655 ал. 2 от ТЗ, както и да даде съгласието си за встъпване в длъжността. Определя възнаграждение на временният синдик Ана Г. Миленкова в размер на 1 000 лева. Временният синдик Ана Г. Миленкова следва да встъпи в длъжността си в срок до 25 октомври 2016 година включително. НАЛАГА общи възбрана и запор върху имуществото на „Ойл БГ” ЕООД ЕИК 175410181, със седалище и адрес на управление област Кюстендил, община Кюстендил гр. Кюстендил 2500 ул. „Цар Борис I” № 62. ОПРЕДЕЛЯ ДАТА ЗА ПЪРВО СЪБРАНИЕ НА КРЕДИТОРИТЕ на „Ойл БГ” ЕООД ЕИК 175410181, със седалище и адрес на управление област Кюстендил, община Кюстендил гр. Кюстендил 2500 ул. „Цар Борис I” № 62 – 8 декември 2016 г. от 12.00 в залата на Кюстендилски окръжен съд с дневен ред по чл.672, ал.1 от ТЗ. ОСЪЖДА „Ойл БГ” ЕООД ЕИК 175410181, със седалище и адрес на управление област Кюстендил, община Кюстендил гр. Кюстендил 2500 ул. „Цар Борис I” № 62 да заплати на „ДАНС Енерджи Инвест“ ЕООД ЕИК 203832869 със седалище и адрес на област Сливен община Сливен, град Сливен 8800 бул. „Хаджи Димитър“ № 14 ет. 2 офис 4 сумата от 750 /седемстотин и петдесет/ лева разноски по делото за настоящата инстанция. Решението следва да се впише в Търговски регистър при Агенцията по вписванията по партидата на „Ойл БГ” ЕООД ЕИК 175410181, със седалище и адрес на управление област Кюстендил, община Кюстендил гр. Кюстендил 2500 ул. „Цар Борис I” № 62. Решението подлежи на незабавно изпълнение. Решението подлежи на обжалване в седмодневен срок от вписването му в Търговския регистър при Агенцията по вписванията, пред Софийския апелативен съд.


28.09.2016
Кредитор - Първа Инвестиционна Банка АД


06.10.2016
Молител - Данс Енерджи Инвест ЕООД


13.10.2016
Друго - Окръжен Съд - Кюстендил


14.10.2016
Ответник - Ойл Бг ЕООД


19.10.2016
Синдик - Ана Г. Миленкова


02.11.2016
Синдик - Ана Г. Миленкова


11.11.2016
Друго - Кодиа Груп ООД


11.11.2016
Друго - Георги Н. Янков


11.11.2016
Друго - Владислава В. Томова


11.11.2016
Молител - Данс Енерджи Инвест ЕООД


14.11.2016


16.11.2016
Друго - Петър А. Антонов


16.11.2016
Друго - Шипинг Навигейшън Лтд


17.11.2016
Кредитор - Първа Инвестиционна Банка АД


18.11.2016
Друго - Владислава В. ТомоваДруго - Кодиа Груп ООД


18.11.2016
Друго - Георги Н. ЯнковДруго - Кодиа Груп ООД


21.11.2016
Синдик - Ана Г. Миленкова


21.11.2016
Ответник - Ойл Бг ЕООД


22.11.2016
Ответник - Ойл Бг ЕООД


22.11.2016
Ответник - Ойл Бг ЕООД


24.11.2016
Закрито/разпоредително заседание


24.11.2016
Закрито/разпоредително заседание


28.11.2016
Друго - Петър А. Антонов


30.11.2016
Ответник - Ойл Бг ЕООД


30.11.2016
Друго - Кодиа Груп ООД


05.12.2016
Синдик - Ана Г. Миленкова


08.12.2016
Събрание на кредиторите заседание
Определение от 08.12.2016 НАЗНАЧАВА за синдик „Ойл БГ” ЕООД ЕИК 175410181, със седалище и адрес на управление област Кюстендил, община Кюстендил гр. Кюстендил 2500 ул. „Цар Борис I” № 62 – Ана Георгиева Миленкова, със служебен адрес област София /столица/ община Столична гр. София 1000 ул. „Алабин” № 34 ет. 4 ап. 8, ел. поща: ana.milenkova@gmail.com, тел **********. ОПРЕДЕЛЯ дата на встъпване на синдика Ана Георгиева Миленкова – 27.12.2016 година. ОПРЕДЕЛЯ месечно възнаграждение на синдика Ана Георгиева Миленкова в размер на 2 000 лева. Определението на съда следва да са впише в Търговски регистър на Агенцията по вписвания „Ойл БГ” ЕООД ЕИК 175410181, със седалище и адрес на управление област Кюстендил, община Кюстендил гр. Кюстендил 2500 ул. „Цар Борис I” № 62. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.


12.12.2016
Кредитор - Първа Инвестиционна Банка АД


14.12.2016
Кредитор - Първа Инвестиционна Банка АД


15.12.2016
Синдик - Ана Г. Миленкова


16.12.2016
Закрито/разпоредително заседание


16.12.2016
Друго - Газтрейд Сливен ЕООД


19.12.2016
Ответник - Ойл Бг ЕООД


30.12.2016
Синдик - Ана Г. Миленкова


17.01.2017
Друго - Национална Агенция По Приходите


20.01.2017
Синдик - Ана Г. Миленкова


24.01.2017
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 24.01.2017 


02.02.2017
Ответник - Ойл Бг ЕООД


02.02.2017
Синдик - Ана Г. Миленкова


06.02.2017
Закрито/разпоредително заседание


07.02.2017
Кредитор - Първа Инвестиционна Банка АД


14.02.2017
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 14.02.2017 НЕ РАЗРЕШАВА продължаване изпълнителните действия изпълнително дело № **********2934 на ЧСИ Стоян Якимов рег. № 844 на КЧСИ с район на действие СГС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Софийски апелативен съд в едноседмичен срок от получаване на съобщението за изготвянето му.


28.02.2017
Синдик - Ана Г. Миленкова


08.03.2017
Закрито/разпоредително заседание


08.03.2017
Кредитор - Първа Инвестиционна Банка АД


10.03.2017
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 10.03.2017 Да се издадат исканите преписи.


20.03.2017
Синдик - Ана Г. Миленкова


11.04.2017
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 11.04.2017 


19.04.2017
Ответник - Ойл Бг ЕООД


19.04.2017
Молител - Данс Енерджи Инвест ЕООД


11.05.2017
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 11.05.2017 ВДИГА наложените с решение № 38/13.10.201 г. постановено по т. д. № 73/2016 г. на Кюстендилски окръжен съд запори върху банковите сметки на „Ойл БГ” ЕООД ЕИК 175410181 със седалище и адрес на управление област Кюстендил, град Кюстендил 2500 ул. „Цар Борис I“ № 62, в Юробанк България АД ЕИК 000694749 и Банка Пиреос България ЕИК 831633691. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Софийски апелативен съд в едноседмичен срок от получаване на съобщението за изготвянето му.


15.05.2017
Синдик - Ана Г. Миленкова


16.05.2017
Закрито/разпоредително заседание


16.06.2017
Синдик - Ана Г. Миленкова


19.06.2017
Закрито/разпоредително заседание


19.06.2017
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 19.06.2017 ОДОБРЯВА списъците с предявени в сроковете по чл. 685 ал. от ТЗ, с приети и неприети вземания на кредитори на „Ойл БГ” ЕООД ЕИК 175410181, със седалище и адрес на управление област Кюстендил, община Кюстендил гр. Кюстендил 2500 ул. „Цар Борис I” № 62, след промените извършени в тях цитирани в мотивите на настоящето определение. Определението на съда следва да са обяви в Търговски регистър на Агенцията по вписвания по партидата „Ойл БГ” ЕООД ЕИК 175410181, със седалище и адрес на управление област Кюстендил, община Кюстендил гр. Кюстендил 2500 ул. „Цар Борис I” № 62. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.


20.06.2017
Кредитор - Първа Инвестиционна Банка АД


27.06.2017
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 27.06.2017 Да се докладва след връщане на делото от САС.


19.07.2017
Синдик - Ана Г. Миленкова


24.07.2017
Ответник - Ойл Бг ЕООД


26.07.2017
Закрито/разпоредително заседание


14.08.2017
Друго - Национална Агенция За Приходите


17.08.2017
Синдик - Ана Г. Миленкова


18.08.2017
Закрито/разпоредително заседание


21.08.2017
Закрито/разпоредително заседание


08.09.2017
Синдик - Ана Г. Миленкова


08.09.2017
Ответник - Ойл Бг ЕООД


20.09.2017
Друго - Национална Агенция За Приходите


20.09.2017
Синдик - Ана Г. Миленкова


25.09.2017
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 25.09.2017 Разрешава сключване на договор за правна помощ при посочените в молбата условия.


28.09.2017
Закрито/разпоредително заседание


03.10.2017
Ответник - Ойл Бг ЕООД


04.10.2017
Закрито/разпоредително заседание


19.10.2017
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 19.10.2017 ОДОБРЯВА списък с предявен в срока по чл. 688 ал. 1 от ТЗ приети вземания на кредитори на „Ойл БГ” ЕООД ЕИК 175410181, със седалище и адрес на управление област Кюстендил, община Кюстендил гр. Кюстендил 2500 ул. „Цар Борис I” № 62, обявен по партидата на дружеството на06,02,201 г. под № **********4147. Определението на съда следва да са обяви в Търговски регистър на Агенцията по вписвания по партидата „Ойл БГ” ЕООД ЕИК 175410181, със седалище и адрес на управление област Кюстендил, община Кюстендил гр. Кюстендил 2500 ул. „Цар Борис I” № 62. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.


23.10.2017


30.10.2017
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 30.10.2017 Приема отчета на синдика на дружеството.


14.11.2017
Синдик - Ана Г. Миленкова


14.11.2017
Закрито/разпоредително заседание


15.11.2017
Друго - Министерство На Финансите


21.11.2017
Ответник - Ойл Бг ЕООД


24.11.2017
Ответник - Ойл Бг ЕООД


06.12.2017
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 06.12.2017 ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в определение № 660/30.11.2017 г. на Кюстендилски окръжен съд, като в диспозитива на определението се чете: ОПРЕДЕЛЯ ДАТА за провеждане събрание на кредиторите на „Ойл БГ” ЕООД ЕИК 175410181 със седалище и адрес на управление област Кюстендил община Кюстендил град Кюстендил 2500 ул. „Цар Борис I“ № 62, с дневен ред: приемане на допуснатия да разглеждане план за оздравяване на „Ойл БГ” ЕООД – 25 януари 2018 г. от 12.00 часа, вместо: ОПРЕДЕЛЯ ДАТА за провеждане събрание на кредиторите на „Ойл БГ” ЕООД ЕИК 175410181 със седалище и адрес на управление област Кюстендил община Кюстендил град Кюстендил 2500 ул. „Цар Борис I“ № 62, с дневен ред: приемане на допуснатия да разглеждане план за оздравяване на „Ойл БГ” ЕООД – 2 януари 2018 г. от 12.00 часа. Събранието на кредиторите ще се проведе в залата на Кюстендилски окръжен съд. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО следва да се обяви в Търговски регистър при Агенция по вписванията по партидата на „Ойл БГ” ЕООД ЕИК 175410181 със седалище и адрес на управление област Кюстендил община Кюстендил град Кюстендил 2500 ул. „Цар Борис I“ № 62. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.


11.12.2017
Синдик - Ана Г. Миленкова


12.12.2017
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 12.12.2017 Приема отчета на синдика на дружеството.


12.01.2018
Молител - Национална Агенция За Приходите


12.01.2018
Синдик - Ана Г. Миленкова


17.01.2018
Кредитор - Първа Инвестиционна Банка АД


19.01.2018
Друго - Национална Агенция За Приходите


25.01.2018
Кредитор - Първа Инвестиционна Банка АДМолител - Данс Енерджи Инвест ЕООД


25.01.2018
Събрание на кредиторите заседание
Решение от 31.01.2018 ОБЯВЯВА В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ на „Ойл БГ” ЕООД ЕИК 175410181, със седалище и адрес на управление област Кюстендил, община Кюстендил гр. Кюстендил 2500 ул. „Цар Борис I” № 62. ПРЕКРАТЯНА ДЕЙНОСТТА на предприятието на „Ойл БГ” ЕООД ЕИК 175410181, със седалище и адрес на управление област Кюстендил, община Кюстендил гр. Кюстендил 2500 ул. „Цар Борис I” № 62. ПОСТАНОВЯВА обща възбрана и запор върху имуществото „Ойл БГ” ЕООД ЕИК 175410181, със седалище и адрес на управление област Кюстендил, община Кюстендил гр. Кюстендил 2500 ул. „Цар Борис I” № 62. ПРЕКРАТЯВА ПРАВОМОЩИЯТА на органите на „Ойл БГ” ЕООД ЕИК 175410181, със седалище и адрес на управление област Кюстендил, община Кюстендил гр. Кюстендил 2500 ул. „Цар Борис I” № 62. ЛИШАВА ДЛЪЖНИКА „Ойл БГ” ЕООД ЕИК 175410181, със седалище и адрес на управление област Кюстендил, община Кюстендил гр. Кюстендил 2500 ул. „Цар Борис I” № 62 от правото да управлява и се разпорежда с имуществото включено в масата на несъстоятелността и предоставя това право на синдика на дружеството – Ана Георгиева Миленкова, със служебен адрес област София /столица/ община Столична гр. София 1000 ул. „Алабин” № 34 ет. 4 ап. 8, ел. поща: ana.milenkova@gmail.com, тел **********. ПОСТАНОВЯВА започване на осребряване на имуществото включено в масата на несъстоятелността и разпределение на осребреното на „Ойл БГ” ЕООД ЕИК 175410181, със седалище и адрес на управление област Кюстендил, община Кюстендил гр. Кюстендил 2500 ул. „Цар Борис I” № 62. ИЗВЪРШВА ПРОМЯНА във фирмата на длъжника – на „Ойл БГ” ЕООД ЕИК 175410181, със седалище и адрес на управление област Кюстендил, община Кюстендил гр. Кюстендил 2500 ул. „Цар Борис I” № 62 - в несъстоятелност. СВИКВА СЪБРАНИЕ НА КРЕДИТОРИТЕ на „Ойл БГ” ЕООД ЕИК 175410181, със седалище и адрес на управление област Кюстендил, община Кюстендил гр. Кюстендил 2500 ул. „Цар Борис I” № 62 с дневен ред: 1/определяне реда и начина на осребряване имуществото на „ОЙЛ БГ” ЕООД; 2/определяне на метода и условията на оценка на имуществото на „ОЙЛ БГ” ЕООД ; 3/ избор на оценители на имуществото на „ОЙЛ БГ” ЕООД; 4/ определяне на възнаграждение на оценителите; СЪБРАНИЕТО НА КРЕДИТОРИТЕ ще се проведе на 15 март 2018 година от 12.00 часа в залата на Кюстендилски окръжен съд. Решението на съда подлежи на незабавно изпълнение. Решението в съда следва да се впише в Търговския регистър при Агенцията по вписванията по партидата на – „Ойл БГ” ЕООД ЕИК 175410181, със седалище и адрес на управление област Кюстендил, община Кюстендил гр. Кюстендил 2500 ул. „Цар Борис I” № 62. Решението подлежи на обжалване в седмодневен срок от вписването му в Търговския регистър при Агенцията по вписванията пред Софийски апелативен съд.


26.01.2018
Кредитор - Първа Инвестиционна Банка АД


02.02.2018
Кредитор - Първа Инвестиционна Банка АД


21.02.2018
Закрито/разпоредително заседание


07.03.2018
Кредитор - Първа Инвестиционна Банка АД


15.03.2018
Молител - Данс Енерджи Инвест ЕООД


15.03.2018
Синдик - Ана Г. Миленкова


15.03.2018
Кредитор - Първа Инвестиционна Банка АД


15.03.2018
Синдик - Ана Г. Миленкова


15.03.2018
Кредитор - Първа Инвестиционна Банка АД


15.03.2018
Закрито/разпоредително заседание


15.03.2018
Събрание на кредиторите заседание


19.03.2018
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 19.03.2018 ДАВА РАЗРЕШЕНИЕ на Ана Георгиева Миленкова, със служебен адрес област София /столица/ община Столична гр. София 1000 ул. „Алабин” № 34 ет. 4 ап. 8, ел. поща: ana.milenkova@gmail.com, тел **********– синдик на „Ойл БГ” ЕООД ЕИК 175410181 със седалище и адрес на управление област Кюстендил община Кюстендил град Кюстендил 2500 ул. „Цар Борис I“ № 62, да се разпореди със сумата от 2 150,00 лева. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.


18.04.2018
Синдик - Ана Г. Миленкова


19.04.2018
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 19.04.2018 Приема отчета на синдика на дружеството.


02.05.2018
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 02.05.2018 ДАВА РАЗРЕШЕНИЕ на Ана Георгиева Миленкова, със служебен адрес област София /столица/ община Столична гр. София 1000 ул. „Алабин” № 34 ет. 4 ап. 8, ел. поща: ana.milenkova@gmail.com, тел **********– синдик на „Ойл БГ” ЕООД ЕИК 175410181 със седалище и адрес на управление област Кюстендил община Кюстендил град Кюстендил 2500 ул. „Цар Борис I“ № 62, да се разпореди със сумата от 2 167,20 лева. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.


09.05.2018
Синдик - Ана Г. Миленкова


10.05.2018
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 10.05.2018 Приема отчета на синдика на дружеството.


15.05.2018
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 15.05.2018 ДАВА РАЗРЕШЕНИЕ на Ана Георгиева Миленкова, със служебен адрес област София /столица/ община Столична гр. София 1000 ул. „Алабин” № 34 ет. 4 ап. 8, ел. поща: ana.milenkova@gmail.com, тел **********– синдик на „Ойл БГ” ЕООД ЕИК 175410181 със седалище и адрес на управление област Кюстендил община Кюстендил град Кюстендил 2500 ул. „Цар Борис I“ № 62, да се разпореди със сумата от 4650,00 лв. Определението не подлежи на обжалване.


25.05.2018
Длъжник - Ойл Бг ЕООД


06.06.2018
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 06.06.2018 Приема отчета на синдика на дружеството.


12.06.2018
Синдик - Ана Г. Миленкова


21.06.2018
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 21.06.2018 ДАВА РАЗРЕШЕНИЕ на Ана Георгиева Миленкова, със служебен адрес област София /столица/ община Столична гр. София 1000 ул. „Алабин” № 34 ет. 4 ап. 8, ел. поща: ana.milenkova@gmail.com, тел **********– синдик на „Ойл БГ” ЕООД ЕИК 175410181 със седалище и адрес на управление област Кюстендил община Кюстендил град Кюстендил 2500 ул. „Цар Борис I“ № 62, да се разпореди със сумата от 2 160,65 лева. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.


10.07.2018
Закрито/разпоредително заседание


10.07.2018
Синдик - Ана Г. Миленкова


25.07.2018
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 25.07.2018 ДАВА РАЗРЕШЕНИЕ на Ана Георгиева Миленкова, със служебен адрес област София /столица/ община Столична гр. София 1000 ул. „Алабин” № 34 ет. 4 ап. 8, ел. поща: ana.milenkova@gmail.com, тел **********– синдик на „Ойл БГ” ЕООД ЕИК 175410181 със седалище и адрес на управление област Кюстендил община Кюстендил град Кюстендил 2500 ул. „Цар Борис I“ № 62, да се разпореди със сумата от 2 174,40 лева. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.


06.08.2018
Синдик - Ана Г. Миленкова


06.08.2018
Синдик - Ана Г. Миленкова


24.08.2018
Закрито/разпоредително заседание


24.08.2018
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 24.08.2018 ДАВА РАЗРЕШЕНИЕ на Ана Георгиева Миленкова, със служебен адрес област София /столица/ община Столична гр. София 1000 ул. „Алабин” № 34 ет. 4 ап. 8, ел. поща: ana.milenkova@gmail.com, тел **********– синдик на „Ойл БГ” ЕООД ЕИК 175410181 със седалище и адрес на управление област Кюстендил община Кюстендил град Кюстендил 2500 ул. „Цар Борис I“ № 62, да се разпореди със сумата от 2 150,00 лева. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.


24.08.2018
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 24.08.2018 Приема отчета на синдика


13.09.2018
Синдик - Ана Г. Миленкова


25.09.2018
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 25.09.2018 Приема отчета на синдика


05.10.2018
Синдик - Ана Г. Миленкова


11.10.2018
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 11.10.2018 ДАВА РАЗРЕШЕНИЕ на Ана Георгиева Миленкова, със служебен адрес област София /столица/ община Столична гр. София 1000 ул. „Алабин” № 34 ет. 4 ап. 8, ел. поща: ana.milenkova@gmail.com, тел **********– синдик на „Ойл БГ” ЕООД ЕИК 175410181 със седалище и адрес на управление област Кюстендил община Кюстендил град Кюстендил 2500 ул. „Цар Борис I“ № 62, да се разпореди със сумата от 2 150,00 лева. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.


19.10.2018
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 19.10.2018 ДАВА РАЗРЕШЕНИЕ на Ана Георгиева Миленкова, със служебен адрес област София /столица/ община Столична гр. София 1000 ул. „Алабин” № 34 ет. 4 ап. 8, ел. поща: ana.milenkova@gmail.com, тел **********– синдик на „Ойл БГ” ЕООД ЕИК 175410181 със седалище и адрес на управление област Кюстендил община Кюстендил град Кюстендил 2500 ул. „Цар Борис I“ № 62, да се разпореди със сумата от 2 150,00 лева. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.


19.10.2018
Закрито/разпоредително заседание


12.11.2018
Синдик - Ана Г. Миленкова


12.11.2018
Синдик - Ана Г. Миленкова


12.11.2018
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 12.11.2018 Приема отчета на синдика


14.11.2018
Синдик - Ана Г. Миленкова


15.11.2018
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 15.11.2018 ДАВА РАЗРЕШЕНИЕ на Ана Георгиева Миленкова, със служебен адрес област София /столица/ община Столична гр. София 1000 ул. „Алабин” № 34 ет. 4 ап. 8, ел. поща: ana.milenkova@gmail.com, тел **********– синдик на „Ойл БГ” ЕООД ЕИК 175410181 със седалище и адрес на управление област Кюстендил община Кюстендил град Кюстендил 2500 ул. „Цар Борис I“ № 62, да се разпореди със сумата от 2 159,40 лева. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.


15.11.2018
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 15.11.2018 Разрешава упълномощаване на адв. Бънев при посочените условия


10.12.2018
Синдик - Ана Г. Миленкова


13.12.2018
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 13.12.2018 Приема отчета на синдика


20.12.2018
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 20.12.2018 ДАВА РАЗРЕШЕНИЕ на Ана Георгиева Миленкова, със служебен адрес област София /столица/ община Столична гр. София 1000 ул. „Алабин” № 34 ет. 4 ап. 8, ел. поща: ana.milenkova@gmail.com, тел **********– синдик на „Ойл БГ” ЕООД ЕИК 175410181 със седалище и адрес на управление област Кюстендил община Кюстендил град Кюстендил 2500 ул. „Цар Борис I“ № 62, да се разпореди със сумата от 2 171,80 лева. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.


15.01.2019
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 15.01.2019 НЕ РАЗРЕШАВА продължаване изпълнителните действия изпълнително дело № **********2935 на ЧСИ Стоян Якимов рег. № 844 на КЧСИ с район на действие СГС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.


21.01.2019
Синдик - Ана Г. Миленкова


22.01.2019
Закрито/разпоредително заседание


31.01.2019
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 31.01.2019 ДАВА РАЗРЕШЕНИЕ на Ана Георгиева Миленкова, със служебен адрес област София /столица/ община Столична гр. София 1000 ул. „Алабин” № 34 ет. 4 ап. 8, ел. поща: ana.milenkova@gmail.com, тел **********– синдик на „Ойл БГ” ЕООД ЕИК 175410181 със седалище и адрес на управление област Кюстендил община Кюстендил град Кюстендил 2500 ул. „Цар Борис I“ № 62, да се разпореди със сумата от 2 150,00 лева. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.


20.02.2019
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 20.02.2019  ДОПУСКА ДО РАЗГЛЕЖДАНЕ от събрание на кредиторите на „Ойл БГ” ЕООД ЕИК 175410181 със седалище и адрес на управление област Кюстендил община Кюстендил град Кюстендил 2500 ул. „Цар Борис I“ № 62, план за оздравяване депозиран с молба вх. № 6393/24.07.2017 г. ОПРЕДЕЛЯ ДАТА за провеждане събрание на кредиторите на „Ойл БГ” ЕООД ЕИК 175410181 със седалище и адрес на управление област Кюстендил община Кюстендил град Кюстендил 2500 ул. „Цар Борис I“ № 62, с дневен ред: приемане на допуснатия да разглеждане план за оздравяване на „Ойл БГ” ЕООД – 14 март 2019 г. от 12.30 часа. Събранието на кредиторите ще се проведе в залата на Кюстендилски окръжен съд. ДА СЕ ИЗПРАТИ съобщение за датата на провеждане на събранието на кредиторите на „Ойл БГ” ЕООД в Търговски регистър при Агенцията по вписванията, което да се обяви по партидата на „Ойл БГ” ЕООД ЕИК 175410181 със седалище и адрес на управление област Кюстендил община Кюстендил град Кюстендил 2500 ул. „Цар Борис I“ № 62. ДА СЕ ПРИЗОВАТ за насроченото събрание на кредиторите на „Ойл БГ” ЕООД: 1/ „Ойл БГ“ ЕООД и 2/ синдика на дружеството – Ана Миленкова. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.


21.02.2019
Синдик - Ана Г. Миленкова


22.02.2019
Длъжник - Ойл Бг ЕООД


05.03.2019
Закрито/разпоредително заседание


05.03.2019
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 05.03.2019 ДАВА РАЗРЕШЕНИЕ на Ана Георгиева Миленкова, със служебен адрес област София /столица/ община Столична гр. София 1000 ул. „Алабин” № 34 ет. 4 ап. 8, ел. поща: ana.milenkova@gmail.com, тел **********– синдик на „Ойл БГ” ЕООД ЕИК 175410181 със седалище и адрес на управление област Кюстендил община Кюстендил град Кюстендил 2500 ул. „Цар Борис I“ № 62, да се разпореди със сумата от 2 150,00 лева. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.


08.03.2019
Синдик - Ана Г. Миленкова


11.03.2019
Кредитор - Първа Инвестиционна Банка АД


14.03.2019
Кредитор - Национална Агенци По Приходите


14.03.2019
Синдик - Ана Г. Миленкова


14.03.2019
Събрание на кредиторите заседание


14.03.2019
Кредитор - Национална Агенци По Приходите


14.03.2019
Кредитор - Първа Инвестиционна Банка АД


21.03.2019
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 21.03.2019  ОПРЕДЕЛЯ сумата от 20 000 /двадесдет хиляди/ лева, която да бъде предплатена от лицата по член 625 от ТЗ или друг кредитор на „Ойл БГ” ЕООД ЕИК 17541081 със седалище и адрес на управление област Кюстендил община Кюстендил град Кюстендил 2500 ул. „Цар Борис І“ № 62, в двуседмичен срок, за продължаване на производството по търговско дело № 73/2016 година по описа на Кюстендилско окръжен съд. УКАЗВА на страните, че при невнасяне на сумата в указания срок, производството по делото ще бъде спряно по реда на член 632 ал.1 от ТЗ. Определението не подлежи на обжалване.


28.03.2019
Синдик - Ана Г. Миленкова


28.03.2019
Кредитор - Първа Инвестиционна Банка АД


09.04.2019
Синдик - Ана Г. Миленкова


10.04.2019
Закрито/разпоредително заседание


11.04.2019
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 11.04.2019 ДАВА РАЗРЕШЕНИЕ на Ана Георгиева Миленкова, със служебен адрес област София /столица/ община Столична гр. София 1000 ул. „Алабин” № 34 ет. 4 ап. 8, ел. поща: ana.milenkova@gmail.com, тел **********– синдик на „Ойл БГ” ЕООД ЕИК 175410181 със седалище и адрес на управление област Кюстендил община Кюстендил град Кюстендил 2500 ул. „Цар Борис I“ № 62, да се разпореди със сумата от 2 168,45 лева. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.


19.04.2019
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 19.04.2019 ДАВА РАЗРЕШЕНИЕ на Ана Георгиева Миленкова, със служебен адрес област София /столица/ община Столична гр. София 1000 ул. „Алабин” № 34 ет. 4 ап. 8, ел. поща: ana.milenkova@gmail.com, тел **********– синдик на „Ойл БГ” ЕООД ЕИК 175410181 със седалище и адрес на управление област Кюстендил община Кюстендил град Кюстендил 2500 ул. „Цар Борис I“ № 62, да се разпореди със сумата от 3 350,00 лева. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.


08.05.2019
Синдик - Ана Г. Миленкова


15.05.2019
Закрито/разпоредително заседание


15.05.2019
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 15.05.2019 


10.06.2019
Синдик - Ана Г. Миленкова


17.06.2019
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 17.06.2019 


18.06.2019
Закрито/разпоредително заседание


11.07.2019
Синдик - Ана Г. Миленкова


12.07.2019
Закрито/разпоредително заседание


01.08.2019
Закрито/разпоредително заседание
Решение от 01.08.2019 ОБЯВЯВА В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ „Ойл БГ” ЕООД, ЕИК 175410181, със седалище и адрес на управление област Кюстендил, община Кюстендил, гр.Кюстендил 2500 ул. „Цар Борис Г № 62. ПРЕКРАТЯВА ДЕЙНОСТТА на предприятието на „Ойл БГ", ЕООД, ЕИК 175410181, със седалище и адрес на управление област Кюстендил, община Кюстендил гр. Кюстендил 2500 ул. „Цар Борис I" № 62. ПОСТАНОВЯВА обща възбрана и запор върху имуществото „Ойл БГ”, ЕООД ЕИК 175410181, със седалище и адрес на управление област Кюстендил, община Кюстендил гр. Кюстендил 2500 ул. „Цар Борис I" № 62. ПРЕКРАТЯВА ПРАВОМОЩИЯТА на органите на „Ойл БГ”, ЕООД, ЕИК 175410181, със седалище и адрес на управление област Кюстендил, община Кюстендил гр. Кюстендил 2500 ул. „Цар Борис I" № 62. ЛИШАВА ДЛЪЖНИКА „Ойл БГ”, ЕООД, ЕИК 175410181, със седалище и адрес на управление област Кюстендил, община Кюстендил гр. Кюстендил 2500 ул. „Цар Борис I" № 62, от правото да управлява и се разпорежда с имуществото включено в масата на несъстоятелността и предоставя това право на синдика на дружеството - Ана Георгиева Миленкова, със служебен адрес област София /столица/ община Столична гр. София 1000 ул. „Алабин" № 34 ет. 4 ап. 8, ел. поща: аnа.milenkova@gmail.com; тел **********. ПОСТАНОВЯВА започване на осребряване на имуществото, включено в масата на несъстоятелността, и разпределение на осребреното имущество на „Ойл БГ”, ЕООД, ЕИК 175410181, със седалище и адрес на управление област Кюстендил, община Кюстендил, гр. Кюстендил 2500 ул. „Цар Борис Г № 62. ИЗВЪРШВА ПРОМЯНА във фирмата на длъжника - на „Ойл БГ”, ЕООД ЕИК 175410181, със седалище и адрес на управление област Кюстендил, община Кюстендил, гр. Кюстендил 2500 ул. „Цар Борис Г № 62 - в несъстоятелност. СВИКВА СЪБРАНИЕ НА КРЕДИТОРИТЕ на „Ойл БГ ЕООД ЕИК 175410181, със седалище и адрес на управление област Кюстендил, община Кюстендил, гр. Кюстендил, 2500, ул. „Цар Борис Г № 62 ,с дневен ред: 1/определяне реда и начина на осребряване имуществото на „ОЙЛ БГ”, ЕООД; 2/определяне на метода и условията на оценка на имуществото на „ОЙЛ БГ" ЕООД ; 3/ избор на оценители на имуществото на „ОЙЛ БГ" ЕООД; 4/ определяне на възнаграждение на оценителите; СЪБРАНИЕТО НА КРЕДИТОРИТЕ ще се проведе на 25.09.2019г.-14,30 ч в залата на Кюстендилски окръжен съд. Решението подлежи на незабавно изпълнение. Решението следва да се впише в Търговския регистър при Агенцията по вписванията по партидата на - „Ойл БГ" ЕООД ЕИК 175410181, със седалище и адрес на управление област Кюстендил, община Кюстендил гр. Кюстендил 2500 ул. „Цар Борис I" № 62. Решението подлежи на обжалване пред Софийски апелативен съд в седмодневен срок от вписването му в Търговския регистър при Агенцията по вписванията.


05.08.2019
Синдик - Ана Г. Миленкова


05.09.2019
Синдик - Ана Г. Миленкова


20.09.2019
Синдик - Ана Г. Миленкова


20.09.2019
Кредитор - Кодиа Груп ООД


24.09.2019
Кредитор - Първа Инвестиционна Банка АД


25.09.2019
Кредитор - Първа Инвестиционна Банка АД


25.09.2019
Синдик - Ана Г. Миленкова


25.09.2019
Кредитор - Кодиа Груп ООД


25.09.2019
Събрание на кредиторите заседание


03.10.2019
Закрито/разпоредително заседание


03.10.2019
Закрито/разпоредително заседание


03.10.2019
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 03.10.2019 ДАВА РАЗРЕШЕНИЕ на Ана Георгиева Миленкова, със служебен адрес област София /столица/ община Столична гр. София 1000 ул. „Алабин” № 34 ет. 4 ап. 8, ел. поща: ana.milenkova@gmail.com, тел **********– синдик на „Ойл БГ” ЕООД ЕИК 175410181 със седалище и адрес на управление област Кюстендил община Кюстендил град Кюстендил 2500 ул. „Цар Борис I“ № 62, да се разпореди със сумата от 2 150.00 лева. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.


03.10.2019
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 03.10.2019 ДАВА РАЗРЕШЕНИЕ на Ана Георгиева Миленкова, със служебен адрес област София /столица/ община Столична гр. София 1000 ул. „Алабин” № 34 ет. 4 ап. 8, ел. поща: ana.milenkova@gmail.com, тел **********– синдик на „Ойл БГ” ЕООД ЕИК 175410181 със седалище и адрес на управление област Кюстендил община Кюстендил град Кюстендил 2500 ул. „Цар Борис I“ № 62, да се разпореди със сумата от 2 154,20 лева. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.


10.10.2019
Синдик - Ана Г. Миленкова


30.10.2019
Синдик - Ана Г. Миленкова


06.11.2019
Синдик - Ана Г. Миленкова


13.11.2019
Синдик - Ана Г. Миленкова


25.11.2019
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 25.11.2019 ДАВА РАЗРЕШЕНИЕ на Ана Георгиева Миленкова, със служебен адрес област София/столица/ община Столична гр. София 1000 ул. " Алабин" №34 ет. 4 ап.8 ел. поща: ana.milenkova@gmail.com, тел. ********** в качеството й на синдик на " Ойл БГ"ЕООД ЕИК 175410181 съсседалище и адреснауправлениеобластКюстендил, общинаКюстендил,гр. Кюстендил,ул."ЦарБорис I"№62 даизвърши продажба на : Недвижим имот , представляващ урегулиран поземлен имот / УПИ/, находящ се в гр. София, Столична община, район Красна поляна, целият с площ 17 719 кв.м., съставляващ/ съгласно Решение№11 на Протокол №27/27.07.2001г. на СОС и НПРЗ, одобрен със Заповед № РД- 09- 50- 130/09.02.2007/, УПИ I- 1068, 1071,1119 за търговски център, складове и обслужващи дейности в кв. 132, по плана на гр. София, местност Факултета, при граници на имота: от север новопроектирана улица и УПИ II-1121/ отреден за имот с планоснимачен номер хиляда сто двадесет и едно /, от запад - новопроектирана улица с о. т. 474 до о.т. 457 и от юг - новопроектирана улица с о.т. 457 до о.т.464, заедно с построената в същия имот ГАЗОСТАНЦИЯ за зареждане на автомобили с втечненен газ пропан - бутан, състоящ се от 1бр. резервоар с обем 10куб.м.,стоманен навес, помпено отделение, 2 бр. единични колонки за зареждане на автомобили и обслужваща сграда със застроена площ 15кв.м., включваща помещение за касиер- администратор, пазач и санитарно - битови помещения- баня, тоалетна и гардероб/ съблекалня/, както и заедно с всички подобрения и съоражения в имота. Продажбата следва да се извърши като обособена част от имуществото, включено в масата на " Ойл БГ "ЕООД / в несъстоятелност/, при начална продажна цена за гореописаната обособена част в размер на 17 208 030 лева/ седемнадесет милиона двеста и осем хиляди и тридесет лева/, съгласно изготвената оценка. ДАВА РАЗРЕШЕНИЕ на Ана Георгиева Миленкова, със служебен адрес област София/столица/ община Столична гр. София 1000 ул. " Алабин" №34 ет. 4 ап.8 ел. поща: ana.milenkova@gmail.com, тел. ********** в качеството й на синдик на " Ойл БГ"ЕООД ЕИК 175410181 съсседалище и адреснауправлениеобластКюстендил, общинаКюстендил,гр. Кюстендил,ул."ЦарБорис I"№62 , да се разпореди със сумата от 1000лева/ хиляда лева/ за заплащане възнаграждение на оценителя Румен Димитров Михайлов, притежаващ сертификат за оценителска праваспособност на извършване оценки на недвижими имоти , с № **********/14.12.2009г. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.


25.11.2019
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 25.11.2019 ДАВА РАЗРЕШЕНИЕ на Ана Георгиева Миленкова, със служебен адрес7 област София/ столица/, община Столична , гр. София 1000, ул. " Алабин" 034, ет.4, ап.8, ел.поща :ana.milenkova@ gmail.com, тел. ********** в качеството й на синдик на " Ойл БГ" ЕООД, ЕИК **********,със седалище и адрес на управлени област Кюстендил, община Кюстендил, град Кюстендил 2500, ул. "Цар Борис I"№62, да извърши продажба на : 1. Финасово участие на " Ойл БГ " ЕООД 8 в несъстоятелност/ в Консорциум за придобиване на завод " Керамика", Младеновац, Р Сърбия- при начална стойност 154 700лв./сто петдесет и четири хиляди и седемстотин лева/; 2. Финансово участие на " Ойл БГ" ЕООД/ в несъстоятелност/ в DILIGO VIGOR d.o. o- Хърватия, при начална стойност 0 / нула/ лева; 3.Вземане на " Ойл БГ "ЕООД / в несъстоятелност/ от ГМ " Капитал" ООД/ в несъстоятелност/, при начална стойност 126 014./ сто двадесет и шест хиляди и четиринадесет лева/ ; 4. Вземане / чрез Българо- сръбския консорциум/, от Керамика АД Сърбия, при начална стойност182 518 лв./ сто осемдесет и две хиляди петстотин и осемнадесет лева/: 5.Вземания на " Ойл БГ" ЕООД / в несъстоятелност/ от ПРОГРЕСИВ БГ ГРУП ЕООД при начална стойност 69 250лв./ шестдесет и девет хиляди двеста и петдесет лева/. Продажбата следва да се извърши като обособена част от имуществото , включено в масата на " Ойл БГ" ЕООД / в несъстоятелност/. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.


26.11.2019
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 26.11.2019 ДАВА РАЗРЕШЕНИЕ на Ана Георгиева Миленкова със служебен адрес : обл. София/столица/ общ. Столична, гр. София 1000, ул. " Алабин"№34, ет. 4,ап.8,ел. поща:ana.milenkova@gmail.com, тел.**********- синдик на " Ойл БГ "ЕООД, ЕИК 175410181, със седалище и адрес на управление: обл. Кюстендил, общ. Кюстендил, гр. Кюстендил, 2500, ул. " Цар Борис I "№62, да се разпореди със сумата от 2 150, 00 лева. Определението не подлежи на обжалванел


26.11.2019
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 26.11.2019 ДАВА РАЗРЕШЕНИЕ на Ана Георгиева Миленкова със служебен адрес : обл. София/столица/ общ. Столична, гр. София 1000, ул. " Алабин"№34, ет. 4,ап.8,ел. поща:ana.milenkova@gmail.com, тел.**********- синдик на " Ойл БГ "ЕООД, ЕИК 175410181, със седалище и адрес на управление: обл. Кюстендил, общ. Кюстендил, гр. Кюстендил, 2500, ул. " Цар Борис I "№62, да се разпореди със сумата от 2 182, 35 лева. Определението не подлежи на обжалванел


12.12.2019
Синдик - Ана Г. Миленкова


08.01.2020
Синдик - Ана Г. Миленкова


17.01.2020
Синдик - Ана Г. Миленкова


20.01.2020


22.01.2020
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 22.01.2020 ДАВА РАЗРЕШЕНИЕ на Ана Георгиева Миленкова, със служебен адрес област София /столица/ община Столична гр. София 1000 ул. „Алабин” № 34 ет. 4 ап. 8, ел. поща: ana.milenkova@gmail.com, тел **********– синдик на „Ойл БГ” ЕООД ЕИК 175410181 със седалище и адрес на управление област Кюстендил община Кюстендил град Кюстендил 2500 ул. „Цар Борис I“ № 62, да се разпореди със сумата от 2 150,00 лева. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.


23.01.2020
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 23.01.2020 ДАВА РАЗРЕШЕНИЕ на Ана Георгиева Миленкова, със служебен адрес област София /столица/ община Столична гр. София 1000 ул. „Алабин” № 34 ет. 4 ап. 8, ел. поща: ana.milenkova@gmail.com, тел **********– синдик на „Ойл БГ” ЕООД ЕИК 175410181 със седалище и адрес на управление област Кюстендил община Кюстендил град Кюстендил 2500 ул. „Цар Борис I“ № 62, да се разпореди със сумата от 2 154,65 лева. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.


27.01.2020
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 27.01.2020  ДАВА РАЗРЕШЕНИЕ на Ана Георгиева Миленкова, със служебен адрес област София /столица/ община Столична гр. София 1000 ул. „Алабин” № 34 ет. 4 ап. 8, ел. поща: ana.milenkova@gmail.com, тел ********** в качеството и на синдик на „Ойл БГ” ЕООД ЕИК 175410181 със седалище и адрес на управление област Кюстендил община Кюстендил град Кюстендил 2500 ул. „Цар Борис I“ № 62, да извърши продажба на: 1.Финансово участие на Ойл БГ ЕООД /в несъстоятелност/ в Консорциум за придобиване на завод „Керамика“,Младеновац , Р Сърбия – при начална стойност 123 200лв./сто двадесет и три хиляди лева и двеста лева/; 2.Финансово участие на Ойл БГ ЕООД /в несъстоятелност/ в DILIGO VIGOR d.o.o – Хърватия, при начална стойност 0,80лв. /осемдесет стотинки/; 3.Вземане на Ойл БГ ЕООД /в несъстоятелност/, от ГМ „Капитал“ООД /в несъстоятелност/, при начална стойност 100 811,20лв. /сто хиляди и осемстотин и единадесет лева и двадесет стотинки/.; 4.Вземане /чрез Българо-сръбския консорциум/, от Керамика АД, Сърбия, при начална стойност 146 014, 40лв./сто четиридесет и шест хиляди и четиринадесет лева и четиридесет стотинки/; 5.Вземания на Ойл БГ ЕООД /в несъстоятелност/ от ПРОГРЕСИВ БГ ГРУП ЕООД, при начална стойност 55 400лв./ петдесет и пет хиляди и четиристотин лева/. Продажбата следва да се извърши като обособена част от имуществото , включено в масата на „Ойл БГ” ЕООД /в несъстоятелност/ при усл.на чл.717ж във вр.с чл.717а ТЗ. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.


27.01.2020
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 27.01.2020 ДАВА РАЗРЕШЕНИЕ на Ана Георгиева Миленкова, със служебен адрес област София /столица/ община Столична гр. София 1000 ул. „Алабин” № 34 ет. 4 ап. 8, ел. поща: ana.milenkova@gmail.com, тел ********** в качеството и на синдик на „Ойл БГ” ЕООД ЕИК 175410181 със седалище и адрес на управление област Кюстендил община Кюстендил град Кюстендил 2500 ул. „Цар Борис I“ № 62, да извърши продажба на: Недвижим имот, представляващ урегулиран поземлен имот /УПИ/, находящ се в гр. София, Столична община, район Красна поляна, целият с площ 17 719 кв. м, съставляващ /съгласно Решение № 11 на Протокол № 27/27.07.2001 на СОС и НПРЗ, одобрен със Заповед № РД-09-50-130/09.02.2007/, УПИ I-1068,1071,1119 за търговски център, складове и обслужващи дейности, в кв. 132, по плана на гр. София, местност Факултета, при граници на имота: от север новопроектирана улица и УПИ II-1121 /втори отреден за имот с планоснимачен номер хиляда сто двадесет и едно/ и улица, от изток – бул. „Никола Мушанов“ и УПИ II-1121 /втори, отреден за имот с планоснимачен номер хиляда сто двадесет и едно/, от запад – новопроектирана улица с о. т. 474 до о.т. 457 и от юг – новопроектирана улица с о.т. 457 до о. т. 464, заедно с построената в същия имот ГАЗОСТАНЦИЯ за зареждане на автомобили с втечнен газ пропан-бутан, състояща се от 1 бр. резервоар с обем 10 куб. м., стоманен навес, помпено отделение, 2 бр. единични колонки за зареждане на автомобили и обслужваща сграда със застроена площ 15 кв. м., включваща помещение за касиер-администратор, пазач и санитарно-битови помещения – баня, тоалетна и гардероб /съблекалня/, както и заедно с всички подобрения и съоръжения в имота. Продажбата следва да се извърши като обособена част от имуществото , включено в масата на „Ойл БГ” ЕООД /в несъстоятелност/, при усл.на чл.717ж във вр.с чл.717а ТЗ при начална продажна цена за гореописаната обособена част в размер на 13 766 424 лв. /тринадесет милиона седемстотин шестдесет и шест хиляди и четиристотин двадесет и четири лева/. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.


05.02.2020
Синдик - Ана Г. Миленкова


06.02.2020
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 06.02.2020 ДАВА РАЗРЕШЕНИЕ на Ана Георгиева Миленкова, със служебен адрес област София /столица/ община Столична гр. София 1000 ул. „Алабин” № 34 ет. 4 ап. 8, ел. поща: ana.milenkova@gmail.com, тел **********– синдик на „Ойл БГ” ЕООД ЕИК 175410181 със седалище и адрес на управление област Кюстендил община Кюстендил град Кюстендил 2500 ул. „Цар Борис I“ № 62, да се разпореди със сумата от 2 161,45 лева. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.


02.03.2020
Синдик - Ана Г. Миленкова


12.03.2020
Кредитор - Първа Инвестиционна Банка АД


13.03.2020
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 13.03.2020  ДАВА РАЗРЕШЕНИЕ на Ана Георгиева Миленкова, със служебен адрес област София /столица/ община Столична гр. София 1000 ул. „Алабин” № 34 ет. 4 ап. 8, ел. поща: ana.milenkova@gmail.com, тел ********** в качеството и на синдик на „Ойл БГ” ЕООД ЕИК 175410181 със седалище и адрес на управление област Кюстендил община Кюстендил град Кюстендил 2500 ул. „Цар Борис I“ № 62, да извърши продажба на: Недвижим имот, представляващ урегулиран поземлен имот /УПИ/, находящ се в гр. София, Столична община, район Красна поляна, целият с площ 17 719 кв. м, съставляващ /съгласно Решение № 11 на Протокол № 27/27.07.2001 на СОС и НПРЗ, одобрен със Заповед № РД-09-50-130/09.02.2007/, УПИ I-1068,1071,1119 за търговски център, складове и обслужващи дейности, в кв. 132, по плана на гр. София, местност Факултета, при граници на имота: от север новопроектирана улица и УПИ II-1121 /втори отреден за имот с планоснимачен номер хиляда сто двадесет и едно/ и улица, от изток – бул. „Никола Мушанов“ и УПИ II-1121 /втори, отреден за имот с планоснимачен номер хиляда сто двадесет и едно/, от запад – новопроектирана улица с о. т. 474 до о.т. 457 и от юг – новопроектирана улица с о.т. 457 до о. т. 464, заедно с построената в същия имот ГАЗОСТАНЦИЯ за зареждане на автомобили с втечнен газ пропан-бутан, състояща се от 1 бр. резервоар с обем 10 куб. м., стоманен навес, помпено отделение, 2 бр. единични колонки за зареждане на автомобили и обслужваща сграда със застроена площ 15 кв. м., включваща помещение за касиер-администратор, пазач и санитарно-битови помещения – баня, тоалетна и гардероб /съблекалня/, както и заедно с всички подобрения и съоръжения в имота. Продажбата следва да се извърши като обособена част от имуществото , включено в масата на „Ойл БГ” ЕООД /в несъстоятелност/, при усл.на чл718 ТЗ при начална продажна цена за гореописаната обособена част в размер на 12 906 022,50 лв. /дванадесет милиона деветстотин и шест хиляди и двадесет и два лева и петдесет стотинки/. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.


13.03.2020
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 13.03.2020  ДАВА РАЗРЕШЕНИЕ на Ана Георгиева Миленкова, със служебен адрес област София /столица/ община Столична гр. София 1000 ул. „Алабин” № 34 ет. 4 ап. 8, ел. поща: ana.milenkova@gmail.com, тел ********** в качеството и на синдик на „Ойл БГ” ЕООД ЕИК 175410181 със седалище и адрес на управление област Кюстендил община Кюстендил град Кюстендил 2500 ул. „Цар Борис I“ № 62, да извърши продажба на: 1.Финансово участие на Ойл БГ ЕООД /в несъстоятелност/ в Консорциум за придобиване на завод „Керамика“,Младеновац , Р Сърбия – при начална стойност 115500лв./сто и петнадесет хиляди и петстотин лева/; 2.Финансово участие на Ойл БГ ЕООД /в несъстоятелност/ в DILIGO VIGOR d.o.o – Хърватия, при начална стойност 0,75лв. /седемдесет и пет стотинки/; 3.Вземане на Ойл БГ ЕООД /в несъстоятелност/, от ГМ „Капитал“ООД /в несъстоятелност/, при начална стойност 94 510,50лв. /деветдесет и четири хиляди петстотин и десет лева и петдесет стотинки/.; 4.Вземане /чрез Българо-сръбския консорциум/, от Керамика АД, Сърбия, при начална стойност 136 888, 50лв./сто тридесет и шест хиляди и осемстотин осемдесет и осем лева и петдесет стотинки/ .; 5.Вземания на Ойл БГ ЕООД /в несъстоятелност/ от ПРОГРЕСИВ БГ ГРУП ЕООД, при начална стойност 51 937,50лв./ петдесет и една хиляди и деветстотин тридесет и седем лева и петдесет стотинки а/. Продажбата следва да се извърши като обособена част от имуществото , включено в масата на „Ойл БГ” ЕООД /в несъстоятелност/ при усл.на чл.718 ТЗ. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.


13.03.2020
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 13.03.2020 ДАВА РАЗРЕШЕНИЕ на Ана Георгиева Миленкова, със служебен адрес област София /столица/ община Столична гр. София 1000 ул. „Алабин” № 34 ет. 4 ап. 8, ел. поща: ana.milenkova@gmail.com, тел **********– синдик на „Ойл БГ” ЕООД ЕИК 175410181 със седалище и адрес на управление област Кюстендил община Кюстендил град Кюстендил 2500 ул. „Цар Борис I“ № 62, да се разпореди със сумата от 2 150,00 лева. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.


11.05.2020
Кредитор - Национална Агенция За Приходите


20.05.2020
Синдик - Ана Г. Миленкова


21.05.2020
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 21.05.2020  ДАВА РАЗРЕШЕНИЕ на Ана Георгиева Миленкова, със служебен адрес област София /столица/ община Столична гр. София 1000 ул. „Алабин” № 34 ет. 4 ап. 8, ел. поща: ana.milenkova@gmail.com, тел **********– синдик на „Ойл БГ” ЕООД ЕИК 175410181 със седалище и адрес на управление област Кюстендил община Кюстендил,град Кюстендил 2500 ул. „Цар Борис I“ № 62, да се разпореди със сумата от 4 300,00лева.


27.05.2020
Синдик - Ана Г. Миленкова


08.06.2020
Кредитор - Петър А. Антонов


10.06.2020
Кредитор - Петър А. Антонов


10.06.2020
Синдик - Ана Г. Миленкова


12.06.2020
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 12.06.2020 ДАВА РАЗРЕШЕНИЕ на Ана Георгиева Миленкова, със служебен адрес област София /столица/ община Столична гр. София 1000 ул. „Алабин” № 34 ет. 4 ап. 8, ел. поща: ana.milenkova@gmail.com, тел **********– синдик на „Ойл БГ” ЕООД ЕИК 175410181 със седалище и адрес на управление област Кюстендил община Кюстендил,град Кюстендил 2500 ул. „Цар Борис I“ № 62, да се разпореди със сумата от 2 200,55лева. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.


22.06.2020
Синдик - Ана Г. Миленкова


02.07.2020
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 02.07.2020  ДАВА РАЗРЕШЕНИЕ на Ана Георгиева Миленкова, със служебен адрес област София /столица/ община Столична гр. София 1000 ул. „Алабин” № 34 ет. 4 ап. 8, ел. поща: ana.milenkova@gmail.com, тел ********** в качеството и на синдик на „Ойл БГ” ЕООД ЕИК 175410181 със седалище и адрес на управление област Кюстендил община Кюстендил град Кюстендил 2500 ул. „Цар Борис I“ № 62, да извърши продажба на: 1.Финансово участие на Ойл БГ ЕООД /в несъстоятелност/ в Консорциум за придобиване на завод „Керамика“,Младеновац , Р Сърбия – при цена, не по-ниска от 107 800лв./сто и седем хиляди и осемстотин лева/; 2.Финансово участие на Ойл БГ ЕООД /в несъстоятелност/ в DILIGO VIGOR d.o.o – Хърватия – при цена, не по-ниска от 0,70лв./седемдесет ст./; 3.Вземане на Ойл БГ ЕООД /в несъстоятелност/, от ГМ „Капитал“ООД /в несъстоятелност/- при цена, не по-ниска от 88 209,80лв./осемдесет и осем хиляди двеста и девет лева и осемдесет ст./; 4.Вземане /чрез Българо-сръбския консорциум/, от Керамика АД, Сърбия-при цена, не по-ниска от 127 762,60лв./ сто двадесет и седем хиляди седемстотин шестдесет и два лева и шестдесет ст./ и 5.Вземания на Ойл БГ ЕООД /в несъстоятелност/ от ПРОГРЕСИВ БГ ГРУП ЕООД- при цена, не по-ниска от 48 475лв./четиридесет и осем хиляди четиристотин седемдесет и пет лева/. Продажбата следва да се извърши като обособена част от имуществото , включено в масата на „Ойл БГ” ЕООД /в несъстоятелност/ при усл.на чл.718 ТЗ. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.


02.07.2020
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 02.07.2020  ДАВА РАЗРЕШЕНИЕ на Ана Георгиева Миленкова, със служебен адрес област София /столица/ община Столична гр. София 1000 ул. „Алабин” № 34 ет. 4 ап. 8, ел. поща: ana.milenkova@gmail.com, тел ********** в качеството и на синдик на „Ойл БГ” ЕООД ЕИК 175410181 със седалище и адрес на управление област Кюстендил община Кюстендил град Кюстендил 2500 ул. „Цар Борис I“ № 62, да извърши продажба на: Недвижим имот, представляващ урегулиран поземлен имот /УПИ/, находящ се в гр. София, Столична община, район Красна поляна, целият с площ 17 719 кв. м, съставляващ /съгласно Решение № 11 на Протокол № 27/27.07.2001 на СОС и НПРЗ, одобрен със Заповед № РД-09-50-130/09.02.2007/, УПИ I-1068,1071,1119 за търговски център, складове и обслужващи дейности, в кв. 132, по плана на гр. София, местност Факултета, при граници на имота: от север новопроектирана улица и УПИ II-1121 /втори отреден за имот с планоснимачен номер хиляда сто двадесет и едно/ и улица, от изток – бул. „Никола Мушанов“ и УПИ II-1121 /втори, отреден за имот с планоснимачен номер хиляда сто двадесет и едно/, от запад – новопроектирана улица с о. т. 474 до о.т. 457 и от юг – новопроектирана улица с о.т. 457 до о. т. 464, заедно с построената в същия имот ГАЗОСТАНЦИЯ за зареждане на автомобили с втечнен газ пропан-бутан, състояща се от 1 бр. резервоар с обем 10 куб. м., стоманен навес, помпено отделение, 2 бр. единични колонки за зареждане на автомобили и обслужваща сграда със застроена площ 15 кв. м., включваща помещение за касиер-администратор, пазач и санитарно-битови помещения – баня, тоалетна и гардероб /съблекалня/, както и заедно с всички подобрения и съоръжения в имота. Продажбата следва да се извърши като обособена част от имуществото , включено в масата на „Ойл БГ” ЕООД /в несъстоятелност/, при усл.на чл718 ТЗ при начална продажна цена за гореописаната обособена част в размер на 12 389 781,60лв лв. /дванадесет милиона триста осемдесет и девет хиляди и седемстотин осемдесет и един лева и шестдесет стотинки/.


14.08.2020
Синдик - Ана Г. Миленкова


18.08.2020
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 18.08.2020  ДАВА РАЗРЕШЕНИЕ на Ана Георгиева Миленкова, със служебен адрес област София /столица/ община Столична гр. София 1000 ул. „Алабин” № 34 ет. 4 ап. 8, ел. поща: ana.milenkova@gmail.com, тел **********– синдик на „Ойл БГ” ЕООД ЕИК 175410181 със седалище и адрес на управление област Кюстендил община Кюстендил,град Кюстендил 2500 ул. „Цар Борис I“ № 62, да се разпореди със сумата от 2 160,90лева. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.


28.08.2020
Синдик - Ана Г. Миленкова


03.09.2020
Синдик - Ана Г. Миленкова


24.09.2020
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 24.09.2020 ДАВА РАЗРЕШЕНИЕ на Ана Георгиева Миленкова, със служебен адрес област София /столица/ община Столична гр. София 1000 ул. „Алабин” № 34 ет. 4 ап. 8, ел. поща: ana.milenkova@gmail.com, тел **********– синдик на „Ойл БГ” ЕООД ЕИК 175410181 със седалище и адрес на управление област Кюстендил община Кюстендил,град Кюстендил 2500 ул. „Цар Борис I“ № 62, да се разпореди със сумата от 2 150,00лева. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.


08.10.2020
Кредитор - Национална Агенция За Приходите


19.10.2020
Кредитор - Първа Инвестиционна Банка АД


19.10.2020
Синдик - Ана Г. Миленкова


19.10.2020
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 19.10.2020  ДАВА РАЗРЕШЕНИЕ на Ана Георгиева Миленкова, със служебен адрес област София /столица/ община Столична гр. София 1000 ул. „Алабин” № 34 ет. 4 ап. 8, ел. поща: ana.milenkova@gmail.com, тел ********** в качеството и на синдик на „Ойл БГ” ЕООД ЕИК 175410181 със седалище и адрес на управление област Кюстендил община Кюстендил град Кюстендил 2500 ул. „Цар Борис I“ № 62, да извърши продажба на: Недвижим имот, представляващ урегулиран поземлен имот /УПИ/, находящ се в гр. София, Столична община, район Красна поляна, целият с площ 17 719 кв. м, съставляващ /съгласно Решение № 11 на Протокол № 27/27.07.2001 на СОС и НПРЗ, одобрен със Заповед № РД-09-50-130/09.02.2007/, УПИ I-1068,1071,1119 за търговски център, складове и обслужващи дейности, в кв. 132, по плана на гр. София, местност Факултета, при граници на имота: от север новопроектирана улица и УПИ II-1121 /втори отреден за имот с планоснимачен номер хиляда сто двадесет и едно/ и улица, от изток – бул. „Никола Мушанов“ и УПИ II-1121 /втори, отреден за имот с планоснимачен номер хиляда сто двадесет и едно/, от запад – новопроектирана улица с о. т. 474 до о.т. 457 и от юг – новопроектирана улица с о.т. 457 до о. т. 464, заедно с построената в същия имот ГАЗОСТАНЦИЯ за зареждане на автомобили с втечнен газ пропан-бутан, състояща се от 1 бр. резервоар с обем 10 куб. м., стоманен навес, помпено отделение, 2 бр. единични колонки за зареждане на автомобили и обслужваща сграда със застроена площ 15 кв. м., включваща помещение за касиер-администратор, пазач и санитарно-битови помещения – баня, тоалетна и гардероб /съблекалня/, както и заедно с всички подобрения и съоръжения в имота. Продажбата следва да се извърши като обособена част от имуществото , включено в масата на „Ойл БГ” ЕООД /в несъстоятелност/, при усл.на чл.718 ТЗ при начална продажна цена за гореописаната обособена част в размер на 11 873541лв. /единадесет милиона осемстотин седемдесет и три хиляди петстотин четиридесет и един лева /.


20.10.2020
Кредитор - Първа Инвестиционна Банка АД


20.10.2020
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 20.10.2020 ДАВА РАЗРЕШЕНИЕ на Ана Георгиева Миленкова, със служебен адрес област София /столица/ община Столична гр. София 1000 ул. „Алабин” № 34 ет. 4 ап. 8, ел. поща: ana.milenkova@gmail.com, тел ********** в качеството и на синдик на „Ойл БГ” ЕООД ЕИК 175410181 със седалище и адрес на управление област Кюстендил община Кюстендил град Кюстендил 2500 ул. „Цар Борис I“ № 62, да извърши продажба на: 1.Финансово участие на Ойл БГ ЕООД /в несъстоятелност/ в Консорциум за придобиване на завод „Керамика“,Младеновац , Р Сърбия – при цена, не по-ниска от 100555лв./сто хиляди и петстотин петдесет и пет лева/; 2.Финансово участие на Ойл БГ ЕООД /в несъстоятелност/ в DILIGO VIGOR d.o.o – Хърватия – при цена, не по-ниска от 0,65лв./шестдесет и пет ст./; 3.Вземане на Ойл БГ ЕООД /в несъстоятелност/, от ГМ „Капитал“ООД /в несъстоятелност/- при цена, не по-ниска от 81 909,10лв./осемдесет и една хиляди деветстотин и девет лева и десет ст./; 4.Вземане /чрез Българо-сръбския консорциум/, от Керамика АД, Сърбия-при цена, не по-ниска от 118 636,70лв./ сто и осемнадесет хиляди шестстотин тридесет и шест лева и седемдесет ст./ и 5.Вземания на Ойл БГ ЕООД /в несъстоятелност/ от ПРОГРЕСИВ БГ ГРУП ЕООД- при цена, не по-ниска от 45 012,50лв./четиридесет и пет хиляди и дванадесет лева и петдесет ст/. Продажбата следва да се извърши като обособена част от имуществото , включено в масата на „Ойл БГ” ЕООД /в несъстоятелност/ при усл.на чл.718 ТЗ. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.


20.10.2020
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 20.10.2020  ПРИЕМА ОТЧЕТА на синдика и ДАВА РАЗРЕШЕНИЕ на Ана Георгиева Миленкова, със служебен адрес област София /столица/ община Столична гр. София 1000 ул. „Алабин” № 34 ет. 4 ап. 8, ел. поща: ana.milenkova@gmail.com, тел **********– синдик на „Ойл БГ” ЕООД ЕИК 175410181 със седалище и адрес на управление област Кюстендил община Кюстендил,град Кюстендил 2500 ул. „Цар Борис I“ № 62, да се разпореди със сумата от 2 153,10лева. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.


22.10.2020
Синдик - Ана Г. Миленкова


09.11.2020
Синдик - Ана Г. Миленкова


13.11.2020
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 13.11.2020 


13.11.2020
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 13.11.2020 


18.11.2020
Синдик - Ана Г. Миленкова


23.11.2020
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 23.11.2020  ПРИЕМА ОТЧЕТА на синдика и ДАВА РАЗРЕШЕНИЕ на Ана Георгиева Миленкова, със служебен адрес област София /столица/ община Столична гр. София 1000 ул. „Алабин” № 34 ет. 4 ап. 8, ел. поща: ana.milenkova@gmail.com, тел **********– синдик на „Ойл БГ” ЕООД ЕИК 175410181 със седалище и адрес на управление област Кюстендил община Кюстендил,град Кюстендил 2500 ул. „Цар Борис I“ № 62, да се разпореди със сумата от 2 196,75 лева. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.


07.12.2020
Синдик - Ана Г. Миленкова


10.12.2020
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 10.12.2020 ПРИЕМА ОТЧЕТА на синдика и ДАВА РАЗРЕШЕНИЕ на Ана Георгиева Миленкова, със служебен адрес област София /столица/ община Столична гр. София 1000 ул. „Алабин” № 34 ет. 4 ап. 8, ел. поща: ana.milenkova@gmail.com, тел **********– синдик на „Ойл БГ” ЕООД ЕИК 175410181 със седалище и адрес на управление област Кюстендил община Кюстендил,град Кюстендил 2500 ул. „Цар Борис I“ № 62, да се разпореди със сумата от 2 153,10 лева. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване. ОКРЪЖЕН СЪДИЯ:


11.12.2020
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 11.12.2020 


04.01.2021
Синдик - Ана Г. Миленкова


06.01.2021
Синдик - Ана Г. Миленкова


08.01.2021
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 08.01.2021 ПРИЕМА ОТЧЕТА на синдика и ДАВА РАЗРЕШЕНИЕ на Ана Георгиева Миленкова, със служебен адрес област София /столица/ община Столична гр. София 1000 ул. „Алабин” № 34 ет. 4 ап. 8, ел. поща: ana.milenkova@gmail.com, тел **********– синдик на „Ойл БГ” ЕООД ЕИК 175410181 със седалище и адрес на управление област Кюстендил община Кюстендил,град Кюстендил 2500 ул. „Цар Борис I“ № 62, да се разпореди със сумата от 2 150,00 лева. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.


10.02.2021
Синдик - Ана Г. Миленкова


10.02.2021
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 10.02.2021 ПРИЕМА ОТЧЕТА на синдика и ДАВА РАЗРЕШЕНИЕ на Ана Георгиева Миленкова, със служебен адрес област София /столица/ община Столична гр. София 1000 ул. „Алабин” № 34 ет. 4 ап. 8, ел. поща: ana.milenkova@gmail.com, тел **********– синдик на „Ойл БГ” ЕООД ЕИК 175410181 със седалище и адрес на управление област Кюстендил община Кюстендил,град Кюстендил 2500 ул. „Цар Борис I“ № 62, да се разпореди със сумата от 2 163,55 лева. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.


11.02.2021
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 11.02.2021 ДАВА РАЗРЕШЕНИЕ на Ана Георгиева Миленкова, със служебен адрес област София /столица/ община Столична гр. София 1000 ул. „Алабин” № 34 ет. 4 ап. 8, ел. поща: ana.milenkova@gmail.com, тел ********** в качеството и на синдик на „Ойл БГ” ЕООД ЕИК 175410181 със седалище и адрес на управление област Кюстендил община Кюстендил град Кюстендил 2500 ул. „Цар Борис I“ № 62, да извърши продажба на: 1.Финансово участие на Ойл БГ ЕООД /в несъстоятелност/ в Консорциум за придобиване на завод „Керамика“,Младеновац , Р Сърбия – при цена, не по-ниска от 85 085./осемдесет и пет хиляди и осемдесет и пет лева/ 2.Финансово участие на Ойл БГ ЕООД /в несъстоятелност/ в DILIGO VIGOR d.o.o – Хърватия – при цена, не по-ниска от 0,60лв./шестдесет ст./; 3.Вземане на Ойл БГ ЕООД /в несъстоятелност/, от ГМ „Капитал“ООД /в несъстоятелност/- при цена, не по-ниска от 69 307,70лв. / шестдесет и девет хиляди триста и седем лева и седемдесет стотинки/. 4.Вземане /чрез Българо-сръбския консорциум/, от Керамика АД, Сърбия-при цена, не по-ниска от 100 384,90./ сто хиляди триста осемдесет и четири лева и деветдесет ст./ и 5.Вземания на Ойл БГ ЕООД /в несъстоятелност/ от ПРОГРЕСИВ БГ ГРУП ЕООД- при цена, не по-ниска от 38 087, 50./тридесет и осем хиляди осемдесет и седем лева и петдесет ст /. Продажбата следва да се извърши като обособена част от имуществото , включено в масата на „Ойл БГ” ЕООД /в несъстоятелност/ при усл.на чл.718 ТЗ. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване. ОКРЪЖЕН СЪДИЯ:


11.02.2021
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 11.02.2021 ДАВА РАЗРЕШЕНИЕ на Ана Георгиева Миленкова, със служебен адрес област София /столица/ община Столична гр. София 1000 ул. „Алабин” № 34 ет. 4 ап. 8, ел. поща: ana.milenkova@gmail.com, тел ********** в качеството и на синдик на „Ойл БГ” ЕООД ЕИК 175410181 със седалище и адрес на управление област Кюстендил община Кюстендил град Кюстендил 2500 ул. „Цар Борис I“ № 62, да извърши продажба на: Недвижим имот, представляващ урегулиран поземлен имот /УПИ/, находящ се в гр. София, Столична община, район Красна поляна, целият с площ 17 719 кв. м, съставляващ /съгласно Решение № 11 на Протокол № 27/27.07.2001 на СОС и НПРЗ, одобрен със Заповед № РД-09-50-130/09.02.2007/, УПИ I-1068,1071,1119 за търговски център, складове и обслужващи дейности, в кв. 132, по плана на гр. София, местност Факултета, при граници на имота: от север новопроектирана улица и УПИ II-1121 /втори отреден за имот с планоснимачен номер хиляда сто двадесет и едно/ и улица, от изток – бул. „Никола Мушанов“ и УПИ II-1121 /втори, отреден за имот с планоснимачен номер хиляда сто двадесет и едно/, от запад – новопроектирана улица с о. т. 474 до о.т. 457 и от юг – новопроектирана улица с о.т. 457 до о. т. 464, заедно с построената в същия имот ГАЗОСТАНЦИЯ за зареждане на автомобили с втечнен газ пропан-бутан, състояща се от 1 бр. резервоар с обем 10 куб. м., стоманен навес, помпено отделение, 2 бр. единични колонки за зареждане на автомобили и обслужваща сграда със застроена площ 15 кв. м., включваща помещение за касиер-администратор, пазач и санитарно-битови помещения – баня, тоалетна и гардероб /съблекалня/, както и заедно с всички подобрения и съоръжения в имота. Продажбата следва да се извърши като обособена част от имуществото , включено в масата на „Ойл БГ” ЕООД /в несъстоятелност/, при усл.на чл.718 ТЗ при начална продажна цена за гореописаната обособена част в размер на 10 841 059 лева /десет милиона осемстотин четиридесет и една хиляди и петдесет и девет лева/. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.


12.03.2021
Кредитор - Първа Инвестиционна Банка АД


12.03.2021
Синдик - Ана Г. Миленкова


16.03.2021
Синдик - Ана Г. Миленкова


16.03.2021
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 16.03.2021 ДАВА РАЗРЕШЕНИЕ на Ана Георгиева Миленкова със служебен адрес : обл. София, общ. Столична, гр. София 1000, ул. „ Алабин“ №34, ет . 4, ап. 8, ел. поща: ana.milenkova@gmail.com в качеството й на синдик на „Ойл БГ“ ЕООД, ЕИК 175410181 със седалище и адрес на управление: област Кюстендил, община Кюстендил, гр. Кюстендил, ул. „ Цар Борис I“№62 да се разпореди с обща сума от 2 150. лева.


18.03.2021
Кредитор - Първа Инвестиционна Банка АД


19.03.2021
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 19.03.2021 Да се докладва незабавно след постъпване на сметка по чл.717д ТЗ каквато се сочи в доклада на синдика.


19.03.2021
Закрито/разпоредително заседание


23.03.2021
Кредитор - Първа Инвестиционна Банка АД


29.03.2021
Синдик - Ана Г. Миленкова


08.04.2021
Синдик - Ана Г. Миленкова


09.04.2021
Кредитор - Кодиа Груп ООД


13.04.2021
Кредитор - Първа Инвестиционна Банка АД


13.04.2021
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 13.04.2021 Препис от възраженията да се изпрати на синдика.


13.04.2021
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 13.04.2021 Дава разрешение на Ана Георгиева Миленкова, със служебен адрес област София /столица/, община Столична, гр. София 1000, ул. " Алабин" №34, ет . 4, ап. 8, ел. поща ana.milenkova@gmail.com тел.********** в качеството и на синдик на " Ойл БГ" ЕООД ЕИК 175410181 със седалище и адрес на управление обл. Кюстендил, община Кюстендил, гр. Кюстендил 2500, ул. " Цар Борис" №62, да извърши продажба на: 1.Финансово участие на " Ойл БГ" ЕООД 8 в несъстоятелност/ в Консорциум за придобиване на завод " Керамика" Младеновац, Р Сърбия - при цена , не по ниска от 77350лв/седемдесет и седем хиляди и триста и петдесет лева/. 2.Финансово участие на " Ойл БГ" ЕООД / в несъстоятелност/в DILIGO VIGOR d.o.o. - Хърватия - при цена , не по ниска от 0.55лв./петдесет и пет ст./ 3. Вземане на " Ойл БГ" ЕООД / в несъстоятелност/ от ГМ " Капитал" ООД / в несъстоятелност/ - при цена не по ниска от 63007лв./ шестдесет и три хиляди и седем лева/. 4.Вземане / чрез Българо- сръбския консорциум/, от Керамика АД , Сърбия- при цена не по ниска от 91 259лв./ деветдесет и една хиляди двеста петдесет и девет лева/.и 5. Вземания на " Ойл БГ" ЕООД/ в несъстоятелност/ от ПРОГРЕСИВ БГ ГРУП ЕООД- при цена , не по ниска от 34 625лв./ тридесет и четири хиляди шестстотин двадесет и пет лева/. Продажбата следва да се извърши като обособена част от имуществото включено в масата на " Ойл БГ4 ЕООД / в несъстоятелност/ при условията на чл. 718 ТЗ. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.


14.04.2021
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 14.04.2021 ДАВА РАЗРЕШЕНИЕ на Ана Георгиева Миленкова със служебен адрес : обл. София, общ. Столична, гр. София 1000, ул. „ Алабин“ №34, ет . 4, ап. 8, ел. поща: ana.milenkova@gmail.com в качеството й на синдик на „Ойл БГ“ ЕООД, ЕИК 175410181 със седалище и адрес на управление: област Кюстендил, община Кюстендил, гр. Кюстендил, ул. „ Цар Борис I“№62 да се разпореди с обща сума от 2 201.64 лева. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.


15.04.2021
Кредитор - Национална Агенция За Приходите


26.04.2021
Синдик - Ана Г. Миленкова


12.05.2021
Синдик - Ана Г. Миленкова


18.05.2021
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 18.05.2021 ДАВА РАЗРЕШЕНИЕ на Ана Георгиева Миленкова със служебен адрес : обл. София, общ. Столична, гр. София 1000, ул. „ Алабин“ №34, ет . 4, ап. 8, ел. поща: ana.milenkova@gmail.com в качеството й на синдик на „Ойл БГ“ ЕООД, ЕИК 175410181 със седалище и адрес на управление: област Кюстендил, община Кюстендил, гр. Кюстендил, ул. „ Цар Борис I“№62 да се разпореди с обща сума от 2 155.80 лева. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.


08.06.2021
Синдик - Ана Г. Миленкова


08.06.2021
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 08.06.2021 Приема доклада на синдика и дава разрешение на Ана Георгиева Миленкова със служебен адрес : обл. София, общ. Столична, гр. София 1000, ул. „ Алабин“ №34, ет . 4, ап. 8, ел. поща: ana.milenkova@gmail.com в качеството й на синдик на „Ойл БГ“ ЕООД, ЕИК 175410181 със седалище и адрес на управление: област Кюстендил, община Кюстендил, гр. Кюстендил, ул. „ Цар Борис I“№62 да се разпореди с обща сума от 2 150.00 лева.


01.07.2021
Синдик - Ана Г. Миленкова


07.07.2021
Синдик - Ана Г. Миленкова


28.07.2021
Закрито/разпоредително заседание


30.07.2021
Кредитор - Първа Инвестиционна Банка АД


10.08.2021
Синдик - Ана Г. Миленкова


31.08.2021
Закрито/разпоредително заседание


31.08.2021
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 31.08.2021 ДАВА РАЗРЕШЕНИЕ на Ана Георгиева Миленкова синдик на "ОЙЛ БГ" ЕООД да извърши продажба на : 1. Финансово участие на "ОЙЛ БГ" ЕООД/ в несъстоятелност/ в Консорциум за придобиване на завод "Керамика", Младеновац, Р Сърбия - при цена, не по-ниска от 74 256 лв.; 2. Финансово участие на "ОЙЛ БГ" ЕООД/ в несъстоятелност/ в DILIGO VIGOR d.o.o. - Хърватия - при цена, не по-ниска от 0,53лв.; 3.Вземане на "ОЙЛ БГ" ЕООД/ в несъстоятелност/ от ГМ "Капитал" ООД /в несъстоятелност/ - при цена, не по-ниска от 60 486,72лв.; 4. Вземане / чрез Българо-сръбския консорциум/ от Керамика АД, Сърбия - при цена, не по-ниска от 87 608,64 лв.; 5. Вземане на "ОЙЛ БГ" ЕООД/ в несъстоятелност/ от Прогресив БГ Груп ЕООД при цена, не по- ниска от 33 240лв.. Продажбата следва да се извърши като обособена част от имуществото, включено в масата на "ОЙЛ БГ" ЕООД / в несъстоятелност/ при усл. на чл. 718 ТЗ. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.


03.09.2021
Синдик - Ана Г. Миленкова


09.09.2021
Синдик - Ана Г. Миленкова


15.09.2021
Кредитор - Първа Инвестиционна Банка АД


20.09.2021
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 20.09.2021 ОПРЕДЕЛЯ сумата от 20 000 лв./двадесет хиляди лева/, която да бъде предплатена от лицата по член 625 от ТЗ или друг кредитор на „Ойл БГ” ЕООД ЕИК 175410181, със седалище и адрес на управление: област Кюстендил, община Кюстендил, град Кюстендил 2500, ул. „Цар Борис I“ № 62, в двуседмичен срок, считано от вписване в книгата по чл.634в от ТЗ , водена в ОС-Кюстендил, за продължаване на производството по търговско дело № 73/2016 година по описа на Кюстендилския окръжен съд. УКАЗВА на страните, че при невнасяне на сумата в указания срок, производството по делото ще бъде спряно по реда на член 632 ал.1 от ТЗ. Определението не подлежи на обжалване и на принудително изпълнение. Определението да се впише в книгата а КнОС по чл. 634в от ТЗ. Кредиторите се считат уведомени от вписване на съобщението за постановения акт в книгата по чл. 634 в, ал.1 от ТЗ,на основание чл. 619, ал.3 от ТЗ. Препис от определението да се връчи на синдика.


20.09.2021
Закрито/разпоредително заседание


24.09.2021
Кредитор - Първа Инвестиционна Банка АД


27.09.2021
Кредитор - Първа Инвестиционна Банка АД


27.09.2021
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 27.09.2021 Препис от определението на САС да се връчи на синдика А. Миленкова за съобразяване със същото при изпълнение на задълженията по чл. 658, ал. 1 и ал. 2 ТЗ


27.09.2021
Закрито/разпоредително заседание


04.10.2021
Кредитор - Първа Инвестиционна Банка АД


08.10.2021
Синдик - Ана Г. Миленкова


08.10.2021
Кредитор - Първа Инвестиционна Банка АД


05.11.2021
Синдик - Ана Г. Миленкова


08.12.2021
Синдик - Ана Г. Миленкова


13.12.2021
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 13.12.2021  Оставя без уважение молба вх..№255703/ 08.10.2021г.на Първа инвестиционна банка АД,гр.София, ЕИК 831094393, за намаляване на сумата 20 000лв., определена да бъде предплатена от лицата по член 625 от ТЗ или друг кредитор на „Ойл БГ” ЕООД ЕИК 175410181, със седалище и адрес на управление: област Кюстендил, община Кюстендил, град Кюстендил 2500, ул. „Цар Борис I“ № 62, съгласно определение от 20.09.2021г.по настоящото т.д.№73/2016г.на КнОС. СПИРА производството по несъстоятелност по търговско дело № 73 / 2016 г. по описа на ОС- Кюстендил. . УКАЗВА на кредиторите и на длъжника „ Ойл БГ” ЕООД /н./, ЕИК 175410181, със седалище и адрес на управление: област Кюстендил, община Кюстендил, град Кюстендил 2500, ул. „Цар Борис I“ № 62, че на основание чл.632, ал.2 от ТЗ спряното производство може да бъде възобновено в срок от една година от вписването на настоящото решение в търговския регистър, по молба на кредитор или на длъжника, при условие че бъде удостоверено наличие на достатъчно имущество на длъжника или при представяне по делото на доказателства за внасяне по сметка на ОС-Кюстендил на сумата от 6 000 лева (шест хиляди лева, като разлика между определената и внесената такава), необходима за покриване на разноски в производството по несъстоятелност. УКАЗВА на кредиторите и на длъжника“Ойл БГ" ЕООД- в несъстоятелност, че ако в срок една година от вписването на настоящото решение в търговския регистър не бъде поискано възобновяване на производството по делото, производството по несъстоятелност ще бъде прекратено и ще бъде постановено заличаване на длъжника от търговския регистър. Решението подлежи на незабавно изпълнение. РЕШЕНИЕТО подлежи на вписване в Търговския регистър. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред Софийски апелативен съд в седмодневен срок от вписването му. Препис от решението да се изпрати на Агенцията по вписванията за вписване в Търговския регистър, като от обявяването му всички кредитори и длъжникът се считат уведомени за указанията по чл.632 от ТЗ. РЕШЕНИЕТО да се впише в книгата по чл.634в от ТЗ, която се води при ОС- Кюстендил.


13.12.2021
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 13.12.2021 ПРИЕМА отчетите за м.септември, м.октомври и м.ноември 2021 г. и дава разрешение на Ана Георгиева Миленкова в качеството й на синдик на "Ойл БГ" ЕООД да се разпореди със сумата от общо 7154,64 лева /седем хиляди сто петдесет и четири лева и шестдесет и четири стотинки/.Определението не подлежи на обжалване.


15.12.2021
Кредитор - Първа Инвестиционна Банка АД


06.01.2022
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 06.01.2022 Да се изпрати съобщение до ПИБ, че с решение от 13.12.2021г. , съдът се е произнесъл по дължимата сума за привнасяне, като до определения размер се дължи сума от 3000 лв. след приспадане на внесените до момента.


24.01.2022
Синдик - Ана Г. Миленкова


30.03.2022
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 30.03.2022 Доколкото депозираното от ПИБ платежно нареждане приложено към молба от 15.12.2021г. всъщност е взето предвид от синдика в доклад от 08.12.2021г. и от съда в решението от 13.12.2021г., то неправилно е приспадане повторно на същата сума / 3000 лв./, за което се информират синдика и ПИБ, т.е.остатъкът е в размер на 6000 лева и към момента.


14.12.2022
Кредитор - Кодиа Груп ООД


16.12.2022
Кредитор - Национална Агенция За Приходите


25.01.2023
Закрито/разпоредително заседание